The SAS System

Obs projekt projekt_titel nr_navn
1 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 701780 AKF-Forløbsregister 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 703880 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 704166 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 704299 Opstilling af model til økonomivurdering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
44 704538 Socioøkonomiske ressourcetildelingsmodeller for specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
45 704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
46 704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
47 704633 Effects of Training 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
48 704634 Tilfredshedsanalyser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
49 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
50 704678 Registeranalyse epilepsi patienter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
51 704724 Beregning af nøgletal på den erhvervsdygtige befolkning på kommuneniveau 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
52 704745 Boligmuligheder for kontanthjælpsmodtagere på laveste ydelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
53 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
54 704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
55 705757 PISA 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
56 701954 Intrahousehold allocation of time and money 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 703275 Tvillingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 703443 villingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 703501 Udsatte lejere 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 703540 CSSR-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 703658 PIAAC Nordic 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703780 Behandling af unge stofmisbrugere 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703783 Analyser af køn og arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 703862 tvillingeprojekekt til 703768 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 703977 Rent sharing I 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
85 704021 Læger på plejecentre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
86 704044 Betydning af førtidspension 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
87 704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
88 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
89 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
90 704081 Løntilskud til private virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
91 704113 Levevilkår for mennesker uden eller næsten uden hørelse 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
92 704132 Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
93 704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
94 704144 PROJEKTDATABASE FOR SOCIALFORSKNING 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
95 704146 Negativ social arv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
96 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
97 704180 Specialundervisning: kortlægning og analyse - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
98 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
99 704208 Overgang fra skole til erhverv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
100 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
101 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
102 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
103 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
104 704252 Health risk information, workplace smoking bans, and smoking behavior 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
105 704259 Sammenhæng mellem arbejdsliv og mentalt helbred - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
106 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
107 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
108 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
109 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
110 704312 Analyse af Virksomheders Sociale Engagement VSE 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
111 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
112 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
113 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
114 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
115 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
116 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
117 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
118 704364 Social arv og marginalisering. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
119 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
120 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
121 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
122 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
123 704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
124 704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
125 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
126 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
127 704380 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
128 704381 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
129 704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
130 704386 Analyse af effekten af loft over ydelser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
131 704387 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
132 704388 Lokal integration af førtidspensionister 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
133 704389 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
134 704390 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
135 704396 Analyse af ligeløn i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
136 704410 The effects of child spacing on educational achievements and incomes in adulthood 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
137 704427 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
138 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
139 704440 The link between offending and victimization: evidence from offender-victim linked register data Postdoc project 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
140 704443 Grønlændere i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
141 704464 PISA-PIAAC 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
142 704515 Database over mennesker med udviklingshæmning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
143 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
144 704568 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
145 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
146 704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
147 704589 Unemployment, health, well-being and employability for the unemployed + Measuring employability for the unemployed 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
148 704611 Evaluering af mentorordningen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
149 704626 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
150 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
151 704673 Schooling, cognitive ability and savings 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
152 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
153 704687 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data (subproject with conscript data) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
154 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
155 704732 Projekt om særligt udfordrede skoler 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
156 705706 The Welfare State threats, problems and some solutions 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
157 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
158 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
159 703205 Registerbaseret analyse af Pension Danmarks medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
160 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
161 704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
162 704746 Registerbaseret analyse af arbejdsskader, der belyser konsekvenserne for mobiliteten på det danske arbejdsmarked 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
163 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
164 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
165 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
166 703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
167 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
168 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
169 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
170 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
171 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
172 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
173 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
174 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
175 703784 Vandringer og integration i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
176 703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
177 704213 Data til GIS-analyser af rekreative værdier 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
178 704241 Erhvervsuddannelser 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
179 704451 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
180 704460 Arealudpegning med ejerinformation 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
181 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
182 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
183 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed
184 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
185 705782 Social konsekvenser af cerebral parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
186 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
187 702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
188 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
189 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
190 703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
191 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
192 703418 Nordic childhood cancer Study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
193 703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
194 703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
195 703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
196 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
197 704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
198 704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
199 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
200 704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
201 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
202 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
203 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
204 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
205 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
206 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
207 704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
208 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer (Del af DB 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
209 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
210 704349 Har gener betydning for risikoen for depression efter kræft? Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
211 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
212 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (del af projektdatabasen 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
213 704408 BYHAC - Byrden af HPV associerede cancere i Danmark(under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
214 704421 Incidens af erhvervet hjerneskade i Danmark (Under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
215 704425 Brystkræft og stress (del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
216 704470 LBC-kohorten Vurdering af den langtidsprædiktive værdi af testning for human papilloma-virus (HPV) i relation til screening for cervix cancer(Del a 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
217 704488 Underlivsbetændelse og risiko for ovariecancer(Del af projekt database 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
218 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
219 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
220 704547 Incidens af hjernetumorer efter indlæggelse for hovedskader (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
221 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
222 704594 Halsbetændelse, tonsillektomi og forekomst af hoved-halscancer i Danmark (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
223 704610 Who are the cancer survivors a nationwide study of the population in Denmark 1943-2010 (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
224 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
225 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
226 702883 Familie- og arbejdsliv 7. Dansk Arbejdsgiverforening
227 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
228 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
229 704272 Arbejdsmarkedsrapport 2013 7. Dansk Arbejdsgiverforening
230 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
231 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
232 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
233 703683 SBI Tryghedsundersøgelse 8. By og Byg
234 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. By og Byg
235 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. By og Byg
236 700790 Kostens sammenhæng 9. Center for Registerforskning, Århus
237 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
238 702013 Arv og Miljø 9. Center for Registerforskning, Århus
239 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
240 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
241 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
242 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
243 702797 Foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 9. Center for Registerforskning, Århus
244 703355 Fars alder og deres børns I 9. Center for Registerforskning, Århus
245 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
246 703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 9. Center for Registerforskning, Århus
247 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
248 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
249 703915 Long Range Phasin 9. Center for Registerforskning, Århus
250 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
251 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
252 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
253 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 9. Center for Registerforskning, Århus
254 703933 Prescription drug use and suicide related events 9. Center for Registerforskning, Århus
255 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
256 703936 Baggrunden for og effekterne af indsatser over for børn og unge fra udsatte familie 9. Center for Registerforskning, Århus
257 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
258 703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
259 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
260 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
261 703979 Effects of Active Labor Market Policies (ALMP) on the health of the unemploye 9. Center for Registerforskning, Århus
262 704607 Trajectories of unipolar depression course 9. Center for Registerforskning, Århus
263 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
264 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
265 704418 Analyse af detailhandelsdata 10. Finansministeriet
266 704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 10. Finansministeriet
267 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
268 702478 Erhverv og cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
269 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
270 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
271 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
272 703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
273 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
274 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
275 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
276 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
277 703408 Social ulighed i cystisk fibrose 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
278 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
279 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
280 704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
281 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
282 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
283 702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
284 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
285 702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
286 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
287 702869 Adgang til Forebyggelsesregisteret 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
288 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
289 703490 BVR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
290 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
291 704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
292 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
293 704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
294 704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
295 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
296 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
297 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
298 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
299 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
300 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
301 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
302 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
303 704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
304 704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
305 701812 Nystartede virksomheder 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
306 701813 Virksomheders aflønningsforhold 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
307 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
308 701841 Determinants of job satisfaction 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
309 701846 Hierarchies within Firms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
310 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
311 702006 Transitions between labour marked 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
312 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
313 702040 Ansatte i Vikarbureauer 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
314 702052 Internationalisering 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
315 702092 Earnings instability and tenure 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
316 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
317 702705 Incidence of Military Service 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
318 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
319 702712 Productivity in Danish Manufacturing and International Trade 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
320 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
321 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 19. CIM, Århus
322 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
323 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
324 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
325 703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
326 704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
327 704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
328 704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
329 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
330 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
331 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
332 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
333 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
334 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
335 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
336 702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
337 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
338 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
339 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
340 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
341 703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
342 703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
343 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
344 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
345 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
346 704022 Diabetis 2 konsekvenser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
347 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
348 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
349 704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
350 704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
