SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Ledelsesarbejde;Ledelsesarbejde er defineret ved, at omfatte personer som vedtager, planlægger, koordinerer og sikrer udførelsen af den overordnede aktivitet i private og offentlige virksomheder eller organisationer eller i organisatoriske afdelinger indenfor disse virksomheder eller organisationer.;;;;; 2;"11";2;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer;;;;;; 3;"111";3;"Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer ";;;;;; 4;"1111";4;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder;;;;;; 5;"111100";5;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder;;Borgerrepræsentant, Borgmester, Byrådsmedlem, EU parlamentsmedlem, Folketingsmedlem, Kommunalbestyrelsesmedlem, Medlem af EU parlament, Ministerråd, Overborgmester, Socialudvalgsformand, Øverste ledelse i lovgivende myndigheder;;;; 6;"1112";4;"Øverste ledelse i offentlige virksomheder ";;;;;; 7;"111200";5;Øverste ledelse i offentlige virksomheder;;Afdelingschef - stat, Ambassadør, Beredskabschef, Beredskabsdirektør, Beredskabsinspektør, Biskop, Brandinspektør, Brigadechef (redningsberedskab), Departementschef, Diplomat, Embedslæge, Forbrugerombudsmand, Fængselsinspektør, Kolonnechef (Redningsberedskab), Kommunaldirektør, Konsul, Kredsdyrlæge, Kredslæge, Ligningschef, Luftfartsdirektør, Medicinaldirektør, Ombudsmand, Politidirektør, Retspræsident, Rigsadvokat, Rigsarkivar, Rigspolitichef, Rigsrevisor, Skattedirektør, Skatteinspektør, Skoledirektør, Socialchef, Socialdirektør, Stadsarkitekt, Stadsarkivar, Stadsdyrlæge, Stadsgartner, Stadsingeniør, Stadslæge, Styrelseschef, Undervisningsdirektør, Universitetsdirektør, Veterinærdirektør, Veterinærinspektør, Viceberedskabschef, Viceberedskabsdirektør, Vicebrandchef, Øverste ledelse i offentlige virksomheder;;;; 8;"1114";4;Øverste ledelse i interesseorganisationer;;;;;; 9;"111400";5;Øverste ledelse i interesseorganisationer;;A-Kasse Formand, Amtskredsformand, Amtskredssekretær, AOF Formand, Fagforeningsformand, Forbundsformand, Forbundsnæstformand, Korpschef, Landsformand - politik, Landssekretær - politik, Museumsformand, Partiformand, Partisekretær, Øverste ledelse i interesseorganisationer;;;; 10;"112";3;Øverste virksomhedsledelse;;;;;; 11;"1120";4;Øverste virksomhedsledelse;;;;;; 12;"112010";5;Øverste administrerende virksomhedsledelse;;bestyrelsesmedlem, Adm. Direktør, Jernbanedirektør, Koncerndirektør, Nationalbankdirektør, Øverste administrerende virksomhedsledelse;;;; 13;"112020";5;Virksomhedsledelse af tværgående funktioner;;Vice Adm. Direktør, Vicegeneraldirektør, Virksomhedsledelse af tværgående funktioner;;;; 14;"12";2;Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner;;;;;; 15;"121";3;Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner;;;;;; 16;"1211";4;Ledelse inden for økonomifunktioner;;;;;; 17;"121100";5;Ledelse inden for økonomifunktioner;;Amtsforvalter, Finansdirektør, Regnskabsdirektør, Viceøkonomichef, Økonomichef, Økonomidirektør, Ledelse inden for økonomifunktioner;;;; 18;"1212";4;Ledelse inden for HR-funktioner;;;;;; 19;"121200";5;Ledelse inden for HR-funktioner;;Løn og personalechef, Lønningschef, Personaleadministrator, Personalechef, Personaledirektør, Rekrutteringschef, Uddannelseschef, Ledelse inden for HR-funktioner;;;; 20;"1213";4;Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området;;;;;; 21;"121310";5;Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området;;Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området;;;; 22;"121320";5;Administrativ ledelse i den offentlige sektor;;Administrativ ledelse i den offentlige sektor;;;; 23;"1219";4;Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner;;;;;; 24;"121910";5;Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.;;Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.;;;; 25;"121920";5;Ledelse af logistikfunktioner;;Leverancechef, Logistikchef, Materielchef, Ledelse af logistikfunktioner;;;; 26;"121990";5;Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt;;Abonnementschef, Emballagechef, Kvalitetschef, Kvalitetsdirektør, Miljøchef, Rationaliseringschef, Rationaliseringsleder, Registreringschef, Reklamationschef, Servicechef, Sikringschef, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt;;;; 27;"122";3;Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner;;;;;; 28;"1221";4;Ledelse af salg og marketing;;;;;; 29;"122100";5;Ledelse af salg og marketing;;Afsætningschef, Agenturchef, Akkvisitionschef, Akkvisitørchef, Eksportchef, Eksportdirektør, Eksportsalgschef, Markedsdirektør, Marketingchef, Marketingdirektør, Marketingschef, Marketingsdirektør, Mediachef, Prischef, Produktchef, Sales Manager, Salgsafdelingschef, Salgschef, Salgsdirektør, Ledelse af salg og marketing;;;; 30;"1222";4;Ledelse af reklame og PR;;;;;; 31;"122200";5;Ledelse af reklame og PR;;PR chef, Pressechef, Reklamechef, Ledelse af reklame og PR;;;; 32;"1223";4;Ledelse af kommerciel forskning og udvikling;;;;;; 33;"122300";5;Ledelse af kommerciel forskning og udvikling;;Forskningschef, Produktudviklingschef, Researchchef, Udviklingschef, Udviklingsdirektør, Ledelse af kommerciel forskning og udvikling;;;; 34;"13";2;Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed;;;;;; 35;"131";3;Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 36;"1311";4;Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug;;;;;; 37;"131100";5;Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug;;Godsejer, Gårdforpagter, Kyllingefarmer, Landbrugsforpagter, Proprietær, Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug;;;; 38;"1312";4;Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri;;;;;; 39;"131200";5;Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri;;Fiskeriforpagter, Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri;;;; 40;"132";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.;;;;;; 41;"1321";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri);;;;;; 42;"132100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri);;Bagerichef, Bladchef, Bladudgiver, Bogtrykkeridirektør, Bryggerichef, Driftsdirektør, Fabrikschef, Fabriksdirektør, Forlagsleder, Forlægger, Kunstforlægger, Mejerichef, Mejeridirektør, Mejerileder, Musikforlægger, Produktionschef, Produktionsdirektør, Savværksleder, Støberichef, Støberileder, Tapperichef, Teknisk direktør, Trykkerichef, Udgiver, Værkchef, Væverileder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri);;;; 43;"1322";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding;;;;;; 44;"132200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding;;Platformschef/OIM (Offshore), Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding;;;; 45;"1323";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 46;"132300";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed;;Byggeentreprenør, Bygmester, Entreprenør, Entreprisechef, Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed;;;; 47;"1324";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.;;;;;; 48;"132400";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.;;Budcentralindehaver, Depotbestyrer, Depotchef, Depotejer, Depotindehaver, Distributionschef, Distributionsdirektør, Energichef, Ferskvarechef, Forsyningschef, Importchef, Importleder, Importmanager, Indkøbschef, Indkøbsdirektør, Kraftværkschef, Lagerchef, Rutebilforpagter, Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.;;;; 49;"133";3;"Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi ";;;;;; 50;"1330";4;"Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi ";;;;;; 51;"133010";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business);;IT-chef, IT-direktør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business);;;; 52;"133020";5;Ledelse af intern IT;;IT-chef, IT-direktør, Ledelse af intern IT;;;; 53;"134";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag;;;;;; 54;"1341";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn;;;;;; 55;"134100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn;;Børnehavebestyrer, Børnehaveforpagter, Børnehjemsleder, Fritidscenterleder, Fritidshjemsbestyrer, Fritidshjemsleder, Klubhusbestyrer, Klubleder, Vuggestueleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn;;;; 56;"1342";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet;;;;;; 57;"134200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet;;Hospitalsdirektør, Hospitalsforstander, Sygehusadministrator, Sygehuschef, Sygehusdirektør, Sygehusforstander, Sygehusforvalter, Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet;;;; 58;"1343";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen;;;;;; 59;"134300";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen;;Hvilehjemsbestyrer, Hvilehjemsejer, Hvilehjemsforstander, Plejehjemsbestyrer, Plejehjemsforstander, Plejehjemsleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen;;;; 60;"1344";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område;;;;;; 61;"134400";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område;;Asylbestyrer, Asylleder, Orlogshjemsleder, Socialcenterleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område;;;; 62;"1345";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet;;;;;; 63;"134500";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet;;Aftenskoleinspektør, Aftenskoleleder, Efterskoleforstander, Friskoleleder, Handelsskoleinspektør, Handelsskoleforstander, Handelsskoleinspektør, Højskoleforstander, Højskoleleder, Kostskoleforstander, Kostskoleinspektør, Musikskoleinspektør, Musikskoleleder, Naturskoleleder, Navigationsforstander, Rektor, Seminarieforstander, Seminarierektor, Skolebestyrer, Skoleforstander, Skoleinspektør, Skoleleder, Undervisningschef, Ungdomsskoleforstander, Ungdomsskoleinspektør, Ungdomsskoleleder, Vicerektor, Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet;;;; 64;"1346";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet;;;;;; 65;"134600";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet;;Bankbestyrer, Bankdirektør, Bankfilialchef, Børschef, Filialdirektør - finansiel sektor, Filialdirektør, Fondschef, Kreditchef, Kreditdirektør, Kreditforeningschef, Kreditforeningsdirektør, Sparekassedirektør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions- og forsikringsområdet;;;; 66;"1349";4;Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag;;;;;; 67;"134910";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen;;Politiadvokat, Politimester, Vicepolitichef, Vicepolitidirektør, Vicepolitimester, Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen;;;; 68;"134990";5;Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt;;Banechef, Beredskabsmester, Brandmester, Flyvechef, Flyvepladsleder, Godsbureauleder, Godssalgschef, Haldirektør, Havnebestyrer, Havnechef, Ht Chef, Indenrigschef, Kirkegårdsleder, Kolonnechef (Redningsberedskab), Luftfartschef, Luftfragtchef, Lufthavnschef, Overfartsleder, Overpostmester, Postmester, Reder, Rederichef, Sektionschef (Redningsberedskab), Skibsejer, Sporvejsdirektør, Stationschef, Stationsforstander, Stationsleder, Terminalchef, Trafikdirektør, Øldepotbestyrer, Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt;;;; 69;"14";2;Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder;;;;;; 70;"141";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration;;;;;; 71;"1411";4;Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller;;;;;; 72;"141100";5;"Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller ";;Gæstgiver, Hotelbestyrer, Hotelchef, Hoteldirektør, Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller;;;; 73;"1412";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration;;;;;; 74;"141200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration;;Restaurationsbestyrer, Restaurationschef, Restaurationsforpagter, Restaurationsleder, Restaurationsmanager, Restauratør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration;;;; 75;"142";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel;;;;;; 76;"1420";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel;;;;;; 77;"142010";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel;;Varehuschef, Vin og tobakshandler, Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel;;;; 78;"142020";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel;;Engroschef, Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel;;;; 79;"143";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;;;; 80;"1431";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur;;;;;; 81;"143100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur;;Museumsbestyrer, Museumsdirektør, Museumsforstander, Museumsleder, Parkchef, Radioleder, Radiostationsleder, Teateradministrator, Teaterchef, Teaterdirektør, Teaterleder, TV producer, Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur;;;; 82;"1439";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;;;; 83;"143900";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;; 84;"2";1;Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område;Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Det være sig såvel inden for undervisning og pædagogik, IT-arbejde samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og journalister.;;;;; 85;"21";2;Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 86;"211";3;Arbejde inden for fysik og geologi;;;;;; 87;"2111";4;Arbejde inden for fysik og astronomi;;;;;; 88;"211100";5;Arbejde inden for fysik og astronomi;;Astronom, Fysiker, Kosmolog, Arbejde inden for fysik og astronomi;;;; 89;"2112";4;Arbejde inden for meteorologi;;;;;; 90;"211200";5;Arbejde inden for meteorologi;;Klimatolog, Meteorolog, Overmeteorolog, Statsmeteorolog, Arbejde inden for meteorologi;;;; 91;"2113";4;Arbejde inden for kemi;;;;;; 92;"211300";5;Arbejde inden for kemi;;Kemiker, Proceskemiker, Arbejde inden for kemi;;;; 93;"2114";4;Arbejde inden for geologi og geofysik;;;;;; 94;"211400";5;Arbejde inden for geologi og geofysik;;Chefgeodæt, Geodæt, Geofysiker, Geolog, Grundvandshydrolog, Hydrolog, Mikropalæont, Naturgaskonsulent, Oceanograf, Statsgeodæt, Statsgeolog, Arbejde inden for geologi og geofysik;;;; 95;"212";3;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;;;; 96;"2120";4;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;;;; 97;"212000";5;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;Aktuar, Chefaktuar, Chefstatistiker, Forsikringsmatematiker, Matematiker, Statistiker, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;; 98;"213";3;Arbejde inden for biovidenskab;;;;;; 99;"2131";4;Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder;;;;;; 100;"213110";5;Arbejde inden for biokemi;;Biokemiker, Mikrokemiker, Arbejde inden for biokemi;;;; 101;"213120";5;Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder;;Biolog, Botaniker, Fiskeribiolog, Fiskerikonsulent, Havbiolog, Marinebiolog, Mikrobiolog, Ornitolog, Statsbiolog, Vildtforvalter, Zoolog, Økolog, Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder;;;; 102;"2132";4;Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 103;"213200";5;Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;Agrartekniker, Agronom, Agronomkonsulent, Agronomtekniker, Agrotekniker, Avlskontrollør, Cand Silv, Chefskovrider, Civilhortonom, Dambrugskonsulent, Forstfuldmægtig, Forstinspektør, Forstkandidat, Forstkonsulent, Frøavlskonsulent, Fåreavlskonsulent, Havebrugskandidat, Havebrugskonsulent, Hortonom, Husdyrbrugstekniker, Husdyrsbrugskonsulent, Kvægavlskonsulent, Kvægbrugskonsulent, Kvægbrugstekniker, Landbrugskandidat, Landbrugskonsulent, Landbrugstekniker, Lic Agro, Planteavlskonsulent, Skadedyrskonsulent, Skovbrugskandidat, Skovbrugskonsulent, Skovrider, Statsskovrider, Svineavlskonsulent, Vildtkonsulent, Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;; 104;"2133";4;Arbejde inden for miljøbeskyttelse;;;;;; 105;"213300";5;Arbejde inden for miljøbeskyttelse;;Arbejde inden for miljøbeskyttelse;;;; 106;"214";3;Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi);;;;;; 107;"2141";4;Ingeniørarbejde i industri og produktion;;;;;; 108;"214100";5;Ingeniørarbejde i industri og produktion;;Produktionsingeniør, Ingeniørarbejde i industri og produktion;;;; 109;"2142";4;Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg;;;;;; 110;"214200";5;Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg;;Anlægsingeniør, Bygningsingeniør, Bygningskonsulent, Civilingeniør - infrastruktur, Distriktsvejingeniør, Havneingeniør, Ingeniør - infrastruktur, Vejingeniør, Vejinspektør, VVS ingeniør, Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg;;;; 111;"2143";4;Ingeniørarbejde inden for miljø;;;;;; 112;"214300";5;Ingeniørarbejde inden for miljø;;Ingeniørarbejde inden for miljø;;;; 113;"2144";4;"Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer ";;;;;; 114;"214400";5;"Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer ";;Ingeniør - maskin- og skibsingeniør, Køleingeniør, Maskiningeniør, Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer;;;; 115;"2145";4;Ingeniørarbejde inden for kemi;;;;;; 116;"214500";5;Ingeniørarbejde inden for kemi;;Betoningeniør, Ingeniør - kemi, Kemiingeniør, Mud Engineer (Offshore), Ingeniørarbejde inden for kemi;;;; 117;"2146";4;Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder;;;;;; 118;"214600";5;Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder;;Boreingeniør, Drilling engineer (Offshore), Ingeniør - mine- og boreingeniør, Mineingeniør, Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder;;;; 119;"2149";4;Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi);;;;;; 120;"214900";5;Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi);;Agroingeniør, Arbejdsstudieingeniør, Beredskabsingeniør, Brandingeniør, Brandinspektør, Bryggeringeniør, Brygmester, Kvalitetsingeniør, Landbrugsingeniør, Mejeribrugskandidat, Mejeriingeniør, Metodeingeniør, Patentingeniør, Støberiingeniør, Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi);;;; 121;"215";3;Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi;;;;;; 122;"2151";4;Ingeniørarbejde inden for elektricitet;;;;;; 123;"215100";5;Ingeniørarbejde inden for elektricitet;;Civilingeniør - stærkstrøm, EL ingeniør, Elektroingeniør, Ingeniør - stærkstrøm, Stærkstrømsingeniør, Ingeniørarbejde inden for elektricitet;;;; 124;"2152";4;Ingeniørarbejde inden for elektronik;;;;;; 125;"215200";5;Ingeniørarbejde inden for elektronik;;Civilingeniør - svagstrøm, Elektronikingeniør, Ingeniør - svagstrøm, Radioingeniør, Røntgeningeniør, Sikringsingeniør, Svagstrømsingeniør, Ingeniørarbejde inden for elektronik;;;; 126;"2153";4;Ingeniørarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 127;"215300";5;Ingeniørarbejde inden for telekommunikation;;Telefoningeniør, Telegrafingeniør, Teleingeniør, Ingeniørarbejde inden for telekommunikation;;;; 128;"216";3;Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design;;;;;; 129;"2161";4;Arbejde med bygningsarkitektur;;;;;; 130;"216100";5;Arbejde med bygningsarkitektur;;Bygningsarkitekt, Arbejde med bygningsarkitektur;;;; 131;"2162";4;Arbejde med landskabsarkitektur;;;;;; 132;"216200";5;Arbejde med landskabsarkitektur;;Havearkitekt, Kgl. haveinspektør, Landskabsarkitekt, Arbejde med landskabsarkitektur;;;; 133;"2163";4;Arbejde med produkt- og tøjdesign;;;;;; 134;"216300";5;Arbejde med produkt- og tøjdesign;;Beklædningsdesigner, Designer, Grafisk Designer, Grafisk Formgiver, Industridesigner, Kostumearkitekt, Kostumier - beklædningsdesigner, Kunstformer, Kunsthåndværker, Modedesigner, Modeldesigner, Multimediedesigner, Møbelarkitekt, Møbeldesigner, Reklamedesigner, Reklametegner, Tekstildesigner, Tekstiltegner - design, Arbejde med produkt- og tøjdesign;;;; 135;"2164";4;Arbejde med by- og trafikplanlægning;;;;;; 136;"216400";5;Arbejde med by- og trafikplanlægning;;Byplanarkitekt, Byplanlægger, Geometriker, Landinspektør, Surveyor, Arbejde med by- og trafikplanlægning;;;; 137;"2165";4;Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde;;;;;; 138;"216500";5;Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde;;Kartograf, Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde;;;; 139;"2166";4;Arbejde med grafisk og multimediedesign;;;;;; 140;"216600";5;Arbejde med grafisk og multimediedesign;;Grafisk designer/formgiver, Grafisk konsulent, Reklamegrafiker - grafisk design, Tegner - grafisk design, Arbejde med grafisk og multimediedesign;;;; 141;"22";2;Arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 142;"221";3;Lægearbejde;;;;;; 143;"2211";4;Almindeligt lægearbejde;;;;;; 144;"221100";5;Almindeligt lægearbejde;;Adm. overlæge, Læge, Praktiserende læge, Sessionslæge, Skolelæge, Stabslæge, Almindeligt lægearbejde;;;; 145;"2212";4;Speciallægearbejde;;;;;; 146;"221200";5;Speciallægearbejde;;Bedriftslæge, Børnelæge, Centerpsykiater, Fodlæge, Første Reservelæge, Halslæge, Hudspecialist, Idrætsfysiolog, Kirurg, Lægekonsulent, Narkoselæge, Narkoseoverlæge, Nervelæge, Overkirurg, Overlæge, Patolog, Psykiater, Radiolog, Reservelæge, Speciallæge, Toksikolog, Øjenlæge, Ørelæge, Speciallægearbejde;;;; 147;"222";3;Sygeplejerske- og jordemoderarbejde;;;;;; 148;"2221";4;Sygeplejerskearbejde;;;;;; 149;"222110";5;Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner;;Børnesygeplejerske, Centersygeplejerske, Distriktssygeplejerske, Hjemmesygeplejerske, Ledende hjemmesygeplejerske, Ledende sygeplejerske, Medic (Offshore), Natsygeplejerske, Sygeplejerske, Sygeplejevikar, Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner;;;; 150;"222120";5;Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner;;Anæstesisygeplejerske, Bedriftssundhedsplejerske, Narkosesygeplejerske, Operationssygeplejerske, Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner;;;; 151;"222130";5;Sundhedsplejerskearbejde;;Ledende sundhedsplejerske, Skolesundhedsplejerske, Sundhedsplejerske, Sundhedsplejerskearbejde;;;; 152;"2222";4;Jordemoderarbejde;;;;;; 153;"222200";5;Jordemoderarbejde;;Distriktsjordemoder, Jordemoder, Overjordemoder, Jordemoderarbejde;;;; 154;"223";3;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 155;"2230";4;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 156;"223000";5;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;Naturlæge, Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;; 157;"224";3;Paramedicinsk arbejde;;;;;; 158;"2240";4;Paramedicinsk arbejde;;;;;; 159;"224000";5;Paramedicinsk arbejde;;Paramedicinsk arbejde;;;; 160;"225";3;Dyrlægearbejde;;;;;; 161;"2250";4;Dyrlægearbejde;;;;;; 162;"225000";5;Dyrlægearbejde;;Dyrlæge, Overdyrlæge, Dyrlægearbejde;;;; 163;"226";3;Andet sundhedsarbejde;;;;;; 164;"2261";4;Tandlægearbejde;;;;;; 165;"226100";5;Tandlægearbejde;;Børnetandlæge, Cheftandlæge, Dentist, Distriktstandlæge, Skoletandlæge, Specialtandlæge, Tandlæge, Tandlægearbejde;;;; 166;"2262";4;Farmaceutarbejde;;;;;; 167;"226200";5;Farmaceutarbejde;;Apoteker, Farmaceut, Lic. Pharm., Sygehusapoteker, Farmaceutarbejde;;;; 168;"2263";4;Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne;;;;;; 169;"226300";5;Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne;;Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne;;;; 170;"2264";4;Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde;;;;;; 171;"226410";5;Fysioterapeutarbejde;;Bevægelsespædagog, Fysioterapeut, Fysioterapeutarbejde;;;; 