SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Landbrug, jagt og skovbrug;;;;;; 2;"1";2;Landbrug, jagt mv.;;;;;; 3;"01.1";3;Planteavl;;;;;; 4;"01.11";4;Agerbrug;;;;;; 5;"01.11.10";5;Kornavl;;Dyrkning af korn fx hvede, rug, byg, havre, blandsæd;;;; 6;"01.11.90";5;Agerbrug i øvrigt;;"Dyrkning af grovfoder til salg Dyrkning af kartofler Dyrkning af sukkerroer Dyrkning eller forbearbejdning af tobak Dyrkning af olieholdige frø fx raps Dyrkning af frø til udsæd fx til foderplanter (herunder græsser), blomster, grønsager Dyrkning af tekstilplanter Dyrkning af bælgsæd fx foderærter Dyrkning af ærter til konserves og dybfrost Dyrkning af markafgrøder i.a.n.";;"Dyrkning af grønsager jf. 01.12.10 Dykrning af gartneriafgrøder, jf. 01.12.10 Dyrkning af blomster jf. 01.12 Udlejning af landbrugsarealer jf. 70.20.40";; 7;"01.12";4;Gartnerier og planteskoler;;;;;; 8;"01.12.10";5;Gartnerier;;"Dyrkning af grønsager fx tomater, agurker, jordbær, løg, kål, salat, gulerødder, bønner, karse, sukkermajs, courgetter, auberginer, porrer, peberfrugter Dyrkning af ærter dog ikke til konserves og dybfrost Dyrkning af krydderurter fx purløg, fennikel, persille, kørvel, esdragon, merian Dyrkning af champignon mv. Dyrkning af potteplanter, udplantningsplanter, snitblomster og snitgrønt Dyrkning/drivning af blomsterløg";Dyrkning af græs til udlægning andet sted;"Dyrkning af olieholdige frø jf. 01.11.90 Dyrkning af vegetabilske tekstilplanter jf. 01.11.90 Dyrkning af kartofler jf. 01.11.90 Dyrkning af krydderplanter til udplantning jf. 01.12.20 Dyrkning af ærter til konserves og dybfrost jf. 01.11.90 Dyrkning af juletræer, herunder produktion af pyntegrønt jf. 02.01";; 9;"01.12.20";5;Planteskoler;;"Dyrkning af planteskoleprodukter fx træer, buske, stauder Dyrkning af krydderplanter til udplantning";;"Planteforhandlere og havecentre jf. 52.48.80 Dyrkning af juletræer, herunder produktion af pyntegrønt jf. 02.01 Drift af forstplanteskoler jf. 02.01";; 10;"01.13";4;Dyrkning af frugt og bær;;;;;; 11;"01.13.00";5;Dyrkning af frugt og bær;;"Dyrkning af æbler, pærer, solbær, kirsebær mv. Dyrkning af nødder";;"Dyrkning af grønsager (fx tomater, agurker) jf. 01.12.10 Dyrkning af krydderurter jf. 01.12.10";; 12;"01.2";3;Husdyravl;;;;;; 13;"01.21";4;Kvægavl;;;;;; 14;"01.21.10";5;Malkekvæghold;;"Produktion af naturmælk Dyrkning af grovfoder til eget brug";;"Forarbejdning af mælk uden for bedriften jf. 15.51 Dyrkning af grovfoder til salg jf. 01.11.90";; 15;"01.21.90";5;Anden kvægavl;;"Kvægproduktion i øvrigt Dyrkning af grovfoder til eget brug";;"Dyrkning af grovfoder til salg jf. 01.11.90 Udlejning af landbrugsarealer jf. 70.20.40";; 16;"01.22";4;Heste- og fåreavl;;;;;; 17;"01.22.10";5;Stutterier;;;Dyrkning af grovfoder til eget brug;"Rideskoler jf. 92.62.90 Dyrkning af grovfoder til salg jf. 01.11.90";; 18;"01.22.20";5;Fåreavl;;;"Produktion af råuld Produktion af rå fåremælk Dyrkning af grovfoder til eget brug";"Klipning af får på kontraktbasis jf. 01.42.00 Dyrkning af grovfoder til salg jf. 01.11.90";; 19;"01.23";4;Svineavl;;;;;; 20;"01.23.00";5;Svineavl;;;;;; 21;"01.24";4;Fjerkræavl;;;;;; 22;"01.24.00";5;Fjerkræavl;;Avl af høns, slagtefjerkræ, gæs, ænder og kalkuner;;"Fremstilling af fjer og dun jf. 15.12.00 Vildtopdræt jf. 01.25.90";; 23;"01.25";4;Anden husdyravl;;;;;; 24;"01.25.10";5;Pelsdyravl;;Opdræt af pelsdyr og produktion af rå pelsskind;;;; 25;"01.25.20";5;Biavl;;;Produktion af honning og bivoks;;; 26;"01.25.30";5;Kenneler;;;;Hundepensioner jf. 01.42;; 27;"01.25.90";5;Gedeavl, kaninavl mv.;;"Gedeavl Kaninavl Opdræt af kæledyr Vildtodræt";Opdræt af orme;"Produktion af huder og skind af dyr fra jagt og fældefangst jf. 01.50 Hundetræning, jf. 92.72 Hyndepensioner jf. 01.42 Dyrehandel jf. 52.48.85";; 28;"01.3";3;Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift);;;;;; 29;"01.30";4;Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift);;;;;; 30;"01.30.00";5;Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift);;Bedrifter hvor ingen af aktiviteterne udgør mere end 1/3 af de samlede aktiviteter;;;; 31;"01.4";3;Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed;;;;;; 32;"01.41";4;Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug;;;;;; 33;"01.41.10";5;Landbrugsmaskinstationer;;Virksomhed, der udføres på kontraktbasis fx jordbearbejdning, behandling af afgrøder, sprøjtning af afgrøder (også fra luften), skadedyrsbekæmpelse inden for landbruget, høst og klargøring af afgrøder med henblik på afsætning;;;; 34;"01.41.20";5;Anlægsgartnerier;;"Anlæg og vedligeholdelse af haver og parkanlæg Beskæring af træer og hækklipning";;"Have- og landskabsarkitekter jf. 74.20.50 Bygge- og anlægsentreprenører jf. 45.21";; 35;"01.41.90";5;Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt;;;"Pakning og rensning af frugt og grønsager ";"Afholdelse af landbrugsudstillinger og -messer jf. 74.84.40 Agronomers og landbrugsøkonomers virksomhed jf. 74.14.10 Dyrskuer jf. 74.84.40 Landboforeningernes Landsorganisationer jf. 91.11 Landboforeningers konsulentvirksomhed jf. 74.14.10 Landbrugskonsulenter jf. 74.14.10 Kontrol-, avls- og lokale landboforeninger jf. 74.14.10";; 36;"01.42";4;Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed;;;;;; 37;"01.42.00";5;Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed;;"Virksomhed i forbindelse med inseminering Klipning af dyr og klovbeskæring Husbondafløsere Dyrepensioner uden medicinsk behandling Hundesoignering";;"Udlejning af græsningsarealer jf. 70.20.40 Serviceydelser til fremme af erhvervmæssig jagt, jf. 01.50 Agronomers og landbrugsøkonomers virksomhed jf. 74.14.10 Dyrlægevirksomhed jf. 85.20 Kreaturhandlere jf. 51.11";; 38;"01.5";3;Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed;;;;;; 39;"01.50";4;Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed;;;;;; 40;"01.50.00";5;Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed;;"Jagt og fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr Produktion af pelsværk og reptil- eller fugleskind af dyr/fugle, som hidrører fra jagt eller fældefangst Fangst af havpattedyr (undtagen hvaler) fx hvalrosser, sæler ";;"Produktion af pelsværk eller fugleskind af dyr/fugle fra farme jf. 01.25 Fremstilling af huder og skind af dyr, som slagtes på slagterier jf. 15.11.10, 15.11.20 Hvalfangst jf. 05.01 Udlejning af jagt- og fiskerirettigheder jf. 92.72 Vildtopdræt, jf. 01.25.90";; 41;"2";2;Skovbrug mv.;;;;;; 42;"02.0";3;Skovbrug mv.;;;;;; 43;"02.01";4;Skovbrug;;;;;; 44;"02.01.00";5;Skovbrug;;"Dyrkning af træer på rod fx beplantning, genplantning, omplantning, udtynding, bevarelse af skove og træbevoksninger Skovning fx træfældning og produktion af brænde og træflis Dyrkning af juletræer, herunder produktion af pyntegrønt Drift af forstplanteskoler";;"Dyrkning af champignon mv. jf. 01.12.10 Dyrkning af bær eller nødder jf. 01.13 Fremstilling af jernbanesveller jf. 20.10.10 Salg af juletræer fra stadepladser og markeder jf. 52.62.90 ";; 45;"02.02";4;Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug;;;;;; 46;"02.02.00";5;Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug;;Skovbrugsservice, massetaksation, transport af kævler inden for skovområdet;Skoventreprenører;;; 47;"B";1;Fiskeri;;;;;; 48;"5";2;Fiskeri mv.;;;;;; 49;"05.0";3;Fiskeri mv.;;;;;; 50;"05.01";4;Fiskeri;;;;;; 51;"05.01.00";5;Fiskeri;;"Hav-, kyst- eller ferskvandsfiskeri Fangst af saltvands- og ferskvandsskaldyr samt af bløddyr Hval- og grindefangst ";;"Fangst af havpattedyr (undtagen hvaler) fx hvalrosser, sæler jf. 01.50 Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr, som ikke sker i forbindelse med fiskeri, dvs. på flydende fabrikker eller fabrikker i land jf. 15.2 Sports- og fritidsfiskeri o.l. jf. 92.72 Udlejning af fiskerettigheder jf. 92.72 ";; 52;"05.02";4;Dambrug og fiskeavl;;;;;; 53;"05.02.00";5;Dambrug og fiskeavl;;"Produktion af fiskeyngel Produktion af østersyngel, muslingeyngel, hummeryngel, rejeyngel og yngel af andre krebsdyr Dam- og havbrug Opdræt af østers ";;;; 54;"C";1;Råstofudvinding;;;;;; 55;"CA";2;Udvinding af energiråstoffer;;;;;; 56;"10";3;Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave;Råstofudvinding omfatter udvinding af mineraler, der naturligt forekommer i fast form (kul og malm), i flydende form (råolie) og luftform (naturgas). Udvindingen kan ske under og over jorden eller gennem borehuller. Hertil henføres oså aktiviteter, som har til formål at forarbejde råstofferne med henblik på salg formaling, afsætning og forbehandling.;;Agglomerering af kul og malm;"Forarbejdning som ikke sker i forbindelse med udvinding jf. 26.81, 26.82 Indvinding, rensning og distribution af vand jf. 41 Efterforskning af mineraler og olie jf. 74.2 Prøveboring jf. 45.12";; 57;"10.1";4;Kulminer;;;;;; 58;"10.10";5;Kulminer;;;;;; 59;"10.10.00";6;Kulminer;;"Udvinding af stenkul: brydning under eller over jorden Vask, sortering, pulverisering mv. af kul Agglomerering af stenkul";;;; 60;"10.2";4;Brunkulslejer;;;;;; 61;"10.20";5;Brunkulslejer;;;;;; 62;"10.20.00";6;Brunkulslejer;;"Udvinding af brunkul: brydning under eller over jorden Vask, tørring, pulverisering af brunkul Agglomerering af brunkul";;Fremstilling af trækul jf. 24.14;; 63;"10.3";4;Tørvegrave;;;;;; 64;"10.30";5;Tørvegrave;;;;;; 65;"10.30.00";6;Tørvegrave;;"Udvinding af tørv Agglomerering af tørv";;Fremstilling af tørveprodukter fx spagnum jf. 26.82.90;; 66;"11";3;Udvinding af råolie og naturgas mv.;;;;;; 67;"11.1";4;Udvinding af råolie og naturgas;;;;;; 68;"11.10";5;Udvinding af råolie og naturgas;;;;;; 69;"11.10.00";6;Udvinding af råolie og naturgas;;"Udvinding af råolie og luftformige kulbrinter (naturgas) fra samme felt Bortledning og separering af flygtige kulbrintefraktioner Likvifaktion (fortætning) og genforgasning af naturgas med henblik på transport Afsvovling af gas";Produktion af råolie af bituminøs skifer og sand;"Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter jf. 23.20 Genvinding af flydendegjorte oliegasser ved raffinering af olien jf. 23.20 Drift af rørledninger jf. 60.30 Olie- og gasefterforskning jf. 74.2";; 70;"11.2";4;Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding;;;;;; 71;"11.20";5;Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding;;;;;; 72;"11.20.00";6;Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding;;"Prøve- og produktionsboringer på kontraktbasis (lønarbejde) Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding fx retningsbestemt boring og perforation, anboring; montering af boretårne på stedet, reparation og demontering heraf; faststøbning af boringsrør i borehuller; pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller Boreskibe på kontraktbasis";;"Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser jf. 74.20.60 Olie- og gasefterforskning jf. 74.2";; 73;"12";3;Brydning af uran- og thoriummalme;;;;;; 74;"12.0";4;Brydning af uran- og thoriummalme;;;;;; 75;"12.00";5;Brydning af uran- og thoriummalme;;;;;; 76;"12.00.00";6;Brydning af uran- og thoriummalme;;"Brydning af uran- og thoriummalme, herunder koncentrering Fremstilling af yellow cake";;"Berigning af uran- og thoriummalme jf. 23.30 Fremstilling af brændselselementer til atomreaktorer jf. 23.30 Fremstilling af metallisk uran, jf. 23.30";; 77;"CB";2;Anden råstofudvinding;;;;;; 78;"13";3;Brydning af metalholdige malme;;"Brydning af metalmalme og gedigne metaller under og over jorden Knusning, finknusning og vask af malme Koncentrering af malme ved magnetisk eller gravimetrisk separering Flotation, harpning, sortering, tørring, brænding og ristning af malme";;"Brydning af uran- og thoriummalme jf. 12 Fremstilling af aluminiumoxid jf. 27.42";; 79;"13.1";4;Brydning af jernmalm;;;;;; 80;"13.10";5;Brydning af jernmalm;;;;;; 81;"13.10.00";6;Brydning af jernmalm;;"Brydning af malme, som hovedsagelig udnyttes på grund af jernindholdet Oparbejdning og agglomerering af jernmalm";;"Brydning og forbearbejdning af pyrit og pyrrhotit jf. 14.30 Ristning af jernsulfid jf. 24.11";; 82;"13.2";4;Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme;;;;;; 83;"13.20";5;Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme;;;;;; 84;"13.20.00";6;Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme;;Brydning og forbearbejdning af malme, som hovedsagelig udnyttes på grund af indholdet af ikke-jernholdigt metal fx aluminium (bauxit), kobber, bly, zink, tin, mangan, krom, nikkel, kobolt, molybdæn, tantal eller vanadium, guld-, sølv- og platinmalme;;"Brydning og forarbejdning af uran- og thoriummalme jf. 12.00 Fremstilling af aluminiumoxid og nikkel- og kobbermatte jf. 27.4";; 85;"14";3;Råstofudvinding i øvrigt;;;;;; 86;"14.1";4;Brydning af sten mv.;;;;;; 87;"14.11";5;Stenbrud og stenfiskeri;;;;;; 88;"14.11.10";6;Stenbrud;;Brydning, grov tildannelse og tilsavning af monument- og bygningssten fx granit, sandsten, marmor;;"Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer jf. 14.30 Tilskæring af sten uden for stenbrud jf. 26.61 Brydning af kalksten jf. 14.12 Brydning af skifer jf. 14.13";; 89;"14.11.20";6;Stenfiskeri;;Opsamling på åbent vand af sten fra havbunden;;"Ralgravning jf. 14.21 Sandsugning med henblik på genanvendelse af det oppumpede materiale jf. 14.21 Sandsugning med henblik på uddybning jf. 45.21";; 90;"14.12";5;Kalkbrud;;;;;; 91;"14.12.00";6;Kalkbrud;;"Brydning og grov tildannelse samt tilsavning af kalksten Udvinding af gipssten og anhydrit Udvinding af kalk";;"Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer jf. 14.30 Stenbrud jf. 14.11.10 Mergelgravning jf. 14.30";; 92;"14.13";5;Skiferbrud;;;;;; 93;"14.13.00";6;Skiferbrud;;;;;; 94;"14.2";4;Grus-, sand- og lergravning;;;;;; 95;"14.21";5;Grus- og sandgrave, sandsugning;;;;;; 96;"14.21.00";6;Grus- og sandgrave, sandsugning;;"Udvinding og opmudring af industri- og byggesand samt grus Knusning af sten og grus";"Sandsugning med henblik på genanvendelse af det oppumpede materiale Ralgravning";"Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer jf. 14.30 Sandsugning udelukkende med henblik på uddybning jf. 45.21";; 97;"14.22";5;Udvinding af ler og kaolin;;;;;; 98;"14.22.00";6;Udvinding af ler og kaolin;;"Udvinding af ler, ildfast ler og kaolin Udvinding af ler til fremstilling af lecasten";;"Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer jf. 14.30 Udvinding af moler jf. 14.50";; 99;"14.3";4;Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer;;;;;; 100;"14.30";5;Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer;;;;;; 101;"14.30.00";6;Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer;;"Udvinding af naturlige fosfater og naturlige kaliumsalte Udvinding af frit svovl og svovl Udvinding og forbehandling af pyrit og pyrrhotit Udvinding af naturligt bariumsulfat og karbonat (baryt og witherit), naturligt borat, naturlige magnesiumsulfater (kieserit) Udvinding af jordpigmenter og flusspat";"Gravning af jordbrugskalk og mergel Indsamling af strandskaller også til foderbrug";"Udvinding af salt jf. 14.40 Brænding af svovlkis og andre naturlige jernsulfider jf. 24.11";; 102;"14.4";4;Saltudvinding;;;;;; 103;"14.40";5;Saltudvinding;;;;;; 104;"14.40.00";6;Saltudvinding;;"Udvinding af salt fra undergrunden, herunder også ved opløsning og pumpning Saltfremstilling ved inddampning af havvand eller anden form for saltvand Fremstilling af brine og andre saltopløsninger Knusning, rensning og raffinering af salt";;;; 105;"14.5";4;Anden råstofudvinding i øvrigt;;;;;; 106;"14.50";5;Anden råstofudvinding i øvrigt;;;;;; 107;"14.50.00";6;Anden råstofudvinding i øvrigt;;Udvinding af naturlige slibematerialer, asbest, fossilt kiselmel, naturlig grafit, steatit (talkum), feldspat, halvædelsten, kvarts, glimmer, naturlig asfalt, bitumen, moler og kiselgur;;;; 108;"D";1;Fremstillingsvirksomhed;;;;;; 109;"DA";2;Nærings- og nydelsesmiddelindustri;;;;;; 110;"15";3;Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer;;;;;; 111;"15.1";4;Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter;;;;;; 112;"15.11";5;Svine- og kreaturslagterier mv.;;;;"Pakning af kød på kontraktbasis (lønarbejde) jf. 74.82. Engrosvirksomheders pakning af kød for egen regning jf. 51.32.";; 113;"15.11.10";6;Svineslagterier;;"Fremstilling af ferskt, kølet eller frosset svinekød, i hele kroppe eller udskæringer Udsmeltning af svinefedt";Fremstilling af huder og skind på slagterier mv.;Fremstilling af færdige spiselige fedtstoffer (krydderfedt) jf. 15.43.00;; 114;"15.11.20";6;Kreaturslagterier;;Fremstilling af ferskt, kølet eller frosset okse- og kalvekød, får- og gedekød mv., i hele kroppe eller udskæringer;"Fremstilling af huder og skind på slagterier etc. Fremstilling af opkradset uld Udsmeltning af fedtstoffer på kreaturslagterier og talgsmelterier";Fremstilling af færdige spiselige fedtstoffer (krydderfedt) jf. 15.43;; 115;"15.11.30";6;Tarmrenserier;;;;;; 116;"15.11.40";6;Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker;;"Forarbejdning af slagteaffald; produktion af kødmel og mel af slagteaffald";;Fremstilling af færdigt foder jf. 15.7;; 117;"15.12";5;Fjerkræslagterier;;;;;; 118;"15.12.00";6;Fjerkræslagterier;;Fremstilling af ferskt eller frosset fjerkræ- og kaninkød i hele kroppe eller udskæringer;Fremstilling af fjer og dun;"Pakning af fjerkrækød på kontraktbasis (lønarbejde) jf. 74.82 Engrosvirksomheders pakning af fjerkrækød for egen regning jf. 51.32";; 119;"15.13";5;Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter;;;;;; 120;"15.13.10";6;Fremstilling af færdigretter;;"Fremstilling af færdigretter, hovedsagelig kødretter, skinke, kødekstrakter og kødsaft Fremstilling af forkogte kødretter";;Cateringvirksomhed jf. 55.52;; 121;"15.13.90";6;Kødforarbejdning i øvrigt;;"Fremstilling af kødprodukter fx pølser, salami, blodpølser, cervelatpølser, pateer, rilletter Fremstilling af tørret, saltet eller røget kød Udsmeltning og raffinering af bacon og andre spiselige animalske fedtstoffer";Hjemmeslagtere;"Pakning af kød og fjerkrækød på kontraktbasis (lønarbejde) jf. 74.82 Engrosvirksomheders pakning af kød og fjerkrækød for egen regning jf. 51.32 Fremstilling af færdige spiselige fedtstoffer jf. 15.43 Slagter- og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i forbindelse med detailhandel jf. 52.22";; 122;"15.2";4;Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter;;;;;; 123;"15.20";5;Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter;;;;;; 124;"15.20.10";6;Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker;;"Udskæring og filetering af fisk Konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr fx frysning, dybfrysning, tørring, konservering i saltlage, konservering på dåse Fremstilling af fiske-, krebsdyr- og bløddyrprodukter fx kogte fisk, fiskefileter, rogn, kaviar, kaviarerstatning Fremstilling af forkogte fiskeretter";Forarbejdning og konservering af fisk på egentlige fiskefabriksskibe;"Forarbejdning og konservering af fisk på fartøjer, som også anvendes til fiskeri jf. 05.01 Ekstrahering af olier af fisk og havdyr jf. 15.41 Fremstilling af fiskesuppe jf. 15.89";; 125;"15.20.20";6;Røgning og saltning af fisk;;;;;; 126;"15.20.30";6;Fiskemelsfabrikker;;;Fremstilling af fiskemel som anvendes direkte til foder;Fremstilling af færdige foderblandinger jf. 15.7;; 127;"15.3";4;Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager;;;;;; 128;"15.31";5;Forarbejdning og konservering af kartofler;;;;;; 129;"15.31.00";6;Forarbejdning og konservering af kartofler;;"Fremstilling af forkogte frosne kartofler Fremstilling af kartoffelmos i pulverform Fremstilling af kartoffelchips o.l. Fremstilling af kartoffelmel ";;Fremstilling af kartoffelstivelse jf. 15.62;; 130;"15.32";5;Fremstilling af frugt- og grønsagssaft;;;;;; 131;"15.32.00";6;Fremstilling af frugt- og grønsagssaft;;Fremstilling, aftapning og pakning af koncentreret og ukoncentreret frugt- og grønsagssaft;;"Fremstilling af frugtvin jf. 15.94 Fremstilling af sukkerholdig frugtsaft jf. 15.98";; 132;"15.33";5;Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt;;;;;; 133;"15.33.00";6;Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt;;"Konservering af frugt, nødder og grønsager fx frysning, tørring, nedlægning i olie eller vineddike, konservering på dåse Fremstilling af frugt- eller grønsagsprodukter (herunder skæring af friske grønsager) Fremstilling af syltetøj, marmelade og gele Fremstilling af stegte løg";;"Fremstilling af mel af tørrede bælgfrugter jf. 15.61 Sukkerkonservering af frugter og nødder jf. 15.84 Fremstilling af frugtvin jf. 15.94 Æblemosterier jf. 15.98 Fremstilling af salater til smørrebrød jf. 15.89 Pakning og rensning af frugt og grønsager jf. 01.41.90";; 134;"15.4";4;Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer;;;;;; 135;"15.41";5;Fremstilling af råolier og fedtstoffer;;;;;; 136;"15.41.00";6;Fremstilling af råolier og fedtstoffer;;"Fremstilling af rå vegetabilske olier fx olivenolie, soyabønneolie, palmeolie, solsikkeolie, bomuldsolie, raps-, rybs- og sennepsolie, linolie, majsolie Fremstilling af ikke-affedtet mel af olieholdige frø, nødder eller kerner Fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer Ekstrahering af olier af fisk og havpattedyr";Bomuldslinters, oliekager og andre restprodukter af olieproduktionen er biprodukter af denne undergruppe;"Udsmeltning og raffinering af spiselige animalske fedtstoffer jf. 15.13.90 Vådformaling af korn jf. 15.62";; 137;"15.42";5;Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer;;;;;; 138;"15.42.00";6;Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer;;"Fremstilling af raffinerede vegetabilske olier fx olivenolie, soyabønneolie Behandling af olier fx blæsning, kogning, oxydering, polymerisering, dehydrering";;"Fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer jf. 15.41 Ekstrahering af olier af fisk og havpattedyr jf. 15.41";; 139;"15.43";5;Margarinefabrikker mv.;;;;;; 140;"15.43.00";6;Margarinefabrikker mv.;;"Fremstilling af margarine Fremstilling af blandingsprodukter, hvor der indgår smør (melange) og lignende smøreprodukter Fremstilling af kunstspisefedt Fremstilling af færdige spiselige animalske fedtstoffer (krydderfedt)";;;; 141;"15.5";4;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 142;"15.51";5;Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker;;;;;; 143;"15.51.10";6;Mejerier samt ostefremstilling;;"Fremstilling af frisk mælk i flydende form, pasteuriseret, steriliseret og homogeniseret Fremstilling af smør Fremstilling af ost, ostemasse, flødeost og smelteost Fremstilling af valle Fremstilling af kasein eller laktose Fremstilling af mælkeprodukter, yoghurt etc.";;"Fremstilling af chokolademælk jf. 15.99 Fremstilling af frisk rå sødmælk jf. 01.21.10 Fremstilling af margarine og blandingsprodukter, hvor der indgår smør (melange) og lignende smøreprodukter jf. 15.43";; 144;"15.51.20";6;Mælkekondenseringsfabrikker;;;;;; 145;"15.52";5;Fremstilling af konsumis;;;;;; 146;"15.52.00";6;Fremstilling af konsumis;;Fremstilling af flødeis og anden spiselig is som fx sorbet;;"Isbarer jf. 55.30.20 Isværker jf. 05.03";; 147;"15.6";4;Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter;;;;;; 148;"15.61";5;Fremstilling af mølleriprodukter;;;;;; 149;"15.61.00";6;Fremstilling af mølleriprodukter;;"Formaling af korn fx mel, grove og fine gryn eller piller af hvede, rug, havre, majs eller andre kornsorter Formaling af ris fx afskallet, slebet, poleret, glaseret, forkogt ris, produktion af rismel Formaling af grønsager fx mel af tørrede bælgfrugter, rødder, rodknolde eller spiselige nødder Fremstilling af tilberedt, blandet mel til brød, kager, kiks og pandekager Fremstilling af morgenmadsprodukter mv. på kornbasis";;"Fremstilling af kartoffelmel jf. 15.31 Vådformaling af korn jf. 15.62";; 150;"15.62";5;Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter;;;;;; 151;"15.62.00";6;Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter;;"Fremstilling af stivelse af ris, kartofler, majs mv. Vådformaling af korn Fremstilling af glukose, glukosesirup, maltsukker etc. Fremstilling af gluten Fremstilling af tapioca";;"Fremstilling af rør- og roesukker jf. 15.83 Fremstilling af laktose jf. 15.51.10 Fremstilling af kartoffelmel jf. 15.31";; 152;"15.7";4;Fremstilling af færdige foderblandinger;;;;;; 153;"15.71";5;Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr;;;;;; 154;"15.71.10";6;Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl;;Fremstilling af færdige foderblandinger til kvæg, får, heste, svin, fjerkræ, pelsdyr mv., herunder fodertilskud;;Blandinger af korn uden yderligere tilsætningsstoffer jf. 15.61;; 155;"15.71.20";6;Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug;;;;Fremstilling af fiskemel som anvendes direkte til foder jf. 15.20.30;; 156;"15.72";5;Fremstilling af færdigt foder til kæledyr;;;;;; 157;"15.72.00";6;Fremstilling af færdigt foder til kæledyr;;;;;; 158;"15.8";4;Fremstilling af andre næringsmidler;;;;;; 159;"15.81";5;Fremstilling af brød og andre friske bagervarer;;;;;; 160;"15.81.10";6;Brødfabrikker;;"Fremstilling af brød og rundstykker mv. Fremstilling af frisk bagværk, kager, pier, tærter etc. Fremstilling af dej til brød og kager";;Fremstilling af kogte dejprodukter (makaroni, spaghetti og lignende varer) jf. 15.85;; 161;"15.81.20";6;Bagerforretninger;;"Fremstilling af bageriprodukter til salg i eget detailudsalg Konditorier med egen produktion";;Brødudsalg (detailhandel med brød uden eget bageri) jf. 52.24;; 162;"15.82";5;Fremstilling af kager og kiks;;;;;; 163;"15.82.00";6;Fremstilling af kager og kiks;;"Fremstilling af tvebakker og kiks Fremstilling af konserveret bagværk Fremstilling af småkager og skærekager Fremstilling af snacks, baseret på søde eller saltede dejvarer fx saltstænger";;;; 164;"15.83";5;Sukkerfabrikker og -raffinaderier;;;;;; 165;"15.83.00";6;Sukkerfabrikker og -raffinaderier;;"Fremstilling af sukker og sirup af sukkerrør eller sukkerroer Raffinering af sukker Fremstilling af sakkarose";;Fremstilling af glukose, glukosesirup og maltsukker jf. 15.62;; 166;"15.84";5;Chokolade- og sukkervarefabrikker;;;;;; 167;"15.84.00";6;Chokolade- og sukkervarefabrikker;;"Fremstilling af kakao, kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Fremstilling af chokolade og chokoladevarer Fremstilling af sukker- og skumvarer Fremstilling af tyggegummi Sukkerkonservering af frugt, nødder, frugtskaller og andre plantedele Fremstilling af lakrids";;"Fremstilling af sakkarose jf. 15.83 Ristning af nødder jf. 15.89";; 168;"15.85";5;Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer;;;;;; 169;"15.85.00";6;Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer;;"Fremstilling af spaghetti, makaroni, nudler mv., kogte eller ukogte, med eller uden fyld Fremstilling af couscous";;;; 170;"15.86";5;Forarbejdning af te og kaffe;;;;;; 171;"15.86.00";6;Forarbejdning af te og kaffe;;"Dekoffeinering og ristning af kaffe Fremstilling af kaffeprodukter fx formalet kaffe, pulverkaffe, kaffeekstrakter Fremstilling af kaffeerstatning Blanding af te og mate Pakning af te, herunder pakning i teposer Kaffebrænderier, der udfører lønarbejde ";;"Kaffebrænderier, der udgør et led i videresalg af kaffe jf. 51.37 ";; 172;"15.87";5;Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.;;;;;; 173;"15.87.00";6;Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.;;Fremstilling af krydderier, eddike, vineddike, sovse og smagspræparater fx mayonnaise, remoulade, sennepsmel, tilberedt sennep, tomatketchup;;"Dyrkning af krydderplanter jf. 01.12 Fremstilling af bordsalt jf. 14.40 Fremstilling af salater til smørrebrød jf. 15.89";; 174;"15.88";5;Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad;;;;;; 175;"15.88.00";6;Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad;;Fremstilling af fødevarer med specielle ernæringsmæssige egenskaber fx modermælkserstatninger, baby-mad, kaloriefattige og andre slankeprodukter, diæt-mad til særlige medicinske formål, produkter med lavt indhold af natrium, herunder natriumfri salte, glutenfri produkter, ernæringsprodukter specielt til sportsudøvere, fødevarer til diabetikere;;;; 176;"15.89";5;Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt;;;;;; 177;"15.89.00";6;Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt;;"Fremstilling af supper og bouillon Fremstilling af gær, æggepulver eller rekonstitueret mælk Ristning af nødder, fremstilling af nøddeprodukter og nøddemasse, smørbar chokolade Fremstilling af kunsthonning og inulin Fremstilling af salater til smørrebrød";Salatfabrikker;Isværker jf. 05.03;; 178;"15.9";4;Fremstilling af drikkevarer;;;;;; 179;"15.91";5;Fremstilling af spiritus;;;;;; 180;"15.91.00";6;Fremstilling af spiritus;;Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer fx snaps, bitter, whisky, brandy, gin, likører;;Fremstilling af ikke-destillerede alkoholiske drikkevarer jf. 15.92, 15.93, 15.94, 15.95;; 181;"15.92";5;Fremstilling af råsprit;;;;;; 182;"15.92.00";6;Fremstilling af råsprit;;"Fremstilling af ethylalkohol Fremstilling af sprit";;;; 183;"15.93";5;Fremstilling af vin baseret på druer;;;;;; 184;"15.93.00";6;Fremstilling af vin baseret på druer;;Fremstilling af bordvin, hedvin og mousserende vin baseret på druer eller af koncentreret druemost;;"Aftapning på flaske og emballering uden omdannelse af vinen jf. 51.34, 74.82 Fremstilling af vermouth jf. 15.95";; 185;"15.94";5;Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer;;;;;; 186;"15.94.00";6;Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer;;;Fremstilling af cider;"Fremstilling af bordvin, hedvin og mousserende vin baseret på druer eller af koncentreret druemost jf. 15.93 Fremstilling af vermouth jf. 15.95";; 187;"15.95";5;Fremstilling af vermouth mv.;;;;;; 188;"15.95.00";6;Fremstilling af vermouth mv.;;;Fremstilling af vin fra druer, når der bliver tilsat krydderier eller lignende (vermouth);;; 189;"15.96";5;Bryggerier;;;;;; 190;"15.96.00";6;Bryggerier;;;;;; 191;"15.97";5;Maltfabrikker;;;;;; 192;"15.97.00";6;Maltfabrikker;;;;;; 193;"15.98";5;Mineralvandsfabrikker mv.;;;;;; 194;"15.98.00";6;Mineralvandsfabrikker mv.;;"Aftapning på flasker af vand samt produktion af naturligt mineralvand Fremstilling af alkoholfrit vand tilsat kulsyre og/eller sødet fx sodavand, limonade, orangeade, cola Fremstilling af læskedrikke med naturlige ekstrakter fx tonic o.l. Fremstilling af frugtdrikke, herunder æblemost Fremstilling af sukkerholdig frugtsaft Fremstilling af læskedrikke i pulverform";;Fremstilling af ren frugt- og grønsagssaft jf. 15.32;; 195;"16";3;Tobaksfabrikker;;;;;; 196;"16.0";4;Tobaksfabrikker;;;;;; 197;"16.00";5;Tobaksfabrikker;;;;;; 198;"16.00.00";6;Tobaksfabrikker;;"Fremstilling af tobaksprodukter fx cigaretter, cigarettobak, cigarer, pibetobak, skråtobak, snus Fremstilling af homogeniseret eller rekonstitueret tobak";;Dyrkning eller forbearbejdning af tobak jf. 01.11;; 199;"DB";2;Tekstil- og beklædningsindustri;;;;;; 200;"17";3;Tekstilindustri;;;;;; 201;"17.1";4;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;;;;;; 202;"17.10";5;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;;;;;; 203;"17.10.00";6;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;;"Forbehandling af tekstilfibre, kartning og kæmning Fremstilling af garn (tekstilfibre, regenererede eller syntetiske fibre) til vævning, strikning etc. Affedtning og karbonisering af uld samt kartning Skætning af hør Afhaspning, vask og tvinding af silke Kartning og kæmning af silkeaffald Teksturering, tvinding, foldning, kabelslåning og dypning af syntetiske eller regenererede filamentgarner Fremstilling af sytråd af ethvert tekstilmateriale herunder også blandinger Forbehandling og spinding af andre tekstilfibre fx jute, bastfibre";Fremstilling af papirgarn;"Fremstilling af glasfibre jf. 26.14 Fremstilling af syntetiske eller regenererede fibre og tove, fremstilling af enkelttrådet garn (herunder garn af høj styrke og garn til tæpper) af syntetiske eller regenererede fibre jf. 24.70 Spinding af asbestgarn jf. 26.82.90";; 204;"17.2";4;Vævning af tekstiler;;;;;; 205;"17.20";5;Vævning af tekstiler;;;;;; 206;"17.20.00";6;Vævning af tekstiler;;"Fremstilling af groftvævede stoffer af bomuldstypen, enten af garn af bomuldsfibre eller af regenererede eller syntetiske fibre Fremstilling af groftvævede stoffer af uldtypen enten af garn af uldfibre eller af regenererede eller syntetiske fibre Fremstilling af groftvævede stoffer af kamgarnstypen, enten af garn af kamgarnsfibre eller af regenererede eller syntetiske fibre Fremstilling af groftvævede stoffer af silketypen, enten af garn af silkefibre eller af regenererede eller syntetiske fibre Fremstilling af andre groftvævede stoffer af hør, ramie, hamp, jute, bastfibre eller specialgarner Fremstilling af imiterede pelsskind ved vævning";"Fremstilling af vævede fløjl-, plys- eller chenillestoffer, håndklædefrottestoffer, drejervævet stof etc. Fremstilling af vævede stoffer af glasfibre";"Fremstilling af tekstilgulvbelægninger jf. 17.51.00 Fremstilling af vævede bånd jf. 17.54.00 Fremstilling af trikotagevarer jf. 17.60, 17.7 Fremstilling af fiberdug jf. 17.53 Vævning af asbestgarn jf. 26.82.90";; 207;"17.3";4;Færdigbehandling af tekstiler;;;;;; 208;"17.30";5;Færdigbehandling af tekstiler;;;;;; 209;"17.30.00";6;Færdigbehandling af tekstiler;Udføres hovedsagligt på kontraktbasis (lønarbejde).;"Blegning, farvning, trykning (herunder varmetryk) af tekstiler, som ikke er af egen produktion Beredning, tørring, dampning, krympning, sanforisering, mercerisering af tekstiler, som ikke er af egen produktion";;Imprægnering, coating, belægning og laminering af tekstiler med plast jf. 17.54;; 210;"17.4";4;Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler;;Fremstilling af konfektionerede tekstilvarer af ethvert tekstilmateriale, herunder af trikotagestoffer;;;; 211;"17.40";5;Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler;;;;;; 212;"17.40.10";6;Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.;;"Fremstilling af presenninger, telte, markiser, overtræk til vare- og lastbiler etc. Fremstilling af flag, bannere, vimpler etc.";;;; 213;"17.40.20";6;Fremstilling af boligtekstiler;;"Fremstilling af gardiner, gardinkapper, rullegardiner, sengetæpper, møbelhynder etc. Fremstilling af plaider og lignende tæpper Fremstilling af sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer Fremstilling af vattæpper, dyner, puder, soveposer etc.";;Fremstilling af gulvtæpper jf. 17.51;; 214;"17.40.90";6;Anden fremstilling af færdige tekstilvarer;;"Fremstilling af redningsveste, faldskærme etc. Fremstilling af overtræk til maskiner etc. Fremstilling af tekstilstoffer til eltæpper Fremstilling af håndvævede tapisserier";;;; 215;"17.5";4;Fremstilling af andre tekstiler;;;;;; 216;"17.51";5;Tæppefabrikker;;;;;; 217;"17.51.00";6;Tæppefabrikker;;Fremstilling af gulvbelægninger af tekstil eller nålefilt fx gulvtæpper, måtter, fliser, kludetæpper;;"Fremstilling af gulvløbere og måtter af flettematerialer jf. 20.52 Fremstilling af gulvbelægninger af kork, gummi eller plastmaterialer, også med tekstilbagside jf. 20.52, 25.13, 25.23.90 Fremstilling af linoleum jf. 36.63.90";; 218;"17.52";5;Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere);;;;;; 219;"17.52.10";6;Rebslagerier;;"Fremstilling af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilfibre o.l. også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast Fremstilling af knyttede netstoffer af sejlgarn, reb eller tovværk";;;; 220;"17.52.20";6;Fiskenetfabrikker (vodbindere);;Fremstilling af produkter af reb og netstoffer fx fiskenet, skibsfendere, stødpuder, lasteslynger, reb eller tov forsynet med metalringe;;;; 221;"17.53";5;Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler;;;;;; 222;"17.53.00";6;Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler;;;;;; 223;"17.54";5;Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt;;;;;; 224;"17.54.00";6;Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt;;"Fremstilling af vævede bånd Fremstilling af filt Fremstilling af etiketter, emblemer af tekstilstoffer etc. Fremstilling af possement og lignende varer Fremstilling af flettede bånd og snore, kvaste, pomponer etc. Fremstilling af tyl og andre netstoffer, blonder og kniplinger samt broderier Fremstilling af stoffer, som er imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast Fremstilling af tekstilvat og varer heraf fx hygiejnebind Fremstilling af metalliseret eller overspundet garn Fremstilling af garn og snore af gummi overtrukket med tekstil Fremstilling af tekstilgarn og -strimler overtrukket, imprægneret, belagt eller beklædt med gummi eller plast Fremstilling af cordvæv, kalkerlærred, malerlærred og lignende stivede tekstilstoffer Fremstilling af diverse tekstilvarer til teknisk brug fx tekstilvæger, glødenet, glødestrømper Fremstilling af brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor samt filterdug";;"Fremstilling af gulvbelægninger af nålefilt og andre tekstiler jf. 17.51 Fremstilling af klæde af vævet metaltråd jf. 28.73 Fremstilling af hygiejnebind af papir jf. 21.22";; 225;"17.6";4;Fremstilling af trikotagestoffer;;;;;; 226;"17.60";5;Fremstilling af trikotagestoffer;;;;;; 227;"17.60.00";6;Fremstilling af trikotagestoffer;;"Fremstilling af strikkede eller hæklede stoffer Fremstilling af fløjls-, plys- og frottestoffer etc. ved strikning Fremstilling af netstoffer og gardinstoffer strikket på raschelmaskiner eller lignende maskiner Fremstilling af imiterede pelsskind ved strikning ";;Fremstilling af strikkede eller hæklede færdigvarer jf. 17.7;; 228;"17.7";4;Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer;;;;Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af indkøbt trikotagestof jf. 18.2;; 229;"17.71";5;Strømpefabrikker;;;;;; 230;"17.71.00";6;Strømpefabrikker;;"Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer Fremstilling af strømpevarer, herunder sokker, knæstrømper og strømpebukser";;;; 231;"17.72";5;Fremstilling af pullovere, cardigans mv.;;;;;; 232;"17.72.00";6;Fremstilling af pullovere, cardigans mv.;;Fremstilling af strikkede eller hæklede pullovere, jumpere, cardigans, jerseytrøjer, veste og lignende varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer;;;; 233;"18";3;Beklædningsindustri;;;;;; 234;"18.1";4;Fremstilling af læderbeklædning;;;;;; 235;"18.10";5;Fremstilling af læderbeklædning;;;;;; 236;"18.10.00";6;Fremstilling af læderbeklædning;;Fremstilling af beklædningsartikler af læder eller imiteret læder;;"Fremstilling af sportshandsker og sportshovedbeklædning af læder jf. 36.40 Fremstilling af handsker, bælter, slips etc. jf. 18.24.90 Fremstilling af sko jf. 19.30.10";; 237;"18.2";4;Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion;;Lønsystuer;;Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer jf. 17.7;; 238;"18.21";5;Fremstilling af arbejdsbeklædning;;;;;; 239;"18.21.00";6;Fremstilling af arbejdsbeklædning;;"Fremstilling af kitler, kedeldragter og lignende arbejdsbeklædning Fremstilling af uniformer";;"Fremstilling af fodtøj jf. 19.3 Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet jf. 25.13, 25.24.90 Fremstilling af sikkerhedshovedbeklædning jf. 25.24.90, 28.75.90 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90";; 240;"18.22";5;Fremstilling af anden yderbeklædning;;;;;; 241;"18.22.10";6;Fremstilling af herre- og dameovertøj;;Fremstilling af overtøj, frakker, vindjakker af materiale, som ikke er af egen produktion til herrer, damer, drenge og piger;Fremstilling af regntøj;"Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf. 18.30 Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet jf. 25.13, 25.24.90 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90 Fremstilling af lædertøj jf. 18.10 ";; 242;"18.22.20";6;Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge;;Fremstilling af habitter, jakker, bukser etc. til herrer og drenge af materiale, som ikke er af egen produktion;Herreskræddere;"Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf. 18.30 Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet jf. 25.13, 25.24.90 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90 Fremstilling af lædertøj jf. 18.10";; 243;"18.22.30";6;Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger;;Fremstilling af kjoler, dragter, jakker, bukser, nederdele etc. til damer og piger af materiale, som ikke er af egen produktion;Dameskræddere;"Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind jf. 18.30 Fremstilling af beklædningartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet jf. 25.13, 25.24.90 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90 Fremstilling af lædertøj jf. 18.10";; 244;"18.23";5;Fremstilling af underbeklædning;;;;;; 245;"18.23.10";6;Skjortefabrikker;;Fremstilling af skjorter til herrer, damer, drenge og piger af materiale, som ikke er af egen produktion;;Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90;; 246;"18.23.90";6;Anden fremstilling af underbeklædning;;"Fremstilling af underbeklædning til herrer, damer, drenge og piger af materiale, som ikke er af egen produktion Fremstilling af underbenklæder, trusser, natbeklædning, morgenkåber, bluser, underskørter, bh'er, korsetter etc.";;"Fremstilling af babytøj jf. 18.24.10 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90";; 247;"18.24";5;Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør;;;;;; 248;"18.24.10";6;Fremstilling af babytøj;;Fremstilling af beklædningsartikler til børn med en kropslængde ikke over 86 cm.;;;; 249;"18.24.90";6;Beklædningsindustri i øvrigt;;"Fremstilling af træningsdragter, skidragter, badetøj etc. Fremstilling af hatte og huer Fremstilling af andet tilbehør til beklædning fx handsker, bælter, sjaler, slips, hårnet";"Fremstilling af hovedbeklædning af pelsskind Fremstilling af fodtøj af tekstiler uden påsat sål ";"Fremstilling af sikkerhedshovedbeklædning jf. 25.24.90, 28.75.90 Fremstilling af sportshandsker, sportshovedbeklædning af læder jf. 36.40 Reparation af beklædningsartikler jf. 52.74.90";; 250;"18.3";4;Pelsberedning samt buntmagerier;;;;;; 251;"18.30";5;Pelsberedning samt buntmagerier;;;;;; 252;"18.30.00";6;Pelsberedning samt buntmagerier;;"Beredning og farvning af pelsskind og huder med hårbeklædning Afskrabning, færdigberedning, garvning, blegning, klipning og plukning af pelsskind Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind og tilbehør hertil Fremstilling af sammensyede pelsskind fx rykkede pelsskind, plader, striber Fremstilling af diverse varer af pelsskind fx gulvtæpper, gulvpuder uden fyld samt pudse- og polerklude til industriel anvendelse";Fremstilling af kunstigt pelsskind og varer heraf;"Fremstilling af rå pelsskind jf. 01.25.10, 01.50 Fremstilling af rå huder og skind jf. 15.11.10, 15.11.20 Fremstilling af imiterede pelsskind (langhåret tekstilstof fremstillet ved vævning eller strikning) jf. 17.20, 17.60 Fremstilling af pelshatte jf. 18.24.90 Fremstilling af beklædningsartikler garneret med pelsskind jf. 18.24.90 Fremstilling af støvler eller sko med dele af pelsskind jf. 19.30.10";; 253;"DC";2;Læderindustri;;;;;; 254;"19";3;Læderindustri;;;;;; 255;"19.1";4;Garverier;;;;;; 256;"19.10";5;Garverier;;;;;; 257;"19.10.00";6;Garverier;;"Produktion af garvet læder Fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder, laklæder og metalliseret læder Fremstilling af kunstlæder";;"Produktion af rå huder og skind jf. 15.11.10, 15.11.20 Fremstilling af læderbeklædning jf. 18.10 Fremstilling af beklædningstilbehør af læder jf. 18.24.90 Garvning eller beredning af pelsskind eller huder med hårbeklædning jf. 18.30 Fremstilling af imiteret læder jf. 25.13, 25.24.90";; 258;"19.2";4;Fremstilling af tasker, kufferter mv.;;;;;; 259;"19.20";5;Fremstilling af tasker, kufferter mv.;;;;;; 260;"19.20.00";6;Fremstilling af tasker, kufferter mv.;;"Fremstilling af kufferter, håndtasker o.l. af læder, kunstlæder og ethvert andet materiale fx plader og folier af plast, tekstilmaterialer, vulcanfibre af pap Fremstilling af urremme af ikke-metalholdigt materiale Fremstilling af diverse varer af læder eller kunstlæder fx tegnebøger, punge, penalhuse, raflebægre mv. Fremstilling af drivremme og pakninger";;"Fremstilling af læderbeklædning jf. 18.10 Fremstilling af beklædningstilbehør, handsker, hatte og bælter af læder jf. 18.24.90 Fremstilling af fodtøj jf. 19.3 Fremstilling af æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer jf. 20.51.90";; 261;"19.3";4;Sko- og træskofabrikker;;;;;; 262;"19.30";5;Sko- og træskofabrikker;;;;;; 263;"19.30.10";6;Skotøjsfabrikker;;"Fremstilling af almindeligt fodtøj af ethvert materiale og efter enhver fremstillingsmetode Fremstilling af gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer Fremstilling af dele af fodtøj fx overdele og dele heraf, yder- og indersåler, hæle";"Fremstilling af gummistøvler og hjemmesko Håndskomagere";"Fremstilling af ortopædiske sko jf. 33.10.90 Fremstilling af fodtøj af tekstilstof uden påsat sål jf. 18.24.90 Fremstilling af fodtøj af asbest jf. 26.82.90 Fremstilling af træsko jf. 19.30.20";; 264;"19.30.20";6;Træskofabrikker;;Fremstilling af fodtøj af træ eller med træbund;;Fremstilling af træskobunde jf. 20.51.90;; 265;"DD";2;Træindustri;;;;;; 266;"20";3;Træindustri;;;;;; 267;"20.1";4;Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ;;;;;; 268;"20.10";5;Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ;;;;;; 269;"20.10.10";6;Savværker;;"Udsavning og høvling af træ Fremstilling af jernbanesveller og ledningsmaster af træ Fremstilling af udskårne og høvlede ikke-sammensatte parketstaver Fremstilling af træuld, træmel, træflis ";;"Skovning og fremstilling af rundtømmer jf. 02.01 Fremstilling af tagspån, ramme- og møbellister jf. 20.30.10";; 270;"20.10.20";6;Træimprægneringsvirksomheder mv.;;"Tørring af træ Imprægnering eller kemisk behandling af træ med præserveringsmidler eller med andre materialer";;;; 271;"20.2";4;Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.;;;;;; 272;"20.20";5;Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.;;;;;; 273;"20.20.00";6;Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.;;Fremstilling af finerplader, krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader;;;; 274;"20.3";4;Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler;;;;Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er individuelt tilpassede og er af egen produktion jf. 45;; 275;"20.30";5;Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler;;;;;; 276;"20.30.10";6;Fremstilling af ramme- og møbellister;;;Tagspån;Fremstilling af ramme- og møbellister af andre materialer end træ jf. 25.20 (plast), 28.12 (metal);; 277;"20.30.20";6;Fremstilling af dele af træ til bygninger;;"Fremstilling af bjælker, tagspær og dragere Fremstilling af døre, vinduer, skodder og rammer hertil Fremstilling af trapper, gelændere mv.";;"Fremstilling af bygningsdele af andre materialer end træ jf. 25.23.90 (plast), 28.11 og 28.12 (metal) Fremstilling af ikke-sammensatte parketstaver jf. 20.10.10 Fremstilling af køkkenskabe og indbyggede skabe (køkkenelementer) mv. jf. 36.13 Fremstilling af kontormøbler jf. 36.12";; 278;"20.30.30";6;Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ;;;"Fremstilling af skure og siloer af træ Fremstilling af præfabrikerede bygninger af træ også i dele til samling";;; 279;"20.4";4;Træemballagefabrikker;;;;;; 280;"20.40";5;Træemballagefabrikker;;;;;; 281;"20.40.00";6;Træemballagefabrikker;;"Fremstilling af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende træemballage Fremstilling af lastpaller o.l. Fremstilling af bødkervarer af træ fx tønder, kar, baljer, bøtter";;"Fremstilling af kasser af flettemateriale jf. 20.52 Fremstilling af ligkister jf. 20.51.20";; 282;"20.5";4;Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer;;;;;; 283;"20.51";5;Fremstilling af andre træprodukter;;;;;; 284;"20.51.10";6;Trædrejere;;"Fremstilling af håndtag og skafter af træ til værktøj, koste eller børster Fremstilling af spoler, bobiner, garnruller og lignende varer af drejet træ";;"Fremstilling af møbler jf. 36.1 Fremstilling af lamper og belysningsartikler jf. 31.50 Fremstilling af træemballage jf. 20.40 Fremstilling af legetøj af træ jf. 36.50 Fremstilling af bijouterivarer af træ jf. 36.61 Fremstilling af børster og koste jf. 36.62 Fremstilling af spadserestokke jf. 36.63.90 Fremstilling af piber jf. 36.63.90";; 285;"20.51.20";6;Ligkistefabrikker;;;;;; 286;"20.51.90";6;Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt;;"Fremstilling af husholdningsartikler og køkkenudstyr af træ Fremstilling af blokke og læster af træ til fodtøj, klædebøjler Fremstilling af statuetter og pyntegenstande af træ, indlagt træ og træmosaik Fremstilling af æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer Modelsnedkervirksomhed";;"Fremstilling af træemballage jf. 20.40 Fremstilling af møbler jf. 36.1 Fremstilling af lamper og belysningsartikler jf. 31.50 Fremstilling af træfodtøj jf. 19.30.20 Fremstilling af legetøj af træ jf. 36.50 Fremstilling af bijouterivarer jf. 36.61 Fremstilling af børster og koste jf. 36.62 Fremstilling af spadserestokke jf. 36.63.90 Fremstilling af tændstikker jf. 36.63.90 Fremstilling af piber jf. 36.63.90 Fremstilling af urkasser jf. 33.50";; 287;"20.52";5;Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer;;;;;; 288;"20.52.00";6;Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer;;"Forarbejdning af naturkork Fremstilling af gulvbelægninger af kork Fremstilling af måtter, tæpper, kasser og skærme af flettematerialer Fremstilling af kurvemagervarer";;"Fremstilling af måtter og tæpper af tekstilmateriale jf. 17.51 Fremstilling af kurvemøbler jf. 36.1";; 289;"DE";2;Papir- og grafisk industri;;;;;; 290;"21";3;Papirindustri;;;;;; 291;"21.1";4;Fremstilling af papirmasse, papir og pap;;;;;; 292;"21.11";5;Fremstilling af papirmasse;;;;;; 293;"21.11.00";6;Fremstilling af papirmasse;;"Fremstilling af bleget, halvbleget eller ubleget papirmasse ved mekaniske, kemiske eller halvkemiske processer Fremstilling af papirmasse af affaldspapir Træslibning og cellulosefabrikker";;Indsamling, sortering og presning af affaldspapir til videresalg jf. 51.57;; 294;"21.12";5;Fremstilling af papir og pap;;;;;; 295;"21.12.00";6;Fremstilling af papir og pap;;Fremstilling af papir og pap til videre industriel forarbejdning;"Overtrækning, belægning og imprægnering af papir og pap Fremstilling af kreppet eller plisseret papir";"Fremstilling af bølgepap jf. 21.21 Fremstilling af tapet jf. 21.24 Fremstilling af videreforarbejdede papir- og papvarer jf. 21.22, 21.23, 21.24, 21.25";; 296;"21.2";4;Fremstilling af papir- og papvarer;;;;;; 297;"21.21";5;Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap;;;;;; 298;"21.21.00";6;Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap;;"Fremstilling af bølgepapir og bølgepap Fremstilling af emballage af bølgepapir eller bølgepap Fremstilling af beholdere af papir og pap Fremstilling af sammenfoldelige æsker og kartoner Fremstilling af beholdere af homogen karton Fremstilling af sække og poser af papir, herunder bæreposer Fremstilling af kartoteksæsker og lignende varer Fremstilling af emballage af materialer, der fremstilles ved overtrækning, belægning, imprægnering og sammenklæbning af papir med andre materialer (fleksibelt folie)";;"Fremstilling af kuverter jf. 21.23.90 Fremstilling af æggebakker og anden støbt emballage af papirmasse jf. 21.25";; 299;"21.22";5;Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap;;;;;; 300;"21.22.00";6;Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap;;;"Fremstilling af renseservietter Fremstilling af lommetørklæder, håndklæder, servietter og duge af papir Fremstilling af toiletpapir og køkkenruller Fremstilling af hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg Fremstilling af kopper, fade, tallerkener og bakker af pap";Fremstilling af hygiejnebind mv. af tekstilvat jf. 17.54;; 301;"21.23";5;Fremstilling af kontorartikler af papir og pap;;;;;; 302;"21.23.10";6;Fremstilling af skrivepapir;;;Fremstilling af papir i endeløse baner til edb-print;;; 303;"21.23.90";6;Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap;;"Fremstilling af selvkopierende papir Fremstilling af stencils og karbonpapir Fremstilling af papir belagt med klæbestof Fremstilling af kuverter, brevkort og brevpapir Fremstilling af æsker, mapper o.l. til brevpapir Fremstilling af klæbestrimler af papir Fremstilling af ringbind og brevordnere af pap";;"Fremstilling af klæbestrimler af plast jf. 25.24.10 Fremstilling af ringbind og brevordnere af plast jf. 25.24.10";; 304;"21.24";5;Fremstilling af tapet;;;;;; 305;"21.24.00";6;Fremstilling af tapet;;Fremstilling af tapet og lignende vægbeklædning, herunder vinylbelagt tapet;;;; 306;"21.25";5;Fremstilling af andre papir- og papvarer;;;;;; 307;"21.25.00";6;Fremstilling af andre papir- og papvarer;;"Fremstilling af etiketter med og uden tryk Fremstilling af filtrerpapir og -pap Fremstilling af bobiner, spoler og lignende varer Fremstilling af æggebakker og anden støbt emballage af papirmasse";;"Fremstilling af spillekort jf. 36.50 Fremstilling af spil og legetøj af papir eller pap jf. 36.50";; 308;"22";3;Grafisk industri;;;;;; 309;"22.1";4;Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri;;"Udgivervirksomhed med og uden trykkerivirksomhed Forlagsvirksomhed der indeholder bl.a. finansielle, tekniske, kunstneriske, juridiske og reklamemæssige aktiviteter uden hovedvægt på en enkelt af disse aktiviteter";;;; 310;"22.11";5;Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri;;;;;; 311;"22.11.10";6;Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri;;;;;; 312;"22.11.20";6;Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri;;;;;; 313;"22.12";5;Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri;;;;;; 314;"22.12.10";6;Udgivelse af dagblade med eget trykkeri;;;Udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst fire gange om ugen;;; 315;"22.12.20";6;Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri;;;Udgivelse af magasiner, trykt på avispapir, som udkommer mindst fire gange om ugen;;; 316;"22.13";5;Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri;;;;;; 317;"22.13.10";6;Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri;;Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange om ugen;;Udgivelse af fagblade jf. 22.15;; 318;"22.13.20";6;Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri;;Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange om ugen;;Udgivelse af fagblade jf. 22.15;; 319;"22.13.30";6;Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri;;;;Distribution af distrikts- og annonceblade jf. 74.40.90;; 320;"22.13.40";6;Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri;;;;Distribution af distrikts- og annonceblade jf. 74.40.90;; 321;"22.14";5;Udgivelse af lydoptagelser;;;;;; 322;"22.14.00";6;Udgivelse af lydoptagelser;;Udgivelse af grammofonplader, compact discs og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser;;Videooptagelser jf. 92.11;; 323;"22.15";5;Anden udgivervirksomhed;;;;;; 324;"22.15.00";6;Anden udgivervirksomhed;;"Udgivelse af fotografier, stik, postkort og formularer Udgivelse af køreplaner Udgivelse af plakater og reproduktion af kunstværker Udgivelse af fagblade Publicering i mikroform";;"Udformning af reklamer jf. 74.40.10 Fremstilling af mikrofiche jf. 74.81.20 Distribution af reklamer jf. 74.40.90";; 325;"22.2";4;Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning;;;;;; 326;"22.21";5;Avistrykkerier;;;;;; 327;"22.21.00";6;Avistrykkerier;;Trykning af aviser, magasiner og ugeblade på avispapir, herunder reklameblade;;Udgivervirksomhed med trykkeri jf. 22.11.10, 22.12.10, 22.13.10, 22.13.30;; 328;"22.22";5;Andre trykkerier;;;;;; 329;"22.22.10";6;Bogtrykkerier;;Trykning af enhver art (bortset fra aviser, magasiner og ugeblade på avispapir), også ved hjælp af trykpresser, duplikeringsmaskiner, datastyret reproduktion, prægemaskiner, fotokopimaskiner eller termokopimaskiner;;"Trykning af etiketter jf. 21.25.00 Udgivervirksomhed med trykkeri jf. 22.11.10, 22.12.10, 22.13.10, 22.13.30";; 330;"22.22.30";6;Serigrafiske trykkerier;;;;;; 331;"22.22.90";6;Andre trykkerier i øvrigt;;;Anilintrykkerier;;; 332;"22.23";5;Bogbinderier;;;;;; 333;"22.23.00";6;Bogbinderier;;"Viderebearbejdning af trykte ark, fx til bøger, tidsskrifter, brochurer, kataloger mv., ved foldning, kollationering, hæftning, klæbebinding, tilsnitning og guldtrykning Viderebearbejdning af trykt papir eller pap, fx til formularer, vareskilte, prøvekort, etiketter, mærkater, kalendere, reklamemateriale til postforsendelse, postkort, ved foldning, stempling, boring, hulning, perforering, prægning, klæbning og laminering";;;; 334;"22.24";5;Reproduktionsanstalter og sætterier;;;;;; 335;"22.24.10";6;Reproduktionsanstalter;;"Fremstilling af fotosats Heliogravure Desktopdesign og -sats Fremstilling af færdigsatte, bearbejdede trykplader og -cylindre, og andre prægede medier til brug ved trykning i andre virksomheder";;;; 336;"22.24.20";6;Sætterier;;;;;; 337;"22.25";5;Anden virksomhed i forbindelse med trykning;;;;;; 338;"22.25.00";6;Anden virksomhed i forbindelse med trykning;;"Udarbejdelse og fremstilling af overhead-transparenter, layout, dummier Fremstilling af gummi- og plaststempler";;Fremstilling af datostempler jf. 36.63.90;; 339;"22.3";4;Reproduktion af indspillede medier;;;;;; 340;"22.31";5;Reproduktion af lydoptagelser;;;;;; 341;"22.31.00";6;Reproduktion af lydoptagelser;;Reproduktion fra masterkopier af grammofonplader, compact discs og bånd med musik eller andre lydoptagelser;;;; 342;"22.32";5;Reproduktion af videooptagelser;;;;;; 343;"22.32.00";6;Reproduktion af videooptagelser;;Reproduktion fra masterkopier af bånd med film og andre videooptagelser;;;; 344;"22.33";5;Reproduktion af edb-medier;;;;;; 345;"22.33.00";6;Reproduktion af edb-medier;;Reproduktion fra masterkopier af programmel og data på disketter og bånd;;;; 346;"DF";2;Mineralolieidustri;;;;;; 347;"23";3;Mineralolieindustri mv.;;;;;; 348;"23.1";4;Fremstilling af koks mv.;;;;;; 349;"23.10";5;Fremstilling af koks mv.;;;;;; 350;"23.10.00";6;Fremstilling af koks mv.;;"Fremstilling af koks Fremstilling af kulgas Fremstilling af råkul og brunkulstjære";;"Fremstilling af beg og begkoks jf. 24.13.00 Agglomerering af stenkul jf. 10.10.00 Agglomerering af brunkul jf. 10.20.00";; 351;"23.2";4;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;;;;;; 352;"23.20";5;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;;;;;; 353;"23.20.00";6;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;;"Fremstilling af motorbrændstof fx benzin, gas- og dieselolie Fremstilling af brændstof fx let og svær fuelolie, brændgasser Fremstilling af oliebaseret smøreolie eller -fedt, herunder også af spildolie Fremstilling af produkter til den petrokemiske industri";"Fremstilling af mineralsk terpentin, vaseline, paraffin mv. Genvinding af flydendegjorte oliegasser ved raffinering af olien Fremstilling af gas i forbindelse med raffinaderigas og LPG-gas";Fremstilling af asfalt jf. 26.82.10;; 354;"23.3";4;Oparbejdning af nukleart brændsel;;;;;; 355;"23.30";5;Oparbejdning af nukleart brændsel;;;;;; 356;"23.30.00";6;Oparbejdning af nukleart brændsel;;"Berigning af uran- og thoriummalme Fremstilling af brændselselementer til atomreaktorer Fremstilling af radioaktive grundstoffer til industrielt eller medicinsk brug Behandling af atomaffald Oparbejdning af depleteret thorium eller uran";;"Brydning og koncentrering af uran- og thoriummalme jf. 12.00.00 Fremstilling af yellow cake jf. 12.00.00";; 357;"24";3;Kemisk industri;;;;;; 358;"24.1";4;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 359;"24.11";5;Fremstilling af industrigasser;;;;;; 360;"24.11.00";6;Fremstilling af industrigasser;;"Fremstilling af flydende eller komprimerede industrigasser fx oxygen, nitrogen, hydrogen og inaktive gasser fx argon Ristning af jernsulfid Brænding af svovlkis og andre naturlige jernsulfider Fremstilling af gasser til teknisk brug";;"Udvinding af brændgasser jf. 11.10.00 Fremstilling af brændgasser på olieraffinaderier jf. 23.20.00";; 361;"24.12";5;Fremstilling af farvestoffer og pigmenter;;;;;; 362;"24.12.00";6;Fremstilling af farvestoffer og pigmenter;;Fremstilling af farvestoffer og pigmenter af ethvert materiale i uforarbejdet form eller i form af koncentrater;;Fremstilling af tilberedte farver og pigmenter jf. 24.30.00;; 363;"24.13";5;Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier;;;;;; 364;"24.13.00";6;Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier;;"Fremstilling af uorganiske syrer undtagen nitrersyre og salpetersyre Fremstilling af alkalimetaller, natronlud og andre uorganiske baser undtagen ammoniak Fremstilling af andre uorganiske forbindelser Fremstilling af beg og begkoks";;"Fremstilling af kunstig korund jf. 26.81.00 og andre aluminiumoxider jf. 27.42.00 Fremstilling af nitrersyre og salpetersyre jf. 24.15.00 Fremstilling af ammoniak jf. 24.15.00 Fremstilling af ammoniumchlorid jf. 24.15.00 Fremstilling af fosfater af triammonium, ammoniumcarbonater jf. 24.15.00 Fremstilling af nitritter og nitrater af kalium jf. 24.15.00 Fremstilling af kemiske substanser til fremstilling af farmaceutiske produkter jf. 24.41.00";; 365;"24.14";5;Fremstilling af andre organiske basiskemikalier;;;;;; 366;"24.14.00";6;Fremstilling af andre organiske basiskemikalier;;"Fremstilling af enzymer og andre organiske forbindelser Fremstilling af trækul Fremstilling af syntetisk glycerol";;"Fremstilling af ethylalkohol jf. 15.92.00 Fremstilling af syntetisk gummi jf. 24.17.00 Fremstilling af basisplast jf. 24.16.00 Fremstilling af rå glycerol jf. 24.51.10 Fremstilling af salicyl- og 0-acetylsalicylsyre jf. 24.41.00 Fremstilling af kemiske substanser til fremstilling af farmaceutiske produkter jf. 24.41.00 Fremstilling af æteriske olier jf. 24.63.00";; 367;"24.15";5;Fremstilling af kunstgødning mv.;;;;;; 368;"24.15.00";6;Fremstilling af kunstgødning mv.;;"Fremstilling af ublandede eller blandede nitrogenholdige, fosforholdige eller kaliumholdige gødningsstoffer mv. Fremstilling af urinstof, rå naturlige fosfater og rå naturlige kaliumsalte Fremstilling af nitrogenprodukter Fremstilling af nitrersyre og salpetersyre, ammoniak, ammoniumchlorid, nitritter og nitrater af kalium, fosfater af triammonium og ammoniumcarbonater mv.";;Fremstilling af pesticider og agrokemiske produkter jf. 24.20.00;; 369;"24.16";5;Fremstilling af basisplast;;;;;; 370;"24.16.00";6;Fremstilling af basisplast;;Fremstilling af plast i ubearbejdet form fx polymerer, herunder polymerer af ethylen, polypropylen, styren, vinylchlorid, vinylacetat, akryl, polyamider, fenolplast, epoxyharpikser og polyurethaner, alkydharpikser, polyestere og polyethere, silikone og;;Genbrug af plast jf. 37.20.00;; 371;"24.17";5;Fremstilling af syntetisk gummi;;;;;; 372;"24.17.00";6;Fremstilling af syntetisk gummi;;"Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form eller i form af plader eller bånd fx syntetgummi, factis Fremstilling af blandinger af syntetgummi og naturgummi eller gummilignende materiale fx balata";;;; 373;"24.2";4;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;;;;;; 374;"24.20";5;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;;;;;; 375;"24.20.00";6;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;;Fremstilling af insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og andre agrokemiske produkter i.a.n.;;Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter jf. 24.15.00;; 376;"24.3";4;Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer;;;;;; 377;"24.30";5;Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer;;;;;; 378;"24.30.00";6;Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer;;"Fremstilling af maling og lakker, klare eller pigmenterede Fremstilling af tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler og farver Fremstilling af porcelæns-, glas- og emaljefarver og engober og lignende præparater Fremstilling af spartelmasse Fremstilling af udfyldnings- og tætningsmaterialer og lignende ikke-ildfaste udfyldningsmidler eller præparater til overfladebehandling herunder træimprægneringsmidler Fremstilling af sammensatte organiske opløsningsmidler og fortyndingsmidler, fremstilling af tilberedte farve- og lakfjernere Fremstilling af trykfarver Fremstilling af kunstnerfarver mv.";;"Fremstilling af farvestoffer og pigmenter jf.24.12.00 Fremstilling af blæk og tusch jf.24.66.00";; 379;"24.4";4;"Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker";;;;;; 380;"24.41";5;Fremstilling af farmaceutiske råvarer;;;;;; 381;"24.41.00";6;Fremstilling af farmaceutiske råvarer;;"Produktion af kemiske substanser, som anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter fx vitaminer, insulin, penicillin eller andre antibiotica Forarbejdning af kirtler og fremstilling af ekstrakter af kirtler mv. Fremstilling af salicyl- og 0-acetylsalicylsyre";;Fremstilling af ovennævnte produkter i detailpakning eller doseret som lægemiddel jf. 24.42.00;; 382;"24.42";5;Medicinalvarefabrikker;;;;;; 383;"24.42.00";6;Medicinalvarefabrikker;;Fremstilling af lægemidler af enhver art i detailpakning eller doseret som lægemiddel fx vitamin, insulin, penicillin eller andre antibiotica, psykofarmaca, vacciner;"Fremstilling af vat, gaze, bandager, forbindstoffer, kirurgisk catgut mv. til medicinsk brug samt dental cement Fremstilling af urtete, hvis teen betragtes som lægemiddel";Fremstilling af lægemidler som ikke er i detailpakning eller doseret jf. 24.41.00;; 384;"24.5";4;Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler;;;;;; 385;"24.51";5;Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler;;;;;; 386;"24.51.10";6;Sæbe- og vaskemiddelfabrikker;;"Fremstilling af organiske overfladeaktive stoffer Fremstilling af sæbe Fremstilling af rå glycerol Fremstilling af overfladeaktive præparater fx opvaskemidler, vaskemidler i fast eller flydende form, blødgøringsmidler til tekstiler";;Fremstilling af syntetisk glycerol jf. 24.14.00;; 387;"24.51.20";6;Pudse- og rensemiddelfabrikker;;"Fremstilling af syntetisk voks og tilberedt voks Fremstilling af poleremidler til læder, træ, automobiler, glas- og metalvarer Fremstilling af skurepasta og -pulver Fremstilling af præparater til parfumering og deodorisering af rum";;;; 388;"24.52";5;Fremstilling af parfume og toiletmidler;;;;;; 389;"24.52.00";6;Fremstilling af parfume og toiletmidler;;"Fremstilling af parfume og toiletvand Fremstilling af produkter til skønhedspleje og sminkning Fremstilling af præparater til solbeskyttelse og solbruning Fremstilling af manicure- og pedicurepræparater Fremstilling af hårshampoo, hårlak og præparater til permanentbehandling Fremstilling af deodoranter og badesalt Fremstilling af tandpasta";;Fremstilling af æteriske olier jf. 24.63.00;; 390;"24.6";4;Fremstilling af andre kemiske produkter;;;;;; 391;"24.61";5;Fremstilling af sprængstoffer mv.;;;;;; 392;"24.61.00";6;Fremstilling af sprængstoffer mv.;;"Fremstilling af krudt Fremstilling af sprængstoffer, fænghætter, detonatorer og signalraketter Fremstilling af fyrværkeriartikler";;;; 393;"24.62";5;Limfabrikker;;;;;; 394;"24.62.00";6;Limfabrikker;;Fremstilling af kaseionater, gelatine og gelatinederivater, lim, klister og tilberedte klæbemidler, herunder også lim og klæbemidler fremstillet på basis af gummi og plast;;;; 395;"24.63";5;Fremstilling af æteriske olier;;;;;; 396;"24.63.00";6;Fremstilling af æteriske olier;;"Fremstilling af ekstrakter fra naturligt aromatiske produkter Fremstilling af resinoider Fremstilling af aromatiske destillerede vande Fremstilling af blandinger af æteriske olier og naturlige eller aromatiske produkter til anvendelse ved fremstilling af parfumer og fødevarer";;Fremstilling af parfumer og toiletvand jf. 24.52.00;; 397;"24.64";5;Fremstilling af fotokemiske produkter;;;;;; 398;"24.64.00";6;Fremstilling af fotokemiske produkter;;"Fremstilling af fotografiske plader, film, lysfølsomt papir og andre lysfølsomme ikke-eksponerede materialer Fremstilling af kemiske præparater til fotografisk brug";;;; 399;"24.65";5;Fremstilling af uindspillede medier;;;;;; 400;"24.65.00";6;Fremstilling af uindspillede medier;;Fremstilling af uindspillede medier til optagelse af lyd, videosignaler eller data;;;; 401;"24.66";5;Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt;;;;;; 402;"24.66.00";6;Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt;;"Fremstilling af diverse kemiske produkter fx tilberedte smøremidler i.a.n., antifrostpræparater, katalysatorer til industrielt brug, tilberedte bindemidler til støbeforme (herunder fedtstof, emulgeringsmidler), sammensatte reagensmidler til diagnostisk Fremstilling af blæk og tusch";;Fremstilling af smøreolie jf. 23.20.00;; 403;"24.7";4;Fremstilling af kemofibre;;;;;; 404;"24.70";5;Fremstilling af kemofibre;;;;;; 405;"24.70.00";6;Fremstilling af kemofibre;;"Fremstilling af bånd af regenererede eller syntetiske filamenter Fremstilling af korte, syntetiske eller regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding Fremstilling af enkelttrådet garn af syntetiske eller regenererede fibre, herunder garn med høj styrke og tekstureret garn Fremstilling af syntetiske eller regenererede monofilamenter eller strimler";;"Fremstilling af sytråd af kemofibre jf. 17.10.00 Spinding af garn af syntetiske eller regenererede fibre jf. 17.10.00";; 406;"DH";2;Gummi- og plastindustri;;;;;; 407;"25";3;Gummi- og plastindustri;;;;;; 408;"25.1";4;Fremstilling af gummiprodukter;;;;;; 409;"25.11";5;Fremstilling af gummidæk og gummislanger;;;;;; 410;"25.11.00";6;Fremstilling af gummidæk og gummislanger;;;;"Fremstilling af gummireparationsmaterialer jf. 25.13.00 Reparation af punkterede dæk jf. 50.20.10, 52.74.10";; 411;"25.12";5;Vulkaniseringsanstalter;;;;;; 412;"25.12.00";6;Vulkaniseringsanstalter;;Regummiering af dæk;;"Fremstilling af gummireparationsmaterialer jf. 25.13.00 Reparation af punkterede dæk jf. 50.20.10 Dækservice jf. 50.20.60";; 413;"25.13";5;Fremstilling af andre gummiprodukter;;;;;; 414;"25.13.00";6;Fremstilling af andre gummiprodukter;;"Fremstilling af andre produkter af naturgummi eller syntetgummi, (vulkaniseret, ikke-vulkaniseret eller hærdet) Fremstilling af gummihalvfabrikata fx plader, bånd, strimler, stænger og profiler af gummi Fremstilling af færdige gummiprodukter fx rør og slanger, transportbånd og drivremme, hygiejniske og farmaceutiske artikler, pakninger af gummi Fremstilling af ventiler af uhærdet, vulkaniseret gummi Fremstilling af beklædningsartikler af gummi, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet Fremstilling af gulvbelægning af gummi Fremstilling af luftmadrasser";"Fremstilling af gummireparationsmaterialer Fremstilling af imiteret læder";;; 415;"25.2";4;Fremstilling af plastprodukter;;;;;; 416;"25.21";5;Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast;;;;;; 417;"25.21.10";6;Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast;;;"Fremstilling af folie, strimler mv. herunder også armeret Fremstilling af blokke af skumplast og celleplast";"Fremstilling af basisplast jf. 24.16.00 Fremstilling af optiske artikler af plast jf. 33.40.10 Fremstilling af madrasser af ubetrukket skumplast jf. 36.15.00";; 418;"25.21.20";6;Fremstilling af rør og slanger af plast;;;Fremstilling af elektriske installationsrør og forbindelsesdele af plast;;; 419;"25.21.30";6;Fremstilling af stænger og profiler af plast;;;Fremstilling af monofilamenter af plast;;; 420;"25.22";5;Fremstilling af plastemballage;;;;;; 421;"25.22.00";6;Fremstilling af plastemballage;;"Fremstilling af poser, sække, beholdere, æsker, kasser, balloner, flasker mv. af plast Fremstilling af bæreposer af plast Fremstilling af spoler og bobiner af plast";;"Fremstilling af tasker og kufferter mv. af plast jf. 19.20.00 Pakkerivirksomhed jf. 74.82.00";; 422;"25.23";5;Fremstilling af bygningsartikler af plast;;;;;; 423;"25.23.10";6;Fremstilling af sanitetsartikler af plast;;Fremstilling af badekar, brusekabiner, håndvaske, toiletter (herunder toiletlåg og -sæder), skyllecisterner mv. samt dele hertil af plast;;;; 424;"25.23.90";6;Fremstilling af andre bygningsartikler af plast;;"Fremstilling af døre, vinduer, rammer, skodder, persienner, rullegardiner, fodpaneler, bygningsbeslag af plast Fremstilling af tanke og beholdere af plast Fremstilling af gulvbelægningsmateriale, væg- og loftbeklædning i ruller eller fliser mv. af plast";Fremstilling af større skilte af plast;Fremstilling af linoleum og hårde gulvbelægninger som ikke er af plast jf. 36.63.90;; 425;"25.24";5;Fremstilling af andre plastprodukter;;;;;; 426;"25.24.10";6;Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast;;"Fremstilling af ringbind og brevordnere af plast eller af pap beklædt med plast Fremstilling af klæbestrimler (tape) og lignende selvklæbende artikler af plast";;"Fremstilling af ringbind og brevordnere af pap jf. 21.23.90 Fremstilling af klæbestrimler af papir jf. 21.23.90";; 427;"25.24.20";6;Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast;;"Fremstilling af bordservice fx drikkebægre, bestik, skåle af plast Fremstilling af duge og gardiner af plast Fremstilling af baljer, spande mv. af plast";;;; 428;"25.24.90";6;Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt;;"Fremstilling af isoleringsfittings, dele til lamper og lysarmaturer, beslag til møbler, ramme- og møbellister, statuetter, transportbånd og drivremme, imiteret læder, handsker, sikkerhedshovedbeklædning, selvklæbende bogstaver Fremstilling af kolostomiposer Fremstilling af beklædningsartikler af plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet";;"Fremstilling af tasker og kufferter af plast jf. 19.20.00 Fremstilling af plastfodtøj jf. 19.30.10 Fremstilling af læge-, tandlæge- og operationsudstyr af plast jf. 33.10 Fremstilling af optiske artikler af plast jf. 33.40.10 Fremstilling af plastmøbler jf. 36.1 Fremstilling af madrasser af ubetrukket skumplast jf. 36.15.00 Fremstilling af sportsrekvisitter af plast jf. 36.40.00 Fremstilling af spil og legetøj af plast jf. 36.50.00 Fremstilling af linoleum og andre hårde gulvbelægninger som ikke er af plast jf. 36.63.90";; 429;"DI";2;Sten-, ler- og glasindustri;;;;;; 430;"26";3;Sten-, ler- og glasindustri mv.;;;;;; 431;"26.1";4;Fremstilling af glas og glasprodukter;;;;;; 432;"26.11";5;Fremstilling af planglas;;;;;; 433;"26.11.00";6;Fremstilling af planglas;;Fremstilling af planglas, herunder armeret, farvet eller tonet glas;;;; 434;"26.12";5;Formning og forarbejdning af planglas;;;;;; 435;"26.12.00";6;Formning og forarbejdning af planglas;;"Fremstilling af termoruder Fremstilling af hærdet og lamineret planglas, herunder ruder og lygteglas til motorkøretøjer og fly Fremstilling af glasspejle";;;; 436;"26.13";5;Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.;;;;;; 437;"26.13.00";6;Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.;;"Fremstilling af flasker, andre beholdere og kolber af glas eller krystal Fremstilling af drikkeglas og andre husholdningsartikler af glas eller krystal";;Fremstilling af glaslegetøj jf. 36.50.00;; 438;"26.14";5;Glasuldsfabrikker;;;;;; 439;"26.14.00";6;Glasuldsfabrikker;;Fremstilling af glasfibre, herunder glasuld og ikke-vævede produkter heraf;;"Fremstilling af vævede stoffer af glasfibre jf. 17.20.00 Fremstilling af kabler af optiske fibre bestående af enkeltvis overtrukne fibre jf. 31.30.00 Fremstilling af kabler af ikke-enkeltvis overtrukne fibre jf. 33.40.10 Fremstilling af stenuld og stenuldsprodukter (rockwool) jf. 26.82.20";; 440;"26.15";5;Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt;;;;;; 441;"26.15.00";6;Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt;;"Fremstilling af laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas (teknisk glas) Fremstilling af urglas, optisk glas og optiske artikler, som ikke er optisk bearbejdede Fremstilling af elektriske glasisolatorer og isoleringsdele af glas Fremstilling af glasbrosten Fremstilling af glas i stænger og rør Fremstilling af ventiler af glas";;"Fremstilling af injektionssprøjter jf. 33.10.10 Fremstilling af bearbejdede optiske artikler jf. 33.40.10 Fremstilling af bijouterivarer af glas jf. 36.61.00";; 442;"26.2";4;Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer;;;;;; 443;"26.21";5;Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande;;;;;; 444;"26.21.00";6;Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande;;"Fremstilling af bordservice og andre husholdnings- og toiletartikler af porcelæn, fajance eller andet keramisk materiale Fremstilling af statuetter og andre pyntegenstande af keramisk materiale";Klinkerier;"Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00 Fremstilling af legetøj af keramisk materiale jf. 36.50.00 Fremstilling af bijouterivarer af keramisk materiale jf. 36.61.00";; 445;"26.22";5;Fremstilling af keramiske sanitetsartikler;;;;;; 446;"26.22.00";6;Fremstilling af keramiske sanitetsartikler;;Fremstilling af vaskekummer, badekar, klosetskåle, bideter, urinaler mv.;;"Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00 Fremstilling af keramiske byggematerialer jf. 26.26.00, 26.30.00";; 447;"26.23";5;Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele;;;;;; 448;"26.23.00";6;Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele;;;;Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00;; 449;"26.24";5;Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug;;;;;; 450;"26.24.00";6;Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug;;"Fremstilling af keramiske artikler til laboratoriebrug, kemisk og teknisk brug Fremstilling af ventiler af keramiske materialer";;"Fremstilling af elektriske isolatorer og isoleringsdele af keramisk materiale jf. 26.23.00 Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00";; 451;"26.25";5;Fremstilling af andre keramiske produkter;;;;;; 452;"26.25.00";6;Fremstilling af andre keramiske produkter;;"Fremstilling af potter, krukker, skåle o.l. Fremstilling af keramiske produkter i.a.n.";;"Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00 Fremstilling af keramiske byggematerialer jf. 26.26.00, 26.30.00, 26.40.00";; 453;"26.26";5;Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter;;;;;; 454;"26.26.00";6;Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter;;"Fremstilling af varmeisolerende keramiske produkter Fremstilling af moler og andre kiselholdige jordarter Fremstilling af ildfaste fliser, mursten og blokke Fremstilling af ildfaste keramiske retorter, digler, mufler, dyser, rør mv.";"Fremstilling af ildfast mørtel, beton mv. Fremstilling af keramiske produkter indeholdende magnesit, dolomit og chromit";;; 455;"26.3";4;Fremstilling af fliser og kakler;;;;;; 456;"26.30";5;Fremstilling af fliser og kakler;;"Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske fliser til beklædning af vægge o.l., mosaikfliser mv. Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske sten og fliser til brolægning og gulvbelægning";;Fremstilling af ildfaste keramiske produkter jf. 26.26.00;; 457;"26.30.00";6;Fremstilling af fliser og kakler;;;;;; 458;"26.4";4;Teglværker;;;;;; 459;"26.40";5;Teglværker;;;;;; 460;"26.40.00";6;Teglværker;;Fremstilling af mursten, tagsten, skorstenspiber, drænrør mv.;;"Fremstilling af ildfaste keramiske byggematerialer jf. 26.26.00 Fremstilling af keramiske sten og fliser til brolægning og gulvbelægning jf. 26.30.00 Fremstilling af mursten og tagsten af cement jf. 26.6";; 461;"26.5";4;Fremstilling af cement, kalk og gips;;;;;; 462;"26.51";5;Cementfabrikker;;;;;; 463;"26.51.00";6;Cementfabrikker;;Fremstilling af cement, herunder portlandcement, aluminatcement, slaggecement og superfosfatcement;;"Fremstilling af dentalcement jf. 24.42.00 Fremstilling af ildfast mørtel, beton mv. jf. 26.26.00 Fremstilling af cementprodukter jf. 26.6 Fremstilling af færdigblandet beton jf. 26.63.00 Fremstilling af mørtel jf. 26.64.00";; 464;"26.52";5;Kalkværker;;;;;; 465;"26.52.00";6;Kalkværker;;Fremstilling af brændt kalk, læsket kalk og hydratkalk;;Udvinding af kalk jf. 14.12.00;; 466;"26.53";5;Fremstilling af gips;;;;;; 467;"26.53.00";6;Fremstilling af gips;;Fremstilling af brændt gips;;Fremstilling af gipsprodukter jf. 26.62.00, 26.66.00;; 468;"26.6";4;Fremstilling af produkter af beton, cement og gips;;;;;; 469;"26.61";5;Fremstilling af byggematerialer af beton;;;;;; 470;"26.61.10";6;Betonvarefabrikker;;Fremstilling af produkter af beton, cement og kunststen, der anvendes som byggematerialer fx fliser, kantsten, mursten, rør, piller;;Fremstilling af byggematerialer af fibercement jf. 26.65.00;; 471;"26.61.20";6;Betonelementfabrikker;;Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge- og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen;;Fremstilling af betonelementer og egen opstilling af disse jf. 45.21.00;; 472;"26.62";5;Fremstilling af byggematerialer af gips;;;;;; 473;"26.62.00";6;Fremstilling af byggematerialer af gips;;Fremstilling af gipsplader, paneler mv.;;;; 474;"26.63";5;Fremstilling af færdigblandet beton;;;;;; 475;"26.63.00";6;Fremstilling af færdigblandet beton;;;;;; 476;"26.64";5;Mørtelværker;;;;;; 477;"26.64.00";6;Mørtelværker;;Fremstilling af mørtel;;Fremstilling af ildfast mørtel jf. 26.26.00;; 478;"26.65";5;Fremstilling af fibercementprodukter;;;;;; 479;"26.65.00";6;Fremstilling af fibercementprodukter;;"Fremstilling af byggematerialer af plantedele (træuld, strå, tagrør, siv), agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler Fremstilling af bølgeplader, andre plader, tagsten, rør, beholdere, trug, kummer, køkkenvaske, krukker, møbler, vinduesrammer mv. af cellulosecement o.l.";;;; 480;"26.66";5;Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter;;;;;; 481;"26.66.00";6;Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter;;Fremstilling af statuer, møbler, relieffer, vaser, urtepotter mv. af beton, cement, gips eller kunststen;;;; 482;"26.7";4;Stenhuggere;;;;;; 483;"26.70";5;Stenhuggere;;;;;; 484;"26.70.00";6;Stenhuggere;;"Tilhugning og færdigbearbejdning af sten, der anvendes som byggematerialer, gravsten, vejmateriale mv. Tilskæring af sten, som leveres uforarbejdet fra stenbrud";;"Virksomhed i stenbrud fx fremstilling af groft tilhuggede sten jf. 14.11.10 Fremstilling af møllesten, slibesten og lignende produkter jf. 26.81.00 Billedhuggere jf. 92.31.20";; 485;"26.8";4;Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter;;;;;; 486;"26.81";5;Fremstilling af slibemidler;;;;;; 487;"26.81.00";6;Fremstilling af slibemidler;;"Fremstilling af møllesten, slibesten samt naturlige eller kunstige slibemidler i pulverform, herunder slibemidler på blødt underlag Fremstilling af kunstig korund";;;; 488;"26.82";5;Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv.;;;;;; 489;"26.82.10";6;Asfalt- og tagpapfabrikker;;;Fremstilling af klæbemidler af bituminøse produkter;"Udlægning af asfalt jf. 45.21.00 Pålægning af tagpap jf. 45.22.00";; 490;"26.82.20";6;Stenuldsfabrikker;;Fremstilling af mineralske isoleringsmaterialer fx slaggeuld, stenuld (rockwool) og lignende mineraluld;;Fremstilling af glasuld og glasuldsprodukter jf. 26.14.00;; 491;"26.82.90";6;Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt;;"Fremstilling af ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler og lignende varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende materialer Fremstilling af friktionsmateriale og umonterede dele af sådant materiale fremstillet af asbest eller andre mineralske stoffer eller af cellulose Fremstilling af produkter af forskellige mineralske stoffer fx forarbejdet glimmer og produkter af glimmer, tørv (spagnum), grafit (bortset fra elektriske artikler) Fremstilling af garn og stof, beklædning, hovedbeklædning, fodtøj, reb, snor mv. af ikke-metalholdige, mineralske produkter fx asbest";"Fremstilling af kattegrus Fremstilling af potte- og havemuld";;; 492;"DJ";2;Jern- og metalindustri;;;;;; 493;"27";3;Fremstilling af metal;;;;;; 494;"27.1";4;Jern- og stålværker;;;;;; 495;"27.10";5;Jern- og stålværker;;;;;; 496;"27.10.00";6;Jern- og stålværker;;"Fremstilling af råjern og råstål af malm eller skrot i flydende form, blokke, klumper, ingots og strengstøbegods Fremstilling af spejljern, ferromangan med højt kulstofindhold og ferrofosfor Fremstilling af varmvalsede plader, stænger, profiler, herunder strengstøbte produkter (også overfladebehandlede) Fremstilling af koldvalsede plader, stænger og profiler af bredde over 500 mm (også overfladebehandlede) Fremstilling af usamlede skinner Fremstilling af spunsjern eller bredflangede bjælker";;Coating udført på kontraktbasis (lønarbejde) jf. 28.51.00;; 497;"27.2";4;Fremstilling af rør;;;;;; 498;"27.21";5;Fremstilling af støbte jern- og stålrør;;;;;; 499;"27.21.00";6;Fremstilling af støbte jern- og stålrør;;;Fremstilling af støbte jern- og stålfittings;;; 500;"27.22";5;Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør);;;;;; 501;"27.22.00";6;Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør);;"Fremstilling af jern- og stålrør (også overfladebehandlede) Fremstilling af jern- og stålfittings";;;; 502;"27.3";4;Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer;;;;;; 503;"27.31";5;Koldtrækning af jern og stål;;;;;; 504;"27.31.00";6;Koldtrækning af jern og stål;;Fremstilling af stænger eller profiler af jern og stål ved koldtrækning;;Trådtrækning jf. 27.34.00;; 505;"27.32";5;Koldvalsning af jern- og stålbånd;;;;;; 506;"27.32.00";6;Koldvalsning af jern- og stålbånd;;Fremstilling af fladvalsede jern- og stålprodukter oprullede eller i lige stykker (bredde under 500 mm) ved koldvalsning af flade produkter (også overfladebehandlede);;"Coating udført på kontraktbasis (lønarbejde) jf. 28.51.00 Anden koldbehandling af jern eller stål jf. 27.33.00";; 507;"27.33";5;Koldbehandling af jern og stål;;;;;; 508;"27.33.00";6;Koldbehandling af jern og stål;;Fremstilling af profiler eller profilerede plader ved deformation på valseværk eller foldning af fladvalsede stålprodukter på presser;;Koldvalsning af jern- og stålbånd jf. 27.32.00;; 509;"27.34";5;Trådtrækning af stål;;;;;; 510;"27.34.00";6;Trådtrækning af stål;;Fremstilling af ståltråd ved koldtrækning;;;; 511;"27.35";5;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt;;;;;; 512;"27.35.00";6;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt;;"Fremstilling af jernlegeringer Fremstilling af jernpulver; produktion af jern af meget høj renhedsgrad ved elektrolyse eller andre kemiske processer Fremstilling af materiel til banelegemer Fremstilling af svejsede profiler af jern og stål";;"Fremstilling af ferromangan med højt kulstofindhold og ferrofosfor jf. 27.10.00 Fremstilling af skinner jf. 27.10.00";; 513;"27.4";4;Fremstilling af ikke-jernholdige metaller;;;;;; 514;"27.41";5;Fremstilling af ædelmetaller;;;;;; 515;"27.41.00";6;Fremstilling af ædelmetaller;;"Fremstilling og raffinering af uforarbejdede ædelmetaller eller skrot fx guld, sølv, platin Fremstilling af ædelmetallegeringer Fremstilling af halvfabrikata af ædelmetaller Fremstilling af sølv dubleret på uædle metaller Fremstilling af guld dubleret på uædle metaller eller sølv Fremstilling af platin og platinmetaller dubleret på guld, sølv eller uædle metaller";;"Fremstilling af urkasser af ædelmetal jf. 33.50.00 Fremstilling af juvelerarbejder af ædelmetal jf. 36.22.20";; 516;"27.42";5;Fremstilling og første bearbejdning af aluminium;;;;;; 517;"27.42.00";6;Fremstilling og første bearbejdning af aluminium;;"Fremstilling af aluminiumoxid (alumina) Fremstilling af aluminium af alumina eller skrot Fremstilling af aluminium ved elektrolytisk raffinering af aluminiumskrot Fremstilling af aluminiumlegeringer Fremstilling af plader, bånd og folie af aluminium Fremstilling af profiler, stænger, rør, fittings, tråd mv. af aluminium";;;; 518;"27.43";5;Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin;;;;;; 519;"27.43.00";6;Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin;;"Fremstilling af bly, zink og tin af malm eller skrot Fremstilling af bly, zink og tin ved elektrolytisk raffinering af bly-, zink- og tinskrot Fremstilling af bly-, zink- og tinlegeringer Førstebearbejdning af bly, zink og tin til plader, bånd, folier, rør, fittings, tråd mv.";;;; 520;"27.44";5;Fremstilling og første bearbejdning af kobber;;;;;; 521;"27.44.00";6;Fremstilling og første bearbejdning af kobber;;"Fremstilling af kobber af malm eller skrot Fremstilling af kobber ved elektrolytisk raffinering af kobberskrot Fremstilling af kobberlegeringer Første bearbejdning af kobber til plader, bånd, profiler, stænger, rør, fittings, tråd mv.";;;; 522;"27.45";5;Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller;;;;;; 523;"27.45.00";6;Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller;;"Fremstilling af chrom, mangan, nikkel mv. af malm eller oxider eller ved elektrolytisk raffinering af skrot af chrom, mangan, nikkel mv. Fremstilling af legeringer af chrom, mangan, nikkel mv. Første bearbejdning af chrom, mangan, nikkel mv. til plader, bånd, profiler, stænger, rør, fittings, tråd mv.";Fremstilling af nikkelsten;;; 524;"27.5";4;Støbning af metalprodukter;Støbning i forbindelse med fremstilling af metalprodukter henføres til de respektive fremstillingsbrancher.;;;;; 525;"27.51";5;Støbning af jernprodukter;;;;;; 526;"27.51.00";6;Støbning af jernprodukter;;"Støbning af færdige produkter eller mellemprodukter af jern Fremstilling af jernstøbegods (lamellar) Fremstilling af jernstøbegods med kuglegrafit Fremstilling af aducergods";;;; 527;"27.52";5;Støbning af stålprodukter;;;;;; 528;"27.52.00";6;Støbning af stålprodukter;;"Støbning af færdige produkter eller mellemprodukter af stål Fremstilling af stålstøbegods";;;; 529;"27.53";5;Støbning af letmetalprodukter;;;;;; 530;"27.53.00";6;Støbning af letmetalprodukter;;"Støbning af færdige produkter eller mellemprodukter af letmetal Fremstilling af støbegods af letmetal";;;; 531;"27.54";5;Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter;;;;;; 532;"27.54.00";6;Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter;;"Støbning af færdige produkter eller mellemprodukter af tungmetal og ædelmetal Fremstilling af støbegods af tungmetal Fremstilling af støbegods af ædelmetal";;;; 533;"28";3;Jern- og metalvareindustri;;;;;; 534;"28.1";4;Fremstilling af metalkonstruktioner;;;;;; 535;"28.11";5;Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf;;;;;; 536;"28.11.00";6;Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf;;"Fremstilling af jern/stål- og metalkonstruktioner til byggeri og industri, herunder gitterspær, sandwichplader, master og tårne Fremstilling af præfabrikerede bygninger af metal fx skurvogne, moduler til udstillingshaller Fremstilling af fast staldinventar";;Fremstilling af skibssektioner jf. 35.11.00;; 537;"28.12";5;Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal;;;;;; 538;"28.12.00";6;Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal;;;Fremstilling af skodder, låger o.l. af jern og metal;;; 539;"28.2";4;"Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg";;;;;; 540;"28.21";5;Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal;;;;;; 541;"28.21.00";6;Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal;;"Fremstilling af tanke, kar og lignende beholdere af jern og metal med et rumindhold på over 300 l Fremstilling af beholdere til komprimeret eller flydende gas";;"Fremstilling af fade, tromler, dunke, dåser, spande, kasser mv. af metal med et rumindhold på indtil 300 l jf. 28.71.00, 28.72.00 Fremstilling af transportcontainere jf. 34.20.00";; 542;"28.22";5;Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg;;;;;; 543;"28.22.00";6;Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg;;;;;; 544;"28.3";4;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;;;;;; 545;"28.30";5;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;;;;;; 546;"28.30.00";6;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;;Fremstilling af dampkedler og hjælpeudstyr samt dele hertil;;"Fremstilling af centralvarmekedler og -radiatorer jf. 28.22.00 Fremstilling af isotopseparatorer jf. 29.56.90";; 547;"28.4";4;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";;;;;; 548;"28.40";5;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";;;;;; 549;"28.40.00";6;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";;"Frismedning, presning, sænksmedning og valsning af metal Pulvermetallurgi fx fremstilling af metalprodukter af metalpulver ved varmebehandling (sintring) eller under tryk";;;; 550;"28.5";4;"Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde)";;;;;; 551;"28.51";5;Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde);;;;;; 552;"28.51.00";6;Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde);;"Sandblæsning og rensning af metaller Industrilakering Galvanisering Forkromning Coating Farvning, gravering og trykning af metal Hærdning og glansslibning af metal";;;; 553;"28.52";5;Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde);;;;;; 554;"28.52.00";6;Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde);;Smede- og maskinværksteder med fx. boring, drejning, udfræsning, høvling, finpolering, rømning, afretning, savning, slibning, skærpning, svejsning, splejsning mv. i forbindelse med metalemner;Beslagsmedier;Reparation udelukkende af landbrugsmaskiner jf. 29.32.40;; 555;"28.6";4;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter;;;;;; 556;"28.61";5;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber;;;;;; 557;"28.61.00";6;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber;;"Fremstilling af redskaber til husholdningsbrug fx gafler, skeer, knive Fremstilling af barbermaskiner (ikke elektriske), barberblade, sakse, hårklippere, manicure- og pedicureredskaber Fremstilling af papirknive";;"Fremstilling af knivblade til maskiner jf. 28.62.00 Fremstilling af elektriske barbermaskiner jf. 29.71.90 Fremstilling af spisebestik af ædelt metal jf. 36.22.10";; 558;"28.62";5;Fremstilling af håndværktøj;;;;;; 559;"28.62.00";6;Fremstilling af håndværktøj;;"Fremstilling af knive og knivblade til maskiner eller til mekaniske redskaber Fremstilling af håndværktøj fx tænger, skruetrækkere Fremstilling af save og savblade, herunder rundsavsblade og savkæder Fremstilling af udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner fx bor, lokhamre, matricer, fræsere Fremstilling af smedeværktøj fx esser, ambolte Fremstilling af skruestikker og skruetvinger Fremstilling af have- og landbrugsredskaber fx spader, skovle, river";;Fremstilling af motordrevet håndværktøj jf. 29.40.00;; 560;"28.63";5;Fremstilling af låse og metalbeslag;;;;;; 561;"28.63.10";6;Låsefabrikker;;Fremstilling af cylinderlåse, hængelåse og andre låse samt nøgler;;Låsesmede jf. 52.74.20;; 562;"28.63.20";6;Fremstilling af metalbeslag;;Fremstilling af beslag og lister samt andet tilbehør til bygninger, møbler, køretøjer mv.;Gørtlere;;; 563;"28.7";4;Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv.;;;;;; 564;"28.71";5;Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere;;;;;; 565;"28.71.00";6;Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere;;"Fremstilling af jern- eller stålkasser med et rumindhold på indtil 300 l Fremstilling af spande, dunke og tromler Fremstilling af bakker af aluminiumsfolie";;Fremstilling af tanke og beholdere med rumindhold over 300 l jf. 28.21.00;; 566;"28.72";5;Fremstilling af konservesdåser mv.;;;;;; 567;"28.72.00";6;Fremstilling af konservesdåser mv.;;"Fremstilling af dåser til føde- og drikkevarer, tuber, æsker og kasser Fremstilling af lukkeanordninger af metal fx kapsler, crown corks, propper";;;; 568;"28.73";5;Fremstilling af trådvarer;;;;;; 569;"28.73.00";6;Fremstilling af trådvarer;;"Fremstilling af metalkabler, flettede bånd o.l. Fremstilling af trådvarer fx pigtråd, trådgitre, riste, trådnet, trådvæv Fremstilling af søm, stifter, nåle, hæfteklammer og nitter";;Fremstilling af symaskinenåle jf. 29.54.00;; 570;"28.74";5;Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre;;;;;; 571;"28.74.00";6;Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre;;"Fremstilling af bladfjedre, spiralfjedre og torsionsfjedre Fremstilling af blade til fjedre Fremstilling af kæder";;"Fremstilling af tandhjulskæder jf. 29.14.00 Fremstilling af fjedre og kæder til ure jf. 33.50.00 Fremstilling af transmissionskæder jf. 29.14.00";; 572;"28.75";5;Fremstilling af andre færdige metalprodukter;;;;;; 573;"28.75.10";6;Fremstilling af metalskilte;;Fremstilling af skilte, bogstaver og tal af metal;;"Skiltemalere jf. 45.44.10 Fremstilling af metalbeslag jf. 28.63.20";; 574;"28.75.20";6;Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal;;"Fremstilling af kasseroller, stegepander og lignende artikler til køkken- og bordbrug Fremstilling af service af uædelt metal Fremstilling af mindre køkkenartikler samt tilbehør Fremstilling af badekar, køkkenvaske, vaskefade og lignende artikler af uædelt metal";;;; 575;"28.75.90";6;Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt;;"Fremstilling af loddeudstyr Fremstilling af monteret bane- og sporvejsmateriel, drejeskiver, stopbuffere mv. Fremstilling af skibsskruer Fremstilling af pengeskabe, bokse, pansrede døre mv. Fremstilling af mindre metalartikler til kontorbrug Fremstilling af huggerter, sværd, bajonetter mv. Fremstilling af forskellige artikler af uædelt metal fx sikkerhedshovedbeklædning af metal, lukketøj, spænder, hægter";;;; 576;"DK";2;Maskinindustri;;;;;; 577;"29";3;Maskinindustri;;;;;; 578;"29.1";4;Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter;;;;;; 579;"29.11";5;Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter;;;;;; 580;"29.11.10";6;Skibsmotorfabrikker;;Fremstilling af skibsmotorer til fremdrift og dele hertil, herunder fremstilling af påhængsmotorer;Fremstilling af indsugnings- og udstødningsventiler til skibsmotorer;"Fremstilling af elektriske motorer jf. 31.10.10 Fremstilling af elektrisk udstyr og elektriske komponenter til forbrændingsmotorer jf. 31.61.00 Reparation af skibsmotorer jf. 29.11.20";; 581;"29.11.20";6;Reparation af skibsmotorer;;;;;; 582;"29.11.90";6;Fremstilling af andre motorer og turbiner;;"Fremstilling af forbrændingsmotorer og dele hertil undtagen motorer til skibe, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af lokomotivmotorer og dele hertil Fremstilling af turbiner og dele hertil fx dampturbiner, hydrauliske turbiner, vandhjul og reguleringsanordninger hertil samt gasturbiner";Fremstilling af indsugnings- og udstødningsventiler til forbrændingsmotorer undtagen til skibe, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter;"Fremstilling af elektriske motorer jf. 31.10.10 Fremstilling af elektrisk udstyr og elektriske komponenter til forbrændingsmotorer jf. 31.61.00 Fremstilling af turbojet- og turbopropmotorer jf. 35.30.00 Fremstilling af motorer til motorkøretøjer, knallerter eller flyvemaskiner jf. 34.10.00, 35.41.00, 35.30.00 Fremstilling af skibsmotorer jf. 29.11.10";; 583;"29.12";5;Fremstilling af pumper og kompressorer;;;;;; 584;"29.12.10";6;Fremstilling af luftpumper og -kompressorer;;Fremstilling af luftpumper og vakuumpumper, luftkompressorer og andre gaskompressorer;;Fremstilling af kompressorer til køleanlæg jf. 29.23.10;; 585;"29.12.20";6;Fremstilling af væskepumper;;;Fremstilling af pumper med måleanordninger;;; 586;"29.12.30";6;Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner;;Fremstilling af maskiner eller dele til maskiner der arbejder v.h.a. stort tryk i væsker eller gasser fx til gravemaskiner, kraner til montering på hydrauliske løfteanordninger, lad;;Fremstilling af hydraulisk transmissionsudstyr mv. jf. 29.14.00;; 587;"29.13";5;Fremstilling af haner og ventiler;;;;;; 588;"29.13.00";6;Fremstilling af haner og ventiler;;"Fremstilling af haner og ventiler til industrielt brug, herunder reguleringsventiler og indstrømningsventiler Fremstilling af sanitetshaner og -ventiler Fremstilling af haner og ventiler til varmeanlæg incl. termostatventiler";;"Fremstilling af indsugnings- og udstødningsventiler til forbrændingsmotorer jf. 29.11.10, 34.30.00, 35.30.00 Fremstilling af ventiler af uhærdet, vulkaniseret gummi, af glas eller af keramiske materialer jf. 25.13.00, 26.15.00, 26.24.00";; 589;"29.14";5;Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger;;;;;; 590;"29.14.00";6;Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger;;"Fremstilling af kugle- og rullelejer samt dele hertil Fremstilling af transmissionsaksler, kamaksler, krumtapaksler, krumtapper mv. Fremstilling af lejehuse og aksellejer Fremstilling af tandhjul, tandhjulsudvekslinger, gearkasser og andre mekaniske hastighedsregulatorer Fremstilling af koblinger og akselkoblinger Fremstilling af svinghjul og remskiver Fremstilling af tandhjulskæder og transmissionskæder Fremstilling af hydraulisk kraftoverføringsudstyr";;"Fremstilling af elektromagnetiske koblinger jf. 31.62.90 Fremstilling af mekanisk kraftoverføringsudstyr til motorkøretøjer, flyvemaskiner, motorcykler, knallerter og invalidekøretøjer jf. 34.30.00, 35.30.00, 35.41.00, 35.43.00 Fremstilling af andre kæder jf. 28.74.00";; 591;"29.2";4;Fremstilling af andre maskiner til generelle formål;;;;;; 592;"29.21";5;Fremstilling af ovne og fyringsaggregater;;;;;; 593;"29.21.00";6;Fremstilling af ovne og fyringsaggregater;;"Fremstilling af industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (også elektriske) Fremstilling af fyringsaggregater";Fremstilling af automatiske fyringsanlæg;"Fremstilling af bageriovne jf. 29.53.30 Fremstilling af landbrugstørremaskiner jf. 29.53.20 Fremstilling af tørremaskiner til træ, papirmasse, papir og pap jf. 29.55.00 Fremstilling af elektriske husholdningsovne jf. 29.71.20 Fremstilling af steriliseringsapparater til medicinske og kirurgiske formål eller laboratorieformål jf. 33.10.90";; 594;"29.22";5;Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr;;;;;; 595;"29.22.10";6;Fremstilling af båndtransportører og elevatorer;;"Fremstilling af båndtransportører, væskeelevatorer mv. Fremstilling af elevatorer og rulletrapper til person- og varetransport";;;; 596;"29.22.20";6;Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker;;"Fremstilling af taljer, hejseværker, spil, ankerspil og donkrafte samt dele hertil Fremstilling af svingkraner og andre kraner, mobile portalkraner mv. samt dele hertil";;Fremstilling af flydekraner, kranvogne jf. 35.11.00, 34.10.00;; 597;"29.22.30";6;Fremstilling af trucks;;"Fremstilling af trucks, også selvkørende, med eller uden løfte- eller håndteringsudstyr Fremstilling af portalløftetrucks";;;; 598;"29.22.90";6;Fremstilling af andet håndteringsudstyr;;;Fremstilling af industrirobotter o.l. beregnet til at løfte, håndtere, læsse eller aflæsse gods;"Fremstilling af gravemaskiner og frontlæssere jf. 29.52.90 Fremstilling af universelle industrirobotter jf. 29.56.90";; 599;"29.23";5;Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til industrielt brug;;;;;; 600;"29.23.10";6;Fremstilling af køle- og fryseanlæg til industrielt brug;;Fremstilling af køle- og fryseudstyr til erhvervsmæssigt brug samt øvrigt udstyr (fx kompressorer) til materialebehandling, der indbefatter temperaturforandringer;;Fremstilling af køle- og fryseudstyr til husholdningsbrug jf. 29.71.10;; 601;"29.23.20";6;Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug;;;;Fremstilling af ventilatorer og klimaanlæg til husholdningsbrug jf. 29.71.90;; 602;"29.24";5;Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt;;;;;; 603;"29.24.10";6;Vægtfabrikker;;Fremstilling af husholdnings- og butiksvægte, vægte til kontinuerlig vejning, brovægte mv.;;Fremstilling af følsomme laboratorievægte jf. 33.20.90;; 604;"29.24.20";6;Fremstilling af emballeringsmaskiner;;"Fremstilling af emballeringsmaskiner fx maskiner til påfyldning, lukning, forsegling, kapsling, etikettering Fremstilling af maskiner til rengøring eller tørring af flasker og til tilsætning af kulsyre til drikkevarer";;;; 605;"29.24.30";6;Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.;;Fremstilling af udstyr til spredning og udsprøjtning af væske og pulver fx sprøjtepistoler, ildslukkere, sandstrålemaskiner, dampstrålemaskiner;;Fremstilling af spredningsmaskiner til landbrugsformål jf. 29.32.20;; 606;"29.24.90";6;Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.;;"Fremstilling af filtrerings- og rensningsudstyr til væsker og luftarter Fremstilling af destillations- og rektificeringsanlæg til olieraffinaderier, den kemiske industri, drikkevareindustrien mv. Fremstilling af varmevekslere Fremstilling af maskiner til produktion af flydende luft og gas Fremstilling af gasgeneratorer Fremstilling af kalandere og andre valsemaskiner og valser hertil Fremstilling af centrifuger Fremstilling af pakninger o.l. fremstillet af en blanding af materialer eller flere lag af samme materiale Fremstilling af salgsautomater";;"Fremstilling af valsemaskiner til metal og glas og valser hertil jf. 29.51.00, 29.56.90 Fremstilling af mælkecentrifuger jf. 29.53.10";; 607;"29.3";4;Fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug;;;;;; 608;"29.31";5;Fremstilling af traktorer;;;;;; 609;"29.31.00";6;Fremstilling af traktorer;;Fremstilling af traktorer til land-, have- og skovbrug;;"Fremstilling af vejtraktorer til sættevogne jf. 34.10.00 Fremstilling af vejgående påhængsvogne eller sættevogne jf. 34.20.00";; 610;"29.32";5;Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug;;;;;; 611;"29.32.10";6;Fremstilling af høstmaskiner mv.;;Fremstilling af mejetærskere, slåmaskiner til landbrug, grønthøstere og roeoptagere;;Fremstilling af plæneklippere jf. 29.32.30;; 612;"29.32.20";6;Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug;;"Fremstilling af plove, gødningsspredere, såmaskiner, harver mv. Fremstilling af landbrugsspredemaskiner Fremstilling af selvlæssende eller selvaflæssende påhængsvogne eller sættevogne til landbruget";;"Fremstilling af landbrugshåndværktøj jf. 28.62.00 Fremstilling af trucks jf. 29.22.30 Fremstilling af vejgående påhængsvogne eller sættevogne jf. 34.20.00";; 613;"29.32.30";6;Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt;;"Fremstilling af plæneklippere Fremstilling af sorteringsmaskiner mv. Fremstilling af malkemaskiner Fremstilling af diverse landbrugsmaskiner fx maskiner til fjerkræavl, biavl, fodertilberedning, maskiner til rengøring og sortering af æg, frugt, udsæd, korn mv. Fremstilling af udmugningsanlæg";;Fremstilling af mælkecentrifuger jf. 29.53.10;; 614;"29.32.40";6;Reparation af maskiner til land- og skovbrug;;;;;; 615;"29.4";4;Fremstilling af værktøjsmaskiner;;;;;; 616;"29.40";5;Fremstilling af værktøjsmaskiner;;;;;; 617;"29.40.00";6;Fremstilling af værktøjsmaskiner;;"Fremstilling af slibemaskiner, stansemaskiner, bøje- og bukkemaskiner samt svejsemaskiner til metal Fremstilling af maskiner og apparater til bearbejdning af træ, kork, plast o.l. Fremstilling af pressere til spånplader Fremstilling af værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten";Fremstilling af motordrevet håndværktøj;"Fremstilling af udskifteligt værktøj til håndværktøj eller værktøjsmaskiner jf. 28.62.00 Fremstilling af maskiner specielt til metalindustrien jf. 29.51.00";; 618;"29.5";4;Fremstilling af andre maskiner til specielle formål;;;;;; 619;"29.51";5;Fremstilling af maskiner til metalindustri;;;;;; 620;"29.51.00";6;Fremstilling af maskiner til metalindustri;;"Fremstilling af maskiner og udstyr til behandling af varme metaller fx konvertere, kokiller, støbeskeer, støbemaskiner Fremstilling af metalvalsemaskiner og valser hertil";;"Fremstilling af værktøjsmaskiner jf. 29.40.00 Fremstilling af formkasser, støbeforme jf. 29.56.10";; 621;"29.52";5;Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv.;;;;;; 622;"29.52.10";6;Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer;;;;Fremstilling af betonblandebiler jf. 34.10.00;; 623;"29.52.90";6;Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.;;"Fremstilling af dybdeboringsmaskiner, skæremaskiner og tunnelboremaskiner Fremstilling af maskiner til behandling af mineraler ved harpning, sortering, separering mv. Fremstilling af jordflytningsmateriel fx bulldozere, angledozere, planeringsmaskiner, gravemaskiner, læssemaskiner Fremstilling af piloteringsmaskiner og maskiner til optrækning af pæle, asfaltudlægningsmaskiner mv. Fremstilling af bulldozer- og angledozerblade";;"Fremstilling af værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, herunder maskiner til kløvning af sten jf. 29.40.00 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr jf. 29.22";; 624;"29.53";5;Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri;;;;;; 625;"29.53.10";6;Fremstilling af mejerimaskiner;;"Fremstilling af mælkecentrifuger og mælkeforarbejdende maskiner (homogenisatorer og udstyr til bestråling af mælk) Fremstilling af maskiner til fremstilling af smør og ost (kærnere, æltemaskiner, formemaskiner, homogenisatorer, formere og pressere)";;;; 626;"29.53.20";6;Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn;;"Fremstilling af landbrugstørremaskiner Fremstilling af møllerimaskiner fx frørensere, rensebånd, cyklonrensere, pneumatiske separatorer, kornbørstemaskiner Fremstilling af møller med møllesten, brødkornsmøller, tilførselsaggregater, melsigter, klidrensere, blandeapparater, rispoleringsmaskiner og maskiner til spaltning af ærter";;;; 627;"29.53.30";6;Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner;;"Fremstilling af bagerimaskiner og maskiner til fremstilling af makaroni, spaghetti og lignende produkter Fremstilling af bageriovne, dejæltemaskiner, dejdelemaskiner, dejformemaskiner, skæremaskiner, kagemaskiner o.l. Fremstilling af maskiner og udstyr til fremstilling af sukker, sukkervarer, kakao og chokolade";;;; 628;"29.53.40";6;Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr;;;;;; 629;"29.53.90";6;Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri;;"Fremstilling af pressere til fremstilling af vin, cider, frugtsaft mv. Fremstilling af maskiner til ølbrygning Fremstilling af maskiner til ekstraktion og forarbejdning af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier Fremstilling af maskiner til forarbejdning af tobak, til fremstilling af cigaretter og cigarer, pibe- og skråtobak eller snus Fremstilling af maskiner til storkøkkener Fremstilling af maskiner til forarbejdning af frugt, nødder og grønsager Fremstilling af andre maskiner til industriel forarbejdning eller til fremstilling af føde- og drikkevarer mv.";;"Fremstilling af vægte samt indpaknings- og emballeringsmaskiner jf. 29.24.10, 29.24.20 Fremstilling af maskiner til rengøring og sortering af æg, frugt eller andre afgrøder jf. 29.32.30";; 630;"29.54";5;Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri;;;;;; 631;"29.54.00";6;Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri;;"Fremstilling af maskiner til forbehandling, fremstilling, ekstrusion, strækning, teksturering og skæring af kemofibre, tekstilmateriale og -garn Fremstilling af maskiner til forbehandling af tekstilfibre fx bomuldsegreneringsmaskiner, ballebrækkere, opkradsningsmaskiner, bomuldsspredere, uldvaskeanlæg, karboniseringsmaskiner, kæmmemaskiner, kartemaskiner, forspindemaskiner Fremstilling af spindemaskiner Fremstilling af maskiner til forarbejdning af tekstilgarn fx oprulningsmaskiner, kædeskæremaskiner Fremstilling af vævemaskiner (vævestole), herunder håndvæve Fremstilling af strikkemaskiner Fremstilling af maskiner til fremstilling af knyttede net, tyl, kniplinger, possement mv. Fremstilling af hjælpemaskiner eller -udstyr til tekstilmaskiner fx skaftmaskiner, jacquardvæve, automatiske kæde-og skudvogtere, skytteskiftningsmaskiner, spindler, spindelvinger Fremstilling af maskiner til forarbejdning af tekstilstoffer fx maskiner til vask, blegning, farvning, appretering, efterbehandling eller imprægnering af tekstilstoffer, maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring, takning af tekstilst Fremstilling af vaskerimaskiner fx presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser, vaske- og tørremaskiner til vaskerier, tørrecentrifuger, tørrensemaskiner Fremstilling af symaskiner, symaskinehoveder og symaskinenåle Fremstilling af maskiner til fremstilling og efterbehandling af filt og fiberdug Fremstilling af maskiner til læderbearbejdning fx maskiner til beredning, garvning og anden forarbejdning af huder, skind og læder Fremstilling af maskiner til fremstilling og reparation af fodtøj og andre varer af huder, skind, læder og pelsskind";;;; 632;"29.55";5;Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri;;;;;; 633;"29.55.00";6;Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri;;Fremstilling af maskiner til produktion af papirmasse, papir og pap samt papir- og papvarer;Fremstilling af tørreanlæg til træ- og papirindustri;;; 634;"29.56";5;Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt;;;;;; 635;"29.56.10";6;Fremstilling af støbeforme;;Fremstilling af formkasser til støbning af alle former for materiale, bundplader til støbeforme, støbeformsmodeller og støbeforme;;;; 636;"29.56.20";6;Fremstilling af tørringsanlæg unbdtagen til landbrugsvarer;;"Fremstilling af forstøvningstørreapparater Fremstilling af andre tørremaskiner";;Fremstilling af tørreanlæg til landbrugsvarer, træ- og papirindustri jf. 29.53.20, 29.55.00;; 637;"29.56.90";6;Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt;;"Fremstilling af støvsugere og opvaskemaskiner til industrien Fremstilling af maskiner til grafisk industri Fremstilling af knusemaskiner o.l. Fremstilling af maskiner til forarbejdning af blød gummi eller plast eller til fremstilling af produkter af disse materialer fx ekstrudermaskiner, formere, maskiner til fremstilling eller til regummiering af dæk og andre maskiner til fremstilling af sp Fremstilling af maskiner til produktion af tagsten, mursten, keramisk masse, rør, grafitelektroder, tavlekridt mv. Fremstilling af universelle industrirobotter Fremstilling af diverse specialmaskiner fx maskiner til samling af elektriske glødelamper, elektronrør og blitzlamper, maskiner til fremstilling og bearbejdning af glas, glasvarer, glasfibre og -garn i varm tilstand, maskiner eller udstyr til isotopse";;"Fremstilling af værktøjsmaskiner jf. 29.40.00 Fremstilling af husholdningsapparater jf. 29.7 Fremstilling af vaskerimaskiner jf. 29.54.00";; 638;"29.6";4;Fremstilling af våben og ammunition;;;;;; 639;"29.60";5;Fremstilling af våben og ammunition;;;;;; 640;"29.60.00";6;Fremstilling af våben og ammunition;;"Fremstilling af tanks og andre kampkøretøjer Fremstilling af tunge våben og ballistiske missiler Fremstilling af håndvåben Fremstilling af ammunition Fremstilling af skydevåben til jagt og sport";;"Fremstilling af huggerter, sværd, bajonetter mv. jf. 28.75.90 Fremstilling af pansrede køretøjer til transport af penge og værdigenstande jf. 34.10.00 Fremstilling af sprængstoffer, fænghætter, detonatorer og signalraketter jf. 24.61.00";; 641;"29.7";4;Fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt;;;;;; 642;"29.71";5;Fremstilling af elektriske husholdningsapparater;;;;;; 643;"29.71.10";6;Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug;;;Fremstilling af kabinetter til køleskabe og dybfrysere;;; 644;"29.71.20";6;Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug;;"Fremstilling af elektriske ovne, mikrobølgeovne, komfurer og varmeplader Fremstilling af elektriske varmelegemer mv. Fremstilling af elkedler";;;; 645;"29.71.30";6;Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug;;;;;; 646;"29.71.90";6;Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug;;"Fremstilling af gulvbonemaskiner, affaldskværne, blendere, saftpressere, dåseåbnere, elektriske barbermaskiner, elektriske tandbørster, knivskærpere, ventilatorer og emhætter Fremstilling af elektriske varmeapparater fx elektriske vandvarmere, el-tæpper, elektriske tørreapparater, krølleapparater, strygejern, klimaanlæg Fremstilling af brødristere, kaffe- og temaskiner, stegepander og grillapparater";;Fremstilling af symaskiner jf. 29.54.00;; 647;"29.72";5;Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne;;;;;; 648;"29.72.00";6;Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne;;"Fremstilling af ikke-elektriske kogeapparater og varmeapparater Fremstilling af ikke-elektriske apparater til rumopvarmning, komfurer, kaminer, kakkelovne, centralvarmeanlæg, vandvarmere, kogegrej og tallerkenvarmere";;Fremstilling af maskiner til storkøkkener jf. 29.53.90;; 649;"DL";2;Elektronikindustri;;;;;; 650;"30";3;Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr;;;;;; 651;"30.0";4;Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr;;;;;; 652;"30.01";5;Fremstilling af kontormaskiner;;;;;; 653;"30.01.00";6;Fremstilling af kontormaskiner;;"Fremstilling af manuelle og elektriske skrivemaskiner Fremstilling af tekstbehandlingsmaskiner Fremstilling af duplikatorer, adresseringsmaskiner og offsetmaskiner til kontorbrug Fremstilling af fotokopieringsapparater Fremstilling af regnemaskiner, kasseapparater, frankeringsmaskiner og maskiner til udstedelse af billetter og reservationer Fremstilling af diverse kontormaskiner fx møntsorteringsmaskiner, automatiske seddelautomater, kuverteringsmaskiner, brevsorteringsmaskiner, maskiner til blyantspidsning, perforerings- og hæftemaskiner";;"Fremstilling af telefaxapparater jf. 32.20.20 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner jf. 72.50.00 Udlejning af kontormaskiner jf. 71.33.20";; 654;"30.02";5;Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr;;;;;; 655;"30.02.00";6;Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr;;"Fremstilling af edb-maskiner samt konsulentvirksomhed i forbindelse hermed Fremstilling af ydre enheder til edb-maskiner fx printere, terminaler, pc'er, magnetiske eller optiske læsere, maskiner til transskribering af data på datamedier i kodet form";;"Fremstilling af elektroniske dele til edb-maskiner jf. 32.10 Fremstilling af elektroniske spil jf. 36.50.00 Reparation og vedligeholdelse af edb-anlæg jf. 72.50.00 Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr jf. 71.33.10";; 656;"31";3;Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater;;;;;; 657;"31.1";4;Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller;;;;;; 658;"31.10";5;Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller;;;;;; 659;"31.10.10";6;Fremstilling af elmotorer og -generatorer;;"Fremstilling af vekselstrømsmotorer Fremstilling af universelle vekselstrøms- og jævnstrømsmotorer Fremstilling af jævnstrømsmotorer og -generatorer Fremstilling af vekselstrømsgeneratorer";;Fremstilling af generatorer til køretøjer samt startmotorer jf. 31.61.00;; 660;"31.10.20";6;Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.;;;;;; 661;"31.10.30";6;Fremstilling af transformatorer og omformere;;"Fremstilling af elektriske transformatorer Fremstilling af elektriske roterende og statiske omformere";;;; 662;"31.10.40";6;Fremstilling af vindmøller;;Fremstilling og opstilling af vindmøller. De enkelte dele til vindmøller er ofte specielle og fremstillet i andre industrier, og aktiviteten placeres i de respektive brancher. Fx generatorer i 31.10.10 og vinger af metal i 28.11.00;;;; 663;"31.2";4;Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv.;;;;;; 664;"31.20";5;Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv.;;;;;; 665;"31.20.10";6;Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler;;"Fremstilling af plader, konsoller, pulte, kabinetter o.l. Fremstilling af printplader";;Fremstilling af tavler, plader, konsoller mv. til trådtelefoni eller trådtelegrafi jf. 32.20.20;; 666;"31.20.90";6;Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.;;Fremstilling af afbrydere, kontakter, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og forgreningsdåser, relæer, stikdåser, lampefatninger mv.;;"Fremstilling af sikringstråd jf. 27.4 Fremstilling af kul- og grafitelektroder jf. 31.62.90";; 667;"31.3";4;Fremstilling af isolerede ledninger og kabler;;;;;; 668;"31.30";5;Fremstilling af isolerede ledninger og kabler;;;;;; 669;"31.30.00";6;Fremstilling af isolerede ledninger og kabler;;"Fremstilling af isolerede ledninger, koaksialkabler, bånd og andre isolerede ledere med eller uden forbindelsesdele Fremstilling af kabler af optiske fibre fremstillet af enkeltvis overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele";;"Fremstilling af uisoleret ikke-jernholdig metaltråd jf. 27.4 Fremstilling af uisolerede metalkabler eller isolerede kabler, der ikke kan anvendes som elektriske ledere jf. 28.73.00 Fremstilling af ledninger og kabler af optiske fibre, som ikke består af enkeltvis overtrukne fibre jf. 33.40.10";; 670;"31.4";4;Akkumulator- og tørelementfabrikker;;;;;; 671;"31.40";5;Akkumulator- og tørelementfabrikker;;;;;; 672;"31.40.00";6;Akkumulator- og tørelementfabrikker;;"Fremstilling af elementer og batterier Fremstilling af akkumulatorer og akkumulatorkasser";;;; 673;"31.5";4;Fremstilling af belysningsarmaturer mv.;;;;;; 674;"31.50";5;Fremstilling af belysningsarmaturer mv.;;;;;; 675;"31.50.00";6;Fremstilling af belysningsarmaturer mv.;;"- Fremstilling af elektriske lamper og belysningsarmaturer - Fremstilling af lysskilte og navneplader med lys - Fremstilling af udendørsbelysning og gadebelysning - Fremstilling af juletræsbelysning - Fremstilling af elektriske glødelamper eller udlad";#NAVN?;- Fremstilling af lampeskærme jf. 36.63.90;; 676;"31.6";4;Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt;;;;;; 677;"31.61";5;Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer;;;;;; 678;"31.61.00";6;Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer;;"Fremstilling af elektrisk start- og tændingsudstyr til forbrændingsmotorer fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, tændrør, startgløderør, startmotorer, jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer, spændingsregulatorer Fremstilling af elektrisk lysudstyr og akustisk og visuelt signaludstyr til motorkøretøjer fx lygter, horn Fremstilling af vinduesviskere, elektriske defrostere og dugfjernere Fremstilling af dynamoer til cykler";;Fremstilling af generatorer, som ikke er til køretøjer jf. 31.10.10;; 679;"31.62";5;Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder;;;;;; 680;"31.62.10";6;Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr;;"Fremstilling af elektrisk (ej mekanisk) signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til veje, jernbaner, havne samt lufthavne Fremstilling af signalgeneratorer";Fremstilling af lyssignaler;"Fremstilling af mekaniske og elektromekaniske trafikreguleringsudstyr jf. 35.20.00 Installation af lyssignaler jf. 45.31.00";; 681;"31.62.20";6;Elektromekaniske værksteder;;;;;; 682;"31.62.90";6;Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt;;"Fremstilling af diverse elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle fx ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer, brandalarmer Fremstilling af elektromagneter, herunder elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, koblinger, bremser, spændebakker og bæremagneter Fremstilling af elektriske isolatorer og isoleringsdele, undtagen af glas og af keramisk materiale Fremstilling af isoleringsdele til elektriske maskiner og udstyr, undtagen af keramisk materiale og af plast Fremstilling af kul- og grafitelektroder Fremstilling af elektriske installationsrør og forbindelsesdele hertil af uædle metaller og med indvendig isolering Fremstilling af diverse elektriske maskiner og apparater fx partikelacceleratorer, minedetektorer, elektriske detonatorer";;"Fremstilling af håndbetjente elektriske sprøjtepistoler jf. 29.24.30 Fremstilling af elektriske plæneklippere jf. 29.32.30 Fremstilling af elektriske barbermaskiner jf. 29.71.90 Fremstilling af elektronrør (herunder koldkatoderør) jf. 32.10.90 Fremstilling af håndbetjente, elektriske læge- og tandlægeinstrumenter jf. 33.10.90 Fremstilling af glaskolber til glødelamper jf. 26.13.00 Fremstilling af elektriske installationsrør og forbindelsesdele af plast jf. 25.21.20 Fremstilling af lyssignaler jf. 31.62.10 Fremstilling af elektriske signalapparater til motorkøretøjer jf. 31.61.00";; 683;"32";3;Fremstilling af telemateriel;;;;;; 684;"32.1";4;Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv.;;;;;; 685;"32.10";5;Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv.;;;;;; 686;"32.10.10";6;Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb;;"Fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb fx monolitiske integrerede kredsløb, hybride integrerede kredsløb og elektroniske mikrokredsløb i støbte moduler, mikromoduler af samme type Fremstilling af trykte kredsløb";;;; 687;"32.10.90";6;Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.;;"Fremstilling af elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør) fx fjernsynsbilledrør, fjernsynskamerarør, billedomdanner- og billedforstærkerrør, mikrobølgerør, modtager- og forstærkerrør Fremstilling af dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter Fremstilling af lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller Fremstilling af monterede piezo-elektriske krystaller Fremstilling af elektriske kondensatorer, herunder også effektkondensatorer Fremstilling af modstande, herunder reostater og potentiometre";;"Fremstilling af transformatorer jf. 31.10.30 Fremstilling af kontakter jf. 31.20.90";; 688;"32.2";4;Fremstilling af telemateriel;;;;;; 689;"32.20";5;Fremstilling af telemateriel;;;;;; 690;"32.20.10";6;Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni;;"Fremstilling af faste sendere og sender-modtagere, radiotelefoniapparater til transportmidler, radiotelefoner, andre svarsendere mv. Fremstilling af apparater til fjernsynstransmissioner, herunder fremstilling af relæapparater og fjernsynsapparater til industrielt brug Fremstilling af fjernsynskameraer";;"Fremstilling af elektroniske komponenter jf. 32.10.90 Installation af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni jf. 45.31.00";; 691;"32.20.20";6;Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater;;"Fremstilling af telefonapparater, automatiske og ikke-automatiske omstillingsborde og -centraler samt dele hertil Fremstilling af telefaxapparater, fjernskrivere og billedtelegrafiapparater samt dele hertil";;"Fremstilling af elektroniske komponenter jf. 32.10.90 Installation af telefonapparater og telefoncentraler jf. 45.31.00";; 692;"32.3";4;Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv.;;;;;; 693;"32.30";5;Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv.;;;;;; 694;"32.30.10";6;Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.;;"Fremstilling af radioer, fjernsynsmodtagere, herunder videomodtagere (monitorer) og videoprojektionsapparater Fremstilling af videooptagere og -gengivere Fremstilling af magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, herunder telefonsvareapparater, kassettebåndoptagere mv. Fremstilling af pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere, cd-afspillere mv.";"Fremstilling af kabinetter Fremstilling af pickupper, tonearme, tonehoveder og skærehoveder";"Udgivelse af lydoptagelser (grammofonplader og lydbånd) jf. 22.14.00 Reproduktion af lydoptagelser jf. 22.31.00 Videoproduktion jf. 92.11.00 Reproduktion af videooptagelser jf. 22.32.00";; 695;"32.30.20";6;Fremstilling af højtalere mv.;;Fremstilling af mikrofoner, højtalere, hovedtelefoner, forstærkere og lydforstærkeranlæg;"Fremstilling af højtalerkabinetter Fremstilling af elektroakustisk apparatur fx dørtelefoner, radiotelefonanlæg, anlæg til simultantolkning, anlæg til elektronisk afstemning, konferenceapparatur, personsøgeanlæg, transportable lydsystemer";;; 696;"32.30.30";6;Fremstilling af antenner og antenneanlæg;;;"Fremstilling af antennereflektorer og antennerotorer Fremstilling af parabolantenner";Installation af antenner og antenneanlæg jf. 45.31.00;; 697;"33";3;Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv.;;;;;; 698;"33.1";4;Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr;;;;;; 699;"33.10";5;Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr;;;;;; 700;"33.10.10";6;Fremstilling af kanyler og sprøjter;;Fremstilling af kanyler, sprøjter og nåle, der anvendes til medicinsk brug;;;; 701;"33.10.20";6;Fremstilling af høreapparater og dele hertil;;;;;; 702;"33.10.30";6;Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater;;Fremstilling af elektrokardiografer, ultralydsapparatur til diagnosticering, scintillationsscannere, kernemagnetisk resonansapparatur mv.;;;; 703;"33.10.40";6;Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug;;Fremstilling af inventar til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug fx operationsborde, hospitalssenge med mekaniske anordninger, tandlægestole;Fremstilling af frisørstole med mekaniske anordninger;;; 704;"33.10.90";6;Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.;;"Fremstilling af tandlægeboremaskiner og steriliseringsapparater Fremstilling af spejle, reflektorer, endoskoper mv. Fremstilling af røntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta- eller gammastråler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug Fremstilling af apparater til mekanoterapi, massageapparater, apparater til psykotekniske undersøgelser, apparater til ozonterapi, oxygenterapi, respirationsapparater, gasmasker mv. Fremstilling og bearbejdning af ortopædiske sko, krykker, kirurgiske bælter og brokbind, benskinner, ledproteser og andre proteser (bandagister) Fremstilling af ikke-tilpassede kunstige tænder og tandproteser (dentallaboratorier) Fremstilling af pacemakere";;"Fremstilling af termometre jf. 33.20.90 Fremstilling af korrigerende brilleglas, brillestel eller optiske mikroskoper jf. 33.40.10 Fremstilling af dentalcement jf. 24.42.00";; 705;"33.2";4;Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater;;;;;; 706;"33.20";5;Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater;;;;;; 707;"33.20.10";6;Fremstilling af navigationsudstyr;;"Fremstilling af sekstanter, radar- og pejleudstyr, ekkolod, instrumenter til flynavigation mv. Fremstilling af optisk måle- og kontrolapparatur Fremstilling af radarapparater, radiofjernbetjeningsapparater og radionavigationsapparater";;;; 708;"33.20.20";6;Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser;;"Fremstilling af forbrugsmålere til elektricitet, vand, gas, benzin mv. Fremstilling af gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere mv. Fremstilling af optisk måle- og kontrolapparatur";;Fremstilling af pumper med måleanordninger jf. 29.12.20;; 709;"33.20.30";6;Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser;;;Fremstilling af instrumenter til kontrol af strømstyrke, spænding, modstand mv.;;; 710;"33.20.40";6;Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser;;"Fremstilling af maskiner og apparater til afprøvning af materialers fysiske egenskaber Fremstilling af polarimetre, fotometre, refraktometre, kolorimetre, spektrometre, Orsats-apparater, pH-metre, viskosimetre, overfladespændingsinstrumenter mv.";;;; 711;"33.20.90";6;Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr;;"Fremstilling af følsomme laboratorievægte Fremstilling af tegne-, afmærknings- eller matematiske regneinstrumenter Fremstilling af mikroskoper undtagen optiske mikroskoper og diffraktografer Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af ikke elektriske størrelser fx strålingsdetektorer og -målere, apparater til afprøvning og justering af motorer til motorkøretøjer Fremstilling af instrumenter og apparater til meteorologi, geofysik o.l. Fremstilling af diverse instrumenter, apparater eller maskiner til måling, kontrol eller afprøvning fx hydrometre, termometre, barometre, omdrejningstællere, taxametre, afbalanceringsmaskiner Fremstilling af optisk måle- og kontrolapparatur";;"Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg jf. 33.30.00 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr jf. 33.10 Fremstilling af kikkerter og lignende optiske instrumenter jf. 33.40.10 Fremstilling af optiske mikroskoper jf. 33.40.10";; 712;"33.3";4;Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg;;;;;; 713;"33.30";5;Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg;;;;;; 714;"33.30.00";6;Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg;;"Fremstilling af termostater og andre instrumenter til automatisk regulering og dele hertil Konstruktion og samling af kontinuerligt virkende, industrielle processtyringsanlæg Konstruktion og samling af automatiske produktionsanlæg bestående af forskellige maskiner, håndteringsudstyr og centraliseret kontrolapparatur";;Fremstilling af termostatregulerede ventiler til centralvarmeradiatorer jf. 29.13.00;; 715;"33.4";4;Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr;;;;;; 716;"33.40";5;Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr;;;;;; 717;"33.40.10";6;Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.;;"Fremstilling af ubearbejdede optiske artikler som ikke er af glas Fremstilling af monterede eller ikke-monterede prismer, linser, optiske spejle, farvefiltre, polariserende artikler mv. af glas eller andre materialer Fremstilling af optiske fibre og kabler, som ikke består af enkeltvis overtrukne fibre til transmission af billeder eller til belysning Fremstilling af brilleglas og kontaktlinser, brillestel og stel forsynet med linser, uanset om linserne er optisk bearbejdede eller ej Fremstilling af solbriller, beskyttelsesbriller, briller med korrigerende glas mv. Fremstilling af optiske mikroskoper, udstyr til mikrofotografi og mikroprojektion, forstørrelsesglas, trådtællere mv. Fremstilling af kikkerter, kikkertsigter, teleskoper, astronomisk udstyr samt lasere undtagen laserdioder mv.";;"Fremstilling af kabler af optiske fibre bestående af enkeltvis overtrukne fibre jf. 31.30.00 Fremstilling af optisk måle- og kontrolapparatur jf. 33.20.90 Fremstilling af mikroskoper, undtagen optiske jf. 33.20.90 Fremstilling af ubearbejdede optiske artikler af glas jf. 26.15.00 Specialoptikere jf. 52.48.20";; 718;"33.40.20";6;Fremstilling af reproduktionskameraer;;Fremstilling af reproduktionskameraer til anvendelse ved fremstilling af trykplader og trykcylindre;;;; 719;"33.40.90";6;Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt;;"Fremstilling af kameraer, lysbilledapparater, forstørrelses- og formindskelsesapparater og elektronblitzapparater Fremstilling af apparater og udstyr til fotografiske og kinematografiske laboratorier Fremstilling af projektionsskærme";;"Fremstilling af fotografiske lynlyslamper jf. 31.50.00 Fremstilling af fjernsynskameraer jf. 32.20.10 Fremstilling af fotokemiske produkter jf. 24.64.00";; 720;"33.5";4;Fremstilling af ure;;;;;; 721;"33.50";5;Fremstilling af ure;;;;;; 722;"33.50.00";6;Fremstilling af ure;;;;;; 723;"DM";2;Transportmiddelindustri;;;;;; 724;"34";3;Fremstilling af biler mv.;;;;;; 725;"34.1";4;Bilfabrikker;;;;;; 726;"34.10";5;Bilfabrikker;;;;;; 727;"34.10.00";6;Bilfabrikker;;"Fremstilling af personbiler herunder el-drevne Fremstilling af biler til godsbefordring herunder motorforvogne til sættevogne Fremstilling af busser og rutebiler Fremstilling af motorer til motorkøretøjer Fremstilling af chassiser med motorer Fremstilling af kranvogne og betonblandebiler Fremstilling af pansrede køretøjer til transport af penge og værdigenstande Fremstilling af andre motorkøretøjer fx golfcarts, amfibiekøretøjer Fremstilling af vejtraktorer til sættevogne";;"Fremstilling af landbrugstraktorer jf. 29.31.00 Fremstilling af industritraktorer jf. 29.52.90 Fremstilling af dele og tilbehør til motorer og motorkøretøjer jf. 34.30.00 Fremstilling af elektriske dele til motorkøretøjer jf. 31.61.00 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer jf. 34.20.00 Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer jf. 50.20.10 Fremstilling af motorcykler og motorcykelmotorer jf. 35.41.00";; 728;"34.2";4;Karosserifabrikker;;;;;; 729;"34.20";5;Karosserifabrikker;;;;;; 730;"34.20.00";6;Karosserifabrikker;;"Fremstilling af karosserier (herunder førerhuse) til motorkøretøjer Fremstilling og montering af udstyr til motorkøretøjer Fremstilling af påhængsvogne, sættevogne, trailere, campingvogne mv. Fremstilling af transportcontainere Fremstilling af tankvognslad";;"Fremstilling af påhængsvogne og sættevogne, som specielt er konstrueret til anvendelse inden for landbruget jf. 29.32.20 Karosseriværksteder (pladesmede) jf. 50.20.20";; 731;"34.3";4;Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 732;"34.30";5;Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 733;"34.30.00";6;Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer;;"Fremstilling af bremser, gearkasser, aksler, hjul, støddæmpere, kølere, lyddæmpere, udstødningsrør, katalysatorer, koblinger, rat, ratstammer, styrehuse mv. Fremstilling af dele og tilbehør til karosserier fx sikkerhedsseler, døre, stødfangere Fremstilling af dele til motorer til motorkøretøjer og motorcykler";;"Fremstilling af elektrisk udstyr til motorkøretøjer jf. 31.61.00 Fremstilling af batterier til motorkøretøjer jf. 31.40.00 Fremstilling af dæk jf. 25.11.00 Regummiering jf. 25.12.00 Fremstilling af bilsæder jf. 36.11.10 Automobilsadelmagere jf. 36.11.10 Fremstilling af glas til indsættelse i bilruder og billygter jf. 26.12.00 Autoreparationsværksteder jf. 50.20.10";; 734;"35";3;Fremstilling af andre transportmidler;;;;;; 735;"35.1";4;Bygning og reparation af skibe og både;;;;;; 736;"35.11";5;Skibsværfter;;;;;; 737;"35.11.00";6;Skibsværfter;;"Bygning og reparation af passagerskibe, færger, fragtskibe, tankskibe og krigsskibe Bygning og reparation af fiskerbåde Aptering af skibe";"Fremstilling af skibssektioner Bygning af luftpudefartøjer Bygning af boreplatforme, flydende eller til nedsænkning Fremstilling af flydende materiel fx flydedokke, pontoner, sænkekasser, landingsbroer, bøjer, flydetanke, pramme, lægtere, flydekraner Ombygning af skibe Ophugning af skibe Maling af skibe";"Fremstilling af skibsskruer jf. 28.75.90 Fremstilling af skibsmotorer jf. 29.11.10 Fremstilling af navigationsinstrumenter jf. 33.20.10 Bygning og reparation af skibe og både til lystsejlads og sport jf. 35.12.00 Fremstilling af amfibiekøretøjer jf. 34.10.00";; 738;"35.12";5;Bådbyggerier;;;;;; 739;"35.12.00";6;Bådbyggerier;;"Bygning og reparation af sejlbåde og motorbåde Bygning og reparation af andre fartøjer til fritid og sport fx kanoer, kajakker, joller Fremstilling af oppustelige både eller flåder Aptering af både";;"Fremstilling af skibsmotorer jf. 29.11.10 Fremstilling af sejlbrætter jf. 36.40.00 Fremstilling af sejl jf. 17.40.10";; 740;"35.2";4;Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.;;;;;; 741;"35.20";5;Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.;;;;;; 742;"35.20.00";6;Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.;;"Fremstilling af el-, diesel- og dampdrevne lokomotiver Fremstilling af motorvogne, motordræsiner og andre selvkørende vogne til jernbaner og sporveje samt arbejds- og servicevogne Fremstilling af passagervogne, godsvogne, tankvogne, værkstedsvogne, kranvogne, tendere mv. Fremstilling af bogier, aksler og hjul, bremser og dele til bremser, trækkroge og koblingsanordninger, buffer og bufferdele, undervognsrammer, karosserier, vognforbindelser mv. Fremstilling af mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner Fremstilling af jernbanekraner";Fremstilling af mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til veje, parkeringsanlæg, havneanlæg og lufthavne;"Fremstilling af usamlede skinner jf. 27.10.00 Fremstilling af motorer og turbiner jf. 29.11.90 Fremstilling af elektriske motorer jf. 31.10.10 Fremstilling af elektrisk (ej mekanisk) signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr jf. 31.62.10";; 743;"35.3";4;Flyfabrikker og -værksteder;;;;;; 744;"35.30";5;Flyfabrikker og -værksteder;;;;;; 745;"35.30.00";6;Flyfabrikker og -værksteder;;"Fremstilling, reparation og ombygning af flyvemaskiner til alle formål Hovedeftersyn af fly eller flymotorer Fremstilling af helikoptere Fremstilling af svæveplaner, luftballoner mv. Fremstilling af rumfartøjer og startanordninger til opsendelse af disse, satellitter, rumsonder, rumstationer og rumfærger Fremstilling af dele og tilbehør fx fuselager, vinger, døre, styreanordninger, landingsudstyr, brændstoftanke Fremstilling af propeller, fly- og helikoptermotorer og propel- og rotorblade Fremstilling af start- og landingsanordninger til luftfartøjer Fremstilling af stationært flyvetræningsudstyr";;"Fremstilling af militære ballistiske missiler jf. 29.60.00 Fremstilling af tændingsdele og andre elektriske dele til forbrændingsmotorer jf. 31.61.00 Fremstilling af instrumenter til luftfartøjer jf. 33.20.10 Fremstilling af navigationsudstyr til luftfartøjer jf. 33.20.10 Fremstilling af faldskærme jf. 17.40.90";; 746;"35.4";4;Fremstilling af motorcykler, cykler mv.;;;;;; 747;"35.41";5;Fremstilling af motorcykler og knallerter;;;;;; 748;"35.41.00";6;Fremstilling af motorcykler og knallerter;;"Fremstilling af motorcykler og knallerter samt dele hertil (herunder motorer) Fremstilling af sidevogne";;"Fremstilling af dele til motorcykelmotorer jf. 34.30.00 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer jf. 35.42.00, 35.43.00 Reparation af motorcykler jf. 50.40.00 Reparation af knallerter jf. 52.74.10";; 749;"35.42";5;Fremstilling af cykler;;;;;; 750;"35.42.00";6;Fremstilling af cykler;;"Fremstilling af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler) Fremstilling af dele og tilbehør til cykler";;"Fremstilling af knallerter jf. 35.41.00 Fremstilling af trehjulede cykler til børn jf. 36.50.00 Fremstilling af invalidecykler jf. 35.43.00 Cykelreparationsværksteder jf. 52.74.10";; 751;"35.43";5;Fremstilling af invalidekøretøjer;;;;;; 752;"35.43.00";6;Fremstilling af invalidekøretøjer;;"Fremstilling af invalidekøretøjer fx kørestole med eller uden motor Fremstilling af dele og tilbehør til invalidekøretøjer";;;; 753;"35.5";4;Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt;;;;;; 754;"35.50";5;Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt;;;;;; 755;"35.50.00";6;Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt;;Fremstilling af trillebøre, bagagevogne, indkøbsvogne, trækvogne, sækkevogne, buffetvogne mv.;;;; 756;"DN";2;Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 757;"36";3;Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 758;"36.1";4;Fremstilling af møbler;;;;;; 759;"36.11";5;"Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere";;;;;; 760;"36.11.10";6;Fremstilling af stole og andre siddemøbler;;"Fremstilling af siddemøbler (herunder sovesofaer) af ethvert materiale til kontorer, værksteder, boliger og til udendørs brug (havestole) Fremstilling af siddemøbler af ethvert materiale til teatre, biografer o.l. Fremstilling af siddemøbler af ethvert materiale til motorkøretøjer og fly herunder automobilsadelmagere";;"Fremstilling af møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug jf. 33.10.40 Fremstilling af frisørstole med mekaniske anordninger jf. 33.10.40 Møbelpolstrere jf. 36.11.20";; 761;"36.11.20";6;Møbelpolstrervirksomhed;;;Møbeltapetserere;Automobilsadelmagere jf. 36.11.10;; 762;"36.12";5;Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole;;;;;; 763;"36.12.00";6;Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole;;"Fremstilling af møbler og inventar til butikker fx diske, udstillingsmontrer, hylder Fremstilling af møbler til værksteder Fremstilling af kontormøbler Fremstilling af skolemøbler";;"Fremstilling af kontorstole jf. 36.11.10 Fremstilling af møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug jf. 33.10.40 Fremstilling af belysningsartikler og lamper jf. 31.50.00 Fremstilling af kabinetter til radioapparater, fjernsynsapparater, højtalere, køleskabe o.l. jf. 32.30.10, 32.30.20, 29.71.10";; 764;"36.13";5;Fremstilling af køkkeninventar mv.;;;;;; 765;"36.13.00";6;Fremstilling af køkkeninventar mv.;;"Fremstilling af køkkeninventar efter mål Fremstilling af køkkenskabe og indbyggede skabe (køkkenelementer) mv. Fremstilling af garderobeskabe";;Fremstilling af køkkenstole jf. 36.11.10;; 766;"36.14";5;Fremstilling af andre møbler til boliger samt møbellakererier;;;;;; 767;"36.14.10";6;Fremstilling af andre møbler til boliger;;"Fremstilling af reoler, spise- og sofaborde, kommoder, chatoller, senge mv. Fremstilling af havemøbler (undtagen havestole)";Møbelsnedkere;"Fremstilling af stole jf. 36.11.10 Fremstilling af køkkeninventar jf. 36.13.00 Fremstilling af belysningsartikler og lamper jf. 31.50.00 Fremstilling af kabinetter til radioapparater, fjernsynsapparater, højtalere, køleskabe o.l. jf. 32.30.10, 32.30.20, 29.71.10";; 768;"36.14.90";6;Møbellakererier, afsyring af møbler mv.;;;Afsyring af antikviteter;;; 769;"36.15";5;Madrasfabrikker;;;;;; 770;"36.15.00";6;Madrasfabrikker;;;Fremstilling af madrasser af skumgummi eller -plast uden overtræk;"Fremstilling af luftmadrasser jf. 25.13.00 Fremstilling af puder, vattæpper og dyner jf. 17.40.20";; 771;"36.2";4;Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer;;;;;; 772;"36.21";5;Fremstilling af mønter og medaljer;;;;;; 773;"36.21.00";6;Fremstilling af mønter og medaljer;;Fremstilling af mønter, herunder skillemønt, samt medaljer, uanset om der er tale om ædelmetal eller andre materialer;Den kgl. Mønt;;; 774;"36.22";5;Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.;;;;;; 775;"36.22.10";6;Guld- og sølvvarefabrikker;;;"Elektroplet- og forsølvningsanstalter Fremstilling af spisebestik af ædelt metal";;; 776;"36.22.20";6;Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer;;"Håndværksmæssig fremstilling af guld- og sølvsmedearbejde, bordservice, toiletartikler, kontorartikler, skrivematerialer, artikler