SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"00";1;Undtaget fra vurdering;Koden omfatter alle ejendomme, der ideres helhed er undtaget fra vurdering i henhold til VUL § 7.;;;;; 2;"01";1;Beboelse;"Koden omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed,mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. afejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til kode 02. Koden omfatter desuden ejendomme med karakter af landbrug eller gartneri, når de ikke anses for omfattet af VUL § 33, stk. 1, dvs. når de efter bygningskarakter og driftsform harbeboelse som hovedsagelig anvendelse. Der skal ikke foretages stuehusfordeling for disse sidstnævnte ejendomme, og grundværdien skal ansættes jf. VUL § 16. Der henvises iøvrigt til omtalen af kode 05 landbrug.";;;;; 3;"02";1;Beboelse og forretning;"Under koden henregnes ejendomme, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt denforretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi, jf. bemærkningen under kode 01. Hvad der forstås ved forretningsvirksomhed er beskrevet under kode 03.";;;;; 4;"03";1;Forretning;"Under koden anføres ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler. Koden anvendes dog også, selv om ejendommen indeholder bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, når denne benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Betegnelsen ""forretning"" omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed (se under kode 04), læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer. Opregningen er ikke udtømmende. I SKM2010.672.VLR har Vestre Landsret taget stilling til, at en ejendom på ca. 33 ha (herregårdshotel),hvorfra der drives hotel- og restaurationsvirksomhed, skal henføres til benyttelsen ""forretning"".";;;;; 5;"04";1;Fabrik og lager;"Som ""fabrikker"" betegnes ikke blot egentlige industrivirksomheder, herunder mejerier, slagterier, sukkerfabrikker, teglværker og lignende, men også større værksteder, som det ikke findes naturligt at betragte som håndværksvirksomheder. Koden omfatter også gas-, el-, vand- og varmeværker, der tilhører private eller koncessionerede selskaber, og som drives med salg til en større kreds af forbrugere for øje. Mindre værker, som drives på interessentskabs- eller andelsbasis, alene med det formål at forsyne interessenterne eller andelshaverne, betegnes med kode 34. Afgrænsningen mellem på den ene side håndværksvirksomheder, der kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan i visse tilfælde være vanskelig. Vejledende vil være ejendommens karakter og størrelse, samt om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter. I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Såfremt hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (indbefattet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) hidrører fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02eller 03. I modsat fald kodes de med 04. Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretninger som defineret foran går således ind under ""forretning"".";;;;; 6;"05";1;Landbrug, bebygget;"Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 0,55 ha. Det afgørende er ejendommensbenyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til kode 01. Selvstændige landbrugsejendomme, som i medfør af landbrugslovens § 9 er tilladt oprettet uden bygninger, henføres til benyttelseskode 17, jf. beskrivelsen under dennebenyttelse. Hvis der på ejendommen foruden landbrug drives anden virksomhed af væsentlig betydning, må der skønnes over, om ejendommen skal kodes som landbrug eller henføres til koden for den pågældende virksomhed, evt. om den skal henføres til kode 34. Se som eksempel på det sidste SKM2012.359.HR , hvor en ejendom delvist blev drevet som minkfarm, delvist var bortforpagtet.";;;;; 7;"06";1;Særskilt vurderet skov og plantage;Koden omfatter kun særskilt vurderede skove og plantager, inklusive de under skoven vurderede tjenesteboliger. Ejendomme, deromfatter dels landbrug, dels skovbrug kodes med 05, med mindre landbruget er af uvæsentligt omfang.;;;;; 8;"07";1;Frugtplantage, gartneri og planteskole;Koden benyttes kun i de tilfælde, hvor frugtavls-, gartneri- eller planteskolevirksomheden er det til ejendommen knyttede hovederhverv. Drives virksomheden som bierhverv på en landbrugsejendom, kodes ejendommen som landbrug (kode 05).;;;;; 9;"08";1;Sommerhus;"Som sommerhuse betragtes alle ejendomme, der efter deres almindelige karakter er beregnet til sommerbeboelse og kun hertil. Hvis sådanne ejendomme, f. eks. mindre træhuse, benyttes til helårsbeboelse, går de således ind under sommerhuse og ikke ind under beboelse. Beliggenheden i eller uden for sommerhusområde vil kunne være vejledende for, om ejendommen skal betragtes som beboelse eller som sommerhus. Ved afgørelsen af, om såkaldte ""bondehuse"", der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med 01 eller 08, må hensyn navnlig tages til beliggenheden. ""Bondehuse"" i egentlige sommerhusområder kodes således med 08, medmindre særlige forhold, såsom altovervejende benyttelse af huset til helårsbeboelse, taler for at anvende kode 01. Hvis der til ejendommen er knyttet en ikke-personlig dispensation til helårsbenyttelse kodes ejendommen 01. Er dispensationen derimod betinget af ejerens personlige forhold, såsom alder, kodes ejendommen 08 efter ovenstående retningslinjer. Sommerhus på lejet grund skal opføres som kode 48.";;;;; 10;"09";1;Ubebygget areal;"Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. (kode 17). Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv. Hvis der på arealet findes bebyggelse, der er vurderet særskilt som hus på fremmed grund, kodes grunden dog med 49.";;;;; 11;"10";1;Statsejendom;"Koden omfatter statens institutionsejendomme, såsom skoler og andre undervisningsinstitutioner, hospitaler, museer, sociale institutioner, kaserner og administrationsbygninger. Arealer, på hvilke der findes bygning på fremmed grund (f.eks. umatrikulerede banearealer, hvorpå der ligger en fremmed bygning) og bygninger på fremmed grund kodes henholdsvis 49 og 41-45, uanset om de ejes af private, staten eller en kommune. I den forbindelse skal det nævnes, at statsejede bygninger vurderingsmæssigt også registreres som bygning på fremmed grund, når grunden tilhører en anden statsinstitution eller en kommune. Statens øvrige ejendomme kodes herefter som tilsvarende privatejede ejendomme, såfremt de benyttestil: - beboelse (kode 01) - beboelse og forretning (kode 02) - ren forretning (kode 03) - fabrik og lager (kode 04) - landbrug (kode 05 og 17) - skovbrug (kode 06) - gartneri, frugtplantage eller planteskole (kode 07) - ubebygget areal (kode 09)";;;;; 12;"11";1;Kommunal beboelses- og forretningsejendom;Hertil henregnes de kommunerne tilhørende ejendomme, som ville have været omfattet af kodenumrene 01-03, hvis de havde været i privat eje.;;;;; 13;"12";1;Andre bebyggede kommunale ejendomme;"Med kode 12 kodes ejendomme, der er led i kommunal erhvervsvirksomhed, såsom kommunale gas-, el-, vand- og varmeværker og ejendomme, der indgår i kommunale trafikanlæg. Koden omfatter endvidere kommunale institutionsejendomme, såsom skoler, hospitaler, alderdomshjem, børnehaver, sportsanlæg, biblioteker, museer, rådhuse og andre administrationsbygninger mv. Kommunale folkepensionistboliger kodes med 12, såfremt de har karakter af plejehjem, stiftelser eller lignende. Tjener de som normale boligejendomme for folkepensionister, kodes de med 11. Kommunale land-, skov- og havebrugsejendomme og ubebyggede arealer samt kommunale beboelses- og forretningsejendomme henføres til de kodebetegnelser, hvor de efter deres benyttelse hører hjemme (kodenumrene 05, 06, 07, 09, 11 og 17).";;;;; 14;"13";1;Anden vurdering;Koden omfatter alle ejendomme, der ikke med rimelighed kan henføres til en af de øvrige koder. Herunder hører stiftelser, selvstændigt vurderede hovedbygninger, søarealer, sommerlejre og campingpladser.;;;;; 15;"14";1;Ejendom vurderet til 0;Under denne kode medtages ejendomme, som ikke er undtaget fra vurdering, men som er vurderet til 0, f.eks. særskilt matrikulerede private fællesveje og arealer, der er sikret udlagt til fælles benyttelse for ejerne af en række angivne ejendomme (fællesarealer til rækkehusbebyggelse og fællesstrandarealer). Udover vejarealer skal således arealer, for hvilke værdien henføres til en bestemt kreds af andre ejendomme, medtages under koden.;;;;; 16;"16";1;Udgået ejendom eller nummer;Koden omfatter ejendomme, der nu udgår som selvstændige ejendomme, samt i øvrigt ubrugte numre.;;;;; 17;"17";1;Ubebygget landbrugslod, m.v.;"Til koden henføres arealer over 2.000 m², såfremt de tjener et landbrugsmæssigt eller lignende erhvervsmæssigt formål. Som eksempler på arealer af denne art nævnes ager, eng og græsningsjord (marsk), natur- og jagtarealer, planteskolearealer, arealer med forekomster af grus, ler, kridt mv. Til koden henføres også hede-, klit- og mosearealer samt strandarealer, uanset om der finder egentlig erhvervsmæssig anvendelse sted. Frijord, hvorved der almindeligvis forstås arealer i landzone uden landbrugspligt, henføres ligeledes til denne kode. Til koden henføres tillige selvstændige landbrugsejendomme, som i medfør af landbrugslovens § 10 er tilladt oprettet uden bygninger. Da der er tale om selvstændige landbrugsejendomme, skal disse ejendomme ikke samvurderes med andre landbrugsejendomme, uanset om de udgør en driftsenhed med disse.";;;;; 18;"20";1;Moderejendom for ejerlejligheder;Herunder anføres moderejendom til ejerlejligheder, uanset om den ligger på fremmed grund.;;;;; 19;"21";1;Etagejerlejlighed med 1 lejlighed;Koden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed.;;;;; 20;"22";1;Beboelses- og forretningsejerlejlighed;Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04.;;;;; 21;"23";1;Forretningsejerlejlighed;Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04.;;;;; 22;"24";1;Fabriks- og lagerejerlejlighed;Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04.;;;;; 23;"25";1;Øvrige ejerlejligheder;Koden omfatter ejerlejligheder, der ikke med rimelighed kan henføres til anden benyttelseskode, herunder ejerlejligheder med mere end 1 beboelseslejlighed.;;;;; 24;"26";1;Ejerlejlighed i lav bebyggelse;Koden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamilieshuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse.;;;;; 25;"27";1;Ejerlejlighed i rækkehus;Koden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse.;;;;; 26;"28";1;Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund;;;;;; 27;"29";1;Anden ejerlejlighed på fremmed grund;;;;;; 28;"31";1;Støttet andelsbolig;"Under denne kode blev udelukkende medtaget private andelsboliger, som var opført efter 1. januar 1981 og finansieret med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002 med senere ændringer. Koden udgik den 1. januar 2008. Sidste gang den blev anvendt ved en ordinær vurdering var den 1. oktober 2007. Fra 2008 vurderes støttede andelsboliger med benyttelseskode 01.";;;;; 29;"33";1;Private institutions- og serviceejendomme;Herunder hører private ejendomme, der tjener institutions- og servicemæssige formål samt private ejendomme, der skønnes at have mulighed for at opnå fritagelse for kommunal grundskyld efter KESL § 8, stk. 1. Eksempelvis kan nævnes private skoler, museer, biblioteker, forsamlingshuse, sportsanlæg og private plejehjem.;;;;; 30;"34";1;Visse erhvervsejendomme;Koden omfatter ejendomme af speciel karakter, såsom fjernvarmeværker (jf. dog vejledningen til kode 04), dambrug, pelsdyrfarme, hønserier, garageanlæg, andelsfrysebokse, grusgrave med bygninger, transformeranlæg samt vurderingspligtige havneejendomme.;;;;; 31;"41";1;Beboelse på fremmed grund;Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som beboelse (kode 01), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende typeejendomme.;;;;; 32;"42";1;Beboelse og forretning på fremmed grund;Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som beboelse og forretning (kode 02), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme.;;;;; 33;"43";1;Ren forretning på fremmed grund;Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som ren forretning (kode 03), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme.;;;;; 34;"44";1;Fabrik og lager på fremmed grund;Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som fabrik og lager (kode 04), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme.;;;;; 35;"45";1;Andre bygninger på fremmed grund;Koden omfatter andre bygninger på fremmed grund, der ikke efter anvendelsen kan henføres til koderne 41-44 eller 48.;;;;; 36;"48";1;Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund;Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som sommerhus (kode 08), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme.;;;;; 37;"49";1;Arealer med bygning på fremmed grund;Koden omfatter samtlige arealer, på hvilke der findes bygning på fremmed grund.;;;;; 38;"78";1;Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen;Til denne kode henføres sommerhuse (kolonihavehuse) på fremmed grund, som er forbigået vedvurderingen.;;;;; 39;"79";1;Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen;Til denne kode henføres alle øvrige bygninger på fremmed grund forbigået vedvurderingen.;;;;;