SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"01.";1;Generelle offentlige tjenester;;;;;; 2;"01.1";2;Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten;;;;;; 3;"01.1.1";3;Udøvende og lovgivende organer (Kollektive tjenesteydelse);Udøvende og lovgivende organer: administration, virksomhed, støttetjenester.;Kontorer for øverste udøvende myndighed på alle forvaltningsniveauer: kontoret for monarken, generalguvernøren, præsidenten, statsministeren, guvernøren, borgmesterens mv., lovgivende organer på alle forvaltningsniveauer: parlamenter, parlamentskamre, lovgivende forsamlinger i delstater, byråd mv., rådgivende, administrativt og politisk personale knyttet til den øverste udøvende myndigheds kontorer og lovgivende organer, biblioteker og andre dokumentationstjenester, som primært er knyttet til udøvende og lovgivende organer, levering af fysiske goder til det øverste udøvende organ, det lovgivende organ og støttetjenester herfor, stående udvalg eller ad hoc– udvalg, som er nedsat af, eller som handler på vegne af det øverste udøvende organ eller det lovgivende organ.;;Ministerielle kontorer, kontorer for lokale myndigheders afdelingsledere, tværministerielle udvalg mv., som har en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).;; 4;"01.1.2";3;Skatte- og finansvæsen (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser, forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld, administration af skatteordninger. De opgaver, der udøves af finansministeriet, budgetdepartementet, skatteministeriet, toldmyndighederne og regnskabs- og revisionsafdelingerne. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser.";Finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser på alle forvaltningsniveauer.;;Emissionsomkostninger eller garantiprovision og rentebetalinger på offentlige lån (01.7.0), tilsyn med banksektoren (04.1.1).;; 5;"01.1.3";3;Udenrigsanliggender (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af udenrigsanliggender og -tjenester. De opgaver, der varetages af udenrigsministeriet og diplomatiske og konsulære missioner i udlandet eller ved internationale organisationer, aktiviteter i forbindelse med informationsvirksomhed og kulturelle fremstød i udlandet, drift af og hjælpetjenester for biblioteker, læsesale og dokumentationscentre i udlandet. Regelmæssige og særlige bidrag til dækning af internationale organisationers generelle driftsudgifter.";;;Økonomisk støtte til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi (01.2.1), bistandsrepræsentationer akkrediteret hos udenlandske regeringer (01.2.1), bidrag til hjælpeprogrammer, som administreres af internationale eller regionale organisationer (01.2.2), militære enheder stationeret i udlandet (02.1.0), militærhjælp til andre lande (02.3.0), generelle udenlandske økonomiske og kommercielle anliggender (04.1.1), turismespørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil (04.7.3).;; 6;"01.2";2;Økonomisk bistand til udlandet;;;;;; 7;"01.2.1";3;Økonomisk bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af økonomisk samarbejde med udviklingslande og lande med overgangsøkonomi. Bistandsrepræsentationer akkrediteret hos udenlandske regeringer, administration af eller støtte til tekniske bistandsprogrammer, uddannelsesprogrammer og stipendieordninger. Økonomisk støtte i form af gaver (i kontanter eller naturalier) eller lån (uanset rentens størrelse).";;;Bidrag til fonde for økonomisk udvikling, som administreres af internationale eller regionale organisationer (01.2.2), militær bistand til udlandet (02.3.0).;; 8;"01.2.2";3;Økonomisk bistand via internationale organisationer (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af økonomisk bistand via internationale organisationer. Bidrag i kontanter eller naturalier til fonde for økonomisk udvikling, som administreres af internationale, regionale eller andre multinationale organisationer.";;;Støtte til internationale fredsbevarende opgaver (02.3.0).;; 9;"01.3";2;Generelle tjenester;Denne gruppe omfatter tjenester, som ikke er knyttet til nogen specifik funktion, og som almindeligvis varetages af centrale kontorer på de forskellige forvaltningsniveauer. Den omfatter også tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion, som varetages af sådanne centrale kontorer. For eksempel medregnes her erhvervs-, miljø- og sundhedsstatistik, som udarbejdes af et centralt statistisk kontor.;;;;; 10;"01.3.1";3;Generelle personaletjenester (Kollektive tjenesteydelse);Generelle personaletjenester, herunder udarbejdelse og iværksættelse af generel personalepolitik og personaleprocedurer omfattende udvælgelse, forfremmelser, bedømmelsesmetoder, beskrivelse, evaluering og klassificering af job, administration af tjenestemandsregulativer o.l.;;;Personaleadministration og -tjenester, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).;; 11;"01.3.2";3;Generel planlægning og generelle statistiske tjenesteydelser (Kollektive tjenesteydelse);Generel økonomisk og social planlægning og generelle statistiske tjenesteydelser, herunder udformning, koordinering og overvågning af generelle økonomiske og sociale planer og programmer og generelle statistiske planer og programmer.;;;Økonomisk og social planlægning og statistiske tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).;; 12;"01.3.3";3;Andre generelle tjenester (Kollektive tjenesteydelse);Andre generelle tjenester som f.eks. Centraliserede leverancer og indkøb, føring og opbevaring af offentlige registre og arkiver, drift af bygninger, som ejes eller benyttes af det offentlige, centrale puljer af motorkøretøjer, offentligt drevne trykkerier, centraliserede databehandlingstjenester mv.;;;Andre generelle tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).;; 13;"01.4";2;Grundforskning;Grundforskning er virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser.;;;;; 14;"01.4.0";3;Grundforskning (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der varetager grundforskning. Lån eller tilskud til grundforskning, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Anvendt forskning og eksperimentel udvikling (klassificeret efter funktion).;; 15;"01.5";2;F&U inden for generelle offentlige tjenester;"Anvendt forskning er virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Eksperimentel udvikling er systematisk arbejde, som er baseret på eksisterende viden erhvervet fra forskning og praktisk erfaring med henblik på at fremstille nye materialer, produkter og anordninger og at indføre nye processer, metoder, systemer og tjenester eller at foretage væsentlige forbedringer af allerede eksisterende.";;;;; 16;"01.5.0";3;F&U inden for generelle offentlige tjenester (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der varetager anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for generelle offentlige tjenester. Lån eller tilskud til anvendt forskning og eksperimentel udvikling, som har relation til generelle offentlige tjenester, og som varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 17;"01.6";2;Generelle offentlige tjenester i.a.n.;;;;;; 18;"01.6.0";3;Generelle offentlige tjenester i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration af, virksomhed udøvet af og støttetjenester for generelle offentlige tjenester såsom registrering af vælgere, afholdelse af valg og folkeafstemninger, forvaltning af ikke- selvstyrende områder og formynderskabsområder mv.;Generelle offentlige tjenester, som ikke kan henføres til (01.1), (01.2), (01.3), (01.4) eller (01.5).;;Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld (01.7), overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer (01.8).;; 19;"01.7";2;Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld;;;;;; 20;"01.7.0";3;Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld (Kollektive tjenesteydelse);Rentebetalinger og emissionsomkostninger eller garantiprovision i forbindelse med offentlige lån.;;;Administrative omkostninger i forbindelse med forvaltning af den offentlige gæld (01.1.2).;; 21;"01.8";2;Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer;;;;;; 22;"01.8.0";3;Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer (Kollektive tjenesteydelse);Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer - overførslerne må ikke være knyttet til en bestemt funktion.;;;;; 23;"02.";1;Forsvar;;;;;; 24;"02.1";2;Militært forsvar;;;;;; 25;"02.1.0";3;Militært forsvar (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med militært forsvar. Drift af land-, sø-, luft- og rumforsvar, drift af ingeniørtropper, forsyningstropper, telegraftropper, efterretningstjenester, personelforvaltning og andre ikke-væbnede styrker, drift af eller støttetjenester for reserve- og hjælpetropper under forsvaret.";Udstationerede militærattachéers kontorer, felthospitaler.;;Militærhjælpsmissioner (02.3.0), militærhospitaler (07.3), militærskoler og -akademier, hvor studieordningerne ligner ordningerne på civile uddannelsesinstitutioner, selv om der kun er adgang for militært personel og deres familier (09.1), (09.2), (09.3) eller (09.4), pensionsordninger for militært personel.;; 26;"02.2";2;Civilforsvar;;;;;; 27;"02.2.0";3;Civilforsvar (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af civilforsvarsanliggender og - serviceydelser, udarbejdelse af katastrofeplaner, afholdelse af øvelser, hvori civile institutioner og civilbefolkningen deltager. Drift af eller støttetjenester for civilforsvarsenheder.";;;Civilbeskyttelse (03.2.0), indkøb og oplagring af fødevarer, udstyr og andre forsyninger til nødhjælp i forbindelse med katastrofer i fredstid (10.9.0).;; 28;"02.3";2;Militærhjælp til udlandet;;;;;; 29;"02.3.0";3;Militærhjælp til udlandet (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af militærhjælp og drift af militærhjælpsmissioner, der er akkrediteret hos udenlandske regeringer eller knyttet til internationale militære organisationer eller alliancer. Militærhjælp i form af støtte (i penge eller naturalier), lån (uanset rentens størrelse) eller lån af materiel, bidrag til internationale fredsbevarende styrker, herunder tilrådighedsstillelse af personale.";;;;; 30;"02.4";2;F&U inden for forsvar;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 31;"02.4.0";3;F&U inden for forsvar (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder inden for anvendt forskning og eksperimentel udvikling på forsvarsområdet. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling på forsvarsområdet, der udøves af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 32;"02.5";2;Forsvar i.a.n.;;;;;; 33;"02.5.0";3;Forsvar i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, administration, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter vedrørende forsvar og gennemførelse af lovgivning vedrørende forsvar, produktion og formidling af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forsvar mv.;Forsvarsanliggender og tjenesteydelser, som ikke kan henføres til (02.1), (02.2), (02.3) eller (02.4).;;Administration af anliggender vedrørende krigsveteraner (10.2).;; 34;"03.";1;Offentlig orden og sikkerhed;;;;;; 35;"03.1";2;Politi;;;;;; 36;"03.1.0";3;Politi (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af politianliggender og - tjenesteydelser, herunder registrering af udlændinge, udstedelse af arbejdstilladelser og rejsedokumenter til indvandrere, føring af strafferegistre og statistik over politiets arbejde, lovregulering og kontrol af vejtrafik, forebyggelse af smugling og kontrol med kyst- og havfiskeri. Den virksomhed, som udøves af de regulære politikorps og hjælpekorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, som henhører under offentlige myndigheder, politiets laboratorier, afvikling af og støtte til uddannelsesprogrammer for politiet.";Parkeringsvagter.;;Politiskoler, som ud over politiuddannelsen tilbyder generelle uddannelseskurser (09.1), (09.2), (09.3) eller (09.4).;; 37;"03.2";2;Brandvæsen;;;;;; 38;"03.2.0";3;Brandvæsen (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af brandforebyggende foranstaltninger og brandbekæmpelse. Den virksomhed, som udøves af regulære brandkorps og hjælpekorps, og administration af andre brandforebyggelses- og brandbekæmpelsestjenester, som henhører under offentlige myndigheder, afvikling af eller støtte til uddannelsesprogrammer inden for brandforebyggelse og brandbekæmpelse.";Civilbeskyttelse som f.eks. Bjergredning, livredning ved havet, evakuering af oversvømmede områder mv.;;Civilforsvar (02.2.0), mandskab, som er specialuddannet og -udstyret til bekæmpelse og forebyggelse af skovbrande (04.2.2).;; 39;"03.3";2;Domstole;;;;;; 40;"03.3.0";3;Domstole (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af, virksomhed udøvet af eller støttetjenester for civil- og kriminalretter og retsvæsenet generelt, herunder tvangsfuldbyrdelse af bøder og retsafgørelser og administration af prøveløsladelses- og prøvetidsordninger. Juridisk rådgivning af det offentlige og repræsentation af det offentliges interesser i retssager eller det offentliges tilvejebringelse eller finansiering af juridisk rådgivning og repræsentation af andre.";Administrative domstole, ombudsmandsinstitutioner o.l.;;Fængselsforvaltning (03.4.0).;; 41;"03.4";2;Fængsler;;;;;; 42;"03.4.0";3;Fængsler (Kollektive tjenesteydelse);Administration af, virksomhed udøvet af og støttetjenester for fængsler og andre faciliteter til anbringelse eller resocialisering af kriminelle som f.eks. Afsoning af straf på landbrugsejendomme, arbejdshuse, forvaringsanstalter, ungdomsfængsler, psykiatriske anstalter for kriminelle mv.;;;;; 43;"03.5";2;F&U inden for offentlig orden og sikkerhed;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 44;"03.5.0";3;F&U inden for offentlig orden og sikkerhed (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende offentlig orden og sikkerhed. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende offentlig orden og sikkerhed, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 45;"03.6";2;Offentlig orden og sikkerhed i.a.n.;;;;;; 46;"03.6.0";3;Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, administration, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter, der vedrører offentlig orden og sikkerhed, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder om offentlig orden og sikkerhed, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende offentlig orden og sikkerhed.;Anliggender og tjenesteydelser vedrørende offentlig orden og sikkerhed, som ikke kan henføres til (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) eller (03.5).;;;; 47;"04.";1;Økonomiske anliggender;;;;;; 48;"04.1";2;Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked;;;;;; 49;"04.1.1";3;Generelle økonomiske og handelsmæssige anliggender (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af generelle økonomiske og handelsmæssige anliggender og tjenesteydelser, herunder generelle anliggender inden for udenrigshandel, udarbejdelse og gennemførelse af handelspolitikker, samarbejde mellem forskellige offentlige institutioner og mellem det offentlige og erhvervslivet. Regulering af eller støttetjenester for generelle økonomiske og handelsmæssige aktiviteter som eksport og import generelt, vare- og aktiemarkeder, indkomstkontrol, generelle handelsfremmende foranstaltninger, generel regulering af monopoler og andre begrænsninger for handel og markedsadgang mv., tilsyn med banksektoren. Virksomhed udøvet af og støttetjenester for institutioner, der beskæftiger sig med patenter, varemærker, ophavsret, selskabsregistrering, vejrudsigt, standarder, hydrologiske undersøgelser, geodætiske opmålinger mv. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af generelle politikker og programmer inden for økonomi og handel.";Forbrugeroplysning og -beskyttelse.;;Økonomiske og handelsmæssige anliggender inden for en bestemt branche (klassificeret under 04.2 til 04.7).;; 50;"04.1.2";3;Generelle arbejdsmarkedsanliggender (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af generelle anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med arbejdsmarkedet, udarbejdelse og gennemførelse af generelle arbejdsmarkedspolitikker, tilsyn med og regulering af arbejdsvilkår (arbejdstid, lønninger, sikkerhed mv.), samarbejde mellem forskellige offentlige enheder og mellem det offentlige og generelle erhvervsorganisationer og arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Gennemførelse af generelle programmer eller ordninger til fremme af mobiliteten på arbejdsmarkedet, til bekæmpelse af køns-, race-, alders- og anden diskrimination, til bekæmpelse af arbejdsløsheden i katastroferamte eller underudviklede områder, til fremme af beskæftigelsen blandt dårligt stillede grupper eller andre grupper, som er karakteriseret af stor arbejdsløshed mv., den virksomhed, som udøves af arbejdsformidlingskontorer, voldgift og forligsvirksomhed eller støttetjenester i relation hertil. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende generelle arbejdsmarkedsspørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil. Tilskud, lån eller subsidier til generelle arbejdsmarkedspolitikker og- programmer.";;;Arbejdsmarkedsspørgsmål vedrørende et bestemt erhverv (klassificeret i 04.2 til 04.7), social sikring af arbejdsløse i form af kontante ydelser eller naturalydelser (10.5.0).;; 51;"04.2";2;Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt;;;;;; 52;"04.2.1";3;Landbrug (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af landbrugsanliggender og tjenesteydelser i relation hertil, bevarelse, indvinding, eller udvidelse af dyrkede arealer, landbrugsreformer og bosættelse i landområder, tilsyn med og regulering af landbrugserhvervet. Etablering eller drift af oversvømmelseskontrol-, vandings- og afvandingssystemer, herunder tilskud, lån eller subsidier til sådanne anlæg. Gennemførelse af eller støttetjenester for programmer eller ordninger til stabilisering eller forbedring af priserne på landbrugsprodukter og landbrugets indkomster, tjenesteydelser eller støttetjenester i forbindelse med udvidelse af bedrifter, dyrlægers tjenesteydelser, skadedyrskontrol, kontrol og klassificering af afgrøder. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende landbrugsspørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil. Kompensation, tilskud, lån eller subsidier i forbindelse med landbrugsaktiviteter, herunder betalinger for begrænsning eller fremme af produktionen af en bestemt afgrøde eller braklægning af landbrugsarealer.";;;Kombinerede udviklingsprojekter (04.7.4).;; 53;"04.2.2";3;Skovbrug (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af skovbrugsanliggender og tjenesteydelser i relation hertil, bevarelse, udvidelse og rationel udnyttelse af skovbestanden, tilsyn med og regulering af skovbrugsaktiviteter og udstedelse af træfældningstilladelser. Genbeplantning af skov og støttetjenester i relation hertil, skadedyrs- og sygdomskontrol, bekæmpelse af skovbrande og brandforebyggende foranstaltninger og tjenesteydelser i forbindelse med udvidelse af skovarealer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende skovbrug og tjenesteydelser i relation hertil. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssige skovbrugsaktiviteter.";;;;; 54;"04.2.3";3;Fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse);"Omfatter både fiskeri og jagt i erhvervsmæssigt øjemed og som fritidsbeskæftigelse. De anliggender og tjenesteydelser, der er nævnt nedenfor, er aktiviteter, som finder sted uden for naturparker og reservater. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fiskeri og jagt, beskyttelse, avl og rationel udnyttelse af fiske- og vildtbestande, tilsyn med og regulering af ferskvandsfiskeri, kystfiskeri havfiskeri, dambrug, vildtjagt og udstedelse af fiske- og jagttilladelser. Fiskeavl, udvidelse af driften, udsætning og sortering af fiskeyngel mv. Og støttetjenester i forbindelse hermed. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fiskeri og jagt og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssigt fiskeri og jagt, herunder anlæg eller drift af fiskebrug.";;;Kontrol med kyst- og havfiskeri (03.1.0), forvaltning, drift og støttetjenester for naturparker og reservaters (05.4.0).;; 55;"04.3";2;Brændstof og energi;;;;;; 56;"04.3.1";3;Kul og andet fast mineralsk brændstof (Kollektive tjenesteydelse);"Omfatter kul i alle kvaliteter, brunkul og tørv, uanset hvilken metode der er anvendt til udvinding eller koncentrering og omdannelse af disse brændstoffer til andre former som f.eks. Kul og gas. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fast mineralsk brændstof, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udvikling af forekomster af faste mineralske brændstoffer, tilsyn med og regulering af udvindingen, forarbejdningen, afsætningen og forbruget af faste mineralske brændstoffer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende faste mineralske brændstoffer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af industrien, der producerer faste mineralske brændstoffer og koks- briket- og gasindustrien.";;;Transport af faste mineralske brændstoffer (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5).;; 57;"04.3.2";3;Mineralolie og naturgas (Kollektive tjenesteydelse);"Omfatter naturgas, flydende gas og raffinaderigas, olie fra olieboringer eller andre kilder som olieskifer og tjæresand og bygas uanset dens sammensætning. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med mineralolie og naturgas, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udnyttelse af mineralolie- og naturgasforekomster, tilsyn med og regulering af udvindingen, forarbejdningen, afsætningen og forbruget af mineralolie og naturgas. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende mineralolie og naturgas og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af mineralolieudvinding og raffinering af råolie og beslægtede flydende og gasformige produkter.";;;Transport af mineralolie og gas (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5).;; 58;"04.3.3";3;Nukleart brændsel (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med nukleart brændsel, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udvikling af forekomster af nukleart materiale, tilsyn med og regulering af udvindingen og forarbejdningen af nukleart materiale og fremstilling, afsætning og forbrug, af nukleare brændselselementer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende nukleart brændsel og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til udvinding og forarbejdning af nukleare materialer.";;;Transport af nukleart brændsel (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5), bortskaffelse af radioaktivt affald (05.1.0).;; 59;"04.3.4";3;Andet brændstof (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med brændstof som alkohol, træ og træaffald, bagasse og andre ikke- markedsførte brændstoffer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forekomst, produktion og anvendelse af sådanne brændstoffer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af anvendelsen af sådanne brændstoffer til produktion af energi.";;;Skovforvaltning (04.2.2), vind- og solkraft (04.3.5) eller (04.3.6), geotermisk energi (04.3.6).;; 60;"04.3.5";3;Elektricitet (Kollektive tjenesteydelse);"Omfatter både de traditionelle kilder til produktion af elektricitet som varme- og vandkraft og nyere kilder som vind- og solkraft. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med elektricitet, bevarelse, udvikling og rationel udnyttelse kilder til produktion af elektricitet, tilsyn med og regulering af produktion, transmission og distribution af elektricitet. Etablering eller drift af elektricitetsforsyning til private husholdninger. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende elektricitet og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af elektricitetsforsyningssektoren, herunder udgifter til dæmninger og andre bygværker til produktion af elektricitet.";;;Ikke-elektrisk energi, der er produceret ved hjælp af vind- eller solkraft (04.3.6).;; 61;"04.3.6";3;Ikke-elektrisk energi (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med ikke- elektrisk energi hovedsagelig vedrørende produktion, distribution og udnyttelse af varme i form af damp, varmt vand eller varm luft. Den offentlige forvaltning og service's etablering eller drift af ikke- elektriske energiforsyningsystemer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forekomst, produktion og udnyttelse af ikke- elektrisk energi. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af anvendelsen af ikke- elektrisk energi.";Geotermisk energi, ikke- elektrisk energi, der er produceret ved hjælp af vind- eller solkraft.;;;; 62;"04.4";2;Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 63;"04.4.1";3;Udvinding af mineraler undtagen mineralske brændstoffer (Kollektive tjenesteydelse);"Omfatter metalholdige mineraler, sand, ler, sten, kemiske mineraler og gødningsmineraler, salt, halvædelsten, asbest, gips mv. Forvaltning af anliggender i forbindelse med udvinding af mineraler, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udnyttelse af mineralske ressourcer, tilsyn med og regulering af efterforskning, udvinding, markedsføring og andre aspekter af mineralsk produktion. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med udvinding og mineralske ressourcer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssig udvinding.";Udstedelse af tilladelser og koncessioner, regulering af produktionskvoter, kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter i miner mv.;;Kul og andet fast brændstof (04.3.1), mineralolie og naturgas (04.3.2) og nukleart brændsel (04.3.3).;; 64;"04.4.2";3;Fremstillingsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, udvikling, udvidelse eller forbedring af fremstillingsvirksomhed, tilsyn med og regulering af etablering og drift af fabriksanlæg, samarbejde med producentsammenslutninger og andre organisationer, som er interesseret i fremstillingsvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fremstillingsvirksomhed og færdigvarer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af virksomheder inden for fremstillingsindustrien.";Kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter i fabrikslokaler, beskyttelse af forbrugerne mod farlige produkter mv.;;Anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med kulforarbejdning (04.3.1), olieraffinering (04.3.2) og oparbejdning af nukleart brændsel (04.3.3).;; 65;"04.4.3";3;Bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed, tilsyn med bygge- og anlægssektoren, udvikling og regulering af byggestandarder. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed.";Udstedelse af ibrugtagningsattester, kontrol med overholdelsen af sikkerhedsforskrifter for byggepladser mv.;;Tilskud, lån eller subsidier til opførelse/anlæg af boligbyggeri, industribyggeri, veje, offentlige værker, kulturelle faciliteter mv. (klassificeret efter funktion), udarbejdelse og regulering af boligstandarder (06.1.0).;; 66;"04.5";2;Transport;;;;;; 67;"04.5.1";3;Vejtransport (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af vejinfrastrukturer og - faciliteter (veje, broer, tunneler, parkeringsanlæg, busterminaler mv.). Tilsyn med og regulering af trafikanter (registreringsattester, kørekort, bilinspektion, størrelses- og vægtspecifikationer for passager- og godsbefordring, regulering af arbejdstiden for bus-, hyrevogns- og lastbilchauffører mv.), vejtransportordninger (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, køreplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af veje. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af vejinfrastrukturer og – faciliteter. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende vejinfrastrukturer og vejbyggeri. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udvidelse af vejinfrastrukturer og -faciliteter.";Veje, gader, cykel- og gangstier.;;Trafikregulering (03.1.0), tilskud, lån eller subsidier til producenter af vejkøretøjer (04.4.2), gadefejning (05.1.0), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder udskiftning af belægninger på byveje med støjreducerende belægninger (05.3.0), gadebelysning (06.4.0).;; 68;"04.5.2";3;Skibsfart (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til transport ad indre vandveje, sø- og kysttransport (havne, dokker, navigationssystemer og - udstyr, kanaler, broer, tunneller, sejlrender, bølgebrydere, kajer, terminaler mv.). Tilsyn med og regulering af skibsførere (registrering, tilladelser og tilsyn vedrørende skibe og mandskaber, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv.), skibsfart (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, sejlplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter. Anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter, som ikke er beregnet for erhvervslivets transport (f.eks. Færger). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende skibsfart og etablering af faciliteter til skibsfart. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter for skibsfarten.";Radio- og satellitnavigationsudstyr, rednings- og bugseringstjenester.;Tilskud, lån eller subsidier til skibsværfter (04.4.2).;;; 69;"04.5.3";3;Jernbanetransport (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til jernbaner (jernbanespor, terminaler, tunneller, broer, dæmninger, jernbaneoverskæringer mv.). Tilsyn med og regulering af jernbaneselskaber (det rullende materiels stand, banelegemernes stabilitet, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv.), jernbanetransport (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, sejlplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af jernbaner. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter til jernbanetransport. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende jernbanetransport og anlæg af jernbaner. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter for jernbanetransport.";Fjerntrafik og intercityforbindelser, ekspresbybaner, sporveje, anskaffelse og vedligeholdelse af rullende materiel.;;Tilskud, lån eller subsidier til produktion af rullende materiel (04.4.2), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder udskiftning af jernbaneafsnit med støjreducerende skinnemateriale (05.3.0).;; 70;"04.5.4";3;Lufttransport (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til luftfart (lufthavne, landingsbaner, terminaler, hangarer, navigationssystemer og - udstyr, flykontrolanlæg mv.). Tilsyn med og regulering af jernbaneselskaber (registrering, tilladelser og tilsyn vedrørende luftfartøjer, piloter, besætninger, jordpersonale, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv. Undersøgelse af flyulykker), lufttransport (tildeling af ruter, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, flyplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af faciliteter til lufttransport. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter til luftfart. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende lufttransport og anlæg af faciliteter til lufttransport. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter.";"Radio- og satellitnavigationsudstyr, redningstjenester, passager- og godstransport i og uden for rutefart, regulering af og kontrol med privatflyvning. ";;Tilskud, lån eller subsidier til flyfabrikker (04.4.2).;; 71;"04.5.5";3;Rørledninger og andre transportformer (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af rørledninger og andre transportsystemer (tovbaner, svævebaner, stolelifte mv.). Tilsyn med og regulering af selskaber, som driver rørledninger og andre transportsystemer (registrering, tilladelser, tilsyn med udstyr, driftspersonalets kvalifikationer og uddannelse, sikkerhedsforskrifter mv.), rørtransport og andre transportformer (tildeling af koncessioner, godkendelse af takster, tjenesteydelsernes hyppighed og omfang mv.) Og anlæg og vedligeholdelse af andre transportformer. Anlæg og drift af rørledninger og andre transportsystemer, som ikke er til erhvervsmæssig brug. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anlæg drift af rørledninger og andre transportsystemer. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udbygning af rørledninger og andre transportsystemer.";;;;; 72;"04.6";2;Kommunikation;;;;;; 73;"04.6.0";3;Kommunikation (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med etablering, udbygning, forbedring, drift og vedligeholdelse af kommunikationssystemer (post, telefon, telegraf, trådløs kommunikation og kommunikation via satellit). Regulering af driften af kommunikationssystemer (tildeling af koncessioner, tildeling af frekvenser, specifikation af markeder og takster mv.). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende kommunikation og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering, drift, vedligeholdelse eller forbedring af kommunikationssystemer.";;;Radio- og satellitnavigationsudstyr til skibsfart (04.5.2) og lufttransport (04.5.4), radio- og tv- transmissionssystemer (08.3.0).;; 74;"04.7";2;Andre erhverv;;;;;; 75;"04.7.1";3;Handel, oplagring og pakhusvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med handel og oplagrings- og pakhusvirksomhed. Tilsyn med og regulering af engros- og detailhandel (tilladelser, salgsmetoder, mærkning af emballerede fødevarer og andre varer til konsum, kontrol med vægte mv.) Og oplagrings- og pakhusvirksomhed (herunder også tilladelser og kontrol med offentlige frilagre mv.). Administration af priskontrol og rationeringsordninger i detail- og engrosleddet uanset varetype og forbrugermålgruppe, forvaltning af og tilvejebringelse af fødevarer og andre hjælpeforanstaltninger til offentligheden. Udarbejdelse af og formidling af oplysninger til handelssektoren og offentligheden om priser og vareforsyning samt andre aspekter vedrørende handel, oplagring og pakhusvirksomhed, udarbejdelse og offentliggørelse af statistikker over handel, oplagring og pakhusvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til handel, oplagring og pakhusvirksomhed.";;;Administration af priskontrol og anden form for kontrol, som producenten er underkastet (klassificeret efter funktion), fødevarehjælp og anden form for hjælp til særlige befolkningsgrupper eller personer (10).;; 76;"04.7.2";3;Hoteller og restauranter (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med opførelse, udvidelse, modernisering, drift og vedligeholdelse af hoteller og restauranter. Tilsyn med og regulering af hotel- og restaurationsvirksomhed (bestemmelser vedrørende priser, renholdelse og forretningspraksis, tilladelser til hotel- restaurationsdrift mv.). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende hotel- og restaurationsvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til opførelse, drift, vedligeholdelse eller modernisering af hoteller og restauranter.";;;;; 77;"04.7.3";3;Turisme (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med turisme, fremme og udvikling af turisme, samarbejde med transport-, hotel- og restaurationsbranchen og andre brancher, som drager fordel af turismen. Drift af turistkontorer i indland og udland mv., tilrettelæggelse af reklamekampagner, herunder udarbejdelse og udbredelse af reklamemateriale o.l. Udarbejdelse og offentliggørelse af turismestatistik.";;;;; 78;"04.7.4";3;Kombinerede udviklingsprojekter (Kollektive tjenesteydelse);"Kombinerede udviklingsprojekter består typisk af integrerede faciliteter og anlæg til produktion af elektricitet, oversvømmelseskontrol, vandingssystemer, skibsfart og rekreative formål. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med etablering, udvidelse, modernisering, drift og vedligeholdelse af faciliteter, der er omfattet af kombinerede udviklingsprojekter. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende kombinerede udviklingsprojekter og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering, drift, vedligeholdelse og modernisering af faciliteter, der er omfattet af kombinerede udviklingsprojekter.";;;Projekter med en hovedfunktion og andre funktioner, som er sekundære (klassificeret efter hovedfunktion).;; 79;"04.8";2;F&U i emner inden for økonomi;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 80;"04.8.1";3;F&U i generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 81;"04.8.2";3;F&U inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 82;"04.8.3";3;F&U inden for brændstof og energi (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for brændstof og energi. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende brændstof og energi, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 83;"04.8.4";3;F&U inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 84;"04.8.5";3;F&U inden for transport (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for transport. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for transport, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 85;"04.8.6";3;F&U inden for kommunikation (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for kommunikation. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for kommunikation der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 86;"04.8.7";3;F&U inden for andre erhverv (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for andre sektorer. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for andre sektorer. Der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. ";Handel, oplagring og pakhusvirksomhed, hoteller og restauranter, turisme og kombinerede udviklingsprojekter.;;Grundforskning (01.4.0).;; 87;"04.9";2;Økonomiske anliggender i.a.n.;;;;;; 88;"04.9.0";3;Økonomiske anliggender i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter i relation til generelle og sektorbestemte anliggender, som ikke kan henføres til (04.1), (04.2), (04.3), (04.4), (04.5), (04.6), (04.7) eller (04.8).;;;;; 89;"05.";1;Miljøbeskyttelse;Opdelingen af miljøbeskyttelse er baseret på Classification of Environmental Protection Activities (CEPA), som indgår i European System for the Collection of Economic Information on the Environment (SERIEE), der er udarbejdet af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat).;;;;; 90;"05.1";2;Affaldshåndtering;"Omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald. Affaldsindsamling omfatter fejning af gader, pladser, stier, torvepladser, offentlige haver, parker mv. Indsamling af alle former for affald, uanset om det er sorteret efter affaldstype eller usorteret, og transport til behandlingsstedet eller lossepladsen. Affaldsbehandling omfatter enhver metode eller proces til ændring af affaldets fysiske, kemiske eller biologiske egenskaber, således at det neutraliseres, gøres ufarligt, bliver sikrere at transportere, gør det egnet til genvinding eller oplagring eller reduceres i omfang. Affaldsbortskaffelse omfatter endelig deponering ved påfyldning, indkapsling, bortskaffelse under jorden, dumpning i havet eller ved enhver anden relevant bortskaffelsesmetode.";;;;; 91;"05.1.0";3;Affaldshåndtering (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for affaldsindsamlings-, -behandlings- og -bortskaffelsessystemer. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse og forbedring af sådanne systemer.";Indsamling, behandling og bortskaffelse af nukleart affald.;;;; 92;"05.2";2;Spildevandshåndtering;"Omfatter drift af kloakeringssystemer og spildevandsbehandling. Drift af kloakeringssystemer omfatter håndtering og etablering af samlebrøndssystemer, fjernrørledninger, rørledninger og pumper til udledning af alle former for spildevand (regnvand, husholdningsspildevand og andet spildevand) fra de steder, hvor det produceres, til enten et spildevandsrensningsanlæg eller til det sted, hvor det udledes i overfladevand. Spildevandsbehandling omfatter enhver mekanisk, biologisk eller avanceret proces til rensning af vandet, således at det opfylder gældende miljø- eller kvalitetsnormer.";;;;; 93;"05.2.0";3;Spildevandshåndtering (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for kloakeringssystemer og spildevandsrensningsanlæg. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller forbedring af sådanne systemer.";;;;; 94;"05.3";2;Forureningsbekæmpelse;"Omfatter aktiviteter til beskyttelse af atmosfæren og klimaet, beskyttelse af jord og grundvand, støj- og vibrationsbekæmpelse samt strålingsbeskyttelse. Disse aktiviteter omfatter etablering, vedligeholdelse og drift af overvågningssystemer og - stationer (bortset fra vejrstationer), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder støjreducerende belægninger på afsnit af byveje eller jernbaneafsnit med støjreducerende skinnemateriale, foranstaltninger til rensning af overfladevand, foranstaltninger til bekæmpelse eller forebyggelse af emissioner af drivhusgasser og forurenende stoffer, som belaster luftkvaliteten, etablering, vedligeholdelse og drift af anlæg til rensning af forurenet jord og til oplagring af forurenende produkter, transport af forurenende produkter.";;;;; 95;"05.3.0";3;Forureningsbekæmpelse (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for aktiviteter til forureningsbekæmpelse og -kontrol. Tilskud, lån eller subsidier til aktiviteter til forureningsbekæmpelse og -kontrol.";;;;; 96;"05.4";2;Beskyttelse af biodiversitet og landskab;Omfatter aktiviteter til beskyttelse af dyre- og plantearter (herunder udsættelse af udryddede arter og genoprettelse af bestanden af udryddelsestruede arter), beskyttelse af levesteder (herunder forvaltning af naturparker og reservater) og beskyttelse af landskaber på grund af deres æstetiske værdier (herunder retablering af beskadigede landskaber for at styrke deres æstetiske værdi og naturgenopretning i forbindelse med nedlagte miner og stenbrud).;;;;; 97;"05.4.0";3;Beskyttelse af biodiversitet og landskab (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, gennemførelse af eller støttetjenester for aktiviteter til beskyttelse af biodiversitet og landskaber. Tilskud, lån eller subsidier til beskyttelse af biodiversitet og landskaber.";;;;; 98;"05.5";2;F&U inden for miljøbeskyttelse;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 99;"05.5.0";3;F&U inden for miljøbeskyttelse (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for miljøbeskyttelse. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for miljøbeskyttelse, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 100;"05.6";2;Miljøbeskyttelse i.a.n.;;;;;; 101;"05.6.0";3;Miljøbeskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Forvaltning, regulering, kontrol, afvikling af og støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af miljøbeskyttelse, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for miljøbeskyttelsestjenester, produktion og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende miljøbeskyttelse.;Miljøbeskyttelse og tjenesteydelser i forbindelse hermed, som ikke kan henføres til (05.1), (05.2), (05.3), (05.4) eller (05.5).;;;; 102;"06.";1;Boliger og offentlige faciliteter;;;;;; 103;"06.1";2;Boligbyggeri;;;;;; 104;"06.1.0";3;Boligbyggeri (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af boligbyggeri og tjenesteydelser i forbindelse hermed, fremme, overvågning, og evaluering af boligbyggeri, uanset om disse aktiviteter udøves i offentligt regi eller ikke, udarbejdelse og regulering af boligstandarder. Sanering af slumkvarterer i forbindelse med tilvejebringelse af boliger, erhvervelse af jord til opførelse af boliger, opførelse eller køb og ombygning af boliger til offentligheden eller til personer med særlige behov. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende boligbyggeri og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til udvidelse, forbedring eller vedligeholdelse af boligbestanden.";;;Udarbejdelse og regulering af byggestandarder (04.4.3), kontante ydelser og naturalydelser som hjælp til husholdningerne til dækning af boligudgifterne (10.6.0).;; 105;"06.2";2;By- og egnsudvikling;;;;;; 106;"06.2.0";3;By- og egnsudvikling (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af by- og egnsudvikling og tjenesteydelser i forbindelse hermed, forvaltning af zonelovgivning og arealudnyttelsesplaner og byggeregulativer. Planlægning af nye eller sanerede byområder, planlægning og forbedring og udvikling af faciliteter som boliger, industri, offentlige forsyningstjenester, sundhed, undervisning, kultur, rekreative foranstaltninger mv. For byområder, udformning af ordninger til finansiering af udviklingsplaner. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende by- og egnsudvikling og tjenesteydelser i forbindelse hermed.";;;Gennemførelse af planer, dvs. Den konkrete opførelse af boliger, industribygninger, anlæg af veje, etablering af offentlige forsyningstjenester, kulturelle faciliteter mv. (klassificeret efter funktion), landbrugsreformer og bosættelse i landområder (04.2.1), forvaltning af byggestandarder (04.4.3) og boligstandarder (06.1.0).;; 107;"06.3";2;Vandforsyning;;;;;; 108;"06.3.0";3;Vandforsyning (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af vandforsyningsanliggender, vurdering af behovene i fremtiden og på grundlag heraf undersøgelse af de forhåndenværende ressourcer, tilsyn med og regulering af alle aspekter omkring drikkevandsforsyningen, herunder vandets renhed samt pris- og mængdekontrol. Den offentlige forvaltning og service's etablering eller drift af vandforsyningssystemer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende vandforsyning og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller forbedring af vandforsyningssystemer.";;;Vandingssystemer (04.2.1), kombinerede projekter (04.7.4), opsamling og behandling af spildevand (05.2.0).;; 109;"06.4";2;Gadebelysning;;;;;; 110;"06.4.0";3;Gadebelysning (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af gadebelysningsanliggender, udarbejdelse og regulering af gadebelysningsstandarder. Installation, drift, vedligeholdelse, forbedring, mv. Af gadebelysning.";;;Belysning og hertil knyttede tjenesteydelser i forbindelse med anlæg og drift af motor- og landeveje (04.5.1).;; 111;"06.5";2;F&U inden for boliger og offentlige faciliteter;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 112;"06.5.0";3;F&U inden for boliger og offentlige faciliteter (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling i forbindelse med boliger og offentlige faciliteter. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende boliger og offentlige faciliteter, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. ";;;Grundforskning (01.4.0), anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for byggemetoder eller - materialer (04.8.4).;; 113;"06.6";2;Boliger og offentlige faciliteter i.a.n.;;;;;; 114;"06.6.0";3;Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter vedrørende boliger og offentlige faciliteter, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for boliger og offentlige faciliteter, produktion og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende boliger og offentlige faciliteter.;Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter vedrørende boliger og offentlige faciliteter, som ikke kan henføres til (06.1), (06.2), (06.3), (06.4) og (06.5).;;;; 115;"07.";1;Sundhedsvæsen;"Offentlige udgifter til sundhedsvæsen omfatter udgifter til tjenesteydelser, der ydes til enkeltpersoner og tjenesteydelser, der ydes på kollektiv basis. Udgifter til individuelle tjenesteydelser henføres til gruppe (07.1) til (07.4), udgifter til kollektive tjenesteydelser henføres til gruppe (07.5) og (07.6). Kollektive sundhedstjenester omfatter udformning og forvaltning af regeringens politik, fastsættelse og håndhævelse af standarder for medicinsk og paramedicinsk personale og for hospitaler, klinikker, lægekonsultationer mv., regulering og tildeling af tilladelser til udbydere af sundhedsydelser og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for medicin og andre sundhedsrelaterede områder. Generalomkostninger, som vedrører administration eller drift af en gruppe hospitaler, klinikker, lægekonsultationer mv. Betragtes som individuelle udgifter og klassificeres i gruppe (07.1) til (07.4).";;;;; 116;"07.1";2;"Medicinske produkter, apparater og udstyr ";"Denne gruppe omfatter medicin, proteser, medicinske apparater og medicinsk udstyr og andre sundhedsrelaterede produkter, der købes af private eller husholdninger med eller uden recept, almindeligvis på apoteker eller hos forhandlere af medicinsk udstyr. Varerne er beregnet til forbrug eller anvendelse uden for en sundheds- eller behandlingsinstitution. Sådanne produkter, der leveres direkte til ambulante patienter af læger, tandlæger og paramedicinsk personale eller til patienter indlagt på hospitaler o.l., betragtes som ambulant behandling (07.2) eller hospitalernes tjenesteydelser (07.3).";;;;; 117;"07.1.1";3;Farmaceutiske produkter (Individuelle tjenesteydelser);"Levering af farmaceutiske produkter som f.eks. Medicinske præparater, lægemidler, patentmedicin, sera og vacciner, vitaminer og mineraler, levertran, svangerskabsforebyggende midler til indtagelse gennem munden. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af farmaceutiske produkter.";;;;; 118;"07.1.2";3;Andre medicinske produkter (Individuelle tjenesteydelser);"Levering af medicinske produkter som f.eks. Termometre, plaster og forbinding, injektionssprøjter, førstehjælpsudstyr, varmedunke og isposer, støttestrømper, knæbeskyttere o.l., graviditetsprøvesæt, kondomer og andre mekaniske svangerskabsforebyggende midler. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af andre lægeordinerede medicinske produkter.";;;;; 119;"07.1.3";3;Medicinsk udstyr (Individuelle tjenesteydelser);"Levering af medicinsk udstyr som f.eks. Briller med korrigerende glas og kontaktlinser, høreapparater, glasøjne, kunstige lemmer og andre proteser, ortopædiske skinner og hjælpemidler, ortopædisk fodtøj, kirurgiske bælter, brokbind og hjælpemidler, halskraver, medicinsk massageudstyr og lamper til medicinsk brug, kørestole, også motoriserede, og invalidevogne, specialsenge, krykker, elektroniske og andre anordninger til måling af blodtryk mv. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af lægeordineret behandlingsudstyr.";Tandproteser, men ikke udgifter til opsætning, reparation af behandlingsudstyr.;;Leje af behandlingsudstyr (07.2.4).;; 120;"07.2";2;Ambulant behandling;"Denne gruppe omfatter lægebehandling, tandlægebehandling og paramedicinsk behandling af ambulante patienter foretaget af læger, tandlæger og paramedicinsk personale. Tjenesterne kan ydes i hjemmet, som individuel tjenesteydelse eller på medicinske centre, skadestuer, laboratorier o.l. Ambulant behandling omfatter også medicin, proteser, medicinsk udstyr og andre sundhedsrelaterede produkter, som læger, tandlæger og paramedicinsk personale udleverer direkte til ambulante patienter. Lægebehandling, tandlægebehandling og paramedicinske tjenester, der ydes til patienter indlagt på hospitaler o.l., indgår i hospitalernes tjenesteydelser (07.3).";;;;; 121;"07.2.1";3;Almen lægehjælp (Individuelle tjenesteydelser);"Omfatter tjenester, der ydes af klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger. Klinikker for almen lægehjælp er behandlingssteder, som hovedsagelig yder ambulant behandling, som ikke er begrænset til et medicinsk speciale, og som hovedsagelig ydes af uddannede læger. Alment praktiserende læger er ikke specialiseret inden for et bestemt medicinsk fagområde. Ydelse af almen lægehjælp. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for almen lægehjælp, der ydes af klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger.";;;Tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).;; 122;"07.2.2";3;Speciallægehjælp (Individuelle tjenesteydelser);"Omfatter tjenester, der ydes af specialklinikker og praktiserende speciallæger. Specialklinikker og praktiserende speciallæger adskiller sig fra klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger derved, at deres tjenesteydelser er begrænset til behandling af en bestemt sundhedstilstand, sygdom, medicinsk fremgangsmåde eller gruppe af patienter. Ydelse af speciallægehjælp. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for speciallægehjælp, der ydes af specialklinikker og praktiserende speciallæger.";Tandregulering.;;Tandklinikker og tandlæger (07.2.3), medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).;; 123;"07.2.3";3;Tandbehandling (Individuelle tjenesteydelser);"Omfatter tandbehandling ydet af almene eller specialiserede tandklinikker og tandlæger, tandplejere og andre tandbehandlere. Tandklinikker yder ambulant behandling. Behandlingen overvåges eller varetages ikke nødvendigvis af tandlæger men af tandplejere eller andre tandbehandlere. Ydelse af tandbehandling til ambulante patienter. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for tandbehandling, der ydes af almene eller specialiserede tandklinikker og tandlæger, tandplejere eller andre tandbehandlere.";Opsætning af tandproteser.;;Tandproteser (07.1.3), tandregulering (07.2.2), tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).;; 124;"07.2.4";3;Paramedicinske tjenesteydelser (Individuelle tjenesteydelser);"Levering af paramedicinske ydelser til ambulante patienter. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for tjenesteydelser leveret af klinikker, der overvåges af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, beskæftigelsesterapeuter, taleterapeuter og andet paramedicinsk personale og sundhedstjenester, der ydes af sygeplejersker, jordemødre og andet paramedicinsk personale uden for konsultationslokaler, på patienthjem eller andre institutioner, som ikke er behandlingssteder.";Akupunktører, fodplejere, kiropraktorer, optometrister, fysioterapeuter, praktiserende inden for traditionel medicin mv., medicinske laboratorier og røntgenklinikker, leje af behandlingsudstyr, lægeordineret gymnastikterapi, ambulant behandling med varmebad eller havvand, ambulancekørsel, undtagen hospitalsambulancetjenester.;;Det offentlige sundhedsvæsens laboratorier (07.4.0), laboratorier, som undersøger sygdomsårsager (07.5.0).;; 125;"07.3";2;Hospitalstjenester;"Der er tale om hospitalsindlæggelse, når en patient opholder sig på hospitalet under hele behandlingsforløbet. Hertil hører også behandling på daghospital og hjemmebaseret hospitalsbehandling samt hospicer for uhelbredeligt syge. Kategorien omfatter tjenester, som ydes af almindelige og specialiserede hospitaler, medicinske centre, fødeklinikker, plejehjem og rekonvalescenthjem, som hovedsagelig yder tjenester for deres indlagte patienter, tjenester, som ydes af militærhospitaler, institutioner for ældre, hvor lægetilsyn er et væsentlig element og revalideringscentre, der yder indlagte patienter sundhedsbehandling og genoptræning, hvor formålet er at behandle patienten frem for at tilbyde langtidspleje og - omsorg. Hospitaler defineres som institutioner, der tilbyder behandling af indlagte patienter under direkte tilsyn af uddannede læger. Medicinske centre, fødeklinikker, plejehjem og rekonvalescenthjem yder også behandling af indlagte patienter, men deres tjenesteydelser overvåges og ydes ofte af personale med lavere uddannelse end læger. Gruppen omfatter ikke faciliteter som felthospitaler (02.1), lægekonsultationer, klinikker og andre behandlingssteder, som udelukkende udfører ambulant behandling (07.2), institutioner for handicappede og revalideringscentre, som primært yder længerevarende omsorg (10.1.2), ældrehjem (10.2.0). Den omfatter ej heller betalinger til patienter for tabt arbejdsfortjeneste som følge af hospitalsophold (10.1.1). Hospitalstjenester omfatter også medicin, proteser, medicinsk udstyr og andre sundhedsmæssige produkter til hospitalspatienter. Den omfatter endvidere hospitalernes udgifter til ikke- medicinske formål: administration, ikke- medicinsk personale, mad og drikkevarer, indlogering (herunder også indlogering af personale) mv.";;;Medicinske centre, som ikke er under direkte tilsyn af en uddannet læge (07.3.3).;; 126;"07.3.1";3;Almene hospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser);"Tjenester ydet af almene hospitaler. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for hospitaler, som ikke kun yder tjenester inden for et bestemt medicinsk fagområde.";;;;; 127;"07.3.2";3;Specialhospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser);"Specialhospitaler adskiller sig fra almene hospitaler derved, at deres tjenester er begrænset til behandling af en bestemt sundhedstilstand, sygdom eller patientgruppe, f.eks. Sygdomme i brystet og tuberkulose, spedalskhed, kræft, øre- næse- hals- sygdomme, psykiatri, obstetrik, børnesygdomme mv. Tjenester ydet af specialhospitaler. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for hospitaler, som kun yder tjenester inden for et bestemt medicinsk fagområde.";;;Fødeklinikker, som ikke er under direkte tilsyn af en uddannet læge (07.3.3).;; 128;"07.3.3";3;Medicinske centre og fødeklinikker (Individuelle tjenesteydelser);"Tjenester ydet af medicinske centre og fødeklinikker. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for medicinske centre og fødeklinikker.";;;;; 129;"07.3.4";3;Pleje- og rekonvalescenthjem (Individuelle tjenesteydelser);"Pleje- og rekonvalescenthjem leverer ydelser til indlogerede personer, som skal rekreere efter en operation eller afkræftende sygdom, eller som er i en tilstand, som primært kræver overvågning og udlevering af medicin, fysioterapeutisk behandling og optræning for at kompensere for tab af funktioner samt ro og hvile. Tjenester ydet af pleje- og rekonvalescenthjem. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for pleje- og rekonvalescenthjem.";Institutioner for ældre, hvor lægetilsyn er et væsentligt element, revalideringscentre, der yder indlagte patienter sundhedsbehandling og genoptræning, hvor formålet er at behandle patienten frem for at tilbyde langtidspleje og -omsorg.;;;; 130;"07.4";2;Offentligt sundhedsvæsen;;;;;; 131;"07.4.0";3;Offentligt sundhedsvæsen (Individuelle tjenesteydelser);"Tjenester, der ydes af det offentlige sundhedsvæsen. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for det offentlige sundhedsvæsen som drift af blodbanker (indsamling, behandling, oplagring, afsendelse), diagnosticering (kræft, tuberkulose, kønssygdomme), forebyggelse (vaccination), overvågning (småbørnsernæring, børnesundhed), indsamling af epidemiologiske data, familieplanlægning mv. Udarbejdelse og udbredelse af information om offentlig sundhed.";Offentlige sundhedstjenester, der ydes af specialiserede team til grupper af personer, hvoraf hovedparten er i en god sundhedsmæssig tilstand, på arbejdspladser, skoler eller i forbindelse med andre ikke- medicinske faciliteter, offentlige sundhedstjenester, som ikke ydes af hospitaler, klinikker eller læger, tjenester ydet af laboratorier under det offentlige sundhedsvæsen.;;Medicinske laboratorier (07.2.4), laboratorier, som undersøger sygdomsårsager (07.5.0).;; 132;"07.5";2;F&U inden for sundhedsvæsen;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 133;"07.5.0";3;F&U inden for sundhedsvæsen (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for sundhedsvæsen. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende sundhedsvæsen, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";Laboratorier, som undersøger sygdomsårsager.;;Grundforskning (01.4.0).;; 134;"07.6";2;Sundhedsvæsen i.a.n.;;;;;; 135;"07.6.0";3;Sundhedsvæsen i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter inden for sundhedsvæsen, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for ydelse af sundhedstjenester, herunder tildeling af autorisationer og tilladelser til medicinske behandlingsinstitutioner, læger og paramedicinsk personale, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende sundhedsvæsen.;Anliggender under sundhedsvæsen, som ikke kan henføres til (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) eller (07.5).;;;; 136;"08.";1;Fritid, kultur og religion;"Offentlige udgifter til fritid, kultur og religion omfatter udgifter til tjenester, der ydes til enkeltpersoner og husholdninger og udgifter til kollektive tjenester. Individuelle udgifter henføres til gruppe (08.1) og (08.2), udgifter til kollektive tjenester henføres til gruppe (08.3) til (08.6). Kollektive tjenester ydes til samfundet som helhed. De omfatter aktiviteter som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for tjenester i tilknytning til fritid og kultur og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for fritid, kultur og religiøse anliggender.";;;;; 137;"08.1";2;Fritids- og sportstjenester;;;;;; 138;"08.1.0";3;Fritids- og sportstjenester (Individuelle tjenesteydelser);"Tjenester, der ydes i forbindelse med sport og fritid, forvaltning af sport- og fritidsanliggender, tilsyn med og regulering af sportsfaciliteter. Drift af eller støttetjenester for faciliteter til aktiv sportsudøvelse eller arrangementer i forbindelse hermed (sportspladser, tennisbaner, squashbaner, atletikbaner, golfbaner, bokseringe, skøjtebaner, gymnastiksale mv.), drift af eller støttetjenester for faciliteter til ikke- fysisk sportsudøvelse eller arrangementer i forbindelse hermed (især specialindrettede mødesteder for kortspil, brætspil mv.), drift eller støttetjenester af faciliteter til fritidsaktiviteter (parker, badestrande, campingpladser og tilhørende indkvarteringsfaciliteter, som stilles til rådighed på ikke- kommerciel basis, svømmebade, offentlige badeanstalter mv.). Tilskud, lån eller subsidier til sportshold eller individuelle sportsudøvere.";Faciliteter til indlogering af tilskuere, holdrepræsentation ved nationale, regionale eller lokale sportsbegivenheder.;;Zoologiske eller botaniske haver, akvarier, forstbotaniske haver o.l. (08.2.0), sports- og fritidsfaciliteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner (klassificeres i de relevante undergrupper i hovedgruppe 09).;; 139;"08.2";2;Kulturtjenester;;;;;; 140;"08.2.0";3;Kulturtjenester (Individuelle tjenesteydelser);"Ydelse af kulturtjenester, forvaltning af kulturelle anliggender, tilsyn med og regulering af kulturelle faciliteter. Drift af eller støttetjenester for faciliteter til kulturel virksomhed (biblioteker, museer, kunstgallerier, teatre, udstillingshaller, monumenter, historiske bygninger og steder, zoologiske eller botaniske haver, akvarier, forstbotaniske haver o.l.), tilrettelæggelse, produktion, afvikling og støttetjenester for kulturelle arrangementer (koncerter, scenearrangementer og filmproduktion, kunstudstillinger mv.). Tilskud, lån eller subsidier til individuelle kunstnere, forfattere, designere, komponister og andre kunstudøvere eller til organisationer, som fremmer kulturel virksomhed.";Nationale, regionale eller lokale festligheder, når det primære formål ikke er at tiltrække turister.;;Kulturaktiviteter, som er beregnet for udbredelse på tværs af grænserne (01.1.3), nationale, regionale eller lokale festligheder, når det primære formål er at tiltrække turister (04.7.3), produktioner af kulturel art, som udsendes via radio og tv (08.3.0).;; 141;"08.3";2;Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed;;;;;; 142;"08.3.0";3;Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af anliggender i relation til radio og tv samt forlagsvirksomhed, tilsyn med og regulering af tjenesteydelser i forbindelse med radio og tv samt forlagsvirksomhed. Ydelse af eller støttetjenester for tjenesteydelser i forbindelse med radio og tv samt forlagsvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering eller erhvervelse af faciliteter til tv- og radioudsendelser, opførelse eller erhvervelse af anlæg, udstyr og materialer til trykning af aviser, tidsskrifter eller bøger, produktion af materiale til og udsendelse via radio og tv, samling af nyheder og anden information, udgivelse af trykte medier.";;;Offentlige trykkerier (01.3.3), udsendelse af undervisningsprogrammer via radio og tv (09).;; 143;"08.4";2;"Religiøse og andre organisationer ";;;;;; 144;"08.4.0";3;Religiøse og andre organisationer (Kollektive tjenesteydelse);"Forvaltning af religiøse og andre organisationers anliggender. Tilvejebringelse af faciliteter for religiøse og andre organisationer, herunder støttetjenester for drift, vedligeholdelse og reparationer heraf. Aflønning af præster og andre ansatte i religiøse institutioner, støttetjenester i forbindelse med religiøse tjenester, tilskud, lån eller subsidier til brodersamfund, borgerforeninger, ungdoms- og sociale organisationer eller fagforeninger og politiske partier.";;;;; 145;"08.5";2;F&U inden for fritid, kultur og religion;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 146;"08.5.0";3;F&U inden for fritid, kultur og religion (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende fritid, kultur og religion, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 147;"08.6";2;Fritid, kultur og religion i.a.n.;;;;;; 148;"08.6.0";3;Fritid, kultur og religion i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af sport, fritid kultur, religion, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for rekreative og kulturelle tjenester, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fritid, kultur og religion.;Anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fritid, kultur og religion, som ikke kan henføres til (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) eller (08.5).;;;; 149;"09.";1;Undervisning;"Offentlige udgifter til undervisning omfatter udgifter til tjenesteydelser til individuelle elever og studerende og udgifter til Kollektive tjenesteydelser. Udgifter til individuelle tjenester henføres til gruppe (09.1) til (09.6), mens udgifter til kollektive tjenester henføres til gruppe (09.7) og (09.8). Kollektive undervisningstjenester omfatter anliggender som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, fastsættelse og håndhævelse af standarder, regulering af, tildeling af tilladelser til og tilsyn med uddannelsesinstitutioner og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Imidlertid betragtes faste udgifter til administration og drift af en gruppe af skoler, universiteter mv. som individuelle udgifter og klassificeres i gruppe (09.1) til (09.6). Opdelingen af undervisningstjenesteydelser er baseret på niveauinddelingerne i International Standard Classification of Education 2011 (ISCED-2011), som er udgivet af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO). Denne hovedgruppe omfatter også militærskoler og - akademier, hvis deres undervisningsplaner kan sidestilles med undervisningsplanerne i civile institutioner, politiskoler, som ud over politiuddannelsen tilbyder almene uddannelser samt undervisningsprogrammer i radio og tv. Sådanne udgifter klassificeres i gruppe (09.1) til (09.5).";;;;; 150;"09.1";2;Førskoleundervisning og primær undervisning;;;;;; 151;"09.1.1";3;Førskoleundervisning (Individuelle tjenesteydelser);"Børnehaveklasse undervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Førskoleundervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder førskoleundervisning på niveau 1 i ISCED-2011.";;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 152;"09.1.2";3;Primær undervisning (Individuelle tjenesteydelser);"Primær undervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder primær undervisning på niveau 1 i ISCED-2011.";Skrive- og læseprogrammer for elever, som er for gamle til at modtage primær undervisning i skoleregi.;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 153;"09.2";2;Sekundær undervisning;;;;;; 154;"09.2.1";3;Sekundær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser);"Sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-97. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-2011.";Sekundær undervisning på første trin for voksne og unge uden for skoleregi.;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 155;"09.2.2";3;Sekundær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser);"Sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. ";Sekundær undervisning på andet trin for voksne og unge uden for skoleregi.;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 156;"09.3";2;Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning;;;;;; 157;"09.3.0";3;Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (Individuelle tjenesteydelser);"Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger undervisningen på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011.";Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning for voksne og unge uden for skoleregi.;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 158;"09.4";2;Tertiær undervisning;;;;;; 159;"09.4.1";3;Tertiær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser);"Tertiær undervisning på første trin svarende til niveau 5 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for universiteter og andre institutioner, der tilbyder tertiær undervisning svarende til niveau 5 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til studerende, der følger tertiær undervisning svarende til niveau 5 i ISCED-2011.";;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 160;"09.4.2";3;Tertiær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser);"Tertiær undervisning på andet trin svarende til niveau 6 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for universiteter og andre institutioner, der tilbyder tertiær undervisning på andet trin svarende til niveau 6 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til studerende, der følger tertiær undervisning svarende til niveau 6 i ISCED-2011.";;;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).;; 161;"09.5";2;Undervisning uden for niveauplacering;;;;;; 162;"09.5.0";3;Undervisning uden for niveauplacering (Individuelle tjenesteydelser);"Uddannelse uden for niveauplacering (uddannelsesprogrammer, almindeligvis for voksne, som ikke kræver særlige forkundskaber, navnlig erhvervsfaglig uddannelse og kurser inden for kulturelle emner). Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for institutioner, som tilbyder undervisning uden for niveauplacering. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever/studerende, som deltager i undervisningsprogrammer/-kurser uden for niveauplacering.";;;;; 163;"09.6";2;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning;;;;;; 164;"09.6.0";3;Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (Individuelle tjenesteydelser);"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for transport, forplejning, indlogering, læge- og tandlægebehandling og dermed forbundne hjælpetjenester især for elever/studerende uanset undervisningsniveau.";;;Tilsyn og forebyggende tjenester udført af skolesundhedstjeneste (07.4.0), stipendier, legater, lån og understøttelse til betaling af udgifterne til hjælpetjenester (09.1), (09.2), (09.3), (09.4) eller (09.5).;; 165;"09.7";2;F&U inden for undervisning;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 166;"09.7.0";3;F&U inden for undervisning (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning. Tilskud, lån og subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 167;"09.8";2;Undervisning i.a.n.;;;;;; 168;"09.8.0";3;Undervisning i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede undervisningspolitikker, planer, programmer og budgetter, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for uddannelser, herunder tildeling af tilladelser til uddannelsesinstitutioner, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende undervisning.;Undervisning og tjenesteydelser i tilknytning hertil, som ikke kan henføres til (09.1), (09.2), (09.3), (09.4), (09.5), (09.6) eller (09.7).;;;; 169;"10.";1;Social beskyttelse;"Det offentliges udgifter til social beskyttelse omfatter udgifter til tjenester og overførsler til enkeltpersoner og husholdninger og udgifter til kollektive tjenester. Udgifter til individuelle tjenester og overførsler henføres til gruppe (10.1) til (10.7), udgifter til Kollektive tjenesteydelser henføres til gruppe (10.8) og (10.9). Kollektive tjenester inden for social beskyttelse omfatter områder som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for social beskyttelse og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse samt tjenester i tilknytning hertil. Den sociale beskyttelses funktioner og definitionerne heraf er baseret på det europæiske system af Integrerede statistikker for social sikring 1996 (ESSPROS), der er udviklet af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat). I ESSPROS omfatter social beskyttelse også sundhedspleje, mens sundhedspleje ikke indgår i nærværende hovedgruppe. Sundhedspleje indgår i hovedgruppe 07. Medicinske varer og lægehjælp, der ydes til personer, som modtager de kontante ydelser og naturalydelser, der er specificeret i gruppe (10.1) til (10.7), klassificeres under (07.1), (07.2) eller (07.3).";;;;; 170;"10.1";2;Sygdom og invaliditet;;;;;; 171;"10.1.1";3;Sygdom (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier, som helt eller delvist kompenserer for indtægtstab under midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller skade. Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Faste eller indtægtsafhængige beløb i sygdomsperioden, forskellige betalinger til personer, som er midlertidigt uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller skade. Ydelser i naturalier, f.eks. Hjælp, der ydes i det daglige til personer, som midlertidigt er uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller skade (hjemmehjælp, transport mv.).";;;;; 172;"10.1.2";3;Invaliditet (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier til personer, som helt eller delvist er ude af stand til at udøve en erhvervsmæssige aktivitet eller føre en normal tilværelse som følge af en fysisk eller psykisk svækkelse, som enten er kronisk eller kan forventes at vare længere end en nærmere fastsat minimumsperiode. Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Invalidepensioner, der betales til personer under den normale pensionsalder, som rammes af invaliditet, der forringer deres arbejdsevne, førtidspensionsydelser til ældre arbejdstagere, der lader sig pensionere før den normale pensionsalder er nået, som følge af nedsat arbejdsevne, plejetillæg, ydelser til invaliderede personer, som har påtaget sig arbejde, der er afpasset efter deres tilstand, eller som har indledt en erhvervsfaglig uddannelse, andre periodiske ydelser eller engangsbeløb, som betales til invaliderede personer i henhold til en social beskyttelsesordning. Ydelser i naturalier, f.eks. Indlogering og eventuelt forplejning til invaliderede personer på dertil indrettede institutioner, hjælp til invaliderede personer for at bistå dem med de daglige opgaver (hjemmehjælp, transport mv.), ydelser, der betales til den person, som yder omsorg til den invaliderede, erhvervsfaglig og anden uddannelse til fremme af de invaliderede personers erhvervsmæssige og sociale reintegrering, forskellige tjenester og goder, der ydes til invalide for at give dem mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter eller at foretage rejser eller deltage i samfundslivet.";;;Kontante ydelser og ydelser i naturalier til invalide, der har nået den normale pensionsalder (10.2.0).;; 173;"10.2";2;Alderdom;;;;;; 174;"10.2.0";3;Alderdom (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier til imødegåelse af risici, der er forbundet med alderdom (indkomsttab, utilstrækkelig indkomst, manglende uafhængighed til at udføre de daglige opgaver, reduceret deltagelse i socialt samvær og i samfundslivet, mv.). Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Ældrepension, der udbetales til personer, som har nået den normale pensionsalder, førtidspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, der går på pension før den normale pensionsalder, delpension, der udbetales før eller efter den normale pensionsalder til ældre arbejdstagere, som fortsætter med at arbejde, men på nedsat tid, plejetillæg, andre periodiske beløb eller engangsbeløb, der udbetales ved pensionering eller som led i alderdomsydelser. Ydelser i naturalier, f.eks. Indlogering og eventuelt forplejning, til ældre, som opholder sig enten på særlige institutioner eller hos familier i passende faciliteter, hjælp der ydes til ældre til udførelse af de daglige opgaver (hjemmehjælp, transport mv.), ydelser, der udbetales til den person, som yder omsorg til en ældre, forskellige tjenesteydelser og goder til ældre for at gøre det muligt for dem at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter eller foretage rejser eller deltage i samfundslivet.";Pensionsordninger for militært personel og offentligt ansatte.;;Førtidspensioner til ældre arbejdstagere, som går på pension før den normale pensionsalder på grund af invaliditet (10.1.2) eller arbejdsløshed (10.5.0).;; 175;"10.3";2;Efterlevende;;;;;; 176;"10.3.0";3;Efterlevende (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til efterlevende efter en afdød (f.eks. Personens ægtefælle, tidligere ægtefælle, børn, børnebørn, forældre eller andre slægtninge), administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Efterladtepension, ydelser ved dødsfald, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til efterlevende. Ydelser i naturalier, f.eks. Betalinger som begravelseshjælp, forskellige tjenesteydelser og goder til efterlevende for at gøre det muligt for dem at deltage i samfundslivet.";;;;; 177;"10.4";2;Familie og børn;;;;;; 178;"10.4.0";3;Familie og børn (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til husholdninger med børn, som ikke er myndige administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Moderskabsydelser, fødselsydelser, ydelser i forbindelse med forældreorlov, familie- eller børnetilskud, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til husholdningerne til hjælp til at dække særlige omkostninger (f.eks. For enlige forældre eller familier med handicappede børn). Ydelser i naturalier, f.eks. Kost og logi til førskolebørn i løbet af dagen eller en del af dagen, økonomisk bistand til børnepasning i løbet af dagen, kost og logi til børn og familier som permanent ordning (børnehjem, plejefamilier mv.), goder og tjenester, der ydes i hjemmet til børn eller dem, der passer dem, forskellige tjenester og goder til familier, unge eller børn (ferie- og fritidscentre).";;;Familieplanlægning (07.4.0).;; 179;"10.5";2;Arbejdsløshed;;;;;; 180;"10.5.0";3;Arbejdsløshed (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til personer, som er arbejdsdygtige, står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som ikke kan finde passende beskæftigelse administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Fuld eller delvis arbejdsløshedsstøtte, førtidspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, som går på pension, før de har nået den normale pensionsalder, på grund af arbejdsløshed eller nedlæggelse af arbejdspladser som led i økonomiske foranstaltninger, ydelser til bestemte grupper i arbejdsstyrken, som deltager i uddannelsesprogrammer til forbedring af deres beskæftigelsespotentiale, fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med strukturarbejdsløshed, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til arbejdsløse, især langtidsarbejdsløse. Ydelser i naturalier, f.eks. Mobilitetsydelser og genetableringsbistand, erhvervsfaglig uddannelse for arbejdsløse eller omskoling af personer, som risikerer at miste deres job, logi, mad eller tøj til arbejdsløse og deres familier.";;;Generelle programmer eller ordninger, som skal øge mobiliteten i arbejdskraften, nedbringe arbejdsløsheden eller fremme beskæftigelsen blandt dårligt stillede eller andre grupper, som er ramt af høj arbejdsløshed (04.1.2), kontante ydelser og ydelser i naturalier til arbejdsløse ved opnåelse af pensionsalderen (10.2.0).;; 181;"10.6";2;Bolig;;;;;; 182;"10.6.0";3;Bolig (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af ydelser i naturalier til husholdninger som hjælp til betaling af boligudgifter (støtte tildeles ud fra trangskriteriet) administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Ydelser i naturalier, f.eks. Midlertidige eller langfristede betalinger til lejere som bidrag til huslejen, ydelser, som skal nedbringe de løbende boligudgifter for ejere af egen bolig (dvs. Støtte til betaling af renter og afdrag på boliglån), tilvejebringelse af billige eller sociale boliger.";;;;; 183;"10.7";2;Sociale ydelser i.a.n.;;;;;; 184;"10.7.0";3;Sociale ydelser i.a.n. (Individuelle tjenesteydelser);"Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til personer, som er eller risikerer at blive socialt marginaliseret (ubemidlede, lavindkomstgrupper, indvandrere, oprindelige beboere, flygtninge, alkohol- og stofmisbrugere, voldsofre mv.) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Indkomststøtte og andre kontante betalinger til ubemidlede og dårligt stillede personer for at hjælpe dem gennem fattigdom og vanskelige situationer. Ydelser i naturalier, f.eks. Kost og logi i kortere eller længere tid til ubemidlede og dårligt stillede personer reintegration af alkohol- og stofmisbrugere, tjenesteydelser og goder til dårligt stillede personer som f.eks. Rådgivning, daghjem, hjælp til udførelse af daglige opgaver, mad, tøj, brændsel mv.";;;;; 185;"10.8";2;F&U inden for social beskyttelse;Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5).;;;;; 186;"10.8.0";3;F&U inden for social beskyttelse (Kollektive tjenesteydelse);"Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse. Tilskud, lån og subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter.";;;Grundforskning (01.4.0).;; 187;"10.9";2;Social beskyttelse i.a.n.;;;;;; 188;"10.9.0";3;Social beskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse);Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af social beskyttelse, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for social beskyttelse, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende social beskyttelse.;Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til ofre for brand, oversvømmelse, jordskælv og andre katastrofer i fredstid, køb og oplagring af fødevarer, udstyr og andre nødforsyninger til anvendelse ved katastrofer i fredstid, anden social beskyttelse og tjenesteydelser i tilknytning hertil, som ikke kan henføres til (10.1), (10.2), (10.3), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7) eller (10.8).;;;;