til religiøse formål mv. af guld og sølv Bearbejdning af perler Produktion af bearbejdede ædelsten og halvædelsten. Hertil medregnes bearbejdning af sten til industriel anvendelse og syntetiske eller rekonstruerede ædelsten eller halvædelsten Forarbejdning af diamanter Fremstilling af juvelerarbejder af ædelmetal eller ædelmetalduble, ædel- eller halvædelsten eller kombinationer heraf";"Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer Gravering af varer af ædelt metal";"Fremstilling af urkasser jf. 33.50.00 Fremstilling af bijouterivarer jf. 36.61.00 Detailhandel med sølv- og guldvarer jf. 52.48.10, 52.48.15 Reparation af ure jf. 52.73.00";; 777;"36.3";4;Fremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 778;"36.30";5;Fremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 779;"36.30.00";6;Fremstilling af musikinstrumenter;;"Fremstilling af strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter mv. Fremstilling af dele og tilbehør til instrumenter fx metronomer, stemmegafler, stemmepiber, strenge, plader og ruller til automatiske, mekaniske instrumenter";Fremstilling af musikinstrumenter, hvis lyd frembringes elektronisk;"Fremstilling af legetøjsmusikinstrumenter jf. 36.50.00 Klaverstemning jf. 52.74.90";; 780;"36.4";4;Fremstilling af sportsrekvisitter;;;;;; 781;"36.40";5;Fremstilling af sportsrekvisitter;;;;;; 782;"36.40.00";6;Fremstilling af sportsrekvisitter;;"Fremstilling af redskaber og rekvisitter til sport, udendørs og indendørs spil fx bolde, ketsjere, ski, slæder, sejlbrætter, skateboards, ethjulede cykler Fremstilling af udstyr til sportsfiskeri og jagt Fremstilling af sportshandsker og sportshovedbeklædning Fremstilling af isskøjter, rulleskøjter mv. Fremstilling af udstyr til gymnastik og atletik";;"Fremstilling af våben og ammunition til jagt og sport jf. 29.60.00 Bygning af både jf. 35.12.00 Fremstilling af bådsejl jf. 17.40.10 Fremstilling af sportsbeklædning jf. 18 Fremstilling af sportsfodtøj jf. 19.30.10 Fremstilling af billardborde og bowlingudstyr jf. 36.50.00 Fremstilling af ridepiske jf. 36.63.90";; 783;"36.5";4;Fremstilling af legetøj og spil;;;;;; 784;"36.50";5;Fremstilling af legetøj og spil;;;;;; 785;"36.50.00";6;Fremstilling af legetøj og spil;;;"Fremstilling af trehjulede cykler til børn Fremstilling af legetøjsmusikinstrumenter Fremstilling af spillekort Fremstilling af spilleautomater, spil med møntindkast, billardborde, specialborde til casinospil, automatisk udstyr til bowlingbaner mv. Fremstilling af elektroniske spil fx videospil, skakspil Fremstilling af byggesæt (skalamodeller), puslespil mv.";"Fremstilling af tohjulede børnecykler jf. 35.42.00 Fremstilling af festartikler jf. 36.63.90 Fremstilling af fyrværkeri jf. 24.61.00";; 786;"36.6";4;Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt;;;;;; 787;"36.61";5;Fremstilling af bijouterivarer;;;;;; 788;"36.61.00";6;Fremstilling af bijouterivarer;;Fremstilling af smykker af ethvert materiale undtagen ædelmetal og -sten;;;; 789;"36.62";5;Børstefabrikker;;;;;; 790;"36.62.00";6;Børstefabrikker;;"Fremstilling af koste, malerpensler og børster (herunder koste som er dele til maskiner), håndbetjente gulvfejeapparater, svabere, fjerkoste, malerpuder og -ruller mv. Fremstilling af sko- og klædebørster Fremstilling af tandbørster";;;; 791;"36.63";5;Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt;;;;;; 792;"36.63.10";6;Stearinlysfabrikker;;Fremstilling af stearin-, paraffin- og vokslys;;;; 793;"36.63.90";6;Fremstilling af andre varer i øvrigt;;;"Fremstilling af barne- og klapvogne Fremstilling af paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, ridepiske, knapper, tryklåse og lynlåse Fremstilling af lampeskærme Fremstilling af penne, pencils, blyantstifter, datostempler og nummeratorer Fremstilling af farvebånd og stempelpuder Fremstilling af tændstikker og cigarettændere Fremstilling af varer til personligt brug fx piber, kamme, parfumeforstøvere, parykker Fremstilling af karruseller, luftgynger, skydebaner mv. Fremstilling af linoleum eller andre hårde gulvbelægninger, som ikke er af plast Fremstilling af diverse varer fx kunstige blomster, festartikler, mannequinfigurer, termoflasker Udstopning af dyr";;; 794;"37";3;Genbrug af affaldsprodukter;;;;;; 795;"37.1";4;Genbrug af metalaffaldsprodukter;;;;;; 796;"37.10";5;Genbrug af metalaffaldsprodukter;;;;;; 797;"37.10.00";6;Genbrug af metalaffaldsprodukter;;"Forarbejdning af metalaffaldsprodukter og nye eller brugte metalprodukter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er s Karakteristiske produkter er alle metalaffaldsprodukter, selv om metalaffaldsprodukter ifølge sagens natur hidrører fra den produktion, som er karakteristisk for alle industrisektorer, som fremstiller metaller, metalprodukter, maskiner og udstyr.";;"Fremstilling af nye materialer af metalaffaldsprodukter jf. 27 Engroshandel med metalaffaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel mv. uden industriel forarbejdning jf. 51.57.00 Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, 52.50 Autoophugning jf. 51.57.00 Skibsophugning jf. 35.11.00";; 798;"37.2";4;Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter;;;;;; 799;"37.20";5;Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter;;;;;; 800;"37.20.00";6;Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter;;"Forarbejdning af ikke-metalholdige affaldsprodukter og nye eller brugte ikke-metalholdige produkter med henblik på omdannelse til nye råmaterialer. Karakteristisk for disse produkter er, at både udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, h Karakteristiske produkter i denne undergruppe kan være en lang række forskellige varer. Produkterne kan lige såvel være karakteristiske for mange andre industrisektorer.";;"Produktion af nye materialer eller produkter af affald fra spinding af garn af opkradset tekstilmateriale eller fremstilling af papirmasse af affaldspapir eller regummiering af dæk. Der henføres til den pågældende undergruppe inden for fremstillingsvir Behandling af affaldsprodukter af nærings- og nydelsesmidler jf. 15, 16 Engroshandel med affaldsprodukter, herunder indsamling, sortering, indpakning, handel mv. uden industriel forarbejdning jf. 51.57.00 Engroshandel eller detailhandel med brugte varer jf. 51, 52.50 Oparbejdning af depleteret thorium eller uran jf. 23.30.00";; 801;"E";1;El-, gas, varme- og vandforsyning;;;;;; 802;"40";2;El-, gas- og varmeforsyning;;;;;; 803;"40.1";3;Elforsyning;;;;;; 804;"40.10";4;Elforsyning;;;;;; 805;"40.10.00";5;Elforsyning;;"Produktion af elektricitet uanset produktionsmåde herunder også vand- og vindkraft Transmission af elektricitet i højspændingsnet såvel som distribution af elektricitet til den endelige forbruger";Kraftvarmeværker;;; 806;"40.2";3;Gasforsyning;;;;;; 807;"40.20";4;Gasforsyning;;;;;; 808;"40.20.00";5;Gasforsyning;;Forsyningen med naturgas herunder også den rørtransport, der finder sted indenfor et integreret ledningsbaseret forsyningssystem samt lagerfaciliteter i forbindelse hermed;"Produktion af biogas Rensning og raffinering af naturgas og evt. lokal transformation af naturgas til bygas Fremstilling af flaskegas";"Drift af koksovne jf. 23.10.00 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter jf. 23.20.00 Fremstilling af gasser til teknisk brug jf. 24.11.00 Udvinding af naturgas jf. 11.10.00 Fremstilling af gas i forbindelse med raffinaderigas og LPG-gas jf. 23.20.00";; 809;"40.3";3;Varmeforsyning;;;;;; 810;"40.30";4;Varmeforsyning;;;;;; 811;"40.30.00";5;Varmeforsyning;;Produktion og distribution af varme og varmt vand;Større bebyggelsers egne varmecentraler;;; 812;"41";2;Vandforsyning;;;;;; 813;"41.0";3;Vandforsyning;;;;;; 814;"41.00";4;Vandforsyning;;;;;; 815;"41.00.00";5;Vandforsyning;;Indvinding, rensning og distribution af vand;;Behandling af spildevand jf. 90.00.10;; 816;"F";1;Bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 817;"45";2;Bygge- og anlægsvirksomhed;;"Aktiviter, der er knyttet til opførelse, forandring, restaurering, vedligeholdelse og nedrivning af bygninger samt udførelse af anlægsarbejder, eksempelvis bygning og reparation af veje, jernbaner, flyvepladser, vand- og kloakanlæg. Til bygge- og anlægsvirksomhed henføres også hovedentreprenører, dvs. virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutter kontrakter til udførelse hos underentreprenører. Udlejning af entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel hører under bygge- og anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til rådighed.";;"Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion - og ikke er individuelt tilpassede - hører under fremstillingsvirksomhed. Brancheplaceringen foretages med udgangspunkt i det anvendte grundmateriale. Hvis grundmaterialet er beton, hører aktiviteten dog altid under bygge- og anlægsvirksomhed. Eksempelvis henføres opførelse af metalkonstruktioner af selvproducerede metaldele til 28.11.00 og montering af selvproducerede bygningsdele fra snedkerier til 20.30";; 818;"45.1";3;Forberedende byggepladsarbejder;;;;;; 819;"45.11";4;Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører;;;;;; 820;"45.11.00";5;Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører;;"Nedrivning af bygninger og andre bygværker Rydning af byggepladser Jordarbejder fx afgravning, påfyldning, nivellering og planering af byggepladser, grøftegravning, fjernelse af klipper og sten, sprængning Byggepladsafvanding Afvanding af landbrugs- og skovbrugsarealer herunder dræningsmestre";;"Anlægsgartnerier jf. 01.41.20 Piloteringsarbejde jf. 45.25.90 Udgravningsarbejde til kælder jf. 45.21.00";; 821;"45.12";4;Funderingsundersøgelser;;;;;; 822;"45.12.00";5;Funderingsundersøgelser;;Prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med geofysiske og geologiske undersøgelser eller til andre formål;;"Olie- og gasprospektering, geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser jf. 74.20.60 Boring af olie- og gasproduktionsbrønde på kontraktbasis jf. 11.20.00 Brøndboring jf. 45.25.90 Prøveboringer i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20.00";; 823;"45.2";3;Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed;;;;;; 824;"45.21";4;Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører);;;;;; 825;"45.21.00";5;Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører);;"Opførelse, forandring, restaurering og vedligeholdelse af alle former for bygninger (herunder samling og opførelse på stedet af præfabrikerede bygninger, som ikke er af egen produktion) Udgravningsarbejde til kælder Udførelse af anlægsarbejder fx anlæg af broer, viadukter, tunneler, undergrundsbaner, ledningsnet (rørledninger, kommunikations- og elledninger) Anlæg af veje og gangstier, herunder udlægning af asfalt Anlæg af jernbaner Anlæg af flyvepladser Anlæg af stadioner, svømmeanlæg, tennisbaner, golfbaner og faciliteter på badestrande Anlæg af sejlløb, trafik- og fiskerihavne, lystbådehavne, sluser, dæmninger og diger Sandsugning med henblik på uddybning Vandløbsregulering Opmudring Anlægsarbejde under vandet";;"Anlægsgartnerier jf. 01.41.20 Teknisk service i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20.00 Sandsugning og opmudring med henblik på genanvendelse af det oppumpede materiale jf. 14.21.00 Opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele - ikke af beton - som er af egen produktion jf. hovedgruppe 20, 26, 27 og 28 Bygningsinstallationsvirksomhed jf. 45.3 Andet bygningsarbejde jf. 45.4 Arkitektvirksomhed jf. 74.20.40 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge- og anlæg jf. 74.20.10 Forberedende jordarbejder jf. 45.11.00 Tagdækningsvirksomhed jf. 45.22.00 Betonelementfabrikker jf. 26.61.20";; 826;"45.22";4;Tagdækningsvirksomhed;;;;;; 827;"45.22.00";5;Tagdækningsvirksomhed;;"Tagpapdækkere Tækkemænd Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder Fugtisolering";;"Bygningssnedkerforretninger jf. 45.42.00 VVS-installatørvirksomhed jf. 45.33.00";; 828;"45.25";4;Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering;;Bygge- og anlægsvirksomhed som er fælles for forskellige byggearbejder, og som kræver specialisering eller specialudstyr;;;; 829;"45.25.10";5;Murerforretninger;;;;Flisemestre jf. 45.43.10;; 830;"45.25.20";5;Brolæggermestre;;;;;; 831;"45.25.30";5;Kloakmestre;;;;;; 832;"45.25.40";5;Stilladsforretninger;;Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme, herunder også udlejning heraf;;Udlejning af stilladser uden opstilling og nedtagning jf. 71.32.00;; 833;"45.25.90";5;Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt;;;"Brøndboring Opstilling af skorstene Ovnsætning Piloteringsarbejde Opsætning af hegn Lækagesporing";;; 834;"45.3";3;Bygningsinstallationsvirksomhed;;;;Installationsarbejde på skibe og både grupperes under 35.1;; 835;"45.31";4;Elektroinstallationsforretninger;;;;;; 836;"45.31.00";5;Elektroinstallationsforretninger;;"Installation og reparation af elkabler, elarmaturer, elektriske varmeanlæg, elevatorer, rullende trapper, brandalarmer, tyverialarmer, lokale antenneanlæg, antenner, lynafledere og telefonanlæg i bygninger eller andre bygværker Installation af apparater til telekommunikation Installation af belysnings- og signalanlæg til veje, jernbaner, lufthavne og havne";El-installatører med butikshandel;"Specialværksteder for reparation af elektriske husholdningsapparater jf. 52.72.10 Detailhandel med belysningsartikler uden værksted jf. 52.44.50";; 837;"45.32";4;Isoleringsvirksomhed;;;;;; 838;"45.32.00";5;Isoleringsvirksomhed;;"Udførelse af varme-, lyd- eller vibrationsisolering i bygninger eller andre bygværker Efterisoleringsarbejder";;Fugtisolering jf. 45.22.00;; 839;"45.33";4;VVS-installatører og blikkenslagerforretninger;;;;;; 840;"45.33.00";5;VVS-installatører og blikkenslagerforretninger;;"Udførelse af rør- og sanitetsinstallationer i bygninger eller andre bygværker Installation og reparation af gas- og oliefyrsanlæg Installation og reparation af køle- og airconditionanlæg samt sprinkleranlæg";;"Installation og reparation af elektriske varmeanlæg jf. 45.31.00 Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder jf. 45.22.00";; 841;"45.4";3;Andet bygningsarbejde;;;;;; 842;"45.41";4;Stukkatørvirksomhed;;;;;; 843;"45.41.00";5;Stukkatørvirksomhed;;Udførelse af indvendige og udvendige stukkatørarbejder i bygninger eller andre bygværker;;;; 844;"45.42";4;Tømrer- og bygningssnedkerforretninger;;;;;; 845;"45.42.00";5;Tømrer- og bygningssnedkerforretninger;;"Isætning af bygningsdele og udstyr fx døre, vinduer, dør- og vinduesrammer af træ eller andre materialer Opstilling af færdige køkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller andre materialer Indvendige færdiggørelsesarbejder fx lofter, vægbeklædning af træ, flytbare skillevægge";Bygmestre;"Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af egen produktion - og ikke er individuelt tilpassede - hører under fremstillingsvirksomhed Lægning af parketgulve og andre gulve af træ jf. 45.43.10 Gulvafhøvling og gulvafslibning jf. 45.43.20 Møbelsnedkere jf. 36.14.10";; 846;"45.43";4;Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling;;;;;; 847;"45.43.10";5;Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed;;"Gulvbelægning eller vægbeklædning med fliser af keramik, beton eller tilhuggede sten (flisemestre) Lægning af parketgulve og andre gulve af træ Udførelse af gulvbelægning med linoleum, gummi eller plast (herunder også tæppepålægning) Gulvbelægning eller vægbeklædning med terrazzo, marmor, granit eller skifer";;;; 848;"45.43.20";5;Gulvafhøvling og gulvafslibning;;;;;; 849;"45.44";4;Maler- og glarmesterforretninger;;;;;; 850;"45.44.10";5;Malerforretninger;;"Indvendig og udvendig maling af bygninger Maling af broer mv., herunder vejafstribning mv. Skiltemalere";;"Autolakererier jf. 50.20.50 Møbellakererier jf. 36.14.90 Industrilakering jf. 28.51.00 Maling af skibe jf. 35.11.00";; 851;"45.44.20";5;Glarmesterforretninger;;"Isætning af glas, spejle mv. Indramning";Glarmesterforretninger med butikshandel;"Isætning af vinduer og vinduesrammer jf. 45.42.00 Reparation og montering af autoruder jf. 50.20.90";; 852;"45.45";4;Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt;;;;;; 853;"45.45.00";5;Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt;;"Anlæg af mindre svømmebassiner i tilknytning til privatbyggeri Damprensning, sandblæsning o.l. af facader Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse Viceværter, selvstændige Ejendomsservice";;;; 854;"45.5";3;Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale;;;;;; 855;"45.50";4;Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale;;;;;; 856;"45.50.00";5;Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale;;Udlejning af fx kraner, bulldozere, traktorer med fører til bygge- og anlægsvirksomheder;;"Udlejning af bygge- og anlægsmateriel uden betjeningspersonale jf. 71.32.00 Landbrugsmaskinstationer jf. 01.41.10 Stilladsforretninger jf. 45.25.40";; 857;"G";1;Handel og reparationsvirksomhed;;;;;; 858;"50";2;Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer;;"Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør Agenturvirksomhed i forbindelse med engros- og detailhandel med motorkøretøjer, herunder bilauktioner Detailhandel med motorbrændstof (servicestationer) Engros- og detailhandel med nye og brugte motorkøretøjer Al virksomhed (undtagen fremstillingsvirksomhed og udlejning) i forbindelse med motorkøretøjer, herunder også lastvogne og campingvogne Vask, polering, bugsering af motorkøretøjer mv.";;"Udlejning af biler og motorcykler jf. 71.10.00 Udlejning af lastbiler jf. 71.21.90";; 859;"50.1";3;Engros- og detailhandel med biler mv.;;Engros- og detailhandel med nye og brugte biler såsom personvogne, lastvogne, anhængere og sættevogne, campingvogne og lignende motorkøretøjer;"Engros- og detailhandel med eldrevne biler Engros- og detailhandel med terrængående køretøjer fx jeeps Engros- og detailhandel med personvogne til særlige formål fx ambulancer, autocampere Agenturhandel med biler Engros- og detailhandel med nye biler i forbindelse med handel med reservedele og tilbehør til biler";"Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. jf. 50.30 Engroshandel med traktorer jf. 51.66.00 Engros- og detailhandel med motorcykler jf. 50.40.00";; 860;"50.10";4;Engros- og detailhandel med biler mv.;;;;;; 861;"50.10.10";5;Engroshandel med biler;;"Salg af personbiler, varebiler, lastvogne, påhængs- og sættevogne Salg af trucks";;"Autoophugning jf. 51.57.00 Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) jf. 50.10.20";; 862;"50.10.20";5;Detailhandel med biler;;Salg af personbiler;Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler);;; 863;"50.10.30";5;Engros- og detailhandel med campingvogne mv.;;Salg af campingvogne, campingbiler o.l.;Salg af trailere til personbiler og varevogne;"Detailhandel med campingudstyr jf. 52.48.45 Engroshandel med campingudstyr jf. 51.47.35";; 864;"50.2";3;Reparation og vedligeholdelse af biler mv.;;;;"Regummiering af gummidæk (vulkaniseringsanstalter) jf. 25.12.00 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler jf. 50.40.00";; 865;"50.20";4;Reparation og vedligeholdelse af biler mv.;;;;;; 866;"50.20.10";5;Autoreparationsværksteder;;"Reparation af mekaniske dele Almindelige serviceeftersyn Reparation af ikke-mekaniske dele til motorkøretøjer";;"Reparation af autoradioer jf. 52.72.20 Dækservice jf. 50.20.60";; 867;"50.20.20";5;Karosseriværksteder (pladesmede);;Autoopretning;;Undervognsbehandling jf. 50.20.40;; 868;"50.20.30";5;Autoelektrikere;;;;;; 869;"50.20.40";5;Undervognsbehandling;;Rustbeskyttelse af biler;;;; 870;"50.20.50";5;Autolakererier;;;;;; 871;"50.20.60";5;Dækservice;;;;Engroshandel med dæk jf. 50.30.10;; 872;"50.20.90";5;Autoservice i øvrigt;;"Autohjælp Autobugsering Klargøring af biler Vask og polering af biler Reparation og montering af autoruder";;Redningskorps jf. 75.25.00;; 873;"50.3";3;Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.;;Handel med reservedele og tilbehør til biler mv. (uden reparationsvirksomhed);Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv.;Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler i forbindelse med handel med nye biler jf. 50.10;; 874;"50.30";4;Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.;;;;;; 875;"50.30.10";5;Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.;;;"Engroshandel med dæk (uden montering) Engroshandel med reservedele til trailere";"Autoophugning jf. 51.57.00 Dækservice jf. 50.20.60";; 876;"50.30.20";5;Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger);;;Detailhandel med autoradioer og -alarmer;;; 877;"50.4";3;Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf;;;;;; 878;"50.40";4;Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf;;;;;; 879;"50.40.00";5;Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf;;"Engros- og detailhandel med motorcykler Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorcykler Agenturvirksomhed i forbindelse med handel med motorcykler Reparation og vedligeholdelse af motorcykler";;"Engroshandel med knallerter og cykler jf. 51.47.30 Detailhandel med knallerter og cykler jf. 52.48.60 Reparation og vedligeholdelse af knallerter og cykler jf. 52.74.10";; 880;"50.5";3;Servicestationer;;;;Engroshandel med motorbrændstof jf. 51.51.00;; 881;"50.50";4;Servicestationer;;;;;; 882;"50.50.10";5;Servicestationer uden kiosksalg;;Servicestationer, hvor salg af dagligvarer udgør mindre end 5% af den samlede omsætning;;;; 883;"50.50.20";5;Servicestationer med kiosksalg;;Servicestationer med et udvalg af dagligvarer, og hvor salget af disse mindst udgør 5% af den samlede omsætning;Servicestationer med videoudlejning;;; 884;"51";2;Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv.;;"Videresalg (uden omdannelse) af nye og brugte varer til virksomheder, institutioner og andre erhvervsdrivende; eller vareformidling der udøves af agenter, kommissionærer o.l. Grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere, kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender, som sælger landbrugsprodukter";Normal behandling af varer inden for engroshandel fx samling og sortering af varer i store partier, omladning, ompakning samt aftapning på flasker, opdeling i mindre partier, fx farmaceutiske produkter, oplagring, nedkøling, levering og installation af;"Engroshandel med biler, campingvogne og motorcykler jf. 50.10.10, 50.10.30, 50.40.00 Engroshandel med motortilbehør jf. 50.30.10, 50.40.00 Udlejning og leasing af biler, maskiner, udstyr mv. jf. 71";; 885;"51.1";3;Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis);;"Aktiviteter som udøves af agenter, kommissionærer, varemæglere og alle andre engroshandelsvirksomheder, som handler for andres regning Formidling af kontakt mellem sælgere og købere eller varetagelse af handelstransaktioner for andre";Auktionshandel, der foregår for andres regning;"Agenters formidling af salg af biler, campingvogne og motorcykler jf. 50.10.10, 50.10.30, 50.40.00 Engroshandel i eget navn jf. 51.2-51.70.00 Detailhandel gennem agenter jf. 52 Forsikringsagenturer jf. 67.20.10 Ejendomsmæglere jf. 70.31.10";; 886;"51.11";4;Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata;;;;;; 887;"51.11.00";5;Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata;;;Kreaturhandlere;;; 888;"51.12";4;Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien;;;;;; 889;"51.12.00";5;Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien;;;Agenturhandel med kunstgødning;;; 890;"51.13";4;Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer;;;;;; 891;"51.13.00";5;Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer;;;;;; 892;"51.14";4;Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner;;;;;; 893;"51.14.00";5;Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner;;;"Agenturhandel med landbrugsmaskiner Agenturhandel med kontormaskiner";;; 894;"51.15";4;Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram;;;;;; 895;"51.15.00";5;Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram;;;;;; 896;"51.16";4;Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer;;;;;; 897;"51.16.00";5;Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer;;;Agenturhandel med pelsværk;;; 898;"51.17";4;Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 899;"51.17.10";5;Fiskeauktioner;;;;;; 900;"51.17.90";5;Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 901;"51.18";4;Agenturhandel med andet specialiseret sortiment;;;;;; 902;"51.18.00";5;Agenturhandel med andet specialiseret sortiment;;;Kunstauktioner;;; 903;"51.19";4;Agenturhandel med blandet sortiment;;;;;; 904;"51.19.00";5;Agenturhandel med blandet sortiment;;;;;; 905;"51.2";3;Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter og levende dyr;;;Engroshandel med blomster og planter;;; 906;"51.21";4;Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer;;;;;; 907;"51.21.00";5;Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer;;Engroshandel med foderstoffer til dyr i landbruget;Engroshandel med blomsterløg og frø;"Engroshandel med gødningsstoffer jf. 51.55.00 Engroshandel med foder til pelsdyr, kæledyr mv. jf. 51.38.90";; 908;"51.22";4;Engroshandel med blomster og planter;;;;;; 909;"51.22.00";5;Engroshandel med blomster og planter;;;"Engroshandel med juletræer og pyntegrønt Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning";"Engroshandel med blomsterløg og frø jf. 51.21.00 Engroshandel med tekstilfibre jf. 51.56.90";; 910;"51.23";4;Engroshandel med levende dyr;;;;;; 911;"51.23.00";5;Engroshandel med levende dyr;;;;"Engroshandel med kæledyr jf. 51.70.00 Kreaturhandlere jf. 51.11.00";; 912;"51.24";4;Engroshandel med råhuder, skind og læder;;;;;; 913;"51.24.00";5;Engroshandel med råhuder, skind og læder;;;"Engroshandel med råuld Engroshandel med kunstlæder";Engroshandel med lædervarer jf. 51.47.50;; 914;"51.25";4;Engroshandel med råtobak;;;;;; 915;"51.25.00";5;Engroshandel med råtobak;;;;;; 916;"51.3";3;Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 917;"51.31";4;Engroshandel med frugt og grønsager;;;;;; 918;"51.31.00";5;Engroshandel med frugt og grønsager;;"Engroshandel med uforarbejdede frugter og grønsager, herunder også kartofler Engroshandel med økologiske grønsager";;Engroshandel med blomster og planter jf. 51.22.00;; 919;"51.32";4;Engroshandel med kød og kødprodukter;;;;;; 920;"51.32.00";5;Engroshandel med kød og kødprodukter;;Engroshandel med kød, fjerkrækød, vildtkød og kødprodukter;;;; 921;"51.33";4;Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer;;;;;; 922;"51.33.00";5;Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer;;"Engroshandel med ægprodukter Engroshandel med spiseolier og fedtstoffer af animalsk og vegetabilsk oprindelse";;;; 923;"51.34";4;Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer;;;Aftapning i forbindelse med engroshandel;;; 924;"51.34.10";5;Engroshandel med øl og mineralvand;;;Øl- og mineralvandsdepoter;Engroshandel med juice, saft mv. jf. 51.34.90;; 925;"51.34.20";5;Engroshandel med vin og spiritus;;"Indkøb af vin i store partier og aftapning på flaske uden omdannelse Indkøb af vin i store partier, sammenstikning, rensning og aftapning på flaske og videresalg";Engroshandel med frugtvin;;; 926;"51.34.90";5;Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.;;Engroshandel med juice;;;; 927;"51.35";4;Engroshandel med tobaksvarer;;;;;; 928;"51.35.00";5;Engroshandel med tobaksvarer;;;;Engroshandel med råtobak jf. 51.25.00;; 929;"51.36";4;Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer;;;;;; 930;"51.36.00";5;Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer;;;Engroshandel med konsumis;;; 931;"51.37";4;Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier;;;;;; 932;"51.37.00";5;Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier;;;Kaffebrænderier i forbindelse med engroshandel;Kaffebrænderier der udfører lønarbejde jf. 15.86.00;; 933;"51.38";4;Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og fiskeprodukter;;;;;; 934;"51.38.10";5;Engroshandel med fisk og fiskeprodukter;;;;Auktionshandel med fisk jf. 51.17.10;; 935;"51.38.20";5;Engroshandel med brød, kager og kiks;;;;;; 936;"51.38.30";5;Engroshandel med helsekostprodukter;;;"Engroshandel med slankeprodukter Engroshandel med naturmedicin og -produkter";Engroshandel med økologiske grønsager jf. 51.31.00;; 937;"51.38.90";5;Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler;;;"Engroshandel med kartoffelprodukter (franske kartofler mv.) Engroshandel med foder til pelsdyr, kæledyr mv. Engroshandel med babymad og diætmad";;; 938;"51.39";4;Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 939;"51.39.00";5;Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler;;;Kolonialgrossister der forhandler flere varegrupper inden for nærings- og nydelsesmidler;;; 940;"51.4";3;Engroshandel med tekstiler, beklædning, husholdningsartikler mv.;;;;;; 941;"51.41";4;Engroshandel med tekstiler;;;;;; 942;"51.41.00";5;Engroshandel med tekstiler;;"Engroshandel med garn Engroshandel med tekstil-, møbel- og gardinstoffer Engroshandel med linnedvarer Engroshandel med sy- og besætningsartikler (knapper, lynlåse, sytråd mv.) Engroshandel med presenninger og markiser";;"Engroshandel med tæpper jf. 51.47.10 Engroshandel med beklædning jf. 51.42.10 Engroshandel med råuld jf. 51.24.00 Engroshandel med tekstilfibre jf. 51.56.90 Engroshandel med soveposer jf. 51.47.35";; 943;"51.42";4;Engroshandel med beklædning og fodtøj;;;;;; 944;"51.42.10";5;Engroshandel med beklædning;;"Engroshandel med sportsbeklædning Engroshandel med uniformer Engroshandel med tilbehør til beklædningsartikler fx handsker, slips, seler Engroshandel med pels- og skindbeklædning";Engroshandel med paraplyer;"Engroshandel med lædervarer jf. 51.47.50 Engroshandel med fodtøj jf. 51.42.20";; 945;"51.42.20";5;Engroshandel med fodtøj;;;Engroshandel med kondisko og andre sportssko;;; 946;"51.43";4;Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr;;;;;; 947;"51.43.10";5;Engroshandel med hårde hvidevarer;;Engroshandel med køleskabe, frysere, komfurer, opvaskemaskiner, tørretumblere, tørreskabe, vaskemaskiner og mikroovne;;;; 948;"51.43.20";5;Engroshandel med radio og tv;;;Engroshandel med videoapparater, lydanlæg mv.;"Engroshandel med grammofonplader, lydbånd, compact discs og videobånd jf. 51.43.30 Engroshandel med av-udstyr jf. 51.64.10";; 949;"51.43.30";5;Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv.;;;Engroshandel med lydbånd og compact discs;Engroshandel med videospil jf. 51.64.10;; 950;"51.43.40";5;Engroshandel med elektriske husholdningsartikler;;"Engroshandel med lamper mv. Engroshandel med støvsugere, kaffemaskiner, saftpressere mv.";"Engroshandel med ledninger, kontakter og andet installationstilbehør til husholdningsbrug Engroshandel med batterier";"Engroshandel med hårde hvidevarer jf. 51.43.10 Engroshandel med ledninger til erhvervsmæssigt brug jf. 51.65.10 Engroshandel med symaskiner jf. 51.63.00";; 951;"51.44";4;Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler;;;;;; 952;"51.44.10";5;Engroshandel med porcelæns- og glasvarer;;;;;; 953;"51.44.20";5;Engroshandel med rengøringsmidler;;;;;; 954;"51.45";4;Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer;;;;;; 955;"51.45.00";5;Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer;;;Engroshandel med kosmetik;;; 956;"51.46";4;Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler;;;;;; 957;"51.46.10";5;Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler;;;Engroshandel med ortopædiske artikler;Engroshandel med slankeprodukter og naturmedicin jf. 51.38.30;; 958;"51.46.20";5;Engroshandel med læge- og hospitalsartikler;;;;;; 959;"51.47";4;Engroshandel med andre husholdningsartikler;;;;;; 960;"51.47.05";5;Engroshandel med møbler;;;Engroshandelsvirksomheder, der i forbindelse med møbler handler med tæpper, møbelstoffer mv.;"Engroshandel med kontormøbler jf. 51.64.20 Engroshandel med møbler til medicinsk og dental brug jf. 51.46.20 Engroshandel med møbelstoffer jf. 51.41.00";; 961;"51.47.10";5;Engroshandel med tæpper;;;Engroshandel med gulvbelægningsartikler;;; 962;"51.47.15";5;Engroshandel med guld- og sølvvarer;;;;;; 963;"51.47.20";5;Engroshandel med ure og optik;;;;;; 964;"51.47.25";5;Engroshandel med fotografiske artikler;;;;;; 965;"51.47.30";5;Engroshandel med cykler og knallerter;;;Engroshandel med barnevogne;;; 966;"51.47.35";5;Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde;;;Engroshandel med jagt- og lystfiskerudstyr;"Engroshandel med sportsbeklædning jf. 51.42.10 Engroshandel med kondisko og andre sportssko jf. 51.42.20";; 967;"51.47.40";5;Engroshandel med legetøj og spil;;;;Engroshandel med videospil jf. 51.64.10;; 968;"51.47.45";5;Engroshandel med bøger, papir og papirvarer;;Engroshandel med bøger og blade;;"Forlagsvirksomhed jf. 22.1 Engroshandel med kontorartikler jf. 51.64.20";; 969;"51.47.50";5;Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk;;;Engroshandel med rejseartikler, reklameartikler, souvenirs, bijouterivarer, sportspræmier, rygeartikler, festartikler mv.;;; 970;"51.47.90";5;Engroshandel med andre husholdningsartikler;;;"Engroshandel med ikke-elektriske husholdningsartikler Engroshandel med musikinstrumenter Engroshandel med trævarer og fletvarer Engroshandel med antikviteter Engroshandel med hobbyartikler";;; 971;"51.5";3;Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke landbrugsprodukter) samt affaldsprodukter;;;;;; 972;"51.51";4;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.;;;;;; 973;"51.51.00";5;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.;;"Engroshandel med naturgas Engroshandel med flaskegas Engroshandel med benzin og dieselolie Engroshandel med kul, koks og brænde Engroshandel med smøremidler fx vaseline, paraffin";;Omsætning af naturgas indenfor et integreret, ledningsbaseret forsyningssystem jf. 40.20.00;; 974;"51.52";4;Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme;;;;;; 975;"51.52.00";5;Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme;;"Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metalmalme Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metaller uden forarbejdning Engroshandel med halvfabrikata af jernholdigt og ikke-jernholdigt metal i.a.n.";Engroshandel med guld og sølv samt andre ædle metaller;"Engroshandel med rør og støbegods jf. 51.54.00 Engroshandel med gammelt jern og metal jf. 51.57.00 Engroshandel med guld til finansielle formål jf. 65.23.95";; 976;"51.53";4;Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling;;;;;; 977;"51.53.10";5;Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer;;;"Engroshandel med sand, grus, planglas og køkkenelementer Engroshandel med vaske- og toiletkummer mv.";Byggemarkeder jf. 52.46.20;; 978;"51.53.20";5;Engroshandel med lak, maling og tapet;;;Engroshandel med imprægneringsmidler;"Engroshandel med gulvbelægningsartikler jf. 51.47.10 Engroshandel med rengøringsmidler jf. 51.44.20 Engroshandel med trykfarver jf. 51.55.00";; 979;"51.54";4;Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør;;;;;; 980;"51.54.00";5;Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør;;"Engroshandel med artikler til sanitære formål fx rør, fittings, haner, T-stykker, forbindelsesstykker, gummirør Engroshandel med værktøj fx hamre, save, skruetrækkere og andet håndværktøj";;"Engroshandel med porcelæns- og glasvarer jf. 51.44.10 Engroshandel med hårde hvidevarer jf. 51.43.10 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler jf. 51.43.40 Engroshandel med vaske- og toiletkummer mv. jf. 51.53.10";; 981;"51.55";4;Engroshandel med kemiske produkter;;;;;; 982;"51.55.00";5;Engroshandel med kemiske produkter;;"Engroshandel med kemikalier til industrielt brug Engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter Engroshandel med råmaterialer af plast Engroshandel med gummi";Engroshandel med trykfarver;"Engroshandel med rengøringsmidler jf. 51.44.20 Engroshandel med medicinalvarer jf. 51.46.10";; 983;"51.56";4;Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata;;;;;; 984;"51.56.10";5;Engroshandel med emballageartikler;;;;;; 985;"51.56.90";5;Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata;;;"Engroshandel med tekstilfibre Engroshandel med bageriartikler, slagteriartikler og blomsterhandlerartikler Engroshandel med råpapir (in bulk)";;; 986;"51.57";4;Engroshandel med affaldsprodukter;;;;;; 987;"51.57.00";5;Engroshandel med affaldsprodukter;;"Engroshandel med