351 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
352 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
353 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
354 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
355 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
356 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
357 704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 29. Ældresagen
358 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
359 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
360 703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
361 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
362 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
363 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
364 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
365 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
366 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
367 702083 Twin/singleton - demographics and health profiles 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
368 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
369 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
370 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
371 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
372 703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
373 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
374 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
375 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
376 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
377 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
378 703965 Incidence of military service for twin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
379 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
380 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
381 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
382 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
383 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
384 704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
385 704129 Primær non-compliance af lægemidler udskrevet i almen praksis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
386 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
387 704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
388 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
389 704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
390 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
391 704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
392 704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
393 704579 Post-Authorization Safety Program 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
394 704585 Use of opioids in Danmark, Norway and Sweden 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
395 704602 Long-lived individuals, siblings and their families: socio-economic factors and educatio 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
396 704603 Migraine and cognition: a follow-up study of middle-aged Danish twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
397 704604 Congenital heart diseases in twins and singletons 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
398 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
399 704727 Cytogenitic diseases in twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
400 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 32. Centre for Economic and Business Research
401 702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 32. Centre for Economic and Business Research
402 703071 Ageing Households 32. Centre for Economic and Business Research
403 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
404 703232 Kædemigration (Rockwoolfonden) 32. Centre for Economic and Business Research
405 703552 Beskrivende statistik over unge mødre i kommuner 32. Centre for Economic and Business Research
406 703627 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund 32. Centre for Economic and Business Research
407 703710 Evaluering af Videnpilotordningen 32. Centre for Economic and Business Research
408 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
409 703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 32. Centre for Economic and Business Research
410 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
411 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
412 704437 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund? (Flytning af 703627 til CEBR2 med nyt projektnummer) 32. Centre for Economic and Business Research
413 704677 Udvikling af Skandia-modellen for Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
414 704735 Økonometrisk evaluering af det danske Innovationsprogram 32. Centre for Economic and Business Research
415 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Fødevareøkonomisk Institut
416 702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 33. Fødevareøkonomisk Institut
417 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Fødevareøkonomisk Institut
418 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Fødevareøkonomisk Institut
419 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Fødevareøkonomisk Institut
420 703539 Produktivitetsanalyse og international benchmarking af dansk landbrug og fødevareindustri sammenlignet med andre lande, herunder EU-lande 33. Fødevareøkonomisk Institut
421 703765 Etnicitet og småbørnsmad 33. Fødevareøkonomisk Institut
422 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Fødevareøkonomisk Institut
423 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Fødevareøkonomisk Institut
424 704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 33. Fødevareøkonomisk Institut
425 702028 Socio-demografiske strukturer 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
426 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
427 703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
428 703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
429 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
430 703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
431 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
432 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
433 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
434 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
435 703612 Labor Mobility Project 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
436 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
437 704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
438 704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
439 701815 Virksomheders interne arbejdsmarkeder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
440 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
441 702066 Effects of training 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
442 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
443 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
444 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
445 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
446 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
447 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
448 702744 High-Performance Management, Trade Union and Wages 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
449 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
450 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
451 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
452 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
453 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
454 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
455 703312 Friends or foe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
456 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
457 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
458 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
459 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
460 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
461 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
462 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
463 703376 Understanding the decision to commit crim 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
464 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
465 703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
466 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
467 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
468 703912 Survey of firm 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
469 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
470 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
471 703950 Virkninger af fritidsjob til ung 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
472 703953 FUI, R&D activities and firm growth and quality of worker and product quality 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
473 703973 Additional effect of job search assistanc 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
474 703976 Do retail investors invest inefficiently 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
475 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
476 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
477 703991 Prenatal stress and sick leave 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
478 704186 Generering af modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
479 704392 Inequality, Family Policy and Child Well-Being in Ireland and Denmark: What are the Risk and Protective Factors? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
480 704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
481 704484 Midlertidig projekt til dannelse af stikprøve til modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
482 704659 Measuring the economic spillover from the creative industry 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
483 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
484 703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
485 704089 Evaluering af nationale tests 44. PLS RAMBØLL Management A/S
486 704247 Evaluering af kvindekrisecentre 44. PLS RAMBØLL Management A/S
487 704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud 44. PLS RAMBØLL Management A/S
488 704619 Evaluering af revalideringsordningen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
489 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
490 702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
491 703307 Effects of hip and knee replacement 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
492 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
