Emnegruppe: Erhverv

Forbrug af elektricitet

Statistikken viser det ugentlige medianforbrug af elektricitet opgjort for udvalgte brancher og indekseret efter uge 2, 2020. Tallene bygger på en fast population af elmålere, der er kendetegnet ved at være timeaflæste fra januar 2019 frem til nu, og som sender data minimum 20 dage pr. måned. Dernæst skal en måler være tilknyttet den samme branche i hele perioden.

Af diskretioneringshensyn er kun vist brancher og branchegrupper, der er repræsenteret med mere end 100 elmålere, og hvor de to målere med det største forbrug udgør mindre end 50 pct. af det samlede elforbrug for enhver af de betragtede perioder. I forhold til de viste DB07-standardbranchegrupperinger betyder dette hensyn, at for 10-branchegrupperingen er 9 branchegrupper vist, for 36-branchegrupperingen er 22 branchegrupper vist og for 127-branchegrupperingen er 61 branchegrupper vist.

Læs mere om DB07 og standardbranchegrupperinger her:  https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/dansk-branchekode-db07

Statistikken opdateres næste gang 11. marts 2021.

Kilde: Energinet og Danmarks Statistik.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug og gartneri

Skovbrug

Fiskeri

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri