SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Idræt og fritid;Dette overemne er ikke et egentligt kulturemne ifølge UNESCO, men tilhører dér kategorien af beslægtede kulturemner.;;;;; 2;"K09";2;Fornøjelses- og temaparker;Fornøjelses- og temaparker dækker over forlystelsesparker af forskellig slags. De klassiske forlystelsesparker er med forskellige attraktioner som rutsjebaner, karruseller, pariserhul, samt diverse underholdningssteder som boder og spillehaller. Temaparker har også forlystelser, men de er bygget op omkring et tema, fx Disney World, Legoland eller vandland.;;;;; 3;"K10";2;Idræt;"Idræt dækker både over organiseret og professionel idrætsudøvelse og konkurrencesport, men også bevægelse generelt, idræt som fritidsinteresse og på amatørplan. I nogle lande er visse idrætsgrene forbundet med landets kulturelle identitet, hvis det er en del af de sociale strukturer og traditioner. En ny kategori inden for sportsverden er e-sport, der står for ”elektronisk sport” og er udøvelse af computerspil på konkurrenceplan. ";;;;; 4;"K11";2;Spil og lotteri;Spil handler primært om væddemål (fx til sportsbegivenheder), hasard-spil, lotteri og andre spil for penge. Til kulturemnet hører også brætspil, strategispil, rollespil m.fl., hvor man indgår i et fællesskab og spil-ler sammen. Digitale spil er ikke med i dette kulturemne, men hører under Computerspil.;;;;; 5;"2";1;Kulturarv;Dette overemne følger UNESCOs forlæg. Dog er Fredede bygninger og Fredede fortidsmider skilt ud som to separate kulturemner, i modsætning til UNESCOs Archaeological and Historical Places. Desuden er Sprog et selvstændigt kulturemne i modsætning til UNESCO, som klassificerer sprog som et tværgående element under immateriel kulturarv.;;;;; 6;"K13";2;Arkiver;Arkiver indsamler, bevarer, registrerer og formidler arkivalier. Arkivalier er historiske kilder, der dokumenterer begivenheder, samfundsudviklinger og/eller personligheder. Det kan både være skriftlige dokumenter samt audio og/eller visuelle kilder. Det kan være alt fra dagbøger, kontrakter, testamenter, landkort, fotografier, sagsakter, e-mails, filmoptagelser og informationer fra it-systemer. Der findes bl.a. lokalhistoriske arkiver, stadsarkiver og det statslige arkiv, Rigsarkivet.;;;;; 7;"K15";2;Fredede bygninger;Fredede bygninger har national betydning, da de legemliggør, hvordan man gennem tiden har bygget, arbejdet og levet. En bygning kan derfor blive fredet, hvis den har en stor arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Når en bygning er fredet, betyder det, at bygningen skal beskyttes og vedligeholdes efter reglerne i Bygningsfredningsloven.;;;;; 8;"K16";2;Fredede fortidsminder;Fortidsminder er synlige levn og kulturspor ude i naturen, som er mindst 100 år gamle og dannet af mennesker i fortiden. Det er særligt gravhøje, men også dysser, køkkenmøddinger, vejspor, bopladser, mindesmærker, diger, forsvarsanlæg mv. Fredede fortidsminder er beskyttet af Museumsloven, hvilket betyder, at det er forbudt at påvirke fortidsmindernes indhold og overflade.;;;;; 9;"K14";2;Kulturmiljøer/landskaber;Der er ingen skarp opdeling af definitionerne på kulturmiljøer og kulturlandskaber, så derfor optræder de i samme kulturemne. De er geografisk begrænsede områder, der afspejler vigtige nedslag i den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer er typisk bebyggelse, fabriksområder og lignende, mens kulturlandskaber i højere grad er en blanding af naturen og menneskeskabte spor, fx fiskelejer og infrastruktur. Kulturlandskaber afspejler samspillet mellem menneske og natur. Kulturmiljøer/landskaber er dækket af Planloven og Museumsloven.;;;;; 10;"K17";2;Museer;"Museer er institutioner, der har til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle den kollektive håndgribelige og uhåndgribelige arv til det almene gode. Der findes traditionelt