493 703340 Testosteron behandling og kardio-vaskulær morbiditet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
494 703773 Disorders of sex development 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
495 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
496 704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
497 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
498 702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 48. Epinion A/S
499 703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 48. Epinion A/S
500 703962 Skolernes sociale profil i Brønderslev Kommun 48. Epinion A/S
501 704112 Analyse af gruppen blandt unge i Region Hovedstaden uden uddannelse og beskæftigelse 48. Epinion A/S
502 704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 48. Epinion A/S
503 704277 Dimittendundersøgelse af Københavns Erhvervsakademi 48. Epinion A/S
504 704548 Undersøgelse og evaluering af Efterskoleforeningens stipendieordning 48. Epinion A/S
505 704679 Vision for den fremskudte ungeindsats i Haderslev Kommune. 48. Epinion A/S
506 702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
507 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
508 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
509 703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
510 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
511 703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
512 703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
513 703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
514 703911 Tjek dit helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
515 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
516 703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
517 703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
518 703958 Mental health in parents and peers and comorbidity in children diagnosed with ADH 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
519 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
520 703992 Stress and IVF treatment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
521 704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
522 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
523 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
524 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
525 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
526 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
527 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
528 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
529 703386 Risikofaktorer for udvikling af eosinofil esophagitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
530 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
531 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
532 703391 Prognose efter rekonstruktion af forreste korsbån 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
533 703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
534 703398 Metoder til at identificere nye brugere af antibiotika og astmamedici 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
535 703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
536 703905 Modermærkekræft: Kroniske sygdomme og medicinsk behandlings indflydelse på overlevelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
537 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
538 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
539 703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
540 704118 Impact of incident community-acquired bacteremia on subsequent social transfers and employment status 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
541 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
542 704287 Cause-specific mortality in peptic ulcer bleeding 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
543 704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
544 704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
545 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
546 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
547 703518 Registerbaseret undersøgelse af de danske vækstvilkår 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
548 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
549 704359 Analyse af de 18-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Albertslund Kommune 53. COWI A/S, Division 1
550 704456 Fremtidens beskæftigelsesmuligheder i Region Midtjylland 53. COWI A/S, Division 1
551 704506 Analyse af de 18-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Næstved Kommune 53. COWI A/S, Division 1
552 704518 Evaluering af støtten til Café Exit 53. COWI A/S, Division 1
553 704544 Rekruttering af ingeniører på vej- og anlægsområdet 53. COWI A/S, Division 1
554 704642 Fremtidens behov for navigatører i Danmark 53. COWI A/S, Division 1
555 704653 Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og sociale forhold 53. COWI A/S, Division 1
556 704712 Perceptionsanalyse Høje Taastrup Kommune 53. COWI A/S, Division 1
557 704726 Unge modtagere af uddannelseshjælp 53. COWI A/S, Division 1
558 704744 Kønsmainstreaming af trafiksikkerhed 53. COWI A/S, Division 1
559 704753 Fremtidens behov for velfærdsuddannede Region Syddanmark 53. COWI A/S, Division 1
560 702540 Fødevarebårne bakterielle infektioner 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
561 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
562 704045 Effektmåling af Pensams projekt: "Din Stifinder" 57. CASA
563 703535 Projektdatabase 59. DTU Transport
564 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
565 703691 ACTUM 59. DTU Transport
566 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 59. DTU Transport
567 703738 Opgørelse af emissioner 59. DTU Transport
568 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
569 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 59. DTU Transport
570 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
571 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
572 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
573 704262 Analyse vedr. foranstaltningsdømte og deres ofre 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
574 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
575 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
576 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
577 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
578 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
579 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
580 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
581 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
582 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
583 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
584 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
585 703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
586 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
587 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
588 704056 Socioøkonomiske forskelle i behandlingen af udvalgte diagnoser på udvalgte sygehuse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
589 704141 Effekten af skilsmisse på kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
590 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
591 704762 Velstand og velfærd - hvor rige og tilfredse er danskerne? 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
592 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 65. Institut for Grænseregionsforskning
593 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 65. Institut for Grænseregionsforskning
594 704486 Cross-border innovation cooperation in Denmark 65. Institut for Grænseregionsforskning
595 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
596 703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
597 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
598 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
599 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
600 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
601 703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
602 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
603 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
604 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
605 704587 Kapitaliseres indkomstskatteændringer og ejendomsskatteændringer ind i huspriser? 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
606 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
607 703689 Cost-of-illness analyse af neuropatisk smerte (NeP) og generaliseret angst (GAD) 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
608 703820 Treatment of Spinal Fractures: Clinical Outcomes and Social Consequences 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
609 703891 Registerafdækning af kiropraktorpatienter 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
610 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
611 703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
612 702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
613 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
614 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
615 703919 Type 2 diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelse 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
616 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
617 703963 Cancerpatienters brug af sundhedsydelser og comorbidite 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
618 704601 Symptomer uden specifik diagnose i almen praksi 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
619 704697 Kræftdiagnose og skift af praktiserende læge 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
620 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
621 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
622 703713 Prognose for patienter med stabil angina pectoris uden obstruktiv koronarsygdom 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
623 702002 F&U analyse 2001 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
624 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
625 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
626 703327 Steroid og tilbagefald af brystkræf 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
627 703351 Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
628 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
629 704057 Ingeniører 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
630 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
631 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
632 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
633 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
