SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"0111";1;Enfamiliehuse;"Ejendomme kategoriseres som enfamiliehuse hvis de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen kun indeholder én lejlighed. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02.";;;;; 2;"0121";1;Ejendomme med 2 lejligheder;"Ejendomme med 2 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen kun indeholder to lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02.";;;;; 3;"0131";1;Ejendomme med 3 lejligheder;"Ejendomme med 3 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder tre lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02.";;;;; 4;"0141";1;Ejendomme med 4-8 lejligheder;"Ejendomme med 4-8 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder mindst fire og højest otte lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02.";;;;; 5;"0191";1;Ejendomme med 9 eller flere lejligheder;"Ejendomme med 9 eller flere lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder mindst 9 lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til kode benyttelses 02.";;;;; 6;"0201";1;Blandet beboelses- og forretningsejendomme;Omfatter ejendomme under benyttelseskode 02. Under koden henregnes ejendomme, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi.;;;;; 7;"0301";1;Rene forretningsejendomme;"Omfatter ejendomme under benyttelseskode 03. Under koden anføres ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler. Koden anvendes dog også, selv om ejendommen indeholder bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, når denne benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Betegnelsen Forretning omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed, læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer. ";;;;; 8;"0401";1;Fabriks- og lagerejendomme;"Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 04. Som Fabrikker betegnes ikke blot egentlige industrivirksomheder, herunder mejerier, slagterier, sukkerfabrikker, teglværker og lignende, men også større værksteder, som det ikke findes naturligt at betragte som håndværksvirksomheder. Benyttelseskoden omfatter også gas-, el-, vand- og varmeværker, der tilhører private eller koncessionerede selskaber, og som drives med salg til en større kreds af forbrugere for øje. Mindre værker, som drives på interessentskabs- eller andelsbasis, alene med det formål at forsyne interessenterne eller andelshaverne, er ikke inkluderet i benyttelseskode 04. Afgrænsningen mellem på den ene side håndværksvirksomheder, der kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan i visse tilfælde være vanskelig. Vejledende vil være ejendommens karakter og størrelse, samt om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter. I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Såfremt hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (indbefattet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) hidrører fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02 eller 03. I modsat fald kodes de med 04. Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretninger regnes som forretning.";;;;; 9;"0509";1;Landbrugsejendomme;"Omfatter ejedomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 0,55 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01.";;;;; 10;"0801";1;Sommerhuse;"Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 08. Som sommerhuse betragtes alle ejendomme, der efter deres almindelige karakter er beregnet til sommerbeboelse og kun hertil. Hvis sådanne ejendomme, f. eks. mindre træhuse, benyttes til helårsbeboelse, går de således ind under sommerhuse og ikke ind under beboelse. Beliggenheden i eller uden for sommerhusområde vil kunne være vejledende for, om ejendommen skal betragtes som beboelse eller som sommerhus. Ved afgørelsen af, om såkaldte Bondehuse, der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med benyttelseskode 01 eller benyttelseskode 08, må hensyn navnlig tages til beliggenheden. Bondehuse i egentlige sommerhusområder kodes således med benyttelseskode 08, medmindre særlige forhold, såsom altovervejende benyttelse af huset til helårsbeboelse, taler for at anvende benyttelseskode 01. Hvis der til ejendommen er knyttet en ikke-personlig dispensation til helårsbenyttelse kodes ejendommen med benyttelseskode 01. Er dispensationen derimod betinget af ejerens personlige forhold, såsom alder, kodes ejendommen med benyttelseskode 08 efter ovenstående retningslinjer. Sommerhuse på lejet grund er ikke inkluderet i kode 08.";;;;; 11;"0901";1;Grunde under 2000 m2;Omfatter ejendomme inkluderet under benyttelseskode 09. Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv.;;;;; 12;"2103";1;Ejerlejligheder, i alt;"Omfatter ejendomme omfattet af benyttelseskoderne 21, 26 og 27. Benyttelseskode 21: Etageejerlejlighed med 1 lejlighed. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed. Benyttelseskode 26: Ejerlejlighed i lav bebyggelse. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse. Benyttelseskode 27: Ejerlejlighed i rækkehus. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse.";;;;; 13;"0990";1;Andet bebygget;Anden bebygget indeholder de ejendomme, der ikke er inkluderet i de almindelige ejendomskategorier, som eksempelvis ejerlejligheder, landbrug, enfamiliehuse og erhvervsejendomme. Der er ofte tale om ejendomme med mere end ét formål, som fx nævnes ejerlejligheder med fabrik og lager eller ejerlejligheder med både beboelse og forretning.;;;;;