affaldsprodukter af metal og ikke-metal samt materialer til genbrug Engroshandel med gammelt jern";Autoophugning;Skibsophugning jf. 35.11.00;; 988;"51.6";3;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør;;;;;; 989;"51.61";4;Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ;;;;;; 990;"51.61.00";5;Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ;;;"Engroshandel med maskintekniske artikler Engroshandel med edb-styrede værktøjsmaskiner";;; 991;"51.62";4;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 992;"51.62.00";5;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 993;"51.63";4;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien;;;;;; 994;"51.63.00";5;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien;;;"Engroshandel med sy- og strikkemaskiner til brug i husholdningerne Engroshandel med edb-styrede maskiner til tekstilindustrien og edb-styrede sy- og strikkemaskiner";;; 995;"51.64";4;Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner, kontormøbler mv.;;;;;; 996;"51.64.10";5;Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr;;"Engroshandel med edb-maskiner samt konsulentvirksomhed i forbindelse hermed Engroshandel med skrivemaskiner Engroshandel med regnemaskiner Engroshandel med fotokopieringsmaskiner Engroshandel med telefaxmaskiner Engroshandel med telefoner";"Engroshandel med av-udstyr Engroshandel med færdigudviklede edb-programmer Engroshandel med videospil";Udvikling af software jf. 72.20.00;; 997;"51.64.20";5;Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler;;;;Engroshandel med papir og papirvarer jf. 51.47.45;; 998;"51.65";4;Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner;;;;;; 999;"51.65.10";5;Engroshandel med el-installationsmateriel;;Engroshandel med elektrisk udstyr fx elektromotorer, transformatorer, kontakter, kabler, ledninger til erhvervsmæssigt brug;;"Engroshandel med lamper jf. 51.43.40 Engroshandel med ledninger mv. til husholdningsbrug jf. 51.43.40";; 1000;"51.65.20";5;Engroshandel med elektroniske komponenter;;;;;; 1001;"51.65.90";5;Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør;;"Engroshandel med skibsudstyr Engroshandel med butiksudstyr Engroshandel med fiskeriudstyr Engroshandel med maskiner og udstyr til skoler, hoteller, biografer mv. Engroshandel med måleinstrumenter og -udstyr";;"Engroshandel med motorkøretøjer, anhængere og campingvogne jf. 50.10.10, 50.10.30 Engroshandel med motorcykler jf. 50.40.00 Engroshandel med dele til motorkøretøjer jf. 50.30.10 Engroshandel med cykler og knallerter jf. 51.47.30 Engroshandel med skibs- og fiskeriudstyr i forbindelse med skibsproviantering jf. 51.70.00";; 1002;"51.66";4;Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer;;;;;; 1003;"51.66.00";5;Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer;;;Engroshandel med græsslåmaskiner uanset driftsmåde;;; 1004;"51.7";3;Anden engroshandel;;;;;; 1005;"51.70";4;Anden engroshandel;;;;;; 1006;"51.70.00";5;Anden engroshandel;;"Specialiseret engroshandel, som ikke indgår i ovennævnte kategorier Engroshandel med en lang række forskellige varer uden specialisering";"Skibsproviantering uden butikshandel Engroshandel med kæledyr";Skibsproviantering med butikshandel jf. 52.48.99;; 1007;"52";2;"Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed";;"Videresalg (uden omdannelse) af indkøbte nye og brugte varer til personligt brug eller til brug i husholdninger fra butikker, kiosker, stormagasiner, stadepladser, postordreforretninger, gadehandlere mv. Butikshandel med varer (fx skrivemaskiner, papirvarer) både til husholdningsbrug og til brug i institutioner eller virksomheder Installation og reparation af udstyr til personligt brug eller i husholdninger. Dette gælder uanset om det sker i forbindelse med detailhandel eller ej Detailhandel gennem agenter";;"Handel med korn, malm, råolie, kemiske produkter, jern og stål samt industrimaskiner og udstyr jf. 51 Salg og reparation af motorkøretøjer samt dele og brændstof hertil jf. 50 Salg af fødevarer og drikkevarer til fortæring på stedet jf. 55.30, 55.40, 55.5 Udlejning af varer til personligt brug eller i husholdninger jf. 71.40 Auktionshandel jf. 51";; 1008;"52.1";3;Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger;;Handel fra kolonial- og købmandsforretninger, døgnkiosker, supermarkeder, varehuse og stormagasiner;;;; 1009;"52.11";4;Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på nærings- og nydelsesmidler;;"Detailhandel med en lang række forskellige varer, hvor 2/3 af detailomsætningen ligger på nærings- og nydelsesmidler Aktiviteter, der almindeligvis udøves af blandede forretninger, som ud over deres salg af nærings- og nydelsesmidler handler med forskellige andre varekategorier fx beklædningsartikler, møbler, husholdningsapparater, isenkram, kosmetik";;;; 1010;"52.11.10";5;Kolonialhandel;;Detailhandel overvejende med nærings- og nydelsesmidler fra almindeligvis mindre butikker og discountbutikker med begrænset fødevaresortiment;Grovvarehandel i forbindelse med kolonial- og købmandshandel;"Døgnkiosker jf. 52.11.20 Supermarkeder jf. 52.11.30";; 1011;"52.11.20";5;Døgnkiosker;;Kiosker med udvidet åbningstid hele året (aften og lørdag/ søndag). Butikkerne fører et blandet udvalg af varer med hovedvægten lagt på nærings- og nydelsesmidler;;"Købmands- og kioskhandel i sommerhusområder jf. 52.11.10 Videokiosker jf. 71.40.10 Bladkiosker jf. 52.26.00 Chokolade- og konfektureforretninger jf. 52.24.20 Kiosksalg i forbindelse med servicestationer jf. 50.50.20";; 1012;"52.11.30";5;Supermarkeder;;Forretninger med fuldt fødevaresortiment og et salgsareal på mindst 400 kvm. hvor non-food-varer som hovedregel udgør mindre end 20% af detailomsætningen;;Selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 kvm. jf. 52.12.10;; 1013;"52.12";4;Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger;;"Detailhandel med en lang række forskellige varer, hvor hovedvægten ligger på ikke-nærings- og nydelsesmidler (mere end 20% af detailomsætningen) Forretninger, der fører et bredt udvalg af varer fx beklædningsartikler, møbler, husholdningsapparater, isenkram, kosmetik, bijouterivarer, legetøj, sportsartikler";;;; 1014;"52.12.10";5;Varehuse;;Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20 % af den samlede omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 kvm.;;;; 1015;"52.12.20";5;Stormagasiner;;Forretninger med et bredt sortiment af udvalgsvarer og et salgsareal på mindst 2.500 kvm. med betjening i de enkelte afdelinger;;;; 1016;"52.2";3;Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger;;;;;; 1017;"52.21";4;Frugt- og grøntforretninger;;;;;; 1018;"52.21.00";5;Frugt- og grøntforretninger;;;"Frugt- og grøntforretninger der også sælger blomster Detailhandel med økologiske grønsager";"Forretninger der udelukkende sælger blomster jf. 52.48.75 Detailhandel udelukkende med konserverede frugter og grønsager jf. 52.27.90 Planteforhandlere og havecentre jf. 52.48.80 Torve- og stadehandel med frugt og grønt jf. 52.62.10";; 1019;"52.22";4;Slagter- og viktualieforretninger;;;;;; 1020;"52.22.00";5;Slagter- og viktualieforretninger;;Slagter- og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i forbindelse med detailhandel;Smørrebrødsforretninger;"Diner transportable jf. 55.52.00 Fremstilling af pølser (pølsemagerier), pateer mv. jf. 15.13.90 Slagterforretninger, hvor den største værditilvækst fremkommer i forbindelse med kødforarbejdning jf. 15.13.90";; 1021;"52.23";4;Fisk- og vildtforretninger;;;;;; 1022;"52.23.00";5;Fisk- og vildtforretninger;;;;;; 1023;"52.24";4;Detailhandel med brød, chokolade og konfekture;;;;;; 1024;"52.24.10";5;Brødudsalg;;Detailhandel med brød uden eget bageri;;Bagerforretninger jf. 15.81.20;; 1025;"52.24.20";5;Chokolade- og konfektureforretninger;;;;;; 1026;"52.25";4;Vinforretninger;;;;;; 1027;"52.25.00";5;Vinforretninger;;Forretninger der udelukkende sælger vin og spiritus;;;; 1028;"52.26";4;Tobaks- og vinforretninger;;;;;; 1029;"52.26.00";5;Tobaks- og vinforretninger;;;Bladkiosker;Døgnkiosker jf. 52.11.20;; 1030;"52.27";4;Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger;;;;;; 1031;"52.27.10";5;Osteforretninger;;;;;; 1032;"52.27.30";5;Helsekostforretninger;;Detailhandel især med naturprodukter;;;; 1033;"52.27.90";5;Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt;;;"Kaffe-, the- og delikatesseforretninger Detailhandel udelukkende med konserverede frugter og grønsager";;; 1034;"52.3";3;Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetik og toiletartikler;;;;;; 1035;"52.31";4;Apoteker;;;;;; 1036;"52.31.00";5;Apoteker;;;Håndkøbsudsalg;;; 1037;"52.32";4;Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler;;;;;; 1038;"52.32.00";5;Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler;;;;Bandagister jf. 33.10.90;; 1039;"52.33";4;Detailhandel med kosmetik og toiletartikler;;;;;; 1040;"52.33.10";5;Parfumerier;;;;Salg af parfumevarer ved homeparties og demonstrationssalg jf. 52.63.00;; 1041;"52.33.20";5;Materialister;;Detailhandel med blandet sortiment af materialvarer;;Detailhandel udelukkende med naturprodukter jf. 52.27.30;; 1042;"52.4";3;Anden detailhandel med nye varer fra specialforretninger;;;;;; 1043;"52.41";4;Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.;;;;;; 1044;"52.41.00";5;Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.;;;"Forretninger, der forhandler kjolestoffer i forbindelse med boligtekstiler Forretninger, der forhandler sy- og besætningsartikler Detailhandel med presenninger og markiser";Forretninger, der udelukkende forhandler boligtekstiler jf. 52.44.30;; 1045;"52.42";4;Detailhandel med beklædningsartikler;;;"Handskeforretninger Detailhandel med læder-, skind- og pelsbeklædning Detailhandel med paraplyer og stokke";Forhandlere af brugt tøj jf. 52.50.90;; 1046;"52.42.10";5;Dametøjsforretninger;;;"Trikotageforretninger Damehatteforretninger Korsetforretninger Strømpeforretninger Lingeriforretninger Pelsforretninger Pelsopbevaring";Buntmagerier jf. 18.30.00;; 1047;"52.42.20";5;Herretøjsforretninger;;;"Drengekonfektionsforretninger Detailhandel med slips, seler o.l.";;; 1048;"52.42.30";5;Herre- og dametøjsforretninger (blandet);;;;;; 1049;"52.42.40";5;Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger;;;;Barnevognsforretninger jf. 52.48.99;; 1050;"52.43";4;Detailhandel med skotøj og lædervarer;;;;;; 1051;"52.43.10";5;Skotøjsforretninger;;;;"Reparation af skotøj jf. 52.71.00 Håndskomagere jf. 19.30.10";; 1052;"52.43.20";5;Lædervareforretninger;;Detailhandel med tasker, kufferter, mapper, rejseartikler o.l. af læder og andet materiale;;"Reparation af lædervarer jf. 52.71.00 Detailhandel med lædertøj jf. 52.42";; 1053;"52.44";4;Detailhandel med møbler, tæpper og andre boligtekstiler, belysningsartikler, køkkenudstyr mv.;;;;;; 1054;"52.44.10";5;Møbelforretninger;;;Detailhandel med kurvemøbler;"Antikvitetsforretninger jf. 52.50.20 Detailhandel med kontormøbler jf. 52.48.65";; 1055;"52.44.20";5;Tæppeforretninger;;;Detailhandel med ægte tæpper;;; 1056;"52.44.30";5;Boligtekstilforretninger;;Forretninger, der udelukkende forhandler boligtekstiler, dvs. gardiner, puder, dyner, sengeudstyr o.l.;Gardinmontering;Forretninger, der forhandler boligtekstiler i forbindelse med kjolestoffer jf. 52.41.00;; 1057;"52.44.40";5;Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn;;;Detailhandel med ikke-elektriske komfurer og køleskabe;"Specialforretninger med hårde hvidevarer jf. 52.45.10 Isenkramforretninger jf. 52.46.10";; 1058;"52.44.50";5;Detailhandel med belysningsartikler;;;;El-installatører med butikshandel jf. 45.31.00;; 1059;"52.45";4;Detailhandel med husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr samt musikinstrumenter;;;;;; 1060;"52.45.10";5;Detailhandel med husholdningsmaskiner og -apparater;;;"Detailhandel med hårde hvidevarer Detailhandel med støvsugere Detailhandel med symaskiner";Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater jf. 52.72.10;; 1061;"52.45.20";5;Radio- og tv-forretninger;;;"Detailhandel med antenner Udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og tv";"Forhandling af autoradioer jf. 50.30.20 Opsætning af antenner jf. 45.31.00 Radio- og tv-reparationsværksteder jf. 52.72.20 Udlejning af radio- og tv-apparater uden detailhandel jf. 71.40.90 Udlejning af videobånd jf. 71.40.10";; 1062;"52.45.30";5;Pladeforretninger;;;Detailhandel med bånd, cd'er, videofilm og av-udstyr;"Udlejning af videobånd jf. 71.40.10 Detailhandel med brugte plader jf. 52.50.90";; 1063;"52.45.40";5;Forhandlere af musikinstrumenter;;;Detailhandel med noder;Klaverstemning jf. 52.74.90;; 1064;"52.46";4;Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet;;;;;; 1065;"52.46.10";5;Isenkramforretninger;;Detailhandel med isenkram, køkkenudstyr, glas og porcelæn;"Værktøjsmagasiner Specialforretninger med havebrugsmaskiner Detailhandel med græsslåmaskiner uanset driftsmåde";"Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn jf. 52.44.40 Detailhandel med hårde hvidevarer jf. 52.45.10 Byggemarkeder jf. 52.46.20 Låsesmede jf. 52.74.20";; 1066;"52.46.20";5;Byggemarkeder;;;;Handel udelukkende med træ- og byggematerialer jf. 51.53.10;; 1067;"52.46.30";5;Farve- og tapetforretninger;;;;Detailhandel med kunstnerfarver jf. 52.47.00;; 1068;"52.47";4;Bog- og papirhandlere;;;;;; 1069;"52.47.00";5;Bog- og papirhandlere;;;"Detailhandel udelukkende med papirvarer og kontorartikler Detailhandel med plakater Detailhandel med kunstnerfarver";"Bladkiosker jf. 52.26.00 Bogantikvariater jf. 52.50.10 Detailhandel udelukkende med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware jf. 52.48.65";; 1070;"52.48";4;Anden detailhandel fra specialforretninger;;;;;; 1071;"52.48.05";5;Urmagerforretninger;;;Optik i forbindelse med ure;Urreparationsværksteder jf. 52.73.00;; 1072;"52.48.10";5;Urmager- og guldsmedeforretninger;;;Optik i forbindelse med ure, guld- og sølvvarer;"Urreparationsværksteder jf. 52.73.00 Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20";; 1073;"52.48.15";5;Guldsmede- og juvelerforretninger;;;Detailhandel med smykker uanset materiale;Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20;; 1074;"52.48.20";5;Specialoptikere;;;;;; 1075;"52.48.25";5;Fotoforretninger;;;;Fotografisk virksomhed jf. 74.81;; 1076;"52.48.30";5;Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder);;;Souvenirforretninger;;; 1077;"52.48.35";5;Kunsthandel og gallerivirksomhed;;;;"Kunstudstillinger med entrebetaling jf. 92.52.00 Antikvitetsforretninger jf. 52.50.20 Kunstauktioner jf. 51.18.00";; 1078;"52.48.40";5;Frimærke- og møntforretninger;;;;;; 1079;"52.48.45";5;Sportsforretninger;;;"Detailhandel med campingudstyr Detailhandel med lystfiskerartikler Detailhandel med jagtudstyr Detailhandel udelukkende med sports- og fritidstøj Detailhandel med sports- og kondisko";Detailhandel med lystbåde jf. 52.48.55;; 1080;"52.48.50";5;Legetøjsforretninger;;;"Hobbyforretninger Detailhandel med festartikler og fyrværkeri Detailhandel med video- og computerspil";;; 1081;"52.48.55";5;Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil;;;;Udlejning af lystbåde jf. 71.40.90;; 1082;"52.48.60";5;Cykel- og knallertforretninger;;;;"Barnevognsforretninger jf. 52.48.99 Cykel- og knallertreparationsværksteder jf. 52.74.10";; 1083;"52.48.65";5;Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og programmel;;Detailhandel med pc'er samt konsulentvirksomhed i forbindelse hermed;"Detailhandel med skrivemaskiner, regnemaskiner, lommeregnere o.l. Detailhandel med kontormøbler";;; 1084;"52.48.70";5;Detailhandel med telekommunikationsudstyr;;;Detailhandel med telefonapparater;;; 1085;"52.48.75";5;Blomsterforretninger;;;Blomsterbinding;"Frugt- og grøntforretninger, der også sælger blomster jf. 52.21.00 Stadehandel med blomster jf. 52.62.10";; 1086;"52.48.80";5;Planteforhandlere og havecentre;;;Frøforretninger;"Planteskoler jf. 01.12.20 Detailhandel med juletræer jf. 52.62.90";; 1087;"52.48.85";5;Dyrehandel;;Detailhandel med kæledyr;"Fugle- og akvarieforretninger Artikler til kæledyr";"Kenneler jf. 01.25.30 Stutterier jf. 01.22.10 Opdræt af kæledyr jf. 01.25.90";; 1088;"52.48.90";5;Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug;;;"Detailhandel med brænde Flaskegasforhandlere Olieselskabernes depoter med salg fortrinsvis til parcelhuse Detailhandel med koks";;; 1089;"52.48.95";5;Pornobutikker;;;;;; 1090;"52.48.99";5;Detailhandel med andre varer;;;"Detailhandel med barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse Skibsproviantering med butikshandel Detailhandel med køkken- og badeværelseselementer";;; 1091;"52.5";3;Detailhandel med brugte varer fra forretninger;;;;;; 1092;"52.50";4;Detailhandel med brugte varer fra forretninger;;;;;; 1093;"52.50.10";5;Bogantikvariater;;;;;; 1094;"52.50.20";5;Antikvitetsforretninger;;;;;; 1095;"52.50.90";5;Andre forhandlere af brugte varer;;;"Forhandlere af brugt tøj Forhandlere af brugte grammofonplader Marskandisere";Detailhandel med brugte motorkøretøjer jf. 50.10;; 1096;"52.6";3;Detailhandel bortset fra butikshandel;;;;;; 1097;"52.61";4;Detailhandel fra postordreforretninger;;;;;; 1098;"52.61.00";5;Detailhandel fra postordreforretninger;;Detailhandel med alle former for varer, der bestilles pr. post. Varerne sendes til kunden, der har valgt varerne efter annoncer, kataloger, efter prøve eller på grundlag af anden form for avertering.;Direkte salg via tv, radio og telefon;"Postordresalg i forbindelse med butikshandel jf. 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv. jf. 50.30";; 1099;"52.62";4;Detailhandel fra stadepladser og markeder;;Detailhandel med alle former for varer almindeligvis fra mobile stadepladser eller fra faste torvepladser;;;; 1100;"52.62.10";5;Frugt- og grøntstader;;;Stadehandel med blomster;;; 1101;"52.62.90";5;Anden detailhandel fra stadepladser og markeder;;;Juletræssalg;"Pølsevogne jf. 55.30.20 Isbarer jf. 55.30.20";; 1102;"52.63";4;Anden detailhandel bortset fra butikshandel;;;;;; 1103;"52.63.00";5;Anden detailhandel bortset fra butikshandel;;Detailhandel med alle slags varer, som ikke kan henføres til en af de foregående kategorier fx ved dørsalg eller fra salgsautomater;Homeparties og demonstrationssalg;"Detailhandel fra postordreforretninger jf. 52.61.00 Detailhandel fra stadepladser og markeder jf. 52.62";; 1104;"52.7";3;Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug;;Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug, når det ikke sker i forbindelse med fremstilling, engroshandel eller detailhandel. Sker det i tilknytning hertil, henføres reparationsvirksomheden til den pågældende form for fremstilling,;;"Autoreparationsværksteder jf. 50.20.10 Reparation af motorcykler jf. 50.40.00 Reparation af kontormaskiner og edb-udstyr jf. 72.50.00";; 1105;"52.71";4;Reparation af sko eller andre lædervarer;;;;;; 1106;"52.71.00";5;Reparation af sko eller andre lædervarer;;;Nøgle- og hælebarer;;; 1107;"52.72";4;Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio- og tv-reparationsværksteder;;;;;; 1108;"52.72.10";5;Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater;;;Reparation af hårde hvidevarer;;; 1109;"52.72.20";5;Radio- og tv-reparationsværksteder;;;Reparation af autoradioer;Opsætning af antenner jf. 45.31.00;; 1110;"52.73";4;Reparation af ure;;;;;; 1111;"52.73.00";5;Reparation af ure;;;;Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20;; 1112;"52.74";4;"Reparation af cykler; låsesmede og anden reparationsvirksomhed";;;;;; 1113;"52.74.10";5;Cykelreparationsværksteder;;;Reparation af knallerter;;; 1114;"52.74.20";5;Låsesmede;;;;Nøgle- og hælebarer jf. 52.71.00;; 1115;"52.74.90";5;Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug;;Reparation og ændring af beklædningsartikler;"Reparation af haveredskaber Klaverstemning";Møbelpolstrere jf. 36.11.20;; 1116;"H";1;Hotel- og restaurationsvirksomhed;;;;;; 1117;"55";2;Hotel- og restaurationsvirksomhed;;;;;; 1118;"55.1";3;Hoteller;;Udlejning af faciliteter til korttidsophold fx hoteller, moteller, feriepensionater, kroer med overnatningsfaciliteter eller hoteller med konferencelokaler;Restaurationsvirksomhed i forbindelse med udlejning af faciliteter til korttidsophold, selvom restaurationsvirksomheden er størst;"Langtidsudlejning af møblerede boliger jf. 70.20.30 Timeshare-hoteller jf. 70.20.30";; 1119;"55.11";4;Hoteller med restauration;;;;;; 1120;"55.11.10";5;Hoteller med restauration;;;Refugier;;; 1121;"55.11.20";5;Konferencecentre og kursusejendomme;;Hoteller med konferencelokaler, hvor overnatnings- og restaurationsfaciliteter helt overvejende stilles til rådighed for konference- og kursusdeltagere;;;; 1122;"55.12";4;Hoteller uden restauration;;;;;; 1123;"55.12.00";5;Hoteller uden restauration;;;Hoteller der tilbyder morgenmad til overnattende gæster;;; 1124;"55.2";3;Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold;;Udlejning af faciliteter til korttidsophold fx feriebyer, hytter og lejligheder, campingpladser og campingfaciliteter eller andre faciliteter til korttidsophold som fx værelsesudlejning til turister, vandrehjem, overnatningshytter;;"Langtidsudlejning af møblerede boliger jf. 70.20.30 Lystbådehavne jf. 63.22.20 Ferieboligudlejning jf. 70.31.30";; 1125;"55.21";4;Vandrehjem;;;;;; 1126;"55.21.00";5;Vandrehjem;;;;;; 1127;"55.22";4;Campingpladser;;;;;; 1128;"55.22.00";5;Campingpladser;;;;;; 1129;"55.23";4;Feriecentre og andre faciliteter til korttidsophold;;;;;; 1130;"55.23.10";5;Feriecentre;;Udlejning, normalt på ugebasis af logi i lejligheder eller huse med køkkenfaciliteter. Lejlighederne/husene er samlet i centre under fælles ledelse. Centrene indeholder fællesfaciliteter fx svømmebad, sportsanlæg;;;; 1131;"55.23.90";5;Andre faciliteter til korttidsophold;;"Feriekolonier Værelsesudlejning til turister Drift af sovevogne";;Ferieboligudlejning jf. 70.31.30;; 1132;"55.3";3;Restaurationsvirksomhed;;"Salg af madretter almindeligvis til fortæring på stedet samt salg af drikkevarer, som indtages sammen med maden på fx restauranter, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier Fast-food salgssteder som fx burgerbarer Restauranter, der leverer mad ud af huset Restaurationsvirksomhed i tog, på færger o.l.";;"Ovennævnte virksomhed i forbindelse med hotelvirksomhed jf. 55.11 Salg fra automater jf. 52.63.00 Cateringvirksomhed jf. 55.52.00";; 1133;"55.30";4;Restaurationsvirksomhed;;;;;; 1134;"55.30.10";5;Restauranter;;Salg af måltider med bordservering;"Diner transportable med restaurationsvirksomhed Drift af spisevogne";Selskabslokaler og forsamlingshuse jf. 55.30.90;; 1135;"55.30.20";5;Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.;;;"Burgerbarer Pizzeriaer (uden bordservering)";;; 1136;"55.30.90";5;Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.;;;;Cateringvirksomhed jf. 55.52.00;; 1137;"55.4";3;Beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv.;;Salg af drikkevarer normalt til indtagelse på stedet;;"Ovennævnte virksomhed i forbindelse med hotelvirksomhed jf. 55.11 Salg fra automater jf. 52.63.00";; 1138;"55.40";4;Beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv.;;;;;; 1139;"55.40.10";5;Værtshuse, bodegaer mv.;;;;;; 1140;"55.40.20";5;Diskoteker og natklubber;;;;;; 1141;"55.40.90";5;Kaffebarer mv.;;Udskænkningssteder uden spiritusbevilling;;Isbarer jf. 55.30.20;; 1142;"55.5";3;Kantiner og cateringvirksomhed;;;;;; 1143;"55.51";4;Kantiner;;;;;; 1144;"55.51.00";5;Kantiner;;Salg af madretter og drikkevarer almindeligvis til reducerede priser til en afgrænset gruppe af personer, som normalt har en indbyrdes erhvervsmæssig tilknytning;Kantiner på uddannelsesinstitutioner;;; 1145;"55.52";4;Catering og diner transportable;;;;;; 1146;"55.52.00";5;Catering og diner transportable;;Salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset;Levering til flyselskaber;Diner transportable med tilhørende restaurationsvirksomhed jf. 55.30.10;; 1147;"I";1;Transportvirksomhed mv.;;;;;; 1148;"60";2;"Landtransport; rørtransport";;"Virksomhed i forbindelse med passager- eller godstransport med jernbane eller ad vej, uanset om der er tale om rutefart eller ej samt godstransport via rørledning Drift af godsterminaler og parkeringsanlæg, behandling og oplagring af gods mv. Udlejning af transportmidler med fører eller operatør";;"Større reparationer eller ombygning af transportudstyr jf. 35, 50.20 Anlæg, reparation og vedligeholdelse af veje og jernbaner jf. 45.21.00 Udlejning af transportmidler uden fører eller operatør jf. 71.10.00, 71.2 Ambulancetransport jf. 75.25.00";; 1149;"60.1";3;Jernbaner;;;;;; 1150;"60.10";4;Jernbaner;;;;;; 1151;"60.10.00";5;Jernbaner;;Passager- og godstransport med fjerntog og regionaltog;;"Nærtrafik med jernbaner i byområder og deres omegne (S-tog o.l.) jf. 60.21.00 Drift af sovevogne jf. 55.23.90 Drift af spisevogne jf. 55.30.10 Drift af passager- og godsterminaler jf. 63.21.10 Behandling og oplagring af gods jf. 63";; 1152;"60.2";3;Anden landtransport;;;;;; 1153;"60.21";4;Bus- og S-togstrafik mv., rutefart;;;;;; 1154;"60.21.00";5;Bus- og S-togstrafik mv., rutefart;;"Nærtrafik med jernbaner i byområder og deres omegne Nær- og fjerntrafik med bus, sporvogn, trolleybus, undergrundsbane, højbane mv. der normalt foregår i henhold til en fast køreplan, og almindeligvis med på- og afstigning ved faste stoppesteder";Skolebuskørsel og drift af lufthavnsbusser;"Turistbuskørsel jf. 60.23.00 Busterminaler og stationer jf. 63.21.10";; 1155;"60.22";4;Taxikørsel;;;;;; 1156;"60.22.00";5;Taxikørsel;;;Udlejning af personbiler med fører fx limousinekørsel;Drift af taxicentraler jf. 63.21.10;; 1157;"60.23";4;Anden passagertransport, ikke rutefart;;;;;; 1158;"60.23.00";5;Anden passagertransport, ikke rutefart;;"Turistbuskørsel Udflugtskørsel og anden lejlighedsvis bustrafik fx ældrekørsel, handicapkørsel Hestevognskørsel";;;; 1159;"60.24";4;Vejgodstransport;;;;"Drift af godsterminaler jf. 63.21.10 Udlejning af containere jf. 71.21.10 Transport af affald fx renovationskørsel jf. 90.00.20 Transportvirksomhed sammen med speditørvirksomhed jf. 63.40.20 Distribution af breve og postpakker jf. 64.1";; 1160;"60.24.10";5;Vognmandsvirksomhed;;;"Fragtmænd Udlejning af lastbiler med fører";Udlejning af lastbiler uden fører jf. 71.21.90;; 1161;"60.24.20";5;Flytteforretninger;;;;;; 1162;"60.3";3;Rørtransport;;;;;; 1163;"60.30";4;Rørtransport;;;;;; 1164;"60.30.00";5;Rørtransport;;Transport af luftarter, væsker (fx olie), slam o.l. via rørledninger på kontrakt eller honorarbasis;DORAS A/S;Distribution af naturgas eller syntetisk gas, vand eller damp jf. 40, 41;; 1165;"61";2;Skibsfart;;"Transport af passagerer eller gods til vands på faste eller ikke-faste ruter Drift af færger Udlejning af skibe og både med besætning";;"Bortforpagtede restauranter og barer om bord på skibe jf. 55.30, 55.40 Godsbehandling, oplagring af gods, drift af havne og anden hjælpevirksomhed som fx dokning, lodsning, lægtertransport, bjærgning jf. 63";; 1166;"61.1";3;Sø- og kysttransport;;Transport af passagerer eller gods til havs eller i kystfarvande;;;; 1167;"61.10";4;Sø- og kysttransport;;;;;; 1168;"61.10.10";5;Rederivirksomhed, fragtfart;;Transport af gods. Bugsering af pramme, boreplatforme mv.;;;; 1169;"61.10.20";5;Rederivirksomhed, færge- og passagerfart;;Restaurationsvirksomhed, kioskhandel og salg af toldfri varer (ikke bortforpagtet) i forbindelse med passager- og færgefart, også selvom transportvirksomheden er mindst.;;;; 1170;"61.2";3;Transport ad indre vandveje;;;;;; 1171;"61.20";4;Transport ad indre vandveje;;;;;; 1172;"61.20.00";5;Transport ad indre vandveje;;"Transport af passagerer (fx udflugtsture) og gods på åer, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder havneområder Drift af udflugts- og turistbåde";;;; 1173;"62";2;Lufttransport;;;;;; 1174;"62.1";3;Ruteflyvning;;;;;; 1175;"62.10";4;Ruteflyvning;;;;;; 1176;"62.10.00";5;Ruteflyvning;;Transport af passagerer eller gods med fly på faste ruter og i henhold til fast tidsplan;;"Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00 Regelmæssig charterflyvning jf. 62.20.10, 62.20.20";; 1177;"62.2";3;Charterflyvning, taxiflyvning mv.;;;;;; 1178;"62.20";4;Charterflyvning, taxiflyvning mv.;;;;;; 1179;"62.20.10";5;Charterflyvning med passagerer;;;;"Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00 Charterrejser med overnatning jf. 63.30.20";; 1180;"62.20.20";5;Charterflyvning med gods;;;;Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00;; 1181;"62.20.30";5;Taxiflyvning mv.;;;"Rundflyvning Udlejning af luftfartøjer med besætning";"Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00 Sprøjtning af afgrøder fra luften jf. 01.41.10 Luftreklamering jf. 74.40.90 Luftfotografering jf. 74.81.10 Udlejning af luftfartøjer uden besætning jf. 71.23.00";; 1182;"62.3";3;Rumfart;;;;;; 1183;"62.30";4;Rumfart;;;;;; 1184;"62.30.00";5;Rumfart;;"Opsendelse af satellitter og rumfartøjer Transport i rummet af gods og personer";;;; 1185;"63";2;"Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling";;;;;; 1186;"63.1";3;Godsbehandling og oplagring;;;;;; 1187;"63.11";4;Godsbehandling;;;;;; 1188;"63.11.00";5;Godsbehandling;;Lastning og losning af gods eller passagerbagage uanset transportmåde;Stevedorevirksomhed;Godsterminaler jf. 63.21.10;; 1189;"63.12";4;Oplagrings- og pakhusvirksomhed;;;;;; 1190;"63.12.00";5;Oplagrings- og pakhusvirksomhed;;Drift af lagerfaciliteter til alle former for varer;"Kornsiloer Kølehuse som ikke er en integreret del af en virksomhed med en anden hovedaktivitet Isværker Møbelopbevaring";"Parkeringsanlæg til motorkøretøjer jf. 63.21.20 Opbevaring af pelse jf. 52.42.10";; 1191;"63.2";3;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;;;;;; 1192;"63.21";4;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport;;Aktiviteter i forbindelse med transport til lands af passagerer eller gods;;Redningskorps jf. 75.25.00;; 1193;"63.21.10";5;Stationer og godsterminaler;;;Drift af taxicentraler;;; 1194;"63.21.20";5;Parkerings- og garageanlæg;;;"Vinteropbevaring af campingvogne Drift af faciliteter til cykelparkering";;; 1195;"63.21.30";5;Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler;;;;;; 1196;"63.22";4;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart;;Aktiviteter i forbindelse med transport til vands af passagerer og gods;;;; 1197;"63.22.10";5;Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne);;;Terminaler;;; 1198;"63.22.20";5;Lystbådehavne;;;Marinaer;;; 1199;"63.22.30";5;Fyrvæsen og lodserier;;;;;; 1200;"63.22.40";5;Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen;;;Dykkervirksomhed og frømandsvirksomhed;;; 1201;"63.23";4;Lufthavne mv.;;;;;; 1202;"63.23.00";5;Lufthavne mv.;;"Aktiviteter i forbindelse med transport i luften af passagerer og gods Drift af terminaler fx lufthavnsterminaler Regulering af flytrafikken Jordpersonalets aktiviteter på flyvepladser mv.";;"Drift af flyveskoler jf. 80.41.00 Drift af lufttransportskoler jf. 80.22.50";; 1203;"63.3";3;Rejse- og turistbureauer mv.;;;;;; 1204;"63.30";4;Rejse- og turistbureauer mv.;;;;;; 1205;"63.30.10";5;Turistbureauer;;;"Turistforeninger (udlejning af ferieboliger, hvor dette er en integreret del af aktiviteten) Vejledning og bistand for turister";Ferieboligudlejning, hvor dette ikke er en integreret del af turistbureauernes aktivitet jf. 70.31.30;; 1206;"63.30.20";5;Rejsebureauer, turarrangerende;;Charterrejser med overnatning;;;; 1207;"63.30.30";5;Rejsebureauer, billetudstedende;;;;;; 1208;"63.30.40";5;Turistguidevirksomhed;;;Rejseledervirksomhed;;; 1209;"63.4";3;Anden transportformidling;;"Formidling af transportopgaver til lands, til vands eller i luften Modtagelse af samlegods og individuelt gods (herunder afhentning og samling af gods) Udfærdigelse og fremskaffelse af transportdokumenter og fragtbreve Sø-, luft- og vejfragtspeditørers virksomhed Godsbehandling fx pakning, ompakning, prøveudtagning, vejning af gods";;"Kurertjeneste jf. 64.12.00 Agenturvirksomhed i forbindelse med godsforsikring jf. 67.20.10";; 1210;"63.40";4;Anden transportformidling;;;;;; 1211;"63.40.10";5;Skibsmæglervirksomhed;;Varetagelse af ind- og udklarering af skibe som mellemled mellem redere og afskibere eller modtagere af varer;;;; 1212;"63.40.20";5;Speditørvirksomhed;;;"Shippingvirksomhed Speditørvirksomhed sammen med transportvirksomhed, selvom transportvirksomheden er størst";Privat kurertjeneste jf. 64.12.00;; 1213;"63.40.30";5;Vejere og målere;;;;;; 1214;"63.40.90";5;Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport;;;;;; 1215;"64";2;Post og telekommunikation;;;;;; 1216;"64.1";3;Postbefordring og kurertjeneste;;;;;; 1217;"64.11";4;Postvæsen;;;;;; 1218;"64.11.00";5;Postvæsen;;;Udlejning af postbokse;"Postgirovirksomhed jf. 65.12.00 Girobank jf. 65.12.00";; 1219;"64.12";4;Kurertjeneste og udbringning af dagblade;;;;;; 1220;"64.12.00";5;Kurertjeneste og udbringning af dagblade;;Afhentning, transport og udbringning af breve og småpakker, der udføres af private virksomheder;"Budforretninger Avisudbringning fx Bladkompagniet";"Reklamedistribution jf. 74.40.90 Distribution af annonce- og distriktsblade jf. 74.40.90";; 1221;"64.2";3;Telekommunikation;;;;;; 1222;"64.20";4;Telekommunikation;;;;;; 1223;"64.20.00";5;Telekommunikation;;"Transmission af lyd, billeder, data eller andre informationer via kabel, radiofoni, relæstationer eller satellitter Telefon, telegraf og telex Vedligeholdelse af telekommunikationsnet Transmission af radio- og tv-programmer";Telefonselskaber;"Telefonpasning jf. 74.83.90 Produktion af radio- og tv-programmer, også selvom det sker i forbindelse med transmission jf. 92.20.00 Installering af telefonanlæg jf. 45.31.00";; 1224;"J";1;Pengeinstitutter, firnansierings- og forsikringsvirksomhed;;;;;; 1225;"65";2;Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed;;;;;; 1226;"65.1";3;Pengeinstitutter;;;;;; 1227;"65.11";4;Danmarks Nationalbank;;;;;; 1228;"65.11.00";5;Danmarks Nationalbank;;;;Den kgl. Mønt jf. 36.21.00;; 1229;"65.12";4;Banker, sparekasser og andelskasser;;;;;; 1230;"65.12.00";5;Banker, sparekasser og andelskasser;;;"Postgiroaktivitet . Girobank.";;; 1231;"65.2";3;Anden finansieringsvirksomhed;;;;;; 1232;"65.21";4;Finansiel leasing;;;;;; 1233;"65.21.00";5;Finansiel leasing;;;;;; 1234;"65.22";4;Anden kreditformidling;;Kreditformidling, hvor der er et direkte låneforhold mellem oprindelig långiver og låntager;;;; 1235;"65.22.30";5;Realkreditinstitutter mv.;;DLR;;;; 1236;"65.22.40";5;Andre kreditinstitutter;;Foretagender, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning og som ikke er klassificeret som pengeinstitutter eller realkreditinstitutter.;Hypotekbanken, Fiskeribanken, Kommunekredit, Dansk Eksportfinansieringsfond og Danmarks Skibskreditfond;;; 1237;"65.22.50";5;Kreditformidling af andre kreditinstitutter;;CMO-selskaber og pengemarkedsinvestering;;;; 1238;"65.22.60";5;Finansieringsselskaber;;Kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber;;;; 1239;"65.22.95";5;Anden udlånsvirksomhed;;Factoring, confirming, kontraktfinansiering og finansieringsfonde (fx Grundejernes Finansieringsfond);;;; 1240;"65.23";4;Finansielle institutioner i.a.n.;;;;;; 1241;"65.23.10";5;Investeringsforeninger;;"Foreninger, hvis formål er investering af medlemmernes midler i et bredt udvalg af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager. Foreningerne er underlagt offentligt tilsyn Investering i værdipapirer fx aktier, obligationer, indlånsbeviser, investeringscertifikater";;;; 1242;"65.23.20";5;Investeringsselskaber;;Ventureselskaber.;;;; 1243;"65.23.30";5;Fondsmæglerselskaber;;Fondsmægleres handel for egen regning.;;Handel med værdipapirer for andres regning jf. 67.12.00.;; 1244;"65.23.40";5;Finansielle holdingselskaber;;Selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre finansielle selskaber.;;;; 1245;"65.23.95";5;Finansieringsvirksomhed i øvrigt;;Fonde, der ikke primært har velgørende eller socialt sigte og som ikke har nævneværdig produktion af varer eller tjenester. Engroshandel med guld til finansielle formål.;;Finansiel leasing jf. 65.21.00. Fonde, der har velgørende eller socialt sigte jf. 85.32.60.;; 1246;"66";2;Forsikringsvirksomhed;;Risikospredning på langt og kort sigt med eller uden opsparing;;;; 1247;"66.0";3;Forsikringsvirksomhed;;;;;; 1248;"66.01";4;Livsforsikring;;;;;; 1249;"66.01.00";5;Livsforsikring;;Forsikring og genforsikring af liv med eller uden opsparing;Begravelseskasser;;; 1250;"66.02";4;Pensionsforsikring;;;;;; 1251;"66.02.10";5;Pensionskasser;;Foreninger som har til formål at udbetale pensionsydelser til medlemmerne af pensionskassen;;Socialforsikring fx ATP, arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00;; 1252;"66.02.90";5;Anden pensionsforsikring;;Udbetaling af pensionsydelser på almindelige forsikringsvilkår;Firmapensionskasser;Socialforsikring fx ATP, arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00;; 1253;"66.03";4;Anden forsikringsvirksomhed;;;;;; 1254;"66.03.10";5;Skadesforsikringsvirksomhed;;Forsikring og genforsikring bortset fra livsforsikring fx ulykkesforsikring, brandforsikring, forsikring af fast ejendom, forsikring af motorkøretøjer, både, skibe og fly, transportforsikring mod økonomisk tab, ansvarsforsikring;;;; 1255;"66.03.20";5;Sygeforsikring;;Forsikring mod omkostninger i forbindelse med sygdom;;;; 1256;"66.03.90";5;Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt;;;Rejsegarantifonden;;; 1257;"67";2;Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed;;;;;; 1258;"67.1";3;Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed;;Servicevirksomhed inden for eller i nær tilknytning til bank- og finansieringsvirksomhed, men tjenesteydelserne indebærer ikke i sig selv bank- og finansieringsvirksomhed;;;; 1259;"67.11";4;Fondsbørsen mv.;;;;;; 1260;"67.11.00";5;Fondsbørsen mv.;;Forvaltning af og tilsyn med kapitalmarkeder, når denne aktivitet ikke udøves af offentlige myndigheder;Garantiinstituttet for futures og options;;; 1261;"67.12";4;Børsmæglervirksomhed;;;;;; 1262;"67.12.00";5;Børsmæglervirksomhed;;Handel på kapitalmarkeder for andres regning (fx handel med værdipapirer) og lignende virksomhed;;Handel på kapitalmarkeder for egen regning jf. 65.23;; 1263;"67.13";4;Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed;;;;;; 1264;"67.13.00";5;Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed;;;"Værdipapircentralen Pengeinstitutternes betalingsservice Realkreditmæglere Investeringsrådgivning Vekselkontorer mv.";;; 1265;"67.2";3;Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed;;;;;; 1266;"67.20";4;Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed;;;;;; 1267;"67.20.10";5;Forsikringsagenturer;;;;;; 1268;"67.20.90";5;Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed;;;Aktuarers og taksatorers virksomhed;;; 1269;"K";1;Fast ejendom, udlejning forretningsservice mv.;;;;;; 1270;"70";2;Virksomhed i forbindelse med fast ejendom;;;;;; 1271;"70.1";3;Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom;;;;;; 1272;"70.11";4;Udstykning af fast ejendom;;;;;; 1273;"70.11.00";5;Udstykning af fast ejendom;;Gennemførelse af udstyknings- og byggeprojekter herunder formidling af kontakt mellem kreditinstitutter og byggeentreprenører om gennemførelse af udstyknings- og byggeprojekter med henblik på senere salg, hvad enten der er tale om boligbyggeri eller an;;;; 1274;"70.12";4;Køb og salg af fast ejendom for egen regning;;;;;; 1275;"70.12.00";5;Køb og salg af fast ejendom for egen regning;;Køb og salg af bygninger og grunde for egen regning;;Ejendomsmæglere jf. 70.31.10;; 1276;"70.2";3;Udlejning af egen fast ejendom;;Udlejning og forvaltning af egne bygninger eller grunde;;Større bebyggelsers egne varmecentraler jf. 40.30.00;; 1277;"70.20";4;Udlejning af egen fast ejendom;;;;;; 1278;"70.20.10";5;Almennyttige boligselskaber;;"Almennyttige boligselskaber oprettes efter godkendelse af Boligministeriet (efter 1. januar 1989 af kommunalbestyrelsen). De kan være organiseret som almennyttige andelsboligforeninger, selvejende boligselskaber eller garantiselskaber De fleste selskaber har kun aktivitet i en kommune og er opdelt i afdelinger, således at hver enkelt bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, der er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger og af selskabet Der er ikke knyttet nogen individuel ejerrettighed til beboelsen af almennyttige boliger";"Handicapegnede boliger samt ældreboliger Ungdomsboliger Kollegier";"Private andelsboligforeninger jf. 70.20.20 De (normalt landsdækkende) selskaber inden for den almennyttige sektor i deres egenskab af forretningsførerselskaber jf. 70.32.10 Plejehjem og beskyttede boliger jf. 85.31.50";; 1279;"70.20.20";5;Private andelsboligforeninger;;Private andelsboligforeninger har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer har andel i foreningens formue, og den enkelte andelshaver har brugsret til en lejlighed i ejendommen. Private andelsboligforeninger kan være;;Almennyttige andelsboligforeninger jf. 70.20.10;; 1280;"70.20.30";5;Anden udlejning af boliger;;Selskabers (bortset fra boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger;"Drift af time-share bygninger, også hvor hoteldrift indgår som sekundær aktivitet Langtidsudlejning af møblerede boliger";Drift af hoteller, campingpladser o.l. jf. 55;; 1281;"70.20.40";5;Udlejning af erhvervsejendomme;;;Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme;Drift af bygninger som ejes eller benyttes af det offentlige jf. 75.14.00;; 1282;"70.3";3;Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på kontraktbasis;;;;;; 1283;"70.31";4;Formidling og udlejning af fast ejendom;;;;;; 1284;"70.31.10";5;Ejendomsmæglere;;;;;; 1285;"70.31.20";5;Boliganvisning;;;;;; 1286;"70.31.30";5;Ferieboligudlejning;;;;Turistbureauernes feriboligudlejning jf. 63.30.10;; 1287;"70.32";4;Administration af fast ejendom;;;;;; 1288;"70.32.10";5;Administration af fast ejendom på kontraktbasis;;"Ejendomsadministrationskontorer Administration af varmeregnskaber Forretningsførerselskabers administration for almennyttige boligselskaber";;Advokaters ejendomsadministration, selv om denne udgør deres hovedaktivitet jf. 74.11.00;; 1289;"70.32.20";5;Ejerforeninger;;"Ejerlejlighedsforeninger Grundejerforeninger og kolonihaveforeningers administrative aktivitet";Kystsikringslaug;;; 1290;"71";2;Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv.;;;;;; 1291;"71.1";3;Biludlejning;;;;;; 1292;"71.10";4;Biludlejning;;;;;; 1293;"71.10.00";5;Biludlejning;;"Udlejning af personbiler og små last- og varebiler op til 3.500 kg uden fører, motorcykler, campingvogne og campere mv. Operationel leasing af personbiler uden fører med eller uden vedligeholdelse";;"Finansiel leasing jf. 65.21.00 Udlejning af last- og varebiler over 3.500 kg jf. 71.21.90";; 1294;"71.2";3;Udlejning af andre transportmidler;;;;;; 1295;"71.21";4;Udlejning af containere og andet materiel til landtransport bortset fra personbiler;;;;;; 1296;"71.21.10";5;Udlejning af containere;;Udlejning af containere til land-, luft- og søtransport;;"Udlejning af containere til storskrald til private husholdninger jf. 90.00.20 Finansiel leasing jf. 65.21.00";; 1297;"71.21.90";5;Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport;;"Udlejning af landtransportmateriel uden fører bortset fra personbiler fx last- og varebiler over 3.500 kg, motorforvogne, anhængere, sættevogne, trailere Operationel leasing af jernbanemateriel og ovennævnte transportmidler med eller uden vedligeholdelse";;"Udlejning eller leasing af person- og lastbiler med fører jf. 60.22.00, 60.24.10 Finansiel leasing jf. 65.21.00 Udlejning af cykler jf. 71.40.90 Udlejning af motorcykler jf. 71.10.00";; 1298;"71.22";4;Udlejning af skibe;;;;;; 1299;"71.22.00";5;Udlejning af skibe;;"Udlejning af skibe og både uden besætning til erhvervsformål Operationel leasing heraf med eller uden vedligeholdelse";;"Udlejning af skibe og både med besætning jf. 61 Finansiel leasing jf. 65.21.00 Udlejning af lystbåde jf. 71.40.90 Udlejning af specialfartøjer fx sandsugere jf. 71.32.00 Udlejning af udstyr til minedrift og olieudvinding fx boreplatforme jf. 71.34.00";; 1300;"71.23";4;Udlejning af luftfartøjer;;;;;; 1301;"71.23.00";5;Udlejning af luftfartøjer;;"Udlejning af luftfartøjer uden besætning Operationel leasing heraf med eller uden vedligeholdelse";;"Udlejning af luftfartøjer med besætning jf. 62.20.30 Finansiel leasing jf. 65.21.00";; 1302;"71.3";3;Udlejning af andre maskiner og udstyr;;;;;; 1303;"71.31";4;Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr;;;;;; 1304;"71.31.00";5;Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr;;Udlejning eller operationel leasing af landbrugs- og skovbrugsmaskiner uden betjeningspersonale fx landbrugstraktorer;;"Landbrugets maskinstationer jf. 01.41.10 Finansiel leasing jf. 65.21.00";; 1305;"71.32";4;Udlejning af entreprenørmateriel;;;;;; 1306;"71.32.00";5;Udlejning af entreprenørmateriel;;"Udlejning eller operationel leasing af entreprenørmateriel uden betjeningspersonale Udlejning af stilladser og arbejdsplatforme uden opstilling og nedtagning Udlejning af specialfartøjer fx sandsugere";;"Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale jf. 45.50.00 Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme jf. 45.25.40 Finansiel leasing jf. 65.21.00";; 1307;"71.33";4;Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner;;;;;; 1308;"71.33.10";5;Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr;;Udlejning eller operationel leasing af edb-maskiner og tilhørende udstyr;;"Finansiel leasing jf. 65.21.00 Udlejning af software jf. 72.20.00";; 1309;"71.33.20";5;Udlejning af kontormaskiner;;Udlejning eller operationel leasing af kontormaskiner og -udstyr, uden betjeningspersonale fx fotokopimaskiner, skrivemaskiner og tilhørende udstyr;;Finansiel leasing jf. 65.21.00;; 1310;"71.34";4;Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt;;;;;; 1311;"71.34.00";5;Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt;;Udlejning eller operationel leasing af andre maskiner og udstyr i.a.n. uden betjeningspersonale fx motorer og turbiner, værktøjsmaskiner, udstyr til minedrift og olieudvinding herunder boreplatforme, professionelt radio-, tv- og kommunikationsudstyr, a;Udlejning af skurvogne;"Finansiel leasing jf. 65.21.00 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr jf. 71.31.00 Udlejning af entreprenørmateriel jf. 71.32.00 Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner jf. 71.33";; 1312;"71.4";3;Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger;;;;;; 1313;"71.40";4;Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger;;;;;; 1314;"71.40.10";5;Udlejning af videobånd;;Udlejning af indspillede videobånd til private;;;; 1315;"71.40.90";5;Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt;;;;"Udlejning af biler, campingvogne og motorcykler jf. 71.10.00 Bibliotekers udlån af bøger, tidsskrifter, ugeblade, videobånd og grammofonplader jf. 92.51 Vaskeriers udlejning af linned og arbejdsuniformer jf. 93.01.10";; 1316;"72";2;Databehandlingsvirksomhed;;;;;; 1317;"72.1";3;Konsulentvirksomhed vedr. hardware;;;;;; 1318;"72.10";4;Konsulentvirksomhed vedr. hardware;;;;;; 1319;"72.10.00";5;Konsulentvirksomhed vedr. hardware;;"Rådgivning vedrørende type og konfiguration af hardware og tilhørende software Analyse af brugernes behov og problemer";;Konsulentvirksomhed vedr. hardware, som udøves af enheder, der producerer eller sælger edb-udstyr jf. 30.02.00, 51.64.10, 52.48.65;; 1320;"72.2";3;Levering af programmel og konsulentbistand i forbindelse med software;;;;;; 1321;"72.20";4;Levering af programmel og konsulentbistand i forbindelse med software;;;;;; 1322;"72.20.00";5;Levering af programmel og konsulentbistand i forbindelse med software;;"Analyse af brugernes behov og problemer Udvikling, fremstilling og dokumentation af kundespecificeret software Udvikling, fremstilling og dokumentation af færdigfremstillet software Udlejning af software";Softwarehuse;"Reproduktion af færdigfremstillet software jf. 22.33.00 Softwarerådgivning i forbindelse med hardwarerådgivning jf. 72.10.00";; 1323;"72.3";3;Databehandling;;;;;; 1324;"72.30";4;Databehandling;;;;;; 1325;"72.30.00";5;Databehandling;;"Edb-servicebureauer Behandling af data baseret på enten kundens eget program eller et ophavsretligt beskyttet program Facility Management - Daglig administration og drift af andres databehandlingsfaciliteter";;;; 1326;"72.4";3;Databaseværter og -formidlere;;;;;; 1327;"72.40";4;Databaseværter og -formidlere;;;;;; 1328;"72.40.00";5;Databaseværter og -formidlere;;"Databaseudvikling fx samling af data fra en eller flere kilder Datalagring i et forud fastsat format Databasetilgængelighed fx levering af data i en bestemt orden eller sekvens med online-datasøgning eller anden form for adgang (edb-baseret management), data kan være tilgængelige for alle eller et begrænset antal brugere Opbygning og drift af adressedatabaser";;;; 1329;"72.5";3;Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr;;;;;; 1330;"72.50";4;Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr;;;;;; 1331;"72.50.00";5;Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr;;"Reparation og vedligeholdelse af edb-anlæg og tilknyttet perifert udstyr Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner fx fotokopieringsmaskiner";;;; 1332;"72.6";3;Anden virksomhed i forbindelse med databehandling;;;;;; 1333;"72.60";4;Anden virksomhed i forbindelse med databehandling;;;;;; 1334;"72.60.00";5;Anden virksomhed i forbindelse med databehandling;;;;;; 1335;"73";2;Forskning og udvikling;;"Grundforskning. Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser Anvendt forskning. Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser Udviklingsarbejde. Anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester, eller at forbedre sådanne, som eksisterer Det skal bemærkes, at de enheder, der henføres til denne hovedgruppe, kun omfatter den begrænsede del af forsknings- og udviklingsaktiviteten, der finder sted i selvstændige forskningsinstitutter o.l.";;"Offentlig administration af forskning og udvikling, forskningsfonde og -råd mv. jf. 75.11.00 Forskningsbiblioteker jf. 92.51.20 Den overvejende del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne som er integreret i enten uddannelsesinstitutioner, hospitaler eller fremstillingsvirksomheder";; 1336;"73.1";3;Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik;;;;;; 1337;"73.10";4;Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik;;;;;; 1338;"73.10.00";5;Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik;;Systematiske undersøgelser og kreativt arbejde vedrørende forskning og udvikling inden for naturvidenskab (matematik, fysik, astronomi, kemi, biologi, medicin, geologi, landbrug mv.). Formålet hermed er at erhverve ny viden og forbedre anvendelsen af d;Forskningsanlægget Risø, Statens Seruminstitut, Danmarks Geologiske Undersøgelser, Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Meteorologiske Institut;"Ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning jf. 74.20 Teknisk afprøvning og analyse jf. 74.30";; 1339;"73.2";3;Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;;;;;; 1340;"73.20";4;Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;;;;;; 1341;"73.20.00";5;Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;;Systematiske undersøgelser og kreativt arbejde vedrørende forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (økonomi, psykologi, sociologi, jura, lingvistik og sprog, kunst mv.). Formålet hermed er at erhverve ny viden og f;Socialforskningsinstituttet, Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut og Center for udviklingsforskning;Markedsundersøgelser jf. 74.13.00;; 1342;"74";2;Anden forretningsservice;;;;;; 1343;"74.1";3;Advokatvirksomhed, revisions- og bogføringsvirksomhed, meningsmåling og markedsanalyse;;;;;; 1344;"74.11";4;Advokatvirksomhed;;;;;; 1345;"74.11.00";5;Advokatvirksomhed;;"Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, hvad enten sagerne er indbragt for domstole eller andre retslige instanser eller ej Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter herunder stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og udfærdigelse af skøder og testamenter Virksomhed, der udøves af notarius publicus, voldgiftsdommere og opmænd Advokatvirksomheders ejendomsadministration, også selv om denne udgør hovedaktiviteten Advokatvirksomheders inkassovirksomhed, også selv om denne udgør hovedaktiviteten";;Specialiseret inkassovirksomhed jf. 74.84.90;; 1346;"74.12";4;Revisions- og bogføringsvirksomhed;;;;;; 1347;"74.12.00";5;Revisions- og bogføringsvirksomhed;;"Bogføring af erhvervsmæssige transaktioner for virksomheder og andre Opstilling af årsregnskaber, revison af disse regnskaber og påføring af revisionspåtegning Udfyldelse af selvangivelser for privatpersoner og virksomheder Rådgivning og repræsentation (bortset fra repræsentation i retssager) af klienter over for skattemyndighederne Skatterådgivning";;"Specialiseret databehandling og -tabulering, også selv om det er til regnskabsformål jf. 72.30.00 Virksomhedsrådgivning fx udformning af regnskabs- og omkostningssystemer, budgetkontrolprocedurer jf. 74.14 Rigsrevisionen jf. 75.14.00 Specialiseret inkassovirksomhed jf. 74.84.90";; 1348;"74.13";4;Meningsmåling og markedsanalyse;;;;;; 1349;"74.13.00";5;Meningsmåling og markedsanalyse;;"Undersøgelse af markedet med henblik på afsætning, accept af og kendskab til produkter og forbrugernes indkøbsvaner med henblik på salgsfremme og udvikling af nye produkter, herunder også statistiske analyser vedrørende resultaterne Offentlig meningsmåling om politiske, økonomiske og sociale spørgsmål";;"Opbygning og drift af adressedatabaser jf. 72.40.00 Markedsføringsbureauer jf. 74.40.10";; 1350;"74.14";4;Virksomhedsrådgivning;;;;;; 1351;"74.14.10";5;Landbrugskonsulenter;;Rådgivning vedrørende den daglige drift som udøves af fx agronomer og landbrugsøkonomer;Kontrol- og avlsforeninger og lokale landboforeningers konsulentvirksomhed;Landboforeningernes landsorganisationer jf. 91.11.00;; 1352;"74.14.90";5;Anden virksomhedsrådgivning;;"Rådgivning og bistand til virksomheder og offentlige institutioner vedrørende planlægning, organisation, rationalisering og kontrol, ledelsesinformation mv. Public relation-arbejde og kommunikation Udformning af regnskabs- og omkostningssystemer og budgetkontrolprocedurer";Konsulentbistand i forbindelse med personalereduktion og genplacering af overskydende personale;"Virksomheder, som er specialiseret i rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse jf. 74.50.30 Rådgivende ingeniørvirksomhed jf. 74.20.10, 74.20.20 Anden teknisk rådgivning jf. 74.20.90";; 1353;"74.15";4;Ikke-finansielle holdingselskaber;;;;;; 1354;"74.15.00";5;Ikke-finansielle holdingselskaber;;Selskaber hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i og styre en gruppe af andre ikke-finansielle selskaber uden selv at have en nævneværdig produktion af varer eller tjenester;;Finansielle holdingselskaber jf. 65.23.40;; 1355;"74.2";3;Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning;;;;;; 1356;"74.20";4;Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning;;;;;; 1357;"74.20.10";5;Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder;;"Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand inden for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift. Rådgivende ingeniørvirksomhed kan udøves af arkitekter, ingeniører o.l. Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor infrastruktur fx veje, broer, vandbygning Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor forsyning fx energi- og vandforsyning, herunder afløb og rensning Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor miljø fx miljøbeskyttelse, miljøforebyggelse Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor energi fx energiplanlægning, energibesparelser Installationsteknik i relation til byggeri og anlæg, herunder bl.a. elektroteknik, ventilationsteknik, køleteknik og støjbekæmpelse Geoteknik og fundering";;"Geologiske undersøgelser og prospektering jf. 74.20.60 Forskning og udvikling jf. 73.10.00 Energi- og varmekonsulenter jf. 74.20.90";; 1358;"74.20.20";5;Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik;;"Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand indenfor funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift Teknisk rådgivning og bistand indenfor produktions- og procesteknik indenfor alle fremstillingsbrancher, herunder maskinkonstruktion Teknisk rådgivning og bistand indenfor logistik Teknisk rådgivning og bistand indenfor produktudvikling";;"Forskning og udvikling jf. 73.10.00 Industrielt design jf. 74.84.20";; 1359;"74.20.30";5;Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg;;;;;; 1360;"74.20.40";5;Arkitektvirksomhed;;"Bygningskonstruktion og projekteringsarbejde Tilsyn med byggearbejder Bygherrerådgivning Byplanlægning";;Indretningsarkitekter jf. 74.84.10;; 1361;"74.20.50";5;Have- og landskabsarkitekter;;;;;; 1362;"74.20.60";5;Geologiske undersøgelser og prospektering;;Overflademålinger og observationer med henblik på at fastslå strukturen i de øverste jordlag og spore forekomster af olie, naturgas og mineraler samt grundvand;;"Prøve- og produktionsboringer i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20.00 Forskning og udvikling jf. 73.10.00 Funderingsundersøgelser jf. 45.12.00";; 1363;"74.20.70";5;Landinspektører mv.;;"Landmåling Hydrografiske målinger Målinger under jordoverfladen Målinger vedrørende grænselinjer Aktiviteter i forbindelse med kartografiske og territoriale data Opmålinger til industrianlæg og bygge- og anlægsarbejder";;;; 1364;"74.20.80";5;Patentbureauer;;;;;; 1365;"74.20.90";5;Anden teknisk rådgivning;;;"Energi- og varmekonsulenter Individuel rådgivning indenfor biologisk-kemisk rådgivning og energiforsyning";"Teknisk afprøvning jf. 74.30 Vejrforudsigelser jf. 73.10.00";; 1366;"74.3";3;Teknisk afprøvning og analyse;;;;;; 1367;"74.30";4;Teknisk afprøvning og analyse;;;;;; 1368;"74.30.10";5;Kontrol af levnedsmidler;;Afprøvning og undersøgelser i forbindelse med levnedsmiddelhygiejne;Levnedsmiddelkontrollen;;; 1369;"74.30.20";5;Teknisk afprøvning og kontrol;;"Typegodkendelse af skibe, fly, motorkøretøjer, trykbeholdere, nukleare anlæg, elektrisk materiel mv. Sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer Styrke- og brudprøvning";Kalibrering;;; 1370;"74.30.30";5;Miljøtekniske målinger og analyser;;;Målinger vedrørende vand- eller luftkvaliteten, måling af radioaktivitet o.l., analyse af potentielle forureningskilder som fx røg eller spildevand;;; 1371;"74.30.90";5;Anden måling og teknisk analyse;;;Analyse af bygningsberegninger;;; 1372;"74.4";3;Reklame- og markedsføringsbureauer;;;;;; 1373;"74.40";4;Reklame- og markedsføringsbureauer;;;;;; 1374;"74.40.10";5;Reklamebureauvirksomhed;;Udformning af reklamer og gennemførelse af reklamekampagner;Markedsføringsbureauer;"Trykning af reklamemateriale jf. 22.22 Markedsanalysevirksomhed jf. 74.13.00 Public relation-arbejde jf. 74.14.90 Reklamefotografering jf. 74.81.10 Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00";; 1375;"74.40.90";5;Anden reklamevirksomhed og reklameformidling;;;"Dekoratørvirksomhed Opsætning af udendørs reklamer fx reklametavler, plakater Indretning af udstillingslokaler Opsætning af reklamer på biler og busser Medierepræsentation, dvs. salg af tid og plads for forskellige reklamemedier Luftreklamering Distribution eller levering af reklamemateriale eller vareprøver Distribution af annonce- og distriktsblade Udlejning af plads til reklamer";"Udgivelse af annonce- og distriktsblade jf. 22.13.30, 22.13.40 Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00";; 1376;"74.5";3;Formidling af arbejdskraft;;;;;; 1377;"74.50";4;Formidling af arbejdskraft;;;;;; 1378;"74.50.10";5;Arbejdsformidling;;"Formidling af ledig arbejdskraft til fast engagement Udbydelse af ledige stillinger";Den offentlige arbejdsformidling AF;Vikarbureauer jf. 74.50.20;; 1379;"74.50.20";5;Vikarbureauer;;Formidling af midlertidig arbejdskraft, som erstatter normalt ansat personale og som er ansat og aflønnet af bureauet;;"Den aktivitet, der består i at forsyne en anden virksomhed, normalt tilhørende samme gruppe af selskaber, med arbejdskraft på fast basis. Disse aktiviteter klassificeres branchemæssigt på samme måde som den virksomhed, hvor arbejdskraften fysisk er bes Formidling af arbejdskraft til landbruget herunder husbondafløsere jf. 01.42.00 Bureauers virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne, fx engagementer inden for film, teaterproduktion, anden forlystelsesvirksomhed og sportsarrangementer eller afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker, fotografier o.l. til forlag, produc Udførelse af ad hoc opgaver som normalt udføres på kontraktbasis fx tolkning, maskinskrivning jf. 74.83 Model- og mannequinbureauer jf. 74.84.90 Rollebesættelse i forbindelse med film, tv-teater og anden teatervirksomhed jf. 92.72.00";; 1380;"74.50.30";5;Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse;;"Udformning af jobbeskrivelser Screening og test af ansøgere Kontrol af referencer mv. Headhunting og medvirken ved ansættelse";;Konsulentvirksomhed i forbindelse med personalereduktion og genplacering af overskydende personale jf. 74.14.90;; 1381;"74.6";3;Detektiv- og overvågningsvirksomhed;;;;;; 1382;"74.60";4;Detektiv- og overvågningsvirksomhed;;;;;; 1383;"74.60.00";5;Detektiv- og overvågningsvirksomhed;;"Efterforskning Privatdetektivers virksomhed Overvågning, bevogtning og lignende virksomhed herunder værditransport, livvagters aktiviteter, butiksdetektivers virksomhed og overvågning ved hjælp af mekaniske eller elektroniske alarmanlæg Rådgivning om sikkerhedsspørgsmål vedrørende virksomheder, husholdninger og offentlige tjenester Dressur af vagthunde Hundepatruljering";;"Installation af alarmanlæg jf. 45.31.00 Undersøgelser i forbindelse med forsikringsvirksomhed jf. 67.20.90";; 1384;"74.7";3;Rengøringsvirksomhed;;;;;; 1385;"74.70";4;Rengøringsvirksomhed;;;;;; 1386;"74.70.10";5;Almindelig rengøring;;Almindelig indvendig rengøring af bygninger og transportmidler af enhver art, herunder kontorer, fabrikker, butikker, institutioner og andre bygninger til erhvervsformål samt beboelsesejendomme;Hjemmeservice;"Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse jf. 45.45.00 Renholdelse af gader og veje jf. 90.00.20";; 1387;"74.70.20";5;Specialiseret rengøring;;"Rengøring af lokaler, hvor der stilles specielle krav til renholdelseskvaliteten fx sterile rum Rengøring af lokaler, som udgør en særlig miljøbelastning fx nukleare anlæg, kemiske fabrikker Rengøring af containere Rengøring af ventilationskanaler og udluftningsanlæg";;"Damprensning, sandblæsning og lignende virksomhed i forbindelse med udvendig rengøring af bygninger jf. 45.45.00 Rensning af tæpper og gardiner jf. 93.01.30 Desinfektion jf. 74.70.50 Skorstensfejning jf. 74.70.40";; 1388;"74.70.30";5;Vinduespolering;;;;;; 1389;"74.70.40";5;Skorstensfejning;;Skorstensfejning og rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne og kedler;;;; 1390;"74.70.50";5;Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse;;Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse i bygninger, skibe, tog mv.;;Skadedyrsbekæmpelse inden for landbruget jf. 01.41.10;; 1391;"74.8";3;Anden forretningsservice i øvrigt;;;;;; 1392;"74.81";4;Fotografisk virksomhed;;;;;; 1393;"74.81.10";5;Fotografer;;"Portrætfotografering fx pasfotos, skolefotos, bryllupsfotos Reklamefotografering, fotografering for forlag, modefotografering, fotografering af fast ejendom eller fotografering til turistformål Luftfotografering";Drift af møntfotoautomater;Freelance pressefotografer jf. 92.40.00;; 1394;"74.81.20";5;Fotolaboratorier;;"Fremkaldelse, kopiering og forstørrelse på basis af kundeindleverede negativer og film Montering af diapositiver Kopiering eller retouchering af gamle fotografier Fremstilling af mikrofiche";;Fremkaldelse af film til filmbranchen og tv jf. 92.11.00;; 1395;"74.82";4;Pakkerier mv.;;;;;; 1396;"74.82.00";5;Pakkerier mv.;;"Pakkevirksomhed uanset om denne proces er automatisk eller ikke Påfyldning af aerosoldåser Påfyldning af væsker på flasker, herunder også drikkevarer Pakning af kød på kontraktbasis (lønarbejde) Indpakning af faste stoffer fx folieindpakning Etikettering, frankering og stempling Indpakning af pakker og gaveindpakning Flaskesortering uden engroshandel";;"Emballering i forbindelse med engroshandel jf. 51 Pakning i forbindelse med transport og spedition jf. 63.40 Kuvertering mv. jf. 74.83.10";; 1397;"74.83";4;Adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice;;;;;; 1398;"74.83.10";5;Adresseringsbureauer;;"Salg af adresser Adressering, kuvertering, lukning og forsendelse af breve og tryksager Udarbejdelse af forsendelseslister mv., herunder også i forbindelse med reklamemateriale";;Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00;; 1399;"74.83.20";5;Tolkning og oversættelse;;;;;; 1400;"74.83.90";5;Anden kontorservice;;"Maskinskrivning Andre sekretærfunktioner fx korrekturlæsning Lys- og fotokopiering, duplikering o.l. Telefonpasning";;"Databasevirksomhed jf. 72.40.00 Regnskabsføring jf. 74.12.00 Vikarbureauer jf. 74.50.20";; 1401;"74.84";4;Indretningsarkitekter, industrielt design, kongresaktiviteter mv.;;;;;; 1402;"74.84.10";5;Indretningsarkitekter;;;;;; 1403;"74.84.20";5;Formgivning og industrielt design;;"Designvirksomhed inden for tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og sølvvarer, møbler og andre artikler til indendørs indretning, andre modevarer samt varer til personligt brug og husholdningsbrug Grafisk design og fotodesign";;;; 1404;"74.84.30";5;Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning;;Vurdering af personers eller virksomheders kreditværdighed eller forretningspraksis;;;; 1405;"74.84.40";5;Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter;;"Organisering af messer, kongresser og udstillinger, herunder udlejning af pladser og faciliteter Drift af udstillingshaller og -centre";"Bella-centret Dyrskuer";"Hotel- og restaurationsvirksomhed i forbindelse hermed jf. 55 Konferencecentre og kursusejendomme jf. 55.11.20";; 1406;"74.84.90";5;Musikbureauer og anden forretningsservice i.a.n.;;"Virksomhedsmæglervirksomhed, dvs. mellemkomst ved køb og salg af virksomheder Vurderingsvirksomhed bortset fra vurdering inden for fast ejendom, forsikring og kreditværdighed Vurderingsvirksomhed vedrørende dødsboer, konkurser mv. Specialiseret incassovirksomhed Serviceaktiviteter i forbindelse med direkte markedsføring Administration af rabatmærkeordninger Administration af copyrights";"Bureauers virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne fx engagementer inden for film, teaterproduktion, anden forlystelsesvirksomhed eller sportsarrangementer og afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker, fotografier mv. til forlag, producen Model- og mannequinbureauer Musikbureauer Administration af licens- og ophavsrettigheder";"Dekoratørvirksomhed jf. 74.40.90 Udformning af annoncer og udarbejdelse af reklamer jf. 74.40.10";; 1407;"L";1;Offentlig administration, forsvar og socialforsikring;;;;;; 1408;"75";2;Offentlig administration, forsvar og socialforsikring;;;;;; 1409;"75.1";3;Offentlig administration;;;;;; 1410;"75.11";4;Generelle offentlige tjenester;;;;;; 1411;"75.11.00";5;Generelle offentlige tjenester;;De lovgivende og udøvende myndigheders aktiviteter i forbindelse med den generelle offentlige administration af samfundets forhold. Dette gælder, hvad enten aktiviteten sker i statsligt eller kommunalt regi. Som hovedregel omfattes ikke alene den centraladministrationen;"Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd Statsministeriet, Indenrigsministeriet og overøvrighederne, Kirkeministeriet samt Justitsministeriet Finansministeriet, Skatteministeriet, herunder Landsskatteretten og ¿konomiministeriet De økonomiske forvaltninger og skatteforvaltningerne i kommunerne Hofmarskallatet Danmarks Statistik Told- og skatteregionerne";"Udenrigsministeriet jf. 75.21.00 Rigsrevisionen jf. 75.14.00 Direktoratet for Statens Indkøb jf. 75.14.00 Statens Regnskabsdirektorat jf. 75.14.00";; 1412;"75.12";4;Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold;;;;;; 1413;"75.12.00";5;Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold;;Statslig og kommunal administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur, sport, rekreative aktiviteter, miljø, boligforhold og sociale forhold. Omfatter såvel den centrale administration (fx i ministeriernes departementer) som de hertil knyttede dir;"Socialministeriet og kommunale sociale forvaltninger Undervisningsministeriet og kommunale skoleforvaltninger Sundhedsministeriet og kommunale sundhedsforvaltninger Boligministeriet, Miljøministeriet og Kulturministeriet samt kommunernes forvaltninger vedrørende kultur, sport, rekreative områder, miljøkontrol mv.";"Socialforsikring jf. 75.30.00 Undervisning jf. 80 Sundhedsvæsen jf. 85.1 Kloakvæsen, renovationsvæsen samt renholdelse jf. 90.00 Biblioteker, offentlige arkiver, museer og andre kulturelle institutioner jf. 92.5 Sport og andre rekreative aktiviteter jf. 92.6 Det offentliges administration af egne eller lejede bygninger jf. 75.14.00";; 1414;"75.13";4;Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.;;;;;; 1415;"75.13.00";5;Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.;;Statslig og kommunal administration af erhvervsøkonomiske ordninger, kontrolforanstaltninger mv., arealplanlægning, energi og mineralske ressourcer, infrastruktur, transport, kommunikation og turisme. Endvidere administrationen af generelle arbejdsmark;"Landbrugsministeriet, Fiskeriministeriet og Industriministeriet Trafikministeriet, Farvandsvæsenet og Statens Istjeneste Energiministeriet Arbejdsministeriet, Forligsinstitutionen og Arbejdsretten Kommunale tekniske forvaltninger Administrationen af regional- og egnsudvikling Konkurrencerådet, Finanstilsynet og Forbrugerrådet";Den offentlige arbejdsformidling jf. 74.50.10;; 1416;"75.14";4;Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed;;;;;; 1417;"75.14.00";5;Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed;;Generelle centraliserede aktiviteter i forbindelse med statens og kommunernes personaleadministration og personalepolitik, herunder udvælgelse og forfremmelse, evaluering og klassificering. Endvidere centraliserede aktiviteter vedrørende offentlige ind;"Direktoratet for Statens Indkøb Statens Regnskabsdirektorat Rigsrevisionen Drift og administration af egne og lejede bygninger, herunder Slots- og Ejendomsstyrelsen";;; 1418;"75.2";3;Tjenesteydelser for samfundet som helhed;;;;;; 1419;"75.21";4;Udenrigsanliggender;;;;;; 1420;"75.21.00";5;Udenrigsanliggender;;;"Udenrigsministeriet Danske ambassader og konsulater i udlandet og repræsentationer ved internationale organisationer Aktiviteter i forbindelse med kulturelle fremstød og anden informationsvirksomhed i udlandet";Andre landes diplomatiske repræsentationer i Danmark jf. 99.00.00;; 1421;"75.22";4;Forsvar og civilforsvar;;;;;; 1422;"75.22.00";5;Forsvar og civilforsvar;;;"Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen Hæren, flåden og flyvevåbnet Hjemmeværnet Civilforsvaret";Undervisning på forsvarets skoler og akademier jf. 80.22.70, 80.30.80;; 1423;"75.23";4;Domstole og fængselsvæsen;;;;;; 1424;"75.23.10";5;Domstole;;Den virksomhed, der udøves af administrative domstole, civil- og kriminalretter og retsvæsenet;Anklagemyndigheden;"Rådgivning og repræsentation i civile sager, straffesager og andre sager jf. 74.11.00 Arbejdsretten jf. 75.13.00 Landsskatteretten jf. 75.11.00";; 1425;"75.23.20";5;Fængselsvæsen;;Fængselsforvaltning og etablering af straffe- og forbedringsforanstaltninger;Resocialiseringsforanstaltninger og kriminalforsorgen;Skoler for fængselsvæsenets personale jf. 80.22.70;; 1426;"75.24";4;Politiet;;;;;; 1427;"75.24.00";5;Politiet;;Den virksomhed, som udøves af de regulære politikorps og offentligt støttede hjælpekorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, hvis opgaver omfatter færdselsregulering, registrering af udlændinge, laboratorieundersøgelser og admin;;Domstole og fængselsvæsen jf. 75.23;; 1428;"75.25";4;Brandvæsen og redningskorps;;;;;; 1429;"75.25.00";5;Brandvæsen og redningskorps;;Kommunale brandvæsener og private redningskorps aktivitet i forbindelse med brandforebyggende foranstaltninger, brandbekæmpelse, redning af mennesker og dyr, hjælp ved civile katastrofer, oversvømmelse, trafikulykker mv.;"Ambulancetransport Falcks redningskorps";Civilforsvaret jf. 75.22.00;; 1430;"75.3";3;Socialforsikring;;;;;; 1431;"75.30";4;Socialforsikring;;;;;; 1432;"75.30.00";5;Socialforsikring;;"Lovpligtige socialsikringsordninger Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsagelig hidrører fra det offentlige";"Arbejdsløshedskasser ATP Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagernes Garantifond";"Sociale foranstaltninger jf. 85.3 Forsikringsvirksomhed i øvrigt jf. 66";; 1433;"M";1;Undervisning;;;;;; 1434;"80";2;Undervisning;;"Offentlig og privat undervisning på alle niveauer og inden for alle fag, hvad enten den sker på fuldtids- eller deltidsbasis, og uanset om der er tale om dag- eller aftenundervisning. Undervisningen kan foregå pr. korrespondance evt. kombineret med rad Der medregnes både undervisningen på de forskellige institutioner i det regulære skolesystem (grundlæggende undervisning) og voksenundervisning. På hvert niveau i den grundlæggende undervisning er der også specialundervisning for fysisk eller psykisk h";;Undervisning, som hovedsagelig vedrører rekreative aktiviteter fx bridge, golf jf. 92;; 1435;"80.1";3;Børne- og ungdomsskoler;;"Branchen omfatter overvejende undervisningskategorier henhørende under ISCED niveau 1 og niveau 2 trin 1 Den del af skolesystemet, der varetager undervisningen af skolesøgende børn";;;; 1436;"80.10";4;Børne- og ungdomsskoler;;;;;; 1437;"80.10.10";5;Folkeskole o.l.;;"Den almindelige folkeskole, der bygger på en ni-årig almen grundskole, med mulighed for supplerende 10./11. skoleår Omfatter også private skoler, der giver undervisning parallelt med folkeskolens undervisning, såsom friskoler og private grundskoler";"Børnehaveklasser 10./11. skoleår";"Læse- og skriveundervisning for voksne jf. 80.42 Vuggestuer og børnehaver jf. 85.32.10, 85.32.15 Skolebiblioteker jf. 92.51.10";; 1438;"80.10.20";5;Specialskoler for handicappede;;Skoler for døve, blinde, åndssvage, observationsskoler og andre specialskoler overvejende for børn i den undervisningspligtige alder, men også i et vist omfang for unge og voksne;;;; 1439;"80.10.30";5;Ungdoms- og efterskoler;;;"Ungdomskostskoler Klubber i tilknytning til ungdoms- og efterskoler";;; 1440;"80.2";3;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 1441;"80.21";4;Gymnasier, studenter- og HF-kurser;;;;;; 1442;"80.21.00";5;Gymnasier, studenter- og HF-kurser;;"Branchen omfatter en del af undervisningskategorierne henhørende under ISCED niveau 2 trin 2 Almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående uddannelser Specialisering mht. linievalg og fag kan forekomme, men hensigten med denne undervisning er primært at give eleverne forudsætninger for at få adgang til tekniske og faglige uddannelser eller til universitetsuddannelser, uden på dette trin at skulle for";;Enkeltfagskurser på HF jf. 80.42.30;; 1443;"80.22";4;Handelsskoler, tekniske skoler mv.;;"Branchen omfatter en del af undervisningskategorierne henhørende under ISCED niveau 2 trin 2 Teknisk og faglig uddannelse, som i niveau ligger under de videregående uddannelser i 80.30 Erhvervsskolerne omfatter fªrst og fremmest handelsskoler og tekniske skoler. Landbrugsskoler, husholdningsskoler, sªfartsskoler o.l. hªrer også til denne kategori af uddannelser På samme niveau eksisterer der en række grundlæggende eksamensuddannelser af kortere varighed, der omfatter både skoleophold og praktik. Eksempler på disse uddannelser er teknisk tegner, edb-assistent, laborant, social- og sundhedsassisten o.l.";;Videregående tekniske og faglige uddannelser jf. 80.30;; 1444;"80.22.10";5;Skoler med pædagogiske uddannelser;;"Børnehave- og fritidspædagogseminarier Socialpædagogiske seminarier";;;; 1445;"80.22.20";5;Skoler med handels- og kontoruddannelser;;Handelsskoler og lignende, hvor undervisningen fører frem til eksempelvis højere handelseksamen eller edb-assistent;"Bank- og forsikringsskoler Told- og skatteskolen";;; 1446;"80.22.30";5;Skoler med industri- og håndværkeruddannelser;;Tekniske skoler og de teknologiske institutters særskilte undervisningsaktiviteter;;;; 1447;"80.22.40";5;Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser;;Landbrugsskoler, husholdningsskoler og økonomaskoler;;;; 1448;"80.22.50";5;Skoler med transportuddannelser;;Søfarts-, skipper- og navigationsskoler, maskinist- og maskinmesterskoler samt land- og lufttransportskoler;;;; 1449;"80.22.60";5;Skoler med sundheds- og forsorgsuddannelser;;"Sygeplejeskoler og social- og sundhedsuddannelserne Uddannelse af hospitalslaboranter, apotekerassistenter, fodterapeuter, afspændingspædagoger o.l.";;;; 1450;"80.22.70";5;Politi- og forsvarsskoler;;"Politiets og fængselsvæsenets skoler Forsvarets skoler";;Officersskoler jf. 80.30.80;; 1451;"80.3";3;Videregående uddannelsesinstitutioner;;"Branchen omfatter undervisningskategorier henhørende under ISCED niveau 3 Højere og videregående uddannelser omfatter uddannelser, der følger efter 12. uddannelsesår. Dette gælder, hvad enten adgangen er nået gennem en studieforberedende uddannelse (studentereksamen eller HF) eller gennem erhvervsuddannelserne";;;; 1452;"80.30";4;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 1453;"80.30.10";5;Universiteter;;Universiteter og universitetscentre;Åbent universitet;;; 1454;"80.30.20";5;Læreanstalter med pædagogiske uddannelser;;Lærerseminarier samt husholdnings- og håndarbejdsseminarier;Statens Erhvervspædagogiske Uddannelser og Danmarks Lærerhøjskole;;; 1455;"80.30.30";5;Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser;;Musikkonservatorier, skoler for billedkunst, teater- og filmskoler, Journalisthøjskolen og Biblioteksskolen;Konservatorskoler;;; 1456;"80.30.40";5;Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser;;Handelshøjskoler, sociale højskoler o.l.;;;; 1457;"80.30.50";5;Læreanstalter med tekniske uddannelser;;Tekniske højskoler, Teknika og arkitektskoler;;;; 1458;"80.30.60";5;Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser;;Landbohøjskolen;;;; 1459;"80.30.70";5;Læreanstalter med sundhedsuddannelser;;Tandlægehøjskolen, farmaceutiske højskoler, jordemoderskoler, sygeplejerskehøjskoler og terapeutskoler;;Sygeplejeskoler jf. 80.22.60;; 1460;"80.30.80";5;Officersskoler;;;;;; 1461;"80.4";3;Voksenundervisning og anden undervisning;;;;;; 1462;"80.41";4;Køreskoler;;;;;; 1463;"80.41.00";5;Køreskoler;;;"Undervisning med henblik på erhvervelse af flyvecertifikater og certifikater til at føre skib Køretekniske anlæg";Undervisning med henblik på erhvervelse af erhvervskørekort og -certifikater jf. 80.22.50;; 1464;"80.42";4;Voksenundervisning og undervisning i øvrigt;;"Uddannelse af personer uden for de normale skoler og læreanstalter. Undervisningen kan finde sted om dagen eller om aftenen på skoler eller på særlige centre for voksenundervisning, eller som korrespondancekurser Voksen- og efteruddannelse der som hovedregel hverken er direkte eksamensrelateret eller direkte kompetencegivende";;Højere læreanstalter jf. 80.30;; 1465;"80.42.10";5;Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning;;"Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der er et offentligt uddannelsessystem for faglærte og ufaglærte arbejdere Forvaltningshøjskolen Efteruddannelseskurser";;;; 1466;"80.42.20";5;Folkehøjskoler;;;Ungdomshøjskoler;Idrætshøjskoler jf. 80.42.30;; 1467;"80.42.30";5;Andre skoler med almendannende voksenundervisning;;"Oplysningsforbundenes undervisningsaktivitet (aftenskoler), Voksenundervisningscentre (VUC) Enkeltfagskurser på HF Produktions- og daghøjskoler Indvandrerundervisning";Idrætshøjskoler;Musik-, sprog- og brevskoler jf. 80.42.90;; 1468;"80.42.90";5;Undervisning i øvrigt;;;Musik-, sprog- og brevskoler;"Danseskoler jf. 92.34.00 Undervisning i sport og spil jf. 92.62 Specialskoler for voksne handicappede jf. 80.10.20";; 1469;"N";1;Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv.;;;;;; 1470;"85";2;Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger;;;;;; 1471;"85.1";3;Sundhedsvæsen;;;;;; 1472;"85.11";4;Hospitaler;;;;;; 1473;"85.11.00";5;Hospitaler;;"Almindelige og specialiserede hospitaler, sanatorier, institutioner inden for forebyggende sundhedspleje, klinikker (herunder distriktpsykiatriske klinikker), revalideringscentre og andre institutioner inden for sundhedsvæsen med kapacitet til patienti Sondringen mellem hospitaler mv. på den ene side og sociale institutioner fx plejehjem på den anden, beror på det lægelige element i plejen";Forskning, der sker som en integreret del af hospitalers aktivitet;"Militærets sanitetstjeneste jf. 75.22.00 Ambulancekørsel og redningsaktiviteter jf. 75.25.00";; 1474;"85.12";4;Praktiserende læger;;"Konsultation hos og behandling udført af alment praktiserende læger og speciallæger Aktiviteterne kan udøves i privatpraksis, lægecentre og på ambulatorier";Praktiserende lægers virksomhed på hospitaler og den virksomhed, der udøves i tilknytning til skoler, alderdomshjem og faglige organisationer samt lægers virksomhed i patienternes hjem;"Aktiviteter, der udøves af fx jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer jf. 85.14 Lægelaboratorier jf. 85.14.50 Bedriftssundhedstjenesten jf. 85.14.60";; 1475;"85.12.10";5;Alment praktiserende læger;;Alment praktiserende lægers aktivitet, hvad enten den udøves i selvstændig praksis eller i lægehuse;;;; 1476;"85.12.20";5;Praktiserende speciallæger og ambulatorier;;Selvstændig praksis udøvet af læger med specialistuddannelse, hvad enten den sker i individuel praksis, i lægecentre eller i ambulatorier, herunder alkoholambulatorier;Røntgenklinikker;;; 1477;"85.13";4;Praktiserende tandlæger og tandteknikere;;"Tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling Behandlingen kan foretages på private klinikker eller ambulatorier, herunder klinikker, der er tilknyttet virksomheder, skoler mv., samt operationsstuer";;;; 1478;"85.13.10";5;Praktiserende tandlæger;;;Kommunal tandpleje;Fremstilling af kunstige tænder og tandproteser (dentallaboratorier), som udføres af tandteknikere, der ikke tilpasser dem jf. 33.10.90;; 1479;"85.13.20";5;Praktiserende tandteknikere;;Tilpasning af kunstige tænder og tandproteser også hvis de er fremstillet af den praktiserende kliniske tandtekniker;Tandplejere;Fremstilling af kunstige tænder og tandproteser (dentallaboratorier), som udføres af tandteknikere, der ikke tilpasser dem jf. 33.10.90;; 1480;"85.14";4;Sundhedsvæsen i øvrigt;;"Al virksomhed inden for sundhedsvæsen, som ikke udøves på hospitaler eller af læger men af personale, som har autorisation til at behandle patienter. Denne virksomhed kan udøves af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og andre praktiserende inde Disse aktiviteter kan udøves af sundhedstjenester tilknyttet virksomheder, skoler, alderdomshjem, faglige organisationer, på behandlingscentre bortset fra hospitaler såvel som i egne konsultationslokaler, patienternes hjem eller andetsteds";"Medicinske laboratorier Blodbanker, spermbanker og organbanker";"Levnedsmiddelkontrol jf. 74.30.10 Ambulancetransport jf. 75.25.00";; 1481;"85.14.10";5;Hjemmesygepleje og sundhedspleje;;"Den kommunale hjemmesygepleje Sundhedsplejen i relation til mindre børn";;;; 1482;"85.14.20";5;Jordemødre og jordemodercentre;;Praktiserende jordemødre, jordemodercentre og fødeklinikker i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed;;;; 1483;"85.14.30";5;Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter;;Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed;Ergoterapeuter;;; 1484;"85.14.40";5;Psykologisk rådgivning;;;"Skolepsykologiske tjenester Praktiserende psykologer";;; 1485;"85.14.50";5;Lægelaboratorier;;Lægelaboratorier uden for hospitalerne;;;; 1486;"85.14.60";5;Bedriftssundhedstjenesten;;Bedriftssundhedscentre og branchebedriftssundhedstjenester. Disse drives som selskaber med en form for medlemskab for de tilknyttede virksomheder;;Bedriftssundhedstjeneste på de enkelte virksomheder. Disse brancheplaceres sammen med de pågældende virksomheder;; 1487;"85.14.70";5;Kiropraktorer;;;;;; 1488;"85.14.80";5;Fodplejere;;;;;; 1489;"85.14.90";5;Kuranstalter, naturlæger mv.;;;"Zoneterapi Naturlæger og andre alternative former for praksis Kuranstalter o.l. Blodbanker, spermbanker og organbanker, i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed";"Ambulancetransport jf. 75.25.00 Sol- og motionscentre mv. jf. 93.04.00";; 1490;"85.2";3;Dyrlæger;;;;;; 1491;"85.20";4;Dyrlæger;;;;;; 1492;"85.20.00";5;Dyrlæger;;Behandling af husdyr og kæledyr. Disse aktiviteter udøves af uddannede dyrlæger på dyrehospitaler og i forbindelse med besøg på gårde, hundekenneler eller private hjem, i egne konsultationslokaler og operationsstuer eller andetsteds;"Dyrehospitaler Ambulancetransport af dyr";Dyrepensioner uden dyrelægebehandling jf. 01.42.00;; 1493;"85.3";3;Sociale foranstaltninger;;;;;; 1494;"85.31";4;Sociale foranstaltninger med institutionsophold;;Aktiviteter, der udøves hele døgnet med henblik på at yde social bistand til børn, ældre og særlige kategorier af personer med begrænset evne til at klare sig selv, dog uden at lægebehandling og optræning er væsentlige elementer;Døgninstitutioners aktivitet i forbindelse med dagophold;;; 1495;"85.31.10";5;Døgninstitutioner for børn og unge;;;"Spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og -pensioner Hjem for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap Svangre- og mødrehjem";Støttepædagoger uden for institutionerne jf. 85.32.90;; 1496;"85.31.20";5;Familiepleje;;Døgnpleje af børn og unge eller personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap anbragt i private hjem (herunder socialpædagogiske behandlingskollektiver) i henhold til kontrakt med offentlige myndigheder;;;; 1497;"85.31.30";5;Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede;;Institutioner for afvænning af stofmisbrugere (ungdomscentre, Dag- og døgncentret) samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling);;Alkoholambulatorier jf. 85.12.20;; 1498;"85.31.40";5;Døgninstitutioner for voksne med handicap;;Døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap samt psykiatriske plejehjem;Bofællesskaber for handicappede;;; 1499;"85.31.50";5;Plejehjem og beskyttede boliger;;Institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet personale) især for ældre beboere;"Daghjem for ældre. (Disse drives sammen med plejehjem eller er del af en integreret plejeordning) Integrerede plejeordninger (plejecentre, ældrecentre)";"Dagcentre jf. 85.32.40 Ældreboliger jf. 70.20.10";; 1500;"85.31.60";5;Forsorgshjem mv.;;Forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat, herberger for hjemløse, krisecentre o.l.;Kofoeds Skole;;; 1501;"85.31.90";5;Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold;;;;;; 1502;"85.32";4;Sociale foranstaltninger uden institutionsophold;;Sociale foranstaltninger, rådgivning, velfærdsforanstaltninger, foranstaltninger til fordel for børn, handicappede, ældre og flygtninge, henvisning til institutioner og lignende tjenesteydelser, der ydes til enkeltpersoner og familier i deres hjem elle;;Administration af sociale ydelser jf. 75.12.00;; 1503;"85.32.05";5;Dagplejemødre;;"Pasning af børn i private hjem formidlet af kommunen Privat dagpleje af børn uden offentlig støtte";;;; 1504;"85.32.10";5;Vuggestuer;;Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 0-2 år;;Aldersintegrerede institutioner jf. 85.32.25;; 1505;"85.32.15";5;Børnehaver;;Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 3-6 år;Legestuer;"Børnehaveklasser jf. 80.10.10 Aldersintegrerede institutioner jf. 85.32.25";; 1506;"85.32.20";5;Fritidshjem mv.;;Fritidshjem, skolefritidshjem, fritidsklubber for børn, skolefritidsordninger og skolepasningsordninger overvejende for børn i alderen 7-14 år;Byggelegepladser;Fritidsklubber for unge jf. 85.32.30;; 1507;"85.32.25";5;Aldersintegrerede institutioner;;Daginstitutioner der er beregnet på børn i alderen 0-14 år, 0-6 år eller 3-14 år;"Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap Legesteder";;; 1508;"85.32.30";5;Fritidsklubber for unge;;Fritids- og ungdomsklubber primært beregnet for større børn og unge;;"Idrætsklubber jf. 92.62.10 Fritidshjem jf. 85.32.20 Klubber i tilknytning til ungdoms- og efterskoler jf. 80.10.30";; 1509;"85.32.35";5;Hjemmehjælp;;Praktisk bistand i hjemmet til ældre, handicappede eller syge, herunder også andet omsorgsarbejde end hjemmehjælpsordningen uden for institutionerne;;"Hjemmesygepleje jf. 85.14.10 Hjemmehjælp, der er del af en integreret plejeordning jf. 85.31.50 Hjemmeservice jf. 74.70.10";; 1510;"85.32.40";5;Dagcentre for ældre mv.;;Åbne dagcentre for pensionister og dagcentre med særlige optagelsesbetingelser for ældre og handicappede med behandlingsbehov;;Daghjem, der normalt er del af en integreret plejeordning jf. 85.31.50;; 1511;"85.32.45";5;Revalideringsinstitutioner;;Revalideringsklinikker hvor der for invaliderede og andre erhvervshæmmede foretages vurdering af arbejdsevne og -mulighed, arbejdsmæssig optræning eller omskoling;"Beskyttede værksteder Særlige dagcentre/daghjem for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap";"Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede jf. 85.31.30 Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap jf. 85.32.25";; 1512;"85.32.50";5;Flygtningecentre;;Asylcentre for flygtninge og den aktivitet, der udøves i forbindelse hermed af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp;;;; 1513;"85.32.55";5;Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål;;"Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller med sygdomsbekæmpende eller socialt formål Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed, udgivelse af medlemsblade o.l.";"Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Sindslidendes Vel, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, mødrehjælps- og ældreorganisationer og adoptionsorganisationer Selvhjælpsgrupper";Disse foreningers drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller forskningsmæsssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres specifikke aktivitet;; 1514;"85.32.60";5;Legater og fonde med velgørende formål;;Legater og fonde, hvis virksomhed har et velgørende eller socialt sigte;Medarbejderfonde;Fonde med andre formål jf. 65.23.95;; 1515;"85.32.90";5;Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold;;;"Støttepædagoger uden for institutionerne Hjælpemiddelcentraler Rådgivningscentre for børn og unge Rådgivning for alkohol- og narkoskadede Familierådgivning";;; 1516;"O";1;Organisationer, forlystelser, kultur mv.;;;;;; 1517;"90";2;Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.;;;;;; 1518;"90.0";3;Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.;;;;;; 1519;"90.00";4;Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.;;;;;; 1520;"90.00.10";5;Kloakvæsen og rensningsanlæg;;"Bortledning af affaldsprodukter via afløb, kloakledninger eller på anden måde samt behandling og fjernelse heraf Bortledning af spildevand ved opløsning, filtrering, sedimentering, kemisk bundfældning, slambehandling og andre processer Vedligeholdelse af kloakker og afløb Slamsugning, tømning og rensning af sivebrønde og septiktanke og vedligeholdelse af tørklosetter";;"Indvinding, rensning og distribution af vand jf. 41.00.00 Kloakmestre jf. 45.25.30";; 1521;"90.00.20";5;Renovation og renholdelse;;"Indsamling af affald Transport af affald Udlejning til husholdninger af containere til affald Tømning af affaldsbeholdere, der er opsat på offentlige steder Fejning og spuling af gader og veje, gangstier, parkeringspladser mv. Rydning af sne og is på veje, start- og landingsbaner, herunder saltning og grusning mv.";;"Skadedyrsbekæmpelse inden for landbrug jf. 01.41.10 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse indendørs jf. 74.70.50 Specialiseret rengøring jf. 74.70.20";; 1522;"90.00.30";5;Lossepladser og forbrændingsanstalter;;Bortskaffelse af affald ved forbrænding, deponering eller på anden måde fx knusning, dumpning, nedgravning eller nedpløjning, behandling og destruktion af giftigt affald, herunder rensning af forurenet jord;Kommunekemi;Genbrug af affald og skrot jf. 37;; 1523;"91";2;Organisationer og foreninger i.a.n.;;;;;; 1524;"91.1";3;Branche- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger;;;;;; 1525;"91.11";4;Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer;;;;;; 1526;"91.11.00";5;Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer;;Organisationer eller forbund hvis aktiviteter er koncentreret om fremme af forholdene inden for en bestemt branche, et geografisk område eller en administrativ enhed. De væsentligste aktiviteter består i formidling af information, repræsentation over f;"Handelskamre Håndværkerlaug Landboforeningernes landsorganisationer Lokale erhvervsråd Brancheforeninger Centerforeninger";Kontrol-, avls- og lokale landboforeninger jf. 74.14.10;; 1527;"91.12";4;Faglige, oplysende foreninger;;;;;; 1528;"91.12.00";5;Faglige, oplysende foreninger;;"Foreninger, hvis medlemmer har en særlig tilknytning til en bestemt disciplin eller et erhvervsmæssigt eller teknisk fagområde. Hertil hører sammenslutninger af medlemmer, som har specialiseret sig inden for videnskabelige, akademiske og kulturelle akt Aktiviteten består hovedsagelig i formidling af viden, fastsættelse af og kontrol med overholdelsen af normer for normal praksis, repræsentation over for det offentlige samt public relation-arbejde";Lærde selskabers virksomhed;Fagforeninger jf. 91.20.00;; 1529;"91.2";3;Fagforeninger;;;;;; 1530;"91.20";4;Fagforeninger;;;;;; 1531;"91.20.00";5;Fagforeninger;;Sammenslutninger af arbejdstagere, som hovedsagelig har til formål at repræsentere deres synspunkter i lønspørgsmål og spørgsmål vedrørende arbejdssituationen samt i koordinering af fællesaktioner. Hertil hører aktiviteter, der udøves af industriforbun;;Arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00;; 1532;"91.3";3;Andre organisationer, institutioner og foreninger;;;;;; 1533;"91.31";4;Religiøse institutioner og foreninger;;;;;; 1534;"91.31.00";5;Religiøse institutioner og foreninger;;Den danske folkekirke, den romersk-katolske kirke, frikirker, det mosaiske trossamfund, Jehovas Vidner, missionsselskaber mv. Religiøse foreninger og bevægelser.;"Menighedsråd og -kasser . Drift af kirker og kirkegårde i det omfang de drives af menighedsrådene.";"Kirkegårde i det omfang, de ikke drives af menighedsrådene jf. 93.03.20 Folkekirkens Nødhjælp jf. 85.32.55 Kirkens Korshær jf. 85.32.55 Religiøse organisationers uddannelsesforanstaltninger jf. 80 Religiøse organisationers virksomhed inden for sundhedsvæsen jf. 85.1 Religiøse organisationers sociale foranstaltninger jf. 85.3";; 1535;"91.32";4;Politiske partier;;;;;; 1536;"91.32.00";5;Politiske partier;;Virksomhed, der udøves af politiske partier, herunder af deres ungdomsorganisationer. Disse organisationers funktion er bl.a. at få opstillet og valgt medlemmer til repræsentative forsamlinger. Aktiviteterne kan også omfatte formidling af oplysninger,;;;; 1537;"91.33";4;Organisationer og foreninger i øvrigt;;;;;; 1538;"91.33.10";5;Lejerforeninger;;;;;; 1539;"91.33.20";5;Friluftsorganisationer;;;Spejderorganisationer, campingorganisationer og Dansk Vandrelaug;;; 1540;"91.33.30";5;Andre politiske og ideologiske organisationer;;"Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. Organisationer som arbejder for beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper fx etniske grupper, andre minoritetsgrupper";"Forbrugerorganisationer, Dansk Cyklist Forbund, FDM, borgerinitiativer, protestbevægelser og miljø- og økologibevægelser Dyreværnsforeninger";Politiske partier jf. 91.32.00;; 1541;"91.33.40";5;Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner;;;"Frimærkeklubber, haveselskaber, musikforeninger, kunstforeninger, lokalhistoriske foreninger, litterære foreninger og film- og fotoklubber Støtteforeninger til lokal radio og TV";Biblioteker jf. 92.51;; 1542;"91.33.90";5;Selskabelige foreninger, loger mv.;;"Selskabelige foreninger Foreninger, hvis formål er socialt samvær som fx rotary-klubber, loger";"Elevråd, personaleforeninger, hjemstavnsforeninger og håndværksforeninger Danske studerendes Fællesråd Ungdomsorganisationer, studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. Husmoderforeninger";"Faglige, oplysende foreninger jf. 91.12.00 Velfærdsforeninger og foreninger for syge og handicappede jf. 85.32.55 Idrætsforeninger jf. 92.62.10";; 1543;"92";2;Forlystelser, kultur og sport;;;Undervisning, som hovedsagelig vedrører rekreative aktiviteter fx bridge, golf;;; 1544;"92.1";3;Film og video;;;;;; 1545;"92.11";4;Film- og videoproduktion;;;;;; 1546;"92.11.00";5;Film- og videoproduktion;;"Indspilning af spillefilm og andre film på film- eller videobånd med henblik på salg eller udlejning fx tegnefilm, dokumentarfilm, kortfilm til underholdning Tilhørende virksomhed fx dubbing Produktion af reklameindslag til radio, tv og film";Filmstudier og -laboratorier;"Filmkopiering samt reproduktion fra masterkopier på lydbånd og videobånd jf. 22.31.00, 22.32.00 Fremkaldelse af film bortset fra fremkaldelse til filmindustrien jf. 74.81.20 Agentbureauvirksomhed jf. 74.84.90 Aktiviteter, der udøves af selvstændige skuespillere, tegnere, instruktører, rådgivere og andet teknisk personale jf. 92.31 Lydstudier jf. 92.32.00";; 1547;"92.12";4;Film- og videoformidling;;;;;; 1548;"92.12.00";5;Film- og videoformidling;;Distribution af film og videobånd til tv, biografer, foreninger mv., men ikke til offentligheden. Hertil medregnes salg og udlejning af film eller bånd til andre virksomheder samt aktiviteter i forbindelse med distribution af film og videobånd som fx b;;"Filmkopiering samt reproduktion fra masterkopier på lydbånd og videobånd jf. 22.31.00, 22.32.00 Engroshandel med bånd jf. 51.43.30 Detailhandel med bånd jf. 52.45.30 Udlejning af videobånd til husholdninger jf. 71.40.10 Udlejning af sceneudstyr og kostumer jf. 71.40.90 Lydstudier jf. 92.32.00";; 1549;"92.13";4;Biografer;;;;;; 1550;"92.13.00";5;Biografer;;Fremvisning af film eller videobånd i biografer, i det fri eller i forbindelse med andre fremvisningsfaciliteter;Filmklubaktiviteter;;; 1551;"92.2";3;Radio- og tv-virksomhed;;;;;; 1552;"92.20";4;Radio- og tv-virksomhed;;;;;; 1553;"92.20.00";5;Radio- og tv-virksomhed;;"Udsendelse af radio- og tv-programmer Produktion af radio- og tv-programmer uanset om de udsendes direkte eller senere Formålet med de producerede og udsendte programmer kan være underholdning, undervisning eller nyhedsformidling Det er uden betydning for brancheplaceringen, hvordan det økonomiske grundlag tilvejebringes (licens, reklame eller andet)";DR, TV2, lokalradio og -tv;"Pressebureauer jf. 92.40.00 Drift af kabel-tv-net jf. 64.20.00 Drift af radio- og tv-antenner og transmission via relæer eller satellitter jf. 64.20.00 Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00";; 1554;"92.3";3;Anden forlystelsesvirksomhed;;;;;; 1555;"92.31";4;Udøvende kunstnerisk virksomhed;;;;;; 1556;"92.31.10";5;Teater- og koncertvirksomhed;;Opførelse af teaterforestillinger, operaer, balletter samt koncerter og anden sceneoptræden;;Separat drift af teater- og koncertsale jf. 92.32.00;; 1557;"92.31.20";5;Selvstændigt udøvende kunstnere;;Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende kunstnere fx skuespillere, musikere, forfattere, foredragsholdere, billedhuggere, malere, tegnere, instruktører;Restaurering af kunstværker;"Designvirksomhed jf. 74.84.20 Restaurering af møbler jf. 36.1 Restaurering af bygninger jf. 45";; 1558;"92.32";4;Drift af teater- og koncertsale;;;;;; 1559;"92.32.00";5;Drift af teater- og koncertsale;;"Drift af koncertsale, teatre samt andre kulturhuse Billetbureauer Lydstudier Aktivitets- og kulturcentre";;"Biografer jf. 92.13.00 Opførelse af teaterforestillinger, operaer, balletter, koncerter og anden sceneoptræden jf. 92.31.10 Selskabslokaler og forsamlingshuse jf. 55.30.90";; 1560;"92.33";4;Forlystelsesparker;;;;;; 1561;"92.33.00";5;Forlystelsesparker;;Omrejsende og stationære forlystelsesparker;"Tivoli, Bakken og Legoland Veteranbaner Omrejsende tivoli Vandlande";;; 1562;"92.34";4;Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt;;;;;; 1563;"92.34.00";5;Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt;;Forlystelsesvirksomhed ikke andetsteds nævnt fx danseskoler, cirkus, dukketeatre;"Danselærere Balletskoler";"Lotteri og anden spillevirksomhed jf. 92.71.00 Væddeløbsbaner jf. 92.61.90 Tipstjenesten jf. 92.71.00 Bowlingbaner jf. 92.61.90 Rideskoler jf. 92.62.90 Sol- og motionscentre mv. jf. 93.04.00";; 1564;"92.4";3;Pressebureauer;;;;;; 1565;"92.40";4;Pressebureauer;;;;;; 1566;"92.40.00";5;Pressebureauer;;Nyheds- og pressebureauers virksomhed, der består i levering af nyhedsstof, fotos og artikler til medierne;"Freelance journalister Foto- og billedbureauer Freelance pressefotografer";;; 1567;"92.5";3;Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed;;;;;; 1568;"92.51";4;Biblioteker og arkiver;;;;;; 1569;"92.51.10";5;Folkebiblioteker;;"Biblioteker af enhver art, læsesale og audiovisuelle rum, som fortrinsvis benyttes af offentligheden Udlån og opbevaring af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader, lydbånd, kunstværker mv. Katalogisering Kildesøgning for brugerne mv.";Skolebiblioteker;Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00;; 1570;"92.51.20";5;Forsknings- og universitetsbiblioteker;;"Biblioteker, læsesale og audiovisuelle rum, som fortrinsvis benyttes af studerende og forskere Udlån og opbevaring af bøger, kort og tidsskrifter Katalogisering Kildesøgning";;Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00;; 1571;"92.51.30";5;Arkiver;;Samlinger af dokumenter - uanset opbevaringsform - af offentlig eller privat art eventuelt inden for et bestemt fagområde;"Rigsarkivet Landsarkiverne";"Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00 Udlejning af videobånd jf. 71.40.10";; 1572;"92.52";4;Museer;;;;;; 1573;"92.52.00";5;Museer;;"Kunstmuseer, museer for møbler, tøj, keramik, juveler og sølvtøj Naturhistoriske museer, videnskabelige og teknologiske museer, historiske museer, herunder militærmuseer og historiske bygninger, monumenter og andre specialmuseer";"Frilandsmuseer Kunstudstillinger, hvor der sædvanligvis betales entre";"Kunstgallerier jf. 52.48.35 Arkiver jf. 92.51.30";; 1574;"92.53";4;Botaniske og zoologiske haver;;;;;; 1575;"92.53.00";5;Botaniske og zoologiske haver;;;"Naturreservater Dyreparker o.l.";;; 1576;"92.6";3;Sport;;;;;; 1577;"92.61";4;Idrætsanlæg;;;;;; 1578;"92.61.10";5;Idræts- og svømmehaller;;;Friluftsbade;Hav- og søbadeanstalter jf. 92.72.00;; 1579;"92.61.90";5;Andre sportsanlæg;;Drift af enhver form for indendørs eller udendørs sportsanlæg fx fodboldbaner, golfbaner, bokseanlæg, vintersportsanlæg, atletikstadioner, bowlingbaner, væddeløbsbaner;;"Udlejning af sportsudstyr jf. 71.40.90 Idrætsanlæg der drives af sportsklubber jf. 92.62.10 Lystbådehavne jf. 63.22.20";; 1580;"92.62";4;Idrætsklubber og andre sportsaktiviteter;;;;;; 1581;"92.62.10";5;Idrætsklubber;;"Organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenhed for professionelle eller amatører, uanset om dette sker på egne anlæg eller ikke fx fodboldklubber, svømmeklubber, atletikklubber, golfklubber, b Idrætsanlæg der drives af klubber";"Idrætsforbund Støtteforeninger";;; 1582;"92.62.90";5;Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt;;;"Aktiviteter, der udøves af professionelle sportsfolk, dommere, tidtagere, instruktører, læger, trænere mv. Jagt som sport eller fritidsinteresse Tilhørende tjenesteydelser Rideskoler Stalde for væddeløbsheste og -hunde samt garager for væddeløbsbiler";"Udlejning af sportsudstyr jf. 71.40.90 Idrætshøjskoler jf. 80.42.30 Lystbådehavne jf. 63.22.20";; 1583;"92.7";3;Andre aktiviteter i forbindelse med fritid;;;;;; 1584;"92.71";4;Lotteri- og anden spillevirksomhed;;;;;; 1585;"92.71.00";5;Lotteri- og anden spillevirksomhed;;"Tipstjenesten Casinoer Totalisatorspil Klasselotteriet Lotto Indskudsboder";;Velgørende foreningers lotterivirksomhed jf. 85.32.55;; 1586;"92.72";4;Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt;;;;;; 1587;"92.72.00";5;Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt;;;;Andre forlystelser fx cirkus eller danseskoler jf. 92.34.00;; 1588;"93";2;Anden servicevirksomhed;;;;;; 1589;"93.0";3;Anden servicevirksomhed;;;;;; 1590;"93.01";4;Vaskerier og renserier;;;;;; 1591;"93.01.10";5;Erhvervs- og institutionsvaskerier;;"Vask, strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og gardiner, tæpper mv. Vaskeriers afhentning og udbringning";Vaskeriers udlejning af linned, arbejdsuniformer o.l.;"Reparation og ændring af beklædningsartikler mv. som selvstændig aktivitet jf. 52.74.90 Udlejning af beklædningsartikler - bortset fra linned og arbejdsuniformer o.l. - selv om vask eller rensning af disse varer er en integreret del af denne virksomhed jf. 71.40.90";; 1592;"93.01.20";5;Selvbetjeningsvaskerier mv.;;Vask og strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og gardiner, tæpper mv. ved håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner;Kombinerede selvbetjenings- og betjeningsvaskerier samt vaskerier, der overvejende benyttes af private husholdninger;;; 1593;"93.01.30";5;Renserier;;"Rensning af alle former for beklædning (herunder pelsværk) maskinelt, ved håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner Rensning af tæpper og gardiner Renseriers afhentning og udbringning Farvning for private";Reparation og mindre ændringer af beklædningsartikler eller andre tekstilvarer, når dette sker i forbindelse med rensning;"Reparation og ændring af beklædningsartikler mv. som selvstændig aktivitet jf. 52.74.90 Udlejning af beklædningsartikler bortset fra linned og arbejdsbeklædning, selv om vask eller rensning af disse varer er en integreret del af denne virksomhed jf. 71.40.90";; 1594;"93.02";4;Frisør- og skønhedssaloner;;;;;; 1595;"93.02.10";5;Frisørsaloner;;Vask, klipning, frisering, farvning, toning og krølning af hår, for mænd og kvinder samt barbering og skægtrimning;;"Fremstilling af parykker jf. 36.63.90 Solcentre jf. 93.04.00";; 1596;"93.02.20";5;Skønheds- og hudpleje;;Ansigtsmassage, manicure og pedicure, make-up mv.;Kosmetologer;;; 1597;"93.03";4;Bedemænd og begravelsesvæsen;;;;;; 1598;"93.03.10";5;Bedemænd;;"Organisering og tilrettelæggelse af begravelse og ligbrænding Ligkistemagasiner";;;; 1599;"93.03.20";5;Begravelsesvæsen;;"Begravelses- eller krematorievæsen Kirkegårde som ikke drives af menighedsrådene";;"Religiøse begravelsestjenester jf. 91.31.00 Drift af kirkegårde som drives af menighedsrådene jf. 91.31.00";; 1600;"93.04";4;Sol- og motionscentre mv.;;;;;; 1601;"93.04.00";5;Sol- og motionscentre mv.;;;Helsecentre, motionscentre, tyrkiske bade, saunaer og dampbade, solarier mv.;Kuranstalter jf. 85.14.90;; 1602;"93.05";4;Anden servicevirksomhed i øvrigt;;;;;; 1603;"93.05.00";5;Anden servicevirksomhed i øvrigt;;;"Astrologiske og spiritistiske aktiviteter Sociale aktiviteter, der udøves af fx escort-bureauer, kontakt-bureauer, ægteskabsbureauer Slægtsforskningsbureauer Skopudsere og dragere Grafologer Tatovører";;; 1604;"P";1;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1605;"95";2;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1606;"95.0";3;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1607;"95.00";4;Private husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1608;"95.00.00";5;Private husholdninger med ansat medhjælp;;Virksomhed i private husholdninger, der udøves af tjenestepersonale fx husassistenter, kokke, tjenere, gartnere, chauffører, portnere, huslærere, sekretærer, babysittere;;;; 1609;"Q";1;Internationale organisationer mv.;;;;;; 1610;"99";2;Internationale organisationer mv.;;;;;; 1611;"99.0";3;Internationale organisationer mv.;;;;;; 1612;"99.00";4;Internationale organisationer mv.;;;;;; 1613;"99.00.00";5;Internationale organisationer mv.;;Eksterritoriale organer;"De Forenede Nationer (FN) og dets særorganer, regionale organer mv., Den Europæiske Union (EU), Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Toldsamarbejdsrådet, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken Aktiviteterne i diplomatiske repræsentationer og konsulater når disse opgøres i opholdslandet, men ikke når de opgøres i det land de repræsenterer";Administration og drift af diplomatiske repræsentationer og konsulater i udlandet eller hos internationale organisationer jf. 75.21.00;; 1614;"X";1;Uoplyst;;;;;; 1615;"98";2;Uoplyst;;;;;; 1616;"98.0";3;Uoplyst;;;;;; 1617;"98.00";4;Uoplyst;;;;;; 1618;"98.00.00";5;Uoplyst;;;"Enheder, der ikke kan brancheplaceres Hvilende selskaber";Virksomheder, som midlertidigt overgår til at være hvilende selskaber. Disse beholder deres hidtidige branchekode;;