634 703916 Kønsforskelle i Desmopressin behandlin 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
635 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
636 704348 Behandling af cerebral parese 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
637 704402 Early term caesarean section and paediatric health care utilization: RCT follow-up 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
638 703869 IMODUS 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
639 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
640 703865 Registerbaserede analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske initiativer og indsatser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
641 704115 Voksenlærlingeordningen 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
642 704323 Registerbaseret analyse af hvilke faktorer, der har betydning for personers påbegyndelse og gennemførsel af uddannelse 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
643 704485 Evaluering af mentorforsøget 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
644 704632 Profilafklaringsværktøjer 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
645 704669 Expat Study 2014 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
646 704725 Expat Study 2 - 2014 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
647 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
648 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
649 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
650 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
651 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
652 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
653 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
654 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
655 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
656 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
657 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
658 704270 Betydningen af personlighed for økonomiske dispositioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
659 704322 An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
660 704336 Short-term borrowing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
661 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
662 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
663 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
664 704417 Joint Modeling of Road Users Risk Taking Behaviilror, Safety Decisions and Road Crash Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
665 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
666 704508 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshed, job mobilitet. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
667 704510 Inheritances and saving patterns 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
668 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
669 704545 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked - norsk data 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
670 704546 Voting in the Danish Municipality Election 2013 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
671 704555 Gender Sorting in the Labor Market On the Influence of Personality and Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
672 704590 Road User Charging (RUC) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
673 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
674 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
675 702018 International New Venture Project 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
676 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
677 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
678 704517 Børns sygelighed i de tre første leveår og sygelighedens økonomiske konsekvenser 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
679 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
680 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
681 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
682 703278 Household Finance - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
683 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
684 703454 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
685 703484 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
686 703532 Attractiveness of Women 98. Økonomisk Institut, CBS
687 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
688 703749 The Elasticity of Political Power to Agency Rent 98. Økonomisk Institut, CBS
689 704116 Competence, Complementarity, and Career Choice 98. Økonomisk Institut, CBS
690 704228 Does Parental Education Affect the Childs Social Attitude 98. Økonomisk Institut, CBS
691 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
692 704360 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner 98. Økonomisk Institut, CBS
693 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
694 704471 Transnational Marriages, Separations and Divorce in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
695 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
696 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
697 702830 Tandsundhed bland børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
698 703486 Nyt projekt 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
699 704416 Integration og tandpleje. 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
700 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
701 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
702 703359 Rotator cuff related shoulder disorders 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
703 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
704 702112 Københavns Universitet 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
705 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
706 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
707 703907 Clinical and psychosocial predictors of breast reconstruction 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
708 703925 Is chemotherapy a predictor of cognitive failure 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
709 703944 Is Chemotherapy a predictor of long term cognitive difficultie 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
710 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
711 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
712 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
713 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
714 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
715 704182 Brugen af Ezetrol og andre kolesterolnedsættende lægemidler i perioden 2010-2012 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
716 704391 Generel registerbaseret analyse af danske ejendomsvurderinger i ejendomsskatter 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
717 704354 Analyse af potentialet for kompetenceløft af ledige ufaglærte 117. New Insight A/S
718 704583 Analyse af potentialet for kompetenceløft af ufaglærte 117. New Insight A/S
719 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
720 704094 De Skjulte Helte 122. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
721 703556 Omkostningsanalyse af sundhedsudgifter samt mortalitetsopgørelse ved deltagelse i Danish Lung Cancer Screening Trial i forhold til en sammenlignelig 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
722 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
723 704566 Childhood body size, growth and pubertal timing and the risk of cancer in adulthood 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
724 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
725 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
726 704662 Kvindefængslet - en del af Kriminalforsorgens registerbaserede klientundersøgelse 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
727 703449 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem kontaktallergi , socialgruppe og dødsårsag 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
728 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
729 702876 Prisme projekt 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
730 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
731 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
732 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
733 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
734 704246 Højinnovative virksomheders dødelighed i forhold til øvrige virksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
735 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
736 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
737 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
738 703910 Prognostisk betydning af småkarssygdo 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
739 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
740 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
741 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
742 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
743 703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
744 704051 Omsorgsbetinget livskvalitet for hjemmehjælpsmodtagere 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
745 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
746 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
747 704255 Registerbaseret analyse af nordjydernes videregående uddannelsesvalg 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
748 704482 National og internatonal outsourcing 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
749 704591 POPULATION til 'The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark' (704121) 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
750 704693 Blinde og stærkt svagsynede mellem 18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
751 704551 Generel registerbaseret analyse af nybilsalget. Sammenkoble registreroplysninger med motorregisteroplysninger. 155. Dansk Byggeri
752 704428 Pharmacological treatment patterns in patients with multiple somatic symptoms 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
753 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
754 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
755 704293 Sammenhængen mellem vækst og kultur i Danmark 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
756 704457 Eksportbarrierer for danske IT-virksomheders eksport af digitale offentlige løsninger 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
757 704458 Virksomheders F&U-strategi 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
758 704690 Analyse af de nordjyske rammeprogrammer 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
