SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Erhvervsaktive;;;;;; 2;"11";2;Selvstændige;;;;;; 3;"110";3;Selvstændige;Fra 1991 til 1993 er selvstændige ikke underopdelt efter hvor mange ansatte de har i virksomheden, men har alle kodeværdien 110.;;;;; 4;"111";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 10 eller flere ansatte;;;;;; 5;"112";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 5-9 ansatte;;;;;; 6;"113";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 1-4 ansatte;;;;;; 7;"114";3;Selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte;;;;;; 8;"12";2;Medarbejdende ægtefælle;;;;;; 9;"120";3;Medarbejdende ægtefælle;Personer, hvis væsentligste indkomst er som medarbejdende ægtefælle til selvstændige.;;;;; 10;"13";2;Lønmodtagere;;;;;; 11;"131";3;Lønmodtagere med ledelsesarbejde;;;;;; 12;"132";3;Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau;;;;;; 13;"133";3;Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau;;;;;; 14;"134";3;Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau;;;;;; 15;"135";3;Andre lønmodtagere;;;;;; 16;"139";3;Lønmodtager uden nærmere angivelse;;;;;; 17;"2";1;Midlertidigt ikke erhvervsaktive;;;;;; 18;"21";2;Arbejdsløs mindst halvdelen af året;;;;;; 19;"210";3;Arbejdsløse mindst halvdelen af året;Personer, der har været registreret som nettoledige mere end halvdelen af året inklusiv jobparate kontanthjælpsmodtagere.;;;;; 20;"22";2;Sygedagpenge, orlov mv.;;;;;; 21;"220";3;Modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mv.;Personer, der hverken er kategoriseret som arbejdsløse eller studerende, og hvis væsentligste indkomst er sygedagpenge, barselsdagpenge eller andre godtgørelser for midlertidigt fravær fra job, betegnes som midlertidigt ude af arbejdsstyrken.;;;;; 22;"3";1;Ikke erhvervsaktive;;;;;; 23;"31";2;Uddannelsessøgende;;;;;; 24;"310";3;Under uddannelse, inkl. skoleelever på min. 15 år;Personer, som var studieaktive 1. oktober eller mindst 3 måneder i løbet af året og har under 950 løntimer.;;;;; 25;"32";2;Pensionist/efterløn;;;;;; 26;"321";3;Førtidspensionister;;;;;; 27;"322";3;Folkepensionister;;;;;; 28;"323";3;Efterlønsmodtagere mv.;;;;;; 29;"33";2;Kontanthjælp;;;;;; 30;"330";3;Kontanthjælpsmodtagere;;;;;; 31;"4";1;Andre og børn;;;;;; 32;"41";2;Andre;;;;;; 33;"410";3;Andre;Personer, som har ingen eller lille tilknytning til arbejdsmarkedet, med erhvervsindkomst eler indkomst fra dagpenge eller kontanthjælp på under 58.600 kr. (2016 priser), samt at de ikke er under uddannelse.;;;;; 34;"42";2;Børn;;;;;; 35;"420";3;Børn under 15 år, ultimo året;Personer under 15 år, ultimo året, kategoriseres som børn.;;;;;