172;"226420";5;"Afspændingspædagogarbejde ";;Afspændingskonsulent, Afspændingspædagog, Eutonipædagog, Afspændingspædagogarbejde;;;; 173;"2265";4;Kost- og ernæringsarbejde;;;;;; 174;"226510";5;Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner;;Diætist, Husholdningskonsulent, Kostfaglig eneansvarlig, Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner;;;; 175;"226520";5;Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner;;Cheføkonoma, Diætøkonoma, Ernæringskonsulent, Klinisk Diætist, Kostkonsulent, Kostvejleder, Økonoma, Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner;;;; 176;"2266";4;Arbejde inden for audiologi og logopædi;;;;;; 177;"226610";5;Arbejde inden for audiologi;;Arbejde inden for audiologi;;;; 178;"226620";5;Arbejde inden for logopædi;;Arbejde inden for logopædi;;;; 179;"2267";4;Optiker/optometristarbejde;;;;;; 180;"226700";5;Optiker/optometristarbejde;;Optiker, Optiker/optometristarbejde;;;; 181;"2269";4;Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 182;"226910";5;Ergoterapeutarbejde;;Børneergoterapeut, Ergonom, Ergoterapeut, Zoneterapeut, Zoneterapeut og akupunktør, Ergoterapeutarbejde, Beskæftigelsesterapeut;;;; 183;"226920";5;Fodterapeutarbejde;;Fodplejer, Fodplejespecialist, Fodterapeut, Lægeeksamineret fodplejer, Statsaut. fodterapeut, Fodterapeutarbejde;;;; 184;"226930";5;Kiropraktikerarbejde;;Kiropraktor, Kiropraktikerarbejde;;;; 185;"226990";5;Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;Gestaltterapeut, Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;; 186;"23";2;Undervisning og pædagogisk arbejde;;;;;; 187;"231";3;Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter;;;;;; 188;"2310";4;Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter;;;;;; 189;"231010";5;Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser;;Adjunkt, Amanuensis, Docent, Gæsteprofessor, Konservatorielærer, Professor, Universitetsadjunkt, Universitetslektor, Universitetslærer, Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser;;;; 190;"231020";5;Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser;;Seminarieadjunkt, Seminarielærer, Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser;;;; 191;"231030";5;Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser;;Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser;;;; 192;"232";3;Undervisning ved erhvervsuddannelser;;;;;; 193;"2320";4;Undervisning ved erhvervsuddannelser;;;;;; 194;"232010";5;Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge;;Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge;;;; 195;"232020";5;Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser;;Lærer - erhvervsskole, Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser;;;; 196;"232030";5;Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser;;Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser;;;; 197;"233";3;Almen undervisning efter grundskoleniveau;;;;;; 198;"2330";4;Almen undervisning efter grundskoleniveau;;;;;; 199;"233010";5;Undervisning på gymnasialt niveau;;Gymnasielærer, Handelsskolelærer, Undervisning på gymnasialt niveau;;;; 200;"233020";5;Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau;;Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau;;;; 201;"234";3;Undervisning og pædagogisk arbejde;;;;;; 202;"2341";4;Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse);;;;;; 203;"234110";5;Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne;;Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne;;;; 204;"234120";5;Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse);;Efterskolelærer, Folkeskolelærer, Husholdningslærer, Skolelærer, Sløjdlærer, Timelærer, Ungdomsskolelærer, Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse);;;; 205;"234130";5;Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau;;Børnehaveklasseleder, Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau;;;; 206;"2342";4;Undervisning før grundskoleniveau;;;;;; 207;"234200";5;Undervisning før grundskoleniveau;;Undervisning før grundskoleniveau;;;; 208;"2343";4;Pædagogisk arbejde;;;;;; 209;"234310";5;Pædagogisk arbejde med unge og voksne;;Ungdomspædagog, Pædagogisk arbejde med unge og voksne;;;; 210;"234320";5;Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser;;Fritidspædagog, Klubbestyrer, Klubpædagog, Småbørnspædagog, Spædbørnspædagog, Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser;;;; 211;"234330";5;Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler;;Fritidshjemspædagog, Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler;;;; 212;"234340";5;Pædagogisk arbejde, førskolebørn;;Børnehavepædagog, Børnepædagog, Pædagogisk arbejde, førskolebørn;;;; 213;"234390";5;Andet pædagogisk arbejde;;Andet pædagogisk arbejde;;;; 214;"235";3;Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde;;;;;; 215;"2351";4;Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder;;;;;; 216;"235100";5;Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder;;Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder;;;; 217;"2352";4;Specialundervisning;;;;;; 218;"235210";5;Specialundervisning, unge og voksne;;Specialundervisning, unge og voksne;;;; 219;"235220";5;Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse);;Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse);;;; 220;"235230";5;Specialundervisning på børnehaveklasseniveau;;Specialundervisning på børnehaveklasseniveau;;;; 221;"2353";4;Anden sprogundervisning;;;;;; 222;"235300";5;Anden sprogundervisning;;Anden sprogundervisning;;;; 223;"2354";4;Anden musik- og sangundervisning;;;;;; 224;"235400";5;Anden musik- og sangundervisning;;Musikskolelærer, Rytmikpædagog, Anden musik- og sangundervisning;;;; 225;"2355";4;Anden undervisning inden for kreative fag;;;;;; 226;"235500";5;Anden undervisning inden for kreative fag;;Anden undervisning inden for kreative fag, Balletpædagog;;;; 227;"2356";4;Anden undervisning inden for informationsteknologi;;;;;; 228;"235600";5;Anden undervisning inden for informationsteknologi;;Anden undervisning inden for informationsteknologi;;;; 229;"2357";4;Specialpædagogisk arbejde;;;;;; 230;"235710";5;Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede;;Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede;;;; 231;"235720";5;Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.;;Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.;;;; 232;"235730";5;Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne;;Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne;;;; 233;"235740";5;Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne;;Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne;;;; 234;"235750";5;Specialpædagogisk arbejde, børn og unge;;Audiologipædagog, Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, børn og unge;;;; 235;"235760";5;Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn;;Socialpædagog, Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn;;;; 236;"235790";5;Andet specialpædagogisk arbejde;;Socialpædagog, Andet specialpædagogisk arbejde;;;; 237;"2359";4;Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 238;"235910";5;Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;;; 239;"235920";5;Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;;; 240;"24";2;Arbejde inden for økonomi, administration og salg;;;;;; 241;"241";3;Arbejde inden for finans og økonomi;;;;;; 242;"2411";4;Revisions- og regnskabscontrollerarbejde;;;;;; 243;"241100";5;Revisions- og regnskabscontrollerarbejde;;Accountant, Aut. revisor, Intern Revisor, Ligningsrevisor, Reg. Revisor, Registreret revisor, Regnskabscontroller, Skatterevisor, Statsaut. revisor, Statsrevisor, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde;;;; 244;"2412";4;Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering;;;;;; 245;"241210";5;Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring;;Bankbestyrer, Bankfilialchef, Bankfunktionær, Erhvervskundechef (storkunder), Filialchef - finansiel sektor, Filialdirektør - finansiel sektor, Forsikringsrådgiver, Kreditforeningskonsulent, Kreditkonsulent, Kundechef (storkunder, finanssektoren), Private Banker, Private Banking rådgiver, Privatkundechef (storkunder, finanssektoren), Relationship Manager, storkunder, Senior Cash Management consultant, storkunder, Senior Private Banker, Senior Relationship Manager, storkunder, Sparekassefunktionær, Storkundechef (finans), Storkundekonsulent, Storkundekonsulent - finansielt område, Storkunderådgiver (finans), Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring;;;; 246;"241220";5;Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring;;Bankbestyrer, Bankfilialchef, Bankfunktionær, Bankrådgiver, Erhvervskunderådgiver, Erhvervsrådgiver, Erhvervsrådgiver under uddannelse, Filialchef - finansiel sektor, Filialdirektør - finansiel sektor, Finansiel rådgiver (erhverv), Forsikringsrådgiver, Forsikringsrådgiver (erhverv), Kreditforeningskonsulent, Kreditkonsulent, Kundechef (erhverv, finanssektoren), Landbrugsrådgiver (finans), Pensionsrådgiver, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring;;;; 247;"241230";5;Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring;;Bankfunktionær, Bankrådgiver, Bolig- og realkreditrådgiver, Boligrådgiver, Forsikringsrådgiver, Forsikringsrådgiver (privat), Kreditforeningskonsulent, Kreditkonsulent, Kundechef (privat, finanssektoren), Pensionskonsulent, Pensionskonsulent (pensionsselskab), Pensionsrådgiver, Pensionsrådgiver (i pensionsselskab), Privatkundechef (finans), Privatkunderådgiver, Privatrådgiver, Senior privatrådgiver, Senior privatrådgiver, bolig, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring;;;; 248;"241240";5;Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue;;Bankfunktionær, Bankrådgiver, Boligrådgiver, Cash management rådgiver, Formuerådgiver, Investerings- og pensionsspecialist, Kreditforeningskonsulent, Kreditkonsulent, Pantebrevschef, Pensionskonsulent, Pensionskonsulent (i ikke-pensionsselskab), Pensionsrådgiver, Pensionsrådgiver (i ikke-pensionsselskab), Senior privatrådgiver, invest, Senior privatrådgiver, pension (i ikke-pensionsselskab), Sparekassefunktionær, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue;;;; 249;"2413";4;Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 250;"241310";5;Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring;;Aktieanalytiker, Børsanalytiker, Finansanalytiker, Fondsanalytiker, Quantitative Analyst (finans), Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring;;;; 251;"241320";5;Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter;;Forretningsudvikler (ikke it), Produktudvikler (finans), Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter;;;; 252;"242";3;Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig;;;;;; 253;"2421";4;Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation;;;;;; 254;"242100";5;Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation;;Business consultant, Management consultant, Organisationsanalytiker, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation;;;; 255;"2422";4;Arbejde med virksomhedsstrategi/policy;;;;;; 256;"242200";5;Arbejde med virksomhedsstrategi/policy;;Intelligence officer, Policy analyst, Sekretariatschef, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy;;;; 257;"2423";4;Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR;;;;;; 258;"242300";5;Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR;;HR analytiker, HR controller, HR konsulent, Karrierevejleder, Personaleadministrator, Personalechef, Uddannelseschef, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR;;;; 259;"2424";4;Arbejde med personaleudvikling og -oplæring;;;;;; 260;"242400";5;Arbejde med personaleudvikling og -oplæring;;HR konsulent, HR koordinator, HR manager, HR specialist, Personaleadministrator, Personalechef, Rekrutteringschef, Uddannelseschef, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring;;;; 261;"243";3;Arbejde inden for salg, marketing og PR;;;;;; 262;"2431";4;Arbejde inden for reklame og marketing;;;;;; 263;"243100";5;Arbejde inden for reklame og marketing;;Marketingkonsulent, Arbejde inden for reklame og marketing;;;; 264;"2432";4;Arbejde inden for PR;;;;;; 265;"243200";5;Arbejde inden for PR;;Art director - PR/reklame, Informationsmedarbejder, Informationsrådgiver, Journalist - PR-arbejde, Kommunikationsarbejder, PR konsulent, Presseansvarlig, webmaster - indhold, Arbejde inden for PR;;;; 266;"2433";4;Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi);;;;;; 267;"243310";5;Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi);;Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi);;;; 268;"243320";5;Arbejde inden for medicinsk salg;;Lægemiddelkonsulent, Arbejde inden for medicinsk salg;;;; 269;"2434";4;Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 270;"243400";5;Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi;;Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi;;;; 271;"25";2;Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 272;"251";3;Udvikling og analyse af software og applikationer;;;;;; 273;"2511";4;Systemanalytikerarbejde;;;;;; 274;"251110";5;Arbejde med overordnet IT-arkitektur;;Entreprise Architect, Entreprise forretningsarkitekt, Forretningsarkitekt, IT systemanalytiker, IT-arkitekt, Software arkitekt, Solution Architect, Systemanalytiker, Arbejde med overordnet IT-arkitektur;;;; 275;"251120";5;Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser;;Forretningsudvikler (it), It Business Analyst, Proceskonsulent (It), Solution Architect, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser;;;; 276;"2512";4;Softwareudvikling;;;;;; 277;"251210";5;IT-projektstyring;;Chef projektleder (it), It Project Manager, IT-chefkonsulent - projektstyring, IT-projektleder, Programchef (it), Projektchef (it), Projektkonsulent (it), Projektkoordinator (it), Projektleder (it), Testkoordinator (it), Testmanager (it), Testspecialist (it), IT-projektstyring;;;; 278;"251220";5;Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling;;Automatiseringsudvikler (it), Løsningsarkitekt (it), Systemprogrammør (it), Systemudvikler (it), Udvikler (it), Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling;;;; 279;"2513";4;Web- og multimedieudvikling;;;;;; 280;"251300";5;Web- og multimedieudvikling;;Webdesigner, Webudvikler, Web- og multimedieudvikling;;;; 281;"2514";4;Vedligeholdelse og dokumentation af software;;;;;; 282;"251400";5;Vedligeholdelse og dokumentation af software;;Applikationsprogrammør, It Deployment manager, It Developer, Systemkonstruktør, Vedligeholdelse og dokumentation af software;;;; 283;"2519";4;Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring;;;;;; 284;"251900";5;Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring;;Tester (it), Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring;;;; 285;"252";3;Arbejde med databaser og netværk;;;;;; 286;"2521";4;Design og administration af databaser;;;;;; 287;"252100";5;Design og administration af databaser;;Data administrator, Database administrator, Database analytiker, Database arkitekt, Design og administration af databaser;;;; 288;"2522";4;Systemadministration;;;;;; 289;"252200";5;Systemadministration;;IT-administrator, Systemadministration;;;; 290;"2523";4;Arbejde med computernetværk;;;;;; 291;"252300";5;Arbejde med computernetværk;;Netværksanalytiker, Arbejde med computernetværk;;;; 292;"2529";4;Andet arbejde med databaser og netværk;;;;;; 293;"252900";5;Andet arbejde med databaser og netværk;;Sikkerhedsspecialist, Andet arbejde med databaser og netværk;;;; 294;"26";2;Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur;;;;;; 295;"261";3;Juridisk arbejde;;;;;; 296;"2611";4;Advokatarbejde;;;;;; 297;"261110";5;Advokatarbejde;;Advokat, Højesteretssagfører, Juridisk chef, Kurator, Landsretssagfører, Overretssagfører, Advokatarbejde;;;; 298;"261120";5;Advokatfuldmægtigarbejde;;Advokatfuldmægtig, Fuldmægtig Cand. Jur., Advokatfuldmægtigarbejde;;;; 299;"2612";4;Dommerarbejde;;;;;; 300;"261200";5;Dommerarbejde;;Administrativ Dommer, Byretsdommer, Civildommer, Dommer, Dommerfuldmægtig, Højesteretsdommer, Kriminaldommer, Landsdommer, Retsassessor, Retsformand, Dommerarbejde;;;; 301;"2619";4;Andet juridisk arbejde;;;;;; 302;"261900";5;Andet juridisk arbejde;;Auditør, Auditørfuldmægtig, Byretsfuldmægtig, Dispachør, Generalauditør, Havariagent, Havarikaptajn, Juridisk konsulent, Notar, Politiassessor, Politifuldmægtig, Retssekretær, Statsadvokat, Statsadvokatfuldmægtig, Vicestatsadvokat, Andet juridisk arbejde;;;; 303;"262";3;Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;;;; 304;"2621";4;Arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;;;; 305;"262100";5;Arkivar- og museumsinspektørarbejde;;Arkivar, Byarkivar, Museumsinspektør, Museumsregistrator, Arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;; 306;"2622";4;Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde;;;;;; 307;"262200";5;Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde;;Bibliotekar, Biblioteksfuldmægtig, Biblioteksinspektør, Biblioteksleder, Børnebibliotekar, Forskningsbibliotekar, Førstebibliotekar, Musikbibliotekar, Overbibliotekar, Skolebibliotekar, Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde;;;; 308;"263";3;Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion;;;;;; 309;"2631";4;Arbejde inden for samfundsøkonomi;;;;;; 310;"263100";5;Arbejde inden for samfundsøkonomi;;Arbejdsmarkedsøkonom, Fuldmægtig - økonom, Nationaløkonom, Samfundsøkonom, Økonometriker, Arbejde inden for samfundsøkonomi;;;; 311;"2632";4;Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder;;;;;; 312;"263200";5;"Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder ";;Antropolog, Arkæolog, Etnograf, Etnolog, Fuldmægtig - sociolog, Kultursociolog, Sociolog, Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder;;;; 313;"2633";4;Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab;;;;;; 314;"263300";5;Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab;;Genealog, Historiker, Kunsthistoriker, Slægtsforsker, Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab;;;; 315;"2634";4;Arbejde inden for psykologi;;;;;; 316;"263400";5;Arbejde inden for psykologi;;Arbejdspsykolog, Børnepsykolog, Chefpsykolog, Hospitalspsykolog, Klinisk Psykolog, Psykoanalytiker, Psykolog, Psykoterapeut, Skolepsykolog, Socialpsykolog, Arbejde inden for psykologi;;;; 317;"2635";4;Socialrådgivningsarbejde;;;;;; 318;"263500";5;Socialrådgivningsarbejde;;Forsorgsfuldmægtig, Socialrådgiverkonsulent, Socialvejleder, Særforsorgskonsulent, Socialrådgivningsarbejde;;;; 319;"2636";4;Arbejde inden for religion;;;;;; 320;"263600";5;Arbejde inden for religion;;Domprovst, Frikirkepræst, Frimenighedspræst, Fængselspræst, Metodistpræst, Munk, Nonne, Overrabbiner, Pastor, Priorinde, Provst, Præst, Sognepræst, Sygehuspræst, Sømandspræst, Rabin, Imam, Arbejde inden for religion;;;; 321;"264";3;Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde;;;;;; 322;"2641";4;Forfatterarbejde;;;;;; 323;"264100";5;Forfatterarbejde;;Digter, Dramatiker, Forfatter, Kunstanmelder, Manuskriptforfatter, Musikskribent, Skribent, Tekstforfatter - film/TV, Tekstforfatter - PR/reklame, Forfatterarbejde;;;; 324;"2642";4;Journalistisk arbejde;;;;;; 325;"264200";5;Journalistisk arbejde;;Anmelder, Editor, Filmanmelder, Forlagsredaktør, Freelance Journalist, Journalist, Kommunikationskonsulent, Kommunikationsmedarbejder, Korrekturchef, Kulturredaktør, Lokalredaktør, Modejournalist, Moderedaktør, Musikredaktør, Nyhedsrapporter, Ordbogsredaktør, Programchef, Programmedarbejder, Programredaktør, Programsekretær, Redaktionschef, Redaktionskonsulent, Redaktionssekretær, Redaktør, Reporter, Sportsjournalist, Studievært, Teknisk redaktør, Tekstchef, Udsendelsesleder, Journalistisk arbejde;;;; 326;"2643";4;Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde;;;;;; 327;"264310";5;Translatørarbejde;;Statsaut. translatør, Translatør, Translatørarbejde;;;; 328;"264320";5;Tolkearbejde;;Tolk, Tegnsprogstolk, Tolkearbejde;;;; 329;"264390";5;Andet sprogvidenskabeligt arbejde;;Andet sprogvidenskabeligt arbejde;;;; 330;"265";3;Arbejde med kunst og kreative fag;;;;;; 331;"2651";4;Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter;;;;;; 332;"265100";5;Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter;;Art Director - film/TV, Kunstvæver, Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter;;;; 333;"2652";4;Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang;;;;;; 334;"265200";5;Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang;;Kapelmester, Kapelmusikus, Kirkesanger, Komponist, Koncertmester, Kordame, Korist, Korleder, Musiker, Musikkonsulent, Musikleder, Musikterapeut, Operarepetitør, Operasanger, Orkesterkoordinator, Orkestermusiker, Sanger, Sangkonsulent, Sangskriver, Vocalist, Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang;;;; 335;"2653";4;Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi;;;;;; 336;"265300";5;Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi;;Balletdanser, Balletinstruktør, Balletmester, Danser, Koreograf, Solodanser, Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi;;;; 337;"2654";4;Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner;;;;;; 338;"265400";5;Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner;;Dramainstruktør, Dramaturg, Dukkemester, Filminstruktør, Kostumier - scenografi, Sangpædagog, Sceneinstruktør, Scenograf, Teaterinstruktør, Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner;;;; 339;"2655";4;Skuespilarbejde;;;;;; 340;"265500";5;Skuespilarbejde;;Skuespiller, Skuespilarbejde;;;; 341;"2656";4;Speakerarbejde på radio, TV og andre medier;;;;;; 342;"265600";5;Speakerarbejde på radio, TV og andre medier;;Disc Jockey, Operasufflør, Oplæser, Speaker, Sufflør, Suffløse, Speakerarbejde på radio, TV og andre medier;;;; 343;"2659";4;Andet arbejde med kunst og kreative fag;;;;;; 344;"265900";5;Andet arbejde med kunst og kreative fag;;Andet arbejde med kunst og kreative fag;;;; 345;"3";1;Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau;Teknikere og assistenter, samt lignende funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt arbejde.;;;;; 346;"31";2;Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart;;;;;; 347;"311";3;Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 348;"3111";4;Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab;;;;;; 349;"311110";5;Laborantarbejde;;Farvelaborant, Kemilaborant, Kontrollaborant - ikke biologiske emner, Laborant, Laborant - ikke biologiske emner, Tekstillaborant, Laborantarbejde;;;; 350;"311120";5;Assistentarbejde i laboratorier;;Analyseassistent - ikke biologiske emner, Kemisk assistent, Laborantassistent - ikke biologiske emner, Laboratorieassistent - ikke biologiske emner, Procesassistent - ikke biologiske emner, Assistentarbejde i laboratorier;;;; 351;"311130";5;Laboratorieteknikerarbejde;;Laboratorietekniker - ikke biologiske emner, Mud logger (Offshore), Laboratorieteknikerarbejde;;;; 352;"311140";5;Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi;;Geotekniker, Geoteknisk assistent, Meteorologassistent, Vejrobservatør, Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi;;;; 353;"3112";4;Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg;;;;;; 354;"311200";5;Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg;;Anlægskonduktør, Anlægskonstruktør, Anlægstekniker, Byggeanlægstekniker, Byggeleder, Byggetekniker, Bygningskonduktør, Bygningskonstruktør, Bygningstekniker, Entreprenørtekniker, Jernbanearbejder, Konduktør, Landinspektørassistent, Landmåler, Landmålerassistent, Landmålingstekniker, Malerkonduktør, Murerkonduktør, Snedkerkonduktør, Tagkonduktør, Tagtekniker, Tømrerkonduktør, Vejkonduktør, Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg;;;; 355;"3113";4;Teknikerarbejde inden for det elektriske område;;;;;; 356;"311300";5;Teknikerarbejde inden for det elektriske område;;Alarmtekniker, Aut. EL-installatør, Batteritekniker, EL installatør, EL konstruktør, EL tekniker, EL teknikerassistent, Elektroinstallatør, Elektrotekniker, Installatørtekniker, Klimatekniker, Mechanic/technician, electrical(Offshore), Radiokonstruktør, Teknikerarbejde inden for det elektriske område;;;; 357;"3114";4;Teknikerarbejde inden for det elektroniske område;;;;;; 358;"311400";5;Teknikerarbejde inden for det elektroniske område;;Elektroniktekniker, Gyrotekniker, Mikrotekniker, Oliefyrstekniker, Radarinspektør, Radartekniker, Svagstrømstekniker, Informatikassistent, Teknikerarbejde inden for det elektronisk område;;;; 359;"3115";4;Teknikerarbejde inden for det mekaniske område;;;;;; 360;"311510";5;Teknikerarbejde inden for VVS;;VVS installatør, VVS konduktør, VVS tekniker, Teknikerarbejde inden for VVS;;;; 361;"311590";5;Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder;;Dieseltekniker, Gastekniker, Instrumenttekniker, Konstruktør, Kraftværkstekniker, Maskininspektør, Maskinkonstruktør, Maskintekniker, Rotaprinttekniker, Rotationstekniker, Rørkonsulent, Varmetekniker, Værktøjskonstruktør, Værktøjstekniker, Våbentekniker, Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder;;;; 362;"3116";4;Teknikerarbejde inden for det kemiske område;;;;;; 363;"311600";5;Teknikerarbejde inden for det kemiske område;;Kemisk tekniker, Støberitekniker, Teknikerarbejde inden for det kemiske område;;;; 364;"3117";4;Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi;;;;;; 365;"311700";5;Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi;;Barge engineer (Offshore), Naturgastekniker, Offshoretekniker, Raffinaderitekniker, Rig engineer (Offshore), Subsea engineer (Offshore), Wireline logger (Offshore), Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi;;;; 366;"3118";4;Teknisk tegnearbejde;;;;;; 367;"311800";5;Teknisk tegnearbejde;;Kortgrafiker, Kortretter, Korttegner, Korttekniker, Layouttegner, Maskintegner, Matrikelassistent, Matrikelkontrollør, Matrikelmester, Matrikeltegner, Matrikeltekniker, Modeltegner, Rentegner, Tegner - teknisk, Tegnestueassistent, Teknisk designer, Teknisk tegner, Topograf, Værktøjstegner, Teknisk tegnearbejde;;;; 368;"3119";4;Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 369;"311900";5;Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;Analysetekniker, Arbejdsstudietekniker, Betontekniker, Bogkonservator, Bryggeritekniker, Controlroom Operator (Offshore), Driftsinspektør, Driftsplanlægger, Emballagetekniker, Fagtekniker, Farveritekniker, Fredningstekniker, Konfektionstekniker, Kvalitetstekniker, Laboratorieforvalter, Malerikonservator - teknisk niveau, Materieltekniker, Mejeritekniker, Metodetekniker, Modelkonstruktør, Museumstekniker, Orgeltekniker, Planlægningstekniker, Procestekniker, Produktionstekniker, Q/C inspector (Offshore), Rationaliseringstekniker, Skibstekniker, Slibetekniker, Stempeltekniker, Svejsekonsulent, Svejsekontrollør, Svejsetekniker, Synstekniker, Teknisk assistent - drift, planlægning og kvalitetskontrol, Teknisk assistent - produktion, Teknisk beregner - drift, planlægning og kvalitetskontrol, Teknisk beregner - produktion, Teknisk planlægger, Tekstiltekniker, Testtekniker, Tidskontrollant, Tidsstudietekniker, Varmekonsulent, Vejtekniker, Værkstedstekniker, Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;; 370;"313";3;Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;;;; 371;"3131";4;Teknisk kontrolarbejde på kraftværker;;;;;; 372;"313100";5;Teknisk kontrolarbejde på kraftværker;;Teknisk kontrolarbejde på kraftværker;;;; 373;"3132";4;Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg;;;;;; 374;"313200";5;Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg;;Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg;;;; 375;"3133";4;Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg;;;;;; 376;"313300";5;Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg;;Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg;;;; 377;"3134";4;Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier;;;;;; 378;"313400";5;Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier;;Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier;;;; 379;"3135";4;Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion;;;;;; 380;"313500";5;Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion;;Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion;;;; 381;"3139";4;Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;;;; 382;"313900";5;Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;; 383;"314";3;Teknikerarbejde inden for biovidenskab;;;;;; 384;"3141";4;Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område);;;;;; 385;"314100";5;Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område);;Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område);;;; 386;"3142";4;Landbrugsteknikerarbejde;;;;;; 387;"314200";5;Landbrugsteknikerarbejde;;Landbrugsteknikerarbejde;;;; 388;"3143";4;Skovbrugsteknikerarbejde;;;;;; 389;"314300";5;Skovbrugsteknikerarbejde;;Skovbrugsteknikerarbejde;;;; 390;"315";3;Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart;;;;;; 391;"3151";4;Teknikerarbejde inden for skibsfart;;;;;; 392;"315100";5;Teknikerarbejde inden for skibsfart;;Maskinchef, Maskinofficer, Motorman (Offshore), Skibsmaskinchef, Skibsmaskinist, Skibsmaskinmester, Teknikerarbejde inden for skibsfart;;;; 393;"3152";4;Skibsførerarbejde;;;;;; 394;"315200";5;Skibsførerarbejde;;Andenstyrmand, Charterskipper, Fyrskibsfører, Fyrskipper, Færgefører, Færgeskipper, Førstestyrmand, Havnelods, Lods, Lodsbådfører, Navigatør - skibe, Overstyrmand, Pramfører, Senior Toolpusher (Offshore), Skibsfører, Skibskaptajn, Skibsoperatør, Skipper, Statslods, Styrmand, Søkaptajn, Tankbådfører, Toolpusher (Offshore), Tourpusher (Offshore), Skibsførerarbejde;;;; 395;"3153";4;Flypilotarbejde;;;;;; 396;"315300";5;Flypilotarbejde;;Aeronaut, Astronaut, Erhvervsflyver, Erhvervspilot, Flystyrmand, Flyvenavigatør, Flyverkaptajn, Luftkaptajn, Luftskipper, Luftstyrmand, Navigatør - fly, Pilot, Pilotaspirant, Trafikflyver, Flypilotarbejde;;;; 397;"3154";4;Flyvelederarbejde;;;;;; 398;"315410";5;Flyvelederarbejde;;Flyveleder, Flyvelederarbejde;;;; 399;"315420";5;Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt;;AFIS-operatør, Flyassistent, Flyradioassistent, Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt;;;; 400;"3155";4;Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed;;;;;; 401;"315500";5;Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed;;Flymaskinist, Flytekniker, Flyvemaskinist, Flyvetekniker, Luftfartsinspektør, Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed;;;; 402;"32";2;Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 403;"321";3;Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område;;;;;; 404;"3211";4;Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr;;;;;; 405;"321100";5;Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr;;Audiologiassistent, Audiometriassistent, Audiotekniker, Dialysetekniker, EEG assistent, EEG laborant, Hospitalstekniker, Operationstekniker, Radiograf, Radiografassistent, Røntgenassistent, Røntgenfotograf, Røntgenoperatør, Røntgensygeplejerske, Røntgentekniker, Scanneroperatør, Ultralydstekniker, Neurofysiologiassistent, Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr;;;; 406;"3212";4;"Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier ";;;;;; 407;"321210";5;Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner;;Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner;;;; 408;"321220";5;"Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner ";;Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner;;;; 409;"321230";5;Laborantarbejde på sygehuslaboratorier;;Laborantarbejde på sygehuslaboratorier;;;; 410;"321290";5;Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier;;Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier;;;; 411;"3213";4;Arbejde inden for farmaci;;;;;; 412;"321310";5;Farmakonomarbejde;;Farmakonomarbejde;;;; 413;"321390";5;Andet arbejde inden for farmaci;;Andet arbejde inden for farmaci;;;; 414;"3214";4;Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser;;;;;; 415;"321400";5;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser ";;Bandagist, Chefbandagist, Dentalkeramiker, Dentallaborant, Dentalmontør, Dentaltekniker, Hjælpemiddeltekniker, Klinisk tandtekniker, Laboratorietandtekniker, Ortopæd, Ortopædimekaniker, Ortopædisadelmager, Ortopædisnedker, Ortopædist, Ortopæditekniker, Tandtekniker, Tandteknikerassistent, Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser;;;; 416;"322";3;Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde;;;;;; 417;"3221";4;Assisterende arbejde inden for sygepleje;;;;;; 418;"322100";5;Assisterende arbejde inden for sygepleje;;Narkoseassistent, Sygeplejeassistent, Sygeplejekonsulent, Assisterende arbejde inden for sygepleje;;;; 419;"3222";4;Assisterende arbejde inden for fødselshjælp;;;;;; 420;"322200";5;Assisterende arbejde inden for fødselshjælp;;Assisterende arbejde inden for fødselshjælp;;;; 421;"323";3;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 422;"3230";4;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 423;"323000";5;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;Biokinesiolog, Biopat, Diatermiassistent, Eurytmist, Healer, Healingkonsulent, Helseinstruktør, Helsekonsulent, Helseterapeut, Homøopat, Irisolog, Kinesiolog, Kynolog, Mensendiecklærer, Naturlæge, Ortopist, Osteopat, Yogainstruktør, Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;; 424;"324";3;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;;;; 425;"3240";4;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;;;; 426;"324000";5;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;Veterinærassistent, Veterinærmedhjælper, Veterinærsygeplejerske, Veterinærtekniker, Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;; 427;"325";3;Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 428;"3251";4;Arbejde med tandpleje;;;;;; 429;"325110";5;Tandklinikassistentarbejde;;Dentalassistent, Tandklinikassistent, Tandklinikassistent, Tandklinikassistentarbejde;;;; 430;"325120";5;Tandplejerarbejde;;Tandplejeassistent, Tandplejer, Tandplejerarbejde;;;; 431;"3252";4;Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation;;;;;; 432;"325200";5;Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation;;Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation;;;; 433;"3253";4;Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre;;;;;; 434;"325300";5;Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre;;Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre;;;; 435;"3254";4;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler ";;;;;; 436;"325400";5;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler ";;Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler;;;; 437;"3255";4;Assisterende arbejde inden for fysioterapi;;;;;; 438;"325500";5;Assisterende arbejde inden for fysioterapi;;Assisterende arbejde inden for fysioterapi;;;; 439;"3256";4;Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 440;"325600";5;Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;; 441;"3257";4;Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed;;;;;; 442;"325710";5;Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø;;Arbejdsmiljøtekniker, Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø;;;; 443;"325720";5;Kontrolarbejde vedr. sikkerhed;;Sikkerhedsassistent, Sikkerhedsinspektør, Sikkerhedskonsulent, Sikkerhedsleder,Bilinspektør, Kontrolarbejde vedr. sikkerhed;;;; 444;"325730";5;Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde;;Hygiejneinspektør, Hygiejnekonsulent, Hygiejnetekniker, Levnedsmiddelinspektør, Miljøassistent, Miljøkontrollør, Miljømedarbejder, Sanitetstekniker, Sundhedsinspektør, Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde;;;; 445;"3258";4;Redningsarbejde (Ambulancebehandler);;;;;; 446;"325800";5;Redningsarbejde (Ambulancebehandler);;Redningsarbejde (Ambulancebehandler);;;; 447;"3259";4;Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 448;"325900";5;Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds;;Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds;;;; 449;"33";2;Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg;;;;;; 450;"331";3;Arbejde med finans, regnskab og matematik;;;;;; 451;"3311";4;Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta;;;;;; 452;"331110";5;Handel med værdipapirer og valuta;;Aktiedealer, Aktiehandler, Børsanalytiker, Børschef, Børsdealer, Børshandler, Børsmægler, Dealer, Fondsanalytiker, Fondschef, Fondshandler, Obligationshandler, Pantebrevshandler, Seniordealer, Valutahandler, Valutamægler, Handel med værdipapirer og valuta;;;; 453;"331120";5;Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office);;Afvikler, Dealerassistent, Position keeper, Seniorafvikler, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office);;;; 454;"3312";4;Arbejde med kredit- og långivning;;;;;; 455;"331210";5;Arbejde med kreditbevilling og - analyse;;Bankfunktionær, Creditofficer, Kreditanalytiker, Kreditchef, Kreditforeningskonsulent, Kreditkonsulent, Kreditmedarbejder, Kreditsagsbehandler, Senior Creditofficer, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Arbejde med kreditbevilling og - analyse;;;; 456;"331220";5;Arbejde med erhverskunder - standardprodukter;;Backup-medarbejder (erhvervskunder), Bankassistent, Bankassistenter (erhverv), Bankfunktionær, Bankmedarbejder, Erhvervskundemedarbejder, Erhvervsmedarbejder, Erhvervssupporter, Kundemedarbejder - bank, Sparekasseassistent, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Arbejde med erhvervskunder - standardprodukter;;;; 457;"331230";5;Arbejde med privatkunder - standardprodukter;;Backup-medarbejder (privatkunder), Bankassistent, Bankassistent (privat), Bankassistenter (privat), Bankfunktionær, Bankmedarbejder, Kundemedarbejder - bank, Privatkundemedarbejder, Privatkunderådgiver, Privatmedarbejder (finans), Sparekasseassistent, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Arbejde med privatkunder - standardprodukter;;;; 458;"331240";5;Arbejde med både erhvervs- og privatkunder - standardprodukter;;Backup-medarbejder (finans), Bankassistent, Bankassistent (privat og erhverv), Bankfunktionær, Bankmedarbejder, Kundemedarbejder - bank, Sparekasseassistent, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder - standardprodukter;;;; 459;"3313";4;Regnskabsarbejde;;;;;; 460;"331300";5;Regnskabsarbejde;;Accountant, Bankbogholder, Bogholder, Debitorbogholder, Finansbogholder, Godskasserer, Havnekasserer, Hovedbogholder, Hovedkasserer, Kreditforeningskasserer, Kreditorbogholder, Løn og personalechef, Lønningschef, Lånesagsbogholder, Regnskabsfuldmægtig, Regnskabsfører, Revisor - ej reg./statsaut., Revisorassistent, Regnskabsarbejde;;;; 461;"3314";4;Arbejde med statistik og matematik;;;;;; 462;"331400";5;Arbejde med statistik og matematik;;Arbejde med statistik og matematik;;;; 463;"3315";4;Vurderings- og takseringsarbejde;;;;;; 464;"331500";5;Vurderings- og takseringsarbejde;;Arbejdsskadekonsulent, Auktionarius, Brandkonsulent, Cheftaksator, Havariassistent, Skadekonsulent, Taksator, Taksatorkonsulent, Vurderingsinspektør, Vurderingskonsulent, Vurderingsmand, Vurderings- og takseringsarbejde;;;; 465;"332";3;Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb;;;;;; 466;"3321";4;Forsikringsarbejde;;;;;; 467;"332110";5;Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje;;Assurandør, Erhvervsassurandør, Forsikringsagent, Forsikringskonsulent, Forsikringsmægler, Pensionsmedarbejder (egen portefølje), Sales Executive (forsikring), Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje;;;; 468;"332120";5;Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje;;Forsikringsagent, Forsikringskonsulent, Forsikringsmægler, Pensionsmedarbejder (uden portefølje), Tegningsmedarbejder (forsikring), Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje;;;; 469;"332130";5;Forsikringsteknisk vurdering;;Forsikringskonsulent, Kundeservicemedarbejder (forsikringsteknik), Underwriter, Forsikringsteknisk vurdering;;;; 470;"3322";4;Salgsarbejde (agenter);;;;;; 471;"332200";5;Salgsarbejde (agenter);;Account Manager, Annonceagent, Annoncekonsulent, Detailkonsulent, Distriktsforhandler, Distriktsrepræsentant, Distriktssælger, Eksportagent, Eksportsælger, Forlagsrepræsentant, Handelsagent, Handelsrejsende, IT-salgskonsulent, Kolportør - bogsælger, Marketingassistent, Marketingkoordinator, Marketingplanlægger, Marketingskoordinator, Møbelagent - engrossalg, Områdekonsulent, PR medarbejder, PR-assistent, Promotionassistent, Regionskonsulent, Regionssælger, Reklamesælger, Rengøringskonsulent, Repræsentant, Salespromotor, Salgsagent, Salgsdisponent, Salgskonsulent, Salgsrepræsentant, Salgssupporter, Varekonsulent, Salgsarbejde (agenter);;;; 472;"3323";4;Indkøbsarbejde (agenter);;;;;; 473;"332300";5;Indkøbsarbejde (agenter);;Bildisponent, Butiksdisponent, Chefdisponent, Disponent, Fiskeopkøber, Grøntchef, Grøntdisponent, Importagent, Importassistent, Indkøber, Indkøbsagent, Indkøbsdisponent, Indkøbsfuldmægtig, Indkøbskonsulent, Indkøbsplanlægger, Lagerindkøber, Logistikkoordinator, Logistikleder, Materieldisponent, Områdedisponent, Opkøber, Proviantinspektør, Proviantmester, Reservedelsdisponent, Slagteridisponent, Vindisponent, Vinindkøber, Indkøbsarbejde (agenter);;;; 474;"3324";4;Erhvervsmæglerarbejde;;;;;; 475;"332400";5;Erhvervsmæglerarbejde;;Bådmægler, Erhvervsmægler, Kommissionær, Mægler, Mæglerassistent, Statsaut. varemægler, Varemægler, Yachtmægler, Erhvervsmæglerarbejde;;;; 476;"333";3;Arbejde inden for forretningsservice;;;;;; 477;"3331";4;Speditørarbejde;;;;;; 478;"333110";5;Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport;;Airbroker, Bilklarerer, Flyklarerer, Flymægler, Luftfragtspeditør, Speditør - land- og lufttransport, Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport;;;; 479;"333120";5;Speditørarbejde vedr. skibsfart;;Fragtagent - maritim, Fragtassistent - maritim, Fragtbestyrer - maritim, Fragtchef - maritim, Fragtdisponent - maritim, Fragtkonsulent - maritim, Klarerer - maritim, Klareringschef - maritim, Liniechef, Shippingagent, Shippingchef, Shippingdisponent, Shippingkonsulent, Shippingleder, Skibsagent, Skibsbefragter, Speditionschef - maritim, Speditionsdisponent - maritim, Speditionsleder - maritim, Speditør - maritim, Transportagent - maritim, Speditørarbejde vedr. skibsfart;;;; 480;"333190";5;Speditørarbejde i øvrigt;;Speditørarbejde i øvrigt;;;; 481;"3332";4;Konference- og eventplanlægning;;;;;; 482;"333200";5;Konference- og eventplanlægning;;Konference- og eventplanlægning;;;; 483;"3333";4;Jobformidling;;;;;; 484;"333300";5;Jobformidling;;AF konsulent, A-Kasse konsulent, Arbejdsformidler, Arbejdsformidlingskonsulent, Jobformidling;;;; 485;"3334";4;Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde;;;;;; 486;"333410";5;Ejendomsmæglerarbejde;;Ejendomsmægler, Ejendomsmæglerassistent, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar, Ejendomsmæglerarbejde;;;; 487;"333420";5;Ejendomshandlerarbejde;;Ejendomshandler, Timesharesælger, Ejendomshandlerarbejde;;;; 488;"333430";5;Ejendomsadministratorarbejde;;Ejendomsadministrator, Ejendomsadministratorarbejde;;;; 489;"3339";4;Andet arbejde inden for forretningsservice;;;;;; 490;"333900";5;Andet arbejde inden for forretningsservice;;Agent - sport og kunst, Reklameassistent, Reklamekonsulent, Reklamekoordinator, Reklamerådgiver, Reklametekniker, Sportsagent, Andet arbejde inden for forretningsservice;;;; 491;"334";3;Administrativt sekretærarbejde;;;;;; 492;"3342";4;Advokatsekretærarbejde;;;;;; 493;"334200";5;Advokatsekretærarbejde;;Advokatsekretær, Advokatsekretærarbejde;;;; 494;"3343";4;Chef- og direktionssekretærarbejde;;;;;; 495;"334310";5;Chef- og direktionssekretærarbejde;;Administrationssekretær, Chefsekretær, Direktionssekretær, Kontorbestyrer, Ledelsessekretær, Personal Assistant, Protokolsekretær, Referent, Chef- og direktionssekretærarbejde;;;; 496;"334320";5;Oversættelse af korrespondance;;Eksportkorrespondent, Erhvervskorrespondent, Erhvervssproglig korrespondent, Filmtekster, Korrespondent, Teknisk oversætter, Tekster, TV-tekster, Oversættelse af korrespondance;;;; 497;"3344";4;Lægesekretærarbejde;;;;;; 498;"334400";5;Lægesekretærarbejde;;Lægesekretærarbejde;;;; 499;"335";3;Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;;;; 500;"3351";4;Told- og grænsebetjentarbejde;;;;;; 501;"335100";5;Told- og grænsebetjentarbejde;;Toldbetjent, Tolder, Toldfoged, Toldgrænsebetjent, Told- og grænsebetjentarbejde;;;; 502;"3352";4;Administration af skatte- og afgiftslovgivning;;;;;; 503;"335200";5;Administration af skatte- og afgiftslovgivning;;Ligningssekretær, Skattekontrollør, Toldassistent, Toldfuldmægtig, Toldfunktionær, Toldinspektør, Toldkonsulent, Toldkontrollør, Toldsekretær, Administration af skatte- og afgiftslovgivning;;;; 504;"3353";4;Formidling af offentlige ydelser;;;;;; 505;"335300";5;Formidling af offentlige ydelser;;Bistandsrådgiver, Socialformidler, Socialforvalter, Socialfuldmægtig, Formidling af offentlige ydelser;;;; 506;"3354";4;Udstedelse af pas, kørekort o.l.;;;;;; 507;"335400";5;Udstedelse af pas, kørekort o.l.;;Udstedelse af pas, kørekort o.l.;;;; 508;"3355";4;Politimæssigt undersøgelsesarbejde;;;;;; 509;"335500";5;Politimæssigt undersøgelsesarbejde;;Detektiv, Kriminalinspektør, Kriminalkommissær, Politiinspektør, Politikommissær, Vicekriminalkommissær, Vicepolitikommissær, Politimæssigt undersøgelsesarbejde;;;; 510;"3359";4;Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;;;; 511;"335900";5;Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;Brofoged, Fiskeriassistent, Fiskeriinspektør, Fiskerikontrollør, Foged, Handelsinspektør, Havnefoged, Havneinspektør, Havnemester, Strandfoged, Torvebetjent, Torveinspektør, Torvekontrollør, Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;; 512;"34";2;Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur;;;;;; 513;"341";3;Arbejde inden for jura og samfundsforhold;;;;;; 514;"3411";4;Juridisk arbejde på mellemniveau;;;;;; 515;"341100";5;Juridisk arbejde på mellemniveau;;Auditørassistent, Fogedassistent, Juridisk assistent, Privatdetektiv, Tingbogsregistrator, Juridisk arbejde på mellemniveau;;;; 516;"3412";4;Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau;;;;;; 517;"341200";5;Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau;;AIDS konsulent, Børneværnskonsulent, Diakon, Diakonisse, Familiekonsulent, Familieplejekonsulent, Familierådgiver, Familievejleder, Misbrugskonsulent, Omsorgskonsulent, Socialassistent, Socialkonsulent, Tilsynsværge, Ungdomsrådgiver, Ældrekonsulent, Social rådgivningsarbejde på mellemniveau;;;; 518;"3413";4;Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau;;;;;; 519;"341300";5;Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau;;Evangelist, Kapellan, Kordegn, Kordegnassistent, Missionsarbejder, Missionær, Officer i Frelsens Hær, Ordensbroder, Prædikant, Scientolog, Sømandsmissionær, Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau;;;; 520;"342";3;Arbejde med sport og fitness;;;;;; 521;"3421";4;Sportsudøvere;;;;;; 522;"342100";5;Sportsudøvere;;Bokser, Fodboldspiller, Golfspiller, Kontraktspiller, Tennisspiller, Sportsudøvere;;;; 523;"3422";4;Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport;;;;;; 524;"342200";5;Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport;;Berider, Boksetræner, Fodboldtræner, Golfinstruktør, Golftræner, Gymnastikinstruktør, Gymnastiklærer, Håndboldtræner, Idrætsinstruktør, Idrætslærer, Idrætstræner, Ishockeytræner, Judoinstruktør, Karateinstruktør, Ridelærer, Skiinstruktør, Skilærer, Skøjtetræner, Sportslærer, Svømmeinstruktør, Svømmelærer, Svømmetræner, Tennisinstruktør, Træner, Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport;;;; 525;"3423";4;Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder;;;;;; 526;"342300";5;Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder;;Aerobicinstruktør, Danseinstruktør, Danselærer, Fitnessinstruktør, Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder;;;; 527;"343";3;Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder;;;;;; 528;"3431";4;Fotografarbejde;;;;;; 529;"343100";5;Fotografarbejde;;Fagfotograf, Fotograf, Fotografassistent, Fotografmester, Fotoreporter, Fototekniker, Pressefotograf, Teknisk fotograf, Fotografarbejde;;;; 530;"3432";4;Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde;;;;;; 531;"343200";5;Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde;;Blomsterbinder, Blomsterdekoratør, Boligarkitekt, Boligdekoratør, Boligkonsulent, Boligmontør, Dekorationsassistent, Dekoratrice, Dekoratør, Dekoratørkonsulent, Dekoratørmester, Indendørsarkitekt, Indretningsarkitekt, Indretningsassistent, Indretningskonsulent, Interiørarkitekt, Kransebinder, Teaterdekoratør, Teatermaler, Udstillingsdekoratør, Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde;;;; 532;"3433";4;Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde;;;;;; 533;"343300";5;Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde;;Konservator, Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde;;;; 534;"3434";4;Køkkenchefarbejde;;;;;; 535;"343400";5;Køkkenchefarbejde;;Bistroleder, Cafebestyrer, Cafeleder, Cafeteriabestyrer, Cafeterialeder, Cafeteriechef, Grillbestyrer, Kantinebestyrer, Kantinechef, Kantineleder, Køkkenbestyrer, Køkkenchef, Køkkenleder, Køkkenmester, Smørrebrødschef, Køkkenchefarbejde;;;; 536;"3435";4;"Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder ";;;;;; 537;"343500";5;Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder;;Artist, Bugtaler, Domptør, Dressør, Dyretæmmer, Gøgler, Illusionist, Jonglør, Klovn, Mimiker, Statist, Stuntman, Tryllekunstner, Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder;;;; 538;"35";2;Informations- og kommunikationsteknikerarbejde;;;;;; 539;"351";3;Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 540;"3511";4;Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 541;"351100";5;Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;Driftsoperatør - IT, Driftstekniker (IT), Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;; 542;"3512";4;Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 543;"351200";5;Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;Hotlinemedarbejder - IT, IT-supporter, assistent, IT-supporter, konsulent, IT-supporter, tekniker, IT-supporter, operatør, IT-supporter, installatør, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;; 544;"3513";4;Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 545;"351300";5;Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;IT-tekniker, Konsoloperatør, Netværksoperatør, Netværkstekniker, Systemoperatør - IT, Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;; 546;"3514";4;Internetteknikerarbejde;;;;;; 547;"351400";5;Internetteknikerarbejde;;Web tekniker, Webmaster (IT), websupporter, Internetteknikerarbejde;;;; 548;"352";3;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation;;;;;; 549;"3521";4;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier;;;;;; 550;"352100";5;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier;;Biografoperatør, Caster, Filmproduktionsleder, Fjernsynstekniker, Koncerttekniker, Lysmester, Medietekniker, Produktionsleder - film/TV, Programtekniker, Radiofonitekniker, Radioinspektør, Radiooperatør, Radiotelegrafist, Regissør, Regissørassistent, Sceneassistent, Scenemester, Scenemesterassistent, Scenetekniker, Studieassistent, Studietekniker, Teatertekniker, Teknisk koordinator (Teko) - Lys, lyd og billede, Tonetekniker, TV tekniker, TV-assistent, Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier;;;; 551;"3522";4;Teknikerarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 552;"352200";5;Teknikerarbejde inden for telekommunikation;;Antennetekniker, Teleassistent, Telefontekniker, Telegrafist, Teletekniker, Teknikerarbejde inden for telekommunikation;;;; 553;"4";1;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde.;;;;; 554;"41";2;Almindeligt kontor- og sekretærarbejde;;;;;; 555;"411";3;Almindeligt kontorarbejde;;;;;; 556;"4110";4;Almindeligt kontorarbejde;;;;;; 557;"411000";5;Almindeligt kontorarbejde;;Assistent - kontor, Kontorassistent, Overassistent - kontor, Almindeligt kontorarbejde;;;; 558;"412";3;Almindeligt sekretærarbejde;;;;;; 559;"4120";4;Almindeligt sekretærarbejde;;;;;; 560;"412000";5;Almindeligt sekretærarbejde;;Hospitalssekretær, Privatsekretær, Reklamesekretær, Salgssekretær, Sekretær, Skolesekretær, Sygeplejesekretær, Almindeligt sekretærarbejde;;;; 561;"413";3;Indtastningsarbejde;;;;;; 562;"4131";4;Tekstbehandlingsarbejde;;;;;; 563;"413100";5;Tekstbehandlingsarbejde;;Stenograf, Tekstbehandler, Telegrafassistent, Telexoperatør, Tekstbehandlingsarbejde;;;; 564;"4132";4;Dataregistreringsarbejde;;;;;; 565;"413200";5;Dataregistreringsarbejde;;EDB-tastatør, Faktureringsassistent, Tasteassistent, Tastedame, Tasteleder, Tasteoperatør, Dataregistreringsarbejde;;;; 566;"42";2;Kundeservice;;;;;; 567;"421";3;Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner;;;;;; 568;"4211";4;Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder;;;;;; 569;"421100";5;Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder;;Bankassistent, Bankfunktionær, Bankkasserer, Bankmedarbejder, Kundemedarbejder - bank, Sparekasseassistent, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Sparekassekasserer, Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder;;;; 570;"4212";4;Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner;;;;;; 571;"421200";5;"Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner ";;Bankør, Croupier, Kollektrice, Kollektør, Lotterikollektør, Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner;;;; 572;"4213";4;Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 573;"421300";5;"Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner ";;Pantelåner, Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner;;;; 574;"4214";4;Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 575;"421400";5;Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner;;Inkassator, Inkassoassistent, Opkræver, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner;;;; 576;"422";3;Kundeinformationsarbejde;;;;;; 577;"4221";4;Rejsebureauarbejde;;;;;; 578;"422100";5;Rejsebureauarbejde;;Billetagent, Bookingagent, Bookingassistent, Rejseagent, Rejsebureauassistent, Rejsebureauekspedient, Rejsekonsulent, Rejsekoordinator, Rejserådgiver, Travel Agent, Travel konsulent, Travel Manager, Turistkonsulent, Turistsekretær, Rejsebureauarbejde;;;; 579;"4222";4;Informationsarbejde på kundekontaktcentre;;;;;; 580;"422200";5;Informationsarbejde på kundekontaktcentre;;Callcentermedarbejder, Informationsmedarbejder, Informationsarbejde på kundekontaktcentre;;;; 581;"4223";4;Telefonomstillingsarbejde;;;;;; 582;"422300";5;Telefonomstillingsarbejde;;Omstillingsdame, Telefonist, Telefonoperatør, Telefonpasser, Telefonvagt, Telefonomstillingsarbejde;;;; 583;"4224";4;Hotelreceptionistarbejde;;;;;; 584;"422400";5;Hotelreceptionistarbejde;;Chefportier, Dørportier, Hotelportier, Natportier, Portier, Portierassistent, Hotelreceptionistarbejde;;;; 585;"4225";4;Oplysnings- og forespørgselsarbejde;;;;;; 586;"422500";5;Oplysnings- og forespørgselsarbejde;;Informationsassistent, Informationssekretær, Oplysnings- og forespørgselsarbejde;;;; 587;"4226";4;Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde;;;;;; 588;"422600";5;Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde;;Klinikassistent, Klinikmedhjælper, Kliniksekretær, Optikerassistent, Optikersekretær, Receptionist, Tandlægesekretær, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde;;;; 589;"4227";4;Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse;;;;;; 590;"422700";5;Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse;;Interviewer, Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse;;;; 591;"4229";4;Andet kundeinformationsarbejde;;;;;; 592;"422900";5;Andet kundeinformationsarbejde;;Andet kundeinformationsarbejde;;;; 593;"43";2;Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde;;;;;; 594;"431";3;Almindeligt beregningsarbejde;;;;;; 595;"4311";4;Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde;;;;;; 596;"431100";5;Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde;;Bankbogholder, Bogholder, Bogholderiassistent, Budgetassistent, Debitorbogholder, Finansbogholder, Regnskabsassistent, Regnskabsmedarbejder, Regnskabsmedhjælper, Regnskabssekretær, Revisionsassistent, Revisormedhjælper, Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde;;;; 597;"4312";4;Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer;;;;;; 598;"431210";5;Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik;;Statistikassistent, Statistikmedarbejder, Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik;;;; 599;"431220";5;Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner;;Bankassistent, Bankfunktionær, Bankmedarbejder, Ekspeditionsmedarbejder, Kreditmedarbejder, Kreditsagsbehandler, Operations officer, Sagsbehandler (finans og forsikring), Sagsbehandler, backoffice (finans og forsikring), Senior sagsbehandler (finans og forsikring), Sparekasseassistent, Sparekassefuldmægtig, Sparekassefunktionær, Tinglysningsmedarbejder, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner;;;; 600;"431230";5;Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer;;Forsikringsassistent, Forsikringskonsulent, Kundebetjener (forsikring), Policemedarbejder, Policesagsbehandler, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer;;;; 601;"431240";5;Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.;;Forsikringsassistent, Forsikringskonsulent, Havariassistent, Kundebetjener, skade, Skadebehandler, Skadekonsulent, Skademedarbejder, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagsbehandling af skader mv.;;;; 602;"4313";4;Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling;;;;;; 603;"431300";5;Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling;;Lønassistent, Lønbogholder, Lønningsassistent, Lønningsbogholder, Lønningskasserer, Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling;;;; 604;"432";3;Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport;;;;;; 605;"4321";4;Lagerekspeditionsarbejde;;;;;; 606;"432100";5;Lagerekspeditionsarbejde;;Depotassistent, Depotekspedient, Depotleder, Engrosekspedient, Forsyningsassistent, Forvalter, Frysehusforvalter, Korrektrice, Kølehusforvalter, Lagerassistent, Lagerbestyrer, Lagerdisponent, Lagerekspedient, Lagerekspeditrice, Lagerforvalter, Magasinforvalter, Materielassistent, Materielforvalter, Materials man (Offshore), Materielforvalter, Pakhusassistent, Pakhusforvalter, Pladsforvalter, Rekvisitør, Reservedelsassistent, Reservedelsekspedient, Reservedelsforvalter, Reservedelsleder, Storekeeper (Offshore), Værktøjsekspedient, Lagerekspeditionsarbejde;;;; 607;"4322";4;Registreringsarbejde inden for produktion;;;;;; 608;"432200";5;Registreringsarbejde inden for produktion;;Produktassistent, Produktionsassistent, Produktionsmedarbejder, Registreringsarbejde inden for produktion;;;; 609;"4323";4;Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring;;;;;; 610;"432310";5;Tilrettelæggelse af jernbanetransport;;Baneassistent, Stationsassistent, Stationsmester, Transportdisponent - jernbane, Tilrettelæggelse af jernbanetransport;;;; 611;"432320";5;Tilrettelæggelse af lufttransport - ikke flyveledere;;Flypladsassistent, Flyveledermedhjælper, Fragtassistent - luftfart, Fragtkoordinator - luftfart, Fragtleder - luftfart, Godsekspedient - luftfart, Luftfartsassistent, Luftfragtassistent, Transportassistent - luftfart, Tilrettelæggelse af lufttransport - ikke flyveledere;;;; 612;"432330";5;Tilrettelæggelse af godstransport til lands;;Fragtkoordinator - vejtransport, Fragtleder - vejtransport, Godsekspedient - vejtransport, Transportassistent - vejtransport, Tilrettelæggelse af godstransport til lands;;;; 613;"432340";5;Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste;;Fragtassistent - vejtransport, Vagtcentralassistent - Falck, Vagtcentralmester - Falck, Vagtcentralassistent - redningsberedskab (offentlig), Vagtcentralmester - redningsberedskab (offentlig), Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste;;;; 614;"432390";5;Anden tilrettelæggelse af transport;;Shippingassistent, Anden tilrettelæggelse af transport;;;; 615;"44";2;Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;;;;;; 616;"441";3;Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;;;;;; 617;"4411";4;Biblioteksservicearbejde;;;;;; 618;"441100";5;Biblioteksservicearbejde;;Biblioteksassistent, Biblioteksmedhjælper, Bibliotekssekretær, Bogopsætter, Biblioteksservicearbejde;;;; 619;"4412";4;Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde;;;;;; 620;"441210";5;Postbudarbejde;;Landpost, Landpostbud, Overpakmester, Pakkepostbud, Pakmester, Post, Postafløser, Postarbejder, Postbud, Postfunktionær, Postmedhjælper, Postpakmester, Postsorterer, Postvagtmester, Postbudarbejde;;;; 621;"441220";5;Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling;;Bankbetjent, Biblioteksbetjent, Børsbetjent, Depotbetjent, Direktionsbetjent, Folketingsbetjent, Fondsbetjent, Kommunalbetjent, Kontorbetjent, Ministerbetjent, Ministerialbetjent, Postbetjent, Retsbetjent, Rådhusbetjent, Skolebiblioteksbetjent, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling;;;; 622;"4413";4;Korrekturlæsning og beslægtede funktioner;;;;;; 623;"441300";5;Korrekturlæsning og beslægtede funktioner;;Kodeassistent, Korrekturlæser, Korrektør, Trafiktæller, Korrekturlæsning og beslægtede funktioner;;;; 624;"4415";4;Arbejde med arkivering og kopiering;;;;;; 625;"441500";5;Arbejde med arkivering og kopiering;;Arkivarbejder, Arkivbetjent, Arkivmedhjælper, Arkivsekretær, Kopiassistent, Arbejde med arkivering og kopiering;;;; 626;"4416";4;Almindeligt kontorarbejde inden for HR;;;;;; 627;"441600";5;Almindeligt kontorarbejde inden for HR;;HR-assistent, Personaleassistent, Almindeligt kontorarbejde inden for HR;;;; 628;"4419";4;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 629;"441900";5;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;Presseklipper, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;; 630;"5";1;Service- og salgsarbejde;Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde.;;;;; 631;"51";2;Servicearbejde;;;;;; 632;"511";3;Service- og kontrolarbejde under transport og rejser;;;;;; 633;"5111";4;Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser;;;;;; 634;"511110";5;Passagerbetjening under rejser;;Airhostess, Chefpurser, Chefsteward, Flysteward, Hostess, Kabinechef, Kahytsjomfru, Purser, Purserassistent, Steward, Stewardesse, Togfører, Passagerbetjening under rejser;;;; 635;"511120";5;Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler;;Airline assistent, Havnemedhjælper, Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler;;;; 636;"5112";4;Kontrolarbejde under rejser;;;;;; 637;"511200";5;Kontrolarbejde under rejser;;Færgebillettør, Ht Kontrollør, Sporvejskonduktør, Togbetjent, Togrevisor, Kontrolarbejde under rejser;;;; 638;"5113";4;Turist- og rejselederarbejde;;;;;; 639;"511300";5;Turist- og rejselederarbejde;;Globetrotter, Groundhostess, Guide, Rejseleder, Turistassistent, Turistfører, Turistleder, Turist- og rejselederarbejde;;;; 640;"512";3;Kokkearbejde;;;;;; 641;"5120";4;Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde);;;;;; 642;"512000";5;Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde);;Gastronom, Kogejomfru, Kogekone, Kok, Koldjomfru, Skibskok, Smørrebrødsdame, Smørrebrødsjomfru, Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde);;;; 643;"513";3;Tjenere og bartendere;;;;;; 644;"5131";4;Tjenerarbejde;;;;;; 645;"513100";5;Tjenerarbejde;;Buffetjomfru, Butler, Kelner, Konferencetjener, Overtjener, Selskabstjener, Servitrice, Tjener, Tjenerarbejde;;;; 646;"5132";4;Bartenderarbejde;;;;;; 647;"513200";5;Bartenderarbejde;;Bartender, Bartenderarbejde;;;; 648;"514";3;Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner;;;;;; 649;"5141";4;Frisørarbejde;;;;;; 650;"514100";5;Frisørarbejde;;Barber, Damefrisør, Frisør, Frisørassistent, Herrefrisør, Teaterfrisør, Frisørarbejde;;;; 651;"5142";4;"Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner ";;;;;; 652;"514200";5;Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner;;Fod og ansigtsplejer, Fod og kropsplejer, Fodplejeassistent, Fys. massør, Kosmetikassistent, Kosmetolog, Make Up assistent, Make Up konsulent, Manicurist, Massør, Parykmager, Pedicurist, Skønhedsplejer, Sminkør, Tatovør, Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner;;;; 653;"515";3;Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme;;;;;; 654;"5151";4;Rengøringsinspektørarbejde;;;;;; 655;"515100";5;Rengøringsinspektørarbejde;;Hotelsteward, Hovmester, Oldfrue, Rengøringsinspektørarbejde;;;; 656;"5152";4;Husbestyrerarbejde;;;;;; 657;"515200";5;Husbestyrerarbejde;;Husbestyrer, Husholder, Hushovmester, Oldfrueassistent, Husbestyrerarbejde;;;; 658;"5153";4;Ejendomsinspektørarbejde;;;;;; 659;"515300";5;Ejendomsinspektørarbejde;;Centerpedel, Ejendomsmedhjælper, Ejendomsserviceassistent, Gårdbetjent, Gårdmand, Halarbejder, Halassistent, Pedel, Pedelafløser, Retspedel, Rådhuspedel, Skolebetjent, Skolepedel, Vicevært, Skolebetjent, medhjælper, Ejendomsservicetekniker, Halinspektør, Stadioninspektør, Ejendomsinspektørarbejde;;;; 660;"516";3;Andet servicearbejde;;;;;; 661;"5161";4;Astrologiarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 662;"516100";5;Astrologiarbejde og beslægtede funktioner;;Astrolog, Astrologiarbejde og beslægtede funktioner;;;; 663;"5162";4;Kammertjenerarbejde;;;;;; 664;"516200";5;Kammertjenerarbejde;;Ceremonimester, Kammerjomfru, Kammerpige, Kammertjener, Kammertjenerarbejde;;;; 665;"5163";4;Bedemandsarbejde;;;;;; 666;"516300";5;Bedemandsarbejde;;Bedemand, Bedemandsarbejde;;;; 667;"5164";4;Arbejde med kæledyr;;;;;; 668;"516400";5;Arbejde med kæledyr;;Hundefrisør, Hundepasser, Hundetrimmer, Arbejde med kæledyr;;;; 669;"5165";4;Kørelærerarbejde;;;;;; 670;"516500";5;Kørelærerarbejde;;Kørelærer, Kørelærerarbejde;;;; 671;"5169";4;Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 672;"516900";5;"Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds ";;Kirkebetjent, Kirketjener, Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;; 673;"52";2;Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde);;;;;; 674;"521";3;Salgsarbejde på gade og marked;;;;;; 675;"5211";4;Stade- og markedssalg;;;;;; 676;"521100";5;Stade- og markedssalg;;Stade- og markedssalg;;;; 677;"5212";4;Gadesalg af fødevarer;;;;;; 678;"521200";5;Gadesalg af fødevarer;;Gadesalg af fødevarer;;;; 679;"522";3;Salgsarbejde i butik;;;;;; 680;"5223";4;Salgsarbejde i butik;;;;;; 681;"522300";5;Salgsarbejde i butik;;Bagerekspedient, Bagerekspeditrice, Blomsterekspedient, Boghandlerassistent, Boghandlerekspedient, Brugskommis, Brugsmedhjælper, Butiksassistent, Butiksekspedient, Butiksfunktionær, Butiksmedarbejder, Butiksmedhjælper, Ekspedient, Ekspeditrice, Farvehandlerekspedient, Fotoekspedient, Førstedame, Førstekommis, Førstemand, Gartnerekspedient, Grøntassistent, Guldsmedekspedient, Handelskommis, Handelsmedhjælper, Isenkræmmerekspedient, Kioskassistent, Kioskekspedient, Kolonialassistent, Kolonialekspedient, Kommis, Købmandsekspedient, Manufakturekspedient, Merchandiser, Møbelekspedient, Radioekspedient, Salgsdame, Salgsekspedient, Salgsmedhjælper, Sportsekspedient, Sælger - detailsalg, Tekstilekspedient, Tøjekspedient, Salgsarbejde i butik;;;; 682;"523";3;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;;;; 683;"5230";4;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;;;; 684;"523000";5;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;Billetassistent, Billetdame, Billetkasserer, Kasseassistent, Kassedame, Kasseekspedient, Kassekontrollør, Kassemedhjælper, Kasserer, Kassererassistent, Kommunekasserer, Postkasserer, Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;; 685;"524";3;Andet salgsarbejde;;;;;; 686;"5241";4;Modelarbejde;;;;;; 687;"524100";5;Modelarbejde;;Dressman, Fotomodel, Mannequin, Model, Modelarbejde;;;; 688;"5242";4;Demonstrationsarbejde;;;;;; 689;"524200";5;Demonstrationsarbejde;;Demonstratrice, Demonstratør, Demonstrationsarbejde;;;; 690;"5244";4;Salgsarbejde i kundekontaktcentre;;;;;; 691;"524400";5;Salgsarbejde i kundekontaktcentre;;Callcentersælger, Telefonsælger, Telemarketingsælger, Salgsarbejde i kundekontaktcentre;;;; 692;"5245";4;Salgsarbejde på servicestationer;;;;;; 693;"524500";5;Salgsarbejde på servicestationer;;Tankpasser, Salgsarbejde på servicestationer;;;; 694;"5246";4;Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood;;;;;; 695;"524600";5;Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood;;Delikatesseassistent, Delikatesseekspedient, Frugtsælger, Slagterekspedient, Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood;;;; 696;"5249";4;Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 697;"524900";5;Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;Apoteksmedhjælper, Autosælger, Avissælger, Foderstofekspedient, Forretningsassistent, Reservedelssælger, Reserveekspedient, Trælastekspedient, Viktualieassistent, Defektrice, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;; 698;"53";2;Omsorgsarbejde;;;;;; 699;"531";3;Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde;;;;;; 700;"5311";4;Børneomsorgsarbejde;;;;;; 701;"531110";5;Dagplejearbejde;;Dagplejeassistent, Dagplejefader, Dagplejemedhjælper, Dagplejemoder, Dagplejer, Dagplejearbejde;;;; 702;"531120";5;Pædagogisk medhjælp;;Børnehavemedhjælper, Ungdomsmedhjælper, Vuggestuemedhjælper, Pædagogmedhjælper, Pædagogisk assistent, Pædagogisk medhjælp;;;; 703;"531190