759 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
760 704127 Registerstudium af sygdomsforløbet ved urinsyregigt 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
761 703742 En konsekvensberegning af ændrede jordpriser på landbrugets solvens 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
762 703824 Analyse af virksomhedernes adgang til finansiering 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
763 704140 Registerbaseret analyse af lønniveauet på tværs af brancher 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
764 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
765 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
766 704675 Registerbasseret analyse af folkeskolekarakterer for tilgangselever på de gymnasiale uddannelser 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
767 704719 Registerbaseret analyse af tilknytningen til arbejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere med særlig fokus på flygtninge 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
768 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
769 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
770 703898 Risikoen for død og cancer hos patienter med osteoporose, som modtager eller har modtaget behandling med paratyroidea hormon 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
771 704077 ESBL-producerende E.coli som årsag til urinvejsinfektion i almen praksis i Danmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
772 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
773 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
774 702737 Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune 173. Capacent A/S
775 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansrådet
776 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansrådet
777 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
778 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
779 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
780 704636 Har børn født af ældre mødre en øget morbiditet? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
781 703884 Budgetfordelingsmodel for udsatte børn og unge i Københavns kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
782 704133 Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
783 704553 Udsatte børn som unge og voksne 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
784 704720 Styrkelse af anbragte børns og unges skolegang 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
785 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
786 703388 Opvækstforhold for børn af forældre med lidelser i skizofrenispektret 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
787 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
788 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
789 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
790 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
791 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
792 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
793 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
794 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
795 704184 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
796 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
797 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
798 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
799 703987 Gymnasiale undervisningseffekte 190. Dansk Erhverv
800 704651 Analyse af uddannelse og erhvervskarrierer for butiksmedhjælpere 190. Dansk Erhverv
801 704394 Udvikling i social og spatial polarisering i danske (stor-) byer 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
802 702575 Antibiotika brug i barndommen og senere udvikling af diabetes 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
803 703709 Diabetiske følgesygdomme 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
804 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
805 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
806 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
807 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
808 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
809 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
810 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
811 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
812 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
813 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
814 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
815 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
816 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
817 703838 Hjertemedicin til eksamen: hvor meget, hvem, og hvad betyder det for fremtidig psykiatrisk velvære 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
818 704025 Laboratorieresultater og hændelser. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
819 704189 Dansk Hjerteregister Undersøgelser af udkomme og komplikationer til hjerteprocedurer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
820 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
821 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
822 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
823 704413 Elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
824 704439 Medicinkombinationer og risiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
825 704550 Overlevelse med lymfom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
826 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
827 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
828 703809 Langsigtede menneskelige konsekvenser af katastrofer som Seest ulykken 202. Forsikring & Pension
829 704706 Effektevaluering af PensionDanmarks Sundhedsordning. 202. Forsikring & Pension
830 703052 Frafald på læreruddannelsen årgang 2009 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
831 703541 Evaluering af skolepraktik i erhvervsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
832 703592 Evaluering af folkeskolens 10. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
833 703608 AMU som springbræt til fortsat uddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
834 703723 Effekter af gymnasiereformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
835 703863 AMU for flygtninge/indvandrere 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
836 704054 Læseindsatser for folkeskoleelever 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
837 704123 Fleksible forløb af sygeplejerske og læreruddannelsen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
838 704201 Voksne ufaglærte 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
839 704231 Undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
840 704316 Sprogvurderinger og opfølgende indsatser i børnehaveklassen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
841 704329 Gymnasiernes håndtering af heterogen elevgruppe 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
842 704532 Fra ufaglært til faglært 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
843 704621 Evaluering af skolernes understøttelse af elevernes muligheder for at skrive et godt studieretningsprojekt 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
844 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
845 704661 10. klasses betydning for elevernes påbegyndelse og fastholdelse på ungdomsuddannelser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
846 704671 Danskuddannelse til voksne udlændinge 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
847 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
848 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
849 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
850 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Sekretariatet for Vækstforum, Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling
851 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
852 703687 Produktivitetsudvikling i danske virksomheder betydning af geografisk placering 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
853 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
854 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
855 702803 Forbrugsundersøgelsen 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
856 703529 Generiske pris og omkostnings funktioner for fiskeriet 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
857 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
858 703619 Hvad betyder tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for hjertesygdom og depression? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
859 703670 Udsættelse for svejserøg og risikoen for kronisk bronchitis og asthma 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
860 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
861 704074 Risiko for preterm fødsel og lav fødselsvægt blandt gravide i risikofyldt arbejde 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
862 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
863 704646 Risiko for grå stær ved svejsning 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
864 704015 Sammenhænge mellem MBU- og BM-systemer 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
865 704441 Kvantitativ evaluering af Arbejdsskadestyrelsens fastholdelsesindsats 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
866 704449 Analyser af Danske borgeres livsituation 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
867 704514 National Sundheds IT 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
868 704623 Fleksjob født med progression 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
869 704704 Analyse af praktikpladser 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
870 704193 The Role of Formal Standards for Innovation in Danish Industries and Companies 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
871 702888 "Hvem er sygeplejersken" - Registerbaseret analyse af sygeplejerskers lønforhold, arbejdsliv, familieliv og organisatioriske liv 226. Dansk Sygeplejeråd
872 704565 Overvågningsmodellen, Dansk Sygeplejeråd - specialversion 226. Dansk Sygeplejeråd
873 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
874 704060 Analyse af de medicinske afdelinger 234. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk Center
875 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 242. Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus
876 702974 Effekterne af Vækstforum Sjællands aktiviteter 243. Oxford Research A/S
877 704168 Evaluering af effekten af indsatsen for talent attraction and retention 243. Oxford Research A/S
878 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
879 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 245. FTF