set kunstmuseer, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. I dag kan museer også være non-profit-institutioner uden permanent samlinger, som kunsthaller, oplevelsescentre, virtuelle eller levende museer. ";;;;; 11;"K18";2;Sprog;Sprog fungerer som et hjælpemiddel til at kommunikere og videreføre den immaterielle kulturarv. Det er det mest brugte kommunikationsmiddel, og gennem sprog kan man vise identitet og tilhørsforhold. Sproget bærer traditioner og kulturvaner med sig, men spiller også en rolle, når det kommer til kulturel fornyelse.;;;;; 12;"K19";2;Zoologiske anlæg og botaniske haver;Zoologiske anlæg dækker over zoologiske haver, akvarier og dyreparker, som udstiller levende vilde dyr med det formål at vise naturens mangfoldighed og dyrenes adfærd. De zoologiske anlæg skal fremme naturbevarelse, forske og formidle viden om vilde dyr. Botaniske haver indeholder samlinger af levende planter og svampe, og ligesom zoologiske anlæg bedriver de forskning og er med til bevare og formidle kendskabet til deres arbejdsområde.;;;;; 13;"3";1;Medier, biblioteker og litteratur;Dette overemne omfatter i store træk UNESCOs overordnede kulturemner Books and Press samt Audio-Visual and Interactive Media. Det danske kulturemne Film afviger fra UNESCO’s klassifikation, hvilket betyder, at videokunst, digitale kunstformer og lignende hører til i Billedkunst, og ikke Film.;;;;; 14;"K02";2;Biblioteker;Bibliotekers opgave er at opbevare og udlåne bøger (trykte og digitale), kort, film, aviser, musik mv. gratis til borgerne. Offentlige biblioteker skal fremme oplysning, uddannelse, kulturel aktivitet og forskning. Biblioteker dækker over folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, men også firma/privatbiblioteker.;;;;; 15;"K03";2;Computerspil;Computerspil kan være alle slags digitale spil, der spilles alene eller sammen med andre. Spillene kan spilles på alle former for digitale platforme (fx computer, mobiltelefon eller konsol).;;;;; 16;"K04";2;Dagblade og tidsskrifter;Dagblade og tidsskrifter er alle former for skrevne medier som aviser, ugeblade, magasiner og tidsskrifter, på print og online.;;;;; 17;"K05";2;Film;Film er både dokumentarfilm, eksperimenterende film, kortfilm og spillefilm inden for alle genrer, inkl. animationsfilm.;;;;; 18;"K06";2;Litteratur og bøger;Litteratur og bøger er alle former for litteratur, såsom romaner, digte, fagbøger, børnebøger mv., samt formidling af litteratur, fx til børn og unge.;;;;; 19;"K07";2;Radio og tv;Radio og tv udsendes fra forskellige såkaldte distributionsplatforme, som er antenne, kabel eller satellit. Kategorien inkluderer lokale stationer, kommercielle og public service stationer og ikke mindst internet streaming af radio og tv fra nettjenester. Public service-virksomheden er en hjørnesten i dansk mediepolitik og - lovgivning og sikrer et alsidig udvalg af programmer og kanaler til befolkningen.;;;;; 20;"4";1;Scene og musik;Dette overemne svarer stort set til UNESCOs overordnede kategori Performance and Celebration.;;;;; 21;"K21";2;Musik;Dette kulturemne rummer al slags musik, uanset format, hvilket betyder indspillet musik, livemusik, musikkomponering, sang, download og upload af musik, musikinstrumenter, musikundervisning mv.;;;;; 22;"K22";2;Scenekunst;Scenekunst omfatter næsten alle slags forestillinger, heriblandt skuespil, musical, dukketeater og dans, men ikke koncerter. Det er både professionelle og amatørforestillinger, opført på en scene eller hvilken som helst anden platform, såsom gadeteater.;;;;; 23;"5";1;Visuel kunst og design;Dette overemne svarer i store træk til Visual Arts and Crafts og Design and Creative Services i UNESCOs klassifikation.;;;;; 24;"K24";2;Arkitektur;Arkitektur er en bunden kunstart, fordi den løser en opgave og dermed opfylder et eller flere behov. Arkitektur er både processen og produktet af planlægningen, designet, indretningen og opførelsen af bygninger, men også af byer, landskaber og rum. Ud over den praktiske funktion har arkitektur i lige så høj grad kunstneriske og æstetiske formål og følger bevægelser inden for kunst og design, men også kulturelle og politiske strømninger.;;;;; 25;"K25";2;Billedkunst;"Dette kulturemne omfavner et bredt billedkunstbegreb, der ud over de traditionelle kunstarter, maleri, skulptur og tegning, inkluderer videokunst, digital kunst, gadekunst og andre visuelle samtidskunstretninger. Bemærk, at på dette punkt afviger det danske kulturemne Billedkunst fra UNESCO’s definition af Visual Arts. ";;;;; 26;"K26";2;Design;Design er et bredspektret felt, fordi det kendetegnet ved en lang række fagligheder og produkter og ligger sig tæt op af Kunsthåndværk. Kulturemnet dækker over, men er ikke begrænset til, produktdesign, møbeldesign, grafisk design, smykkedesign, illustrationer og beklædning. I modsætning til Kunsthåndværk kan design masseproduceres, og designeren står ikke nødvendigvis for selve produktionen af det designede produkt.;;;;; 27;"K27";2;Fotografering;Kulturemnet dækker fotografi med kunstneriske kvaliteter, både analoge og digitale billeder, inden for alle genrer, såsom landskabsfotografi eller portrætter.;;;;; 28;"K28";2;Kunsthåndværk;"Kendetegnet ved kunsthåndværk er, at det er lavet helt eller til dels i hånden ved brug af bestemte teknikker, værktøjer og materialer. Det kan være glaskunst, keramik, guld- og sølvsmedekunst eller tekstilkunst. Af andre materialer kan nævnes plantefibre, læder, træ og sten. Kunsthåndværk kan have æstetiske, brugs-, religiøse, symbolske, dekorative mv. formål. I mange lande har kunsthåndværk stor kulturel og økonomisk betydning for visse etniske grupper, fx oprindelige folk. Bemærk, at i modsætning til UNESCO’s definition af Crafts, så rummer det danske kulturemne samtidens kunsthåndværk. ";;;;; 29;"6";1;Anden kulturel aktivitet;Dette overemne omfatter en række kulturemner, der ikke naturligt kan placeres under de andre overemner, og modsvares ikke af en tilsvarende kategori i UNESCOs klassifikation. Flere af de omfattede kulturemner er tværgående i forhold til de øvrige emner.;;;;; 30;"K30";2;Reklame;Reklame omhandler her de kreative processer i produktionen af reklamer, inden for alle slags formater og platforme, og de dertilhørende kunstneriske aktiviteter, fx fotografi. Det er således hverken de kommercielle reklamer eller reklamebranchen i sig selv, der er her anses for at være kulturelle produkter eller en kulturel industri.;;;;; 31;"K31";2;Statslig administration;Dette er et tværgående kulturemne og dækker kun statslig administration, der har at gøre med kunst, kultur og fritid.;;;;; 32;"K32";2;Udstyr;Dette er et tværgående kulturemne, der dækker det udstyr og materialer, som bruges til kulturelle formål, som defineret i de forskellige kulturemner. Udstyret kan være hvad som helst, så længe det understøtter udviklingen, frembringelsen eller distributionen af kulturelle produkter og aktiviteter, fx kameraudstyr, computer eller keramikovn.;;;;; 33;"K33";2;Anden/tværgående kultur;Dette kulturemne opsamler de kulturelle produkter og aktiviteter, som ikke kan placeres i de øvrige kulturemner. Det er typisk, fordi de er tværgående og kan komme til udtryk gennem flere kulturemner.;;;;; 34;"K34";2;Folkeoplysning og folkehøjskoler;Folkeoplysning er en fællesbetegnelse for ikke-kompetencegivende voksenundervisning, reguleret af Folkeoplysningsloven og relaterede love. Folkeoplysningens hovedopgave er at give eleverne demokratiske og faglige færdigheder, samt redskaber til at begå sig i den tid og samfund, de lever i. Området inkluderer aftenskoler, frivilligt foreningsliv, folkeuniversitetet og daghøjskoler. En vigtig grundsten i folkeoplysningen er også folkehøjskolerne, der reguleres af Højskoleloven.;;;;;