880 704358 Innovationsmiljøer 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
881 704468 Virksomheders F&U-strategi 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
882 704598 Virksomheders F&U-strategi 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
883 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
884 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
885 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
886 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
887 703534 Risiko for diabetes mellitus, profylaktisk behandling af kardiovaskulære risikofaktorer og det generelle medicinforbrug hos HIV patienter. Et landsdæ 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
888 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
889 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
890 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
891 702947 Adfærd ved kræft 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
892 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
893 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
894 704125 Konsekvensen af en revurdering af antihypertensiv medicin 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
895 704196 DAMD 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
896 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
897 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
898 704474 Real-World Effectiveness Of Extra-Fine Hydrofluoroalkane Beclometasone (Aerobec) In Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
899 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
900 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
901 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
902 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
903 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
904 703889 Lokalisering og vækst for virksomheder i Danmark 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
905 704172 Udenlandsk bosætning på landet 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
906 704541 Innovation og eksportvirksomheder i landdistrikter og yderområder 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
907 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
908 703568 VUC i en policy-kontekst 258. DAMVAD
909 703569 Branchefælles investeringer i finans-IT 258. DAMVAD
910 703582 Økonomiske Vækstområder i Norden 258. DAMVAD
911 703631 ITU 258. DAMVAD
912 703632 Byggeriets uddannelser 258. DAMVAD
913 703644 Uddannelse og kompetencer i Syddanmark 258. DAMVAD
914 703677 Beskæftigelsessituationen for ph.d. dimittender fra Universitetet i Bergen og sammenlignelige universiteter i Danmark. 258. DAMVAD
915 703693 Konkurrencedygtig produktion i danske fremstillingserhverv 258. DAMVAD
916 703730 Produktion i Danmark 258. DAMVAD
917 703731 Effekt af forskning 258. DAMVAD
918 703801 Afdækning af den grønne sektor 258. DAMVAD
919 703806 Efterskolerne som garanter for socialmobilitet 258. DAMVAD
920 703828 Arbejdsmiljø i de nordiske lande 258. DAMVAD
921 704103 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
922 704130 VUC og de nye målgrupper. 258. DAMVAD
923 704174 Grøn beskæftigelse 258. DAMVAD
924 704226 Sammenhæng mellem karakteregennemsnit i grundskolen og de gymnasiale udd 258. DAMVAD
925 704273 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
926 704294 Evaluering af Vækstfonden 258. DAMVAD
927 704350 Projektdatabase for DAMVAD 258. DAMVAD
928 704356 Analyse af rammevilkårene for erhvervsinvesteringer i Danmark 258. DAMVAD
929 704361 Vækstpotentiale og perspektiver i danske vindenergisektor 258. DAMVAD
930 704404 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren 258. DAMVAD
931 704409 Når beskæftigelsespolitik møder uddannelsespolitik: En målgruppeanalyse 258. DAMVAD
932 704448 Fødevareklyngen: Beskæftigelse og mobilitet 258. DAMVAD
933 704480 Industriens energiintensitet på brancheniveau 258. DAMVAD
934 704490 De professionsuddannede og de private virksomheder 258. DAMVAD
935 704524 Profilanalyse af RUCs studieansøgere 258. DAMVAD
936 704543 Potentialevurdering 258. DAMVAD
937 704558 Fra ledig til iværksætter 258. DAMVAD
938 704599 Carsten Koch udvalget 258. DAMVAD
939 704729 Samfundsøkonomisk gevinst af højhastighedsbredbånd og mobildækning 258. DAMVAD
940 704006 Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
941 703813 DTUs bidrag til vækst 261. Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU
942 704516 Karriere-data på ph.d.-studerend dimitteret fra DTU 261. Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU
943 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
944 703745 Danske værnepligtiges socio-demografiske baggrund 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
945 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
946 704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
947 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
948 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
949 703270 Screening for lungekræft og brug af anxiolytika/antidepressiva 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
950 703508 Antibiotikaforbrug forud for udvikling af akut leukæmi hos børn 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
951 703580 Præoperativ behandling med TNF-alfa-antistof og risikoen for postoperative komplikationer hos patienter med Crohn's sygdom og colitis ulcerosa 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
952 703637 Forskelle i behandling af børn for ADHD i Danmark: En beskrivelse af de anvendte behandlinger for ADHD på de involverede børne- ungdoms psykiatriske 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
953 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
954 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
955 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
956 703294 Analyse af arbejdskraftindvandringen i Danmark ankommet i perioden 2006-2008. 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
957 703747 Analyse af flygtninge og familiesammenførtes integration og bosætning 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
958 704032 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
959 704489 Generel registerbaseret analyse af udsatte voksne og ældre 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
960 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
961 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
962 703271 Velbefindende og Boligejerskab 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
963 703624 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
964 703725 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
965 703846 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
966 704102 Do hospitals affect general practitioners prescribing habits? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
967 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
968 704288 Ulighed i danske husholdningers udgifter til sundhedsydelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
969 704296 Personer i behandling for alkoholafhængighed 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
970 704355 Antipsychotic treatment patterns in Denmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
971 704431 Sick of Market Shocks (del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
972 704444 Do hospitals affect general practitioners prescribing habits? (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
973 704455 Økonomiske incitamenter på sundhedsområdet (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
974 704533 Brugerbetaling for sterilisation 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
975 704559 Financial Decisions of Households 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
976 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
977 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
978 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
979 704708 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
980 704710 Velbefindende og Boligejerskab 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
981 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
982 704030 Analyse af overførselsmodtagere med en kronisk sygdom 278. KL (Kommunernes Landsforening)
983 704098 Analyse af voksen- og efteruddannelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
984 704267 Overordnet projekt vedrørende analyser på kommunernes velfærdsområder 278. KL (Kommunernes Landsforening)
985 704743 Indikatorer på ældreområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
986 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
987 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
988 703864 Psykiatrisk comorbiditet hos patienter med multipel sklerose 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
989 704266 Skizofreni på livstid 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
990 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
991 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
992 704020 Analyse af den virksomhedsrettede aktivering i København 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
993 704087 Herkomst på ansatte i Københavns Kommune 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
994 702097 Etniske minoriteters sundhed 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
995 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
996 703366 Sociale konsekvenser af Myasthenia Gravis 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
997 703393 MTV om obstruktiv søvnapnø syndro 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
998 703928 Social ulighed i tilbagevenden til arbejde blandt danske kvinder med brystkræf 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
999 704573 SIP- Sikret (recidivundersøgelse) 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
1000 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1001 704436 Barrierer ifm hørescreeningsprogram for nyfødte 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1002 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
1003 704099 McKinsey & Company 293. McKinsey & Company
1004 704331 General register-based analysis of typical patient pathways, treatment patterns and medications profiles of Multiple Sclerosis (MS) patients in Denma 293. McKinsey & Company
1005 704407 Generel registerbaseret analyse af behandlingsmønstre og medicinprofiler for overvægtige patienter i Danmark 293. McKinsey & Company
1006 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1007 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1008 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1009 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1010 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1011 704434 Psykisk afvigende kriminelle (popudvidelse til 702777) 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1012 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1013 703432 Betydningen af eksogene faktorer og børnefødsler for risikoen for multipel sklerose (MS) hos kvinder. 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1014 704660 Multipel sklerose og komorbiditet 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1015 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1016 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1017 703335 Pharmaepidemiologiske studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1018 703389 A follow-up study of mental disorders in IVF children 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1019 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1020 703739 Astmaudredning i lungeambulatoriet 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1021 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1022 703609 Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1023 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1024 704274 Analyserapporter vedr. arbejdsmarkederne i beskæftigelsesregionerne 318. Mploy A/S
1025 704717 Det rummelige arbejdsmarked i Ringsted Kommune 318. Mploy A/S
1026 704728 Analyse af det stigende antal kontanthjælpsmodtagere i Nordfyns Kommune. 318. Mploy A/S
1027 704751 Analyse af jobparate kontanthjælpsmodtagere 318. Mploy A/S
1028 703814 Epidemiologisk studie af retinitis pigmentosa 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
1029 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1030 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
1031 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1032 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
1033 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
1034 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
1035 704202 Udbud og efterspørgsel af praktikpladser 324. DEA
1036 704235 En registerbaseret analyse af unges valg af ungdomsuddannelse, veje igennem og videre færd på højere uddannelse og på arbejdsmarked 324. DEA
1037 704238 Holdninger og iværksættere 324. DEA
1038 704240 Virksomheders brug og oplevelse af det offentlige forsknings- og innovationssystem 324. DEA
1039 704344 Registerbaseret analyse af effekterne af et tre-årig projekt til at styrke interessen for naturvidenskaben i grundskoler og gymnasier i Kalundborgegn 324. DEA
1040 704656 Undersøgelse af beskæftigelse og lønudvikling for ph.d.er 324. DEA
1041 704691 Registerundersøgelse af nettobidraget til den offentlige sektor for internationale studerende. 324. DEA
1042 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1043 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1044 704145 Højtuddannede og udsatte gruppers lokalisering og flytning mellem kommunetyper 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1045 704332 Hospitalsomkostninger i Danmark ved hypoglykæmi en registerbaseret analyse 329. Incentive
1046 704698 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) blandt Fampyra-behandlede sklerose patienter. 329. Incentive
1047 702495 Kardiovaskulære lægemidler 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1048 704731 Validation of permanent nursing home residency in a nation-wide Danish database 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1049 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
1050 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1051 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1052 704582 Historiske bypolygoner 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1053 704393 Virksomhedernes energiforbrug 334. Dansk Energi
1054 703509 Forskning og udvikling i danske virksomheder - INGINEUS projektet 335. Department of Business and Politics, CBS
1055 703873 Danske diplomater 335. Department of Business and Politics, CBS
1056 703726 Tidlige tegn på ADHD og autisme hos småbørn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1057 704652 Betydningen af moderens vægt for forekomsten af ADHD og autisme hos børn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1058 703832 Analyse af byggeriets produktivitet m.v. baseret på virksomhedsdata 337. Energistyrelsen
1059 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
1060 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
1061 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1062 704093 Uddannelsesdata til kontanthjælps- og dagpengeområdet i Odense Kommune 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1063 704562 Motivational Factors in Household Decisions to Invest in Energy Savings 341. Klima DTU Enheden, DTU
1064 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 342. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
1065 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
1066 704084 Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
1067 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1068 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1069 704033 Afgrænsning af land- og bydistriktomårder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1070 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
1071 704023 Effekt af gluten eksponering 350. Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
1072 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
1073 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1074 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1075 704049 Hysterektomiers indflydelse på dækningsgraden i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1076 704185 Unge danskeres seksuelle adfærd 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1077 704426 Patienttilfredshed og bekymring i brystkræftscreeningsprogrammet 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1078 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1079 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1080 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1081 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1082 704017 De danske erhvervsdrivende fonde 357. Center for Corporate Governance, CBS
1083 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1084 704494 Survey of firms (703912) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1085 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1086 704496 Ansatte i Vikarbureauer (702040) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1087 704497 Internationalisering (702052) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1088 704498 Management Composition and Firm Performance (702769) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1089 704499 Friends or foes (703312) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1090 704501 Risiko ved jobskift (701891) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1091 704563 Transitions between labour marked 357. Center for Corporate Governance, CBS
1092 704008 Gravides brug af antibiotika 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1093 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1094 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1095 704154 Epidemiologiske, økonomiske samt socioøkonomiske aspekter ved diabetes i Danmark 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1096 704411 Undersøgelse af hvilke brancher personer med teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse er beskæftigede i. 364. Advice A/S
1097 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. DM Partner A/S
1098 704149 Klyngedannelse på det danske 100m-kvadratnet til overholdelse af diskretionskrav til det godkendte projekt: Trend Danmark en generel registerbasere 365. DM Partner A/S
1099 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1100 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1101 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1102 703384 Prednisolonbehandling og steroidinduceret osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1103 704315 Nationale testdata mm 368. Professionshøjskolen Metropol
1104 704173 Sammenhæng mellem indeklima og indlæring i grundskolen 369. Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
1105 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1106 704170 SOCED: Social Cohesion and Ethnic Diversity. Underprojekt: Indvandringens historie på Nørrebro 373. Institut for Kultur og Identitet (CUID), Roskilde Universitet
1107 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
1108 704230 Generel registerbaseret analyse af ulighed i sunhed og dens betydning for sundhedsvæsnet 381. Danske Regioner, Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik
1109 704223 Gennemløbstider i straffesagskæden fra lovovertrædelse til endelig afslutning 382. Rigsrevisionen
1110 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet
1111 704275 Optagelsesanalyse 1999-2012 384. IT-Universitetet
1112 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
1113 704261 Effektmodel for Uddannelse 2013 387. Moos-Bjerre Analyse
1114 704295 Eval effekt af deltagelse i kombinationsprojekt 387. Moos-Bjerre Analyse
1115 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1116 704616 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1117 704620 Kolecystektomi i Danmark registerbaseret analyse af risikofaktorer for komplikationer og død efter galdeblæreoperation 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1118 704338 Foranalyse af forudsætninger for øget patientkvalitet og ressourceeffektivitet gennem aktiv patientstøtte i Region Sjælland 394. Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland
1119 704520 Socio-økonomiske modeller: kronisk sygdom og uddannelse og arbejdsmarked 398. DTU Compute
1120 704412 Livet efter sepsis - Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1121 704307 Antibiotikaforbrug blandt 0-6 årige 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1122 704454 Registerbaseret analyse af dansk erhvervslivs forbrug, og afhængighed, af mineralske råstoffer 403. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
1123 704450 Udvikling af prognose over plejeboliger og ældreboliger 407. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg kommune
1124 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1125 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1126 704535 Off-label medicinering af børn og unge med lægemidler fra ATC-gruppe N 410. Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
1127 704536 De videregående uddannelser i et geografisk perspektiv 412. University College Sjælland, Forskning og Innovation
1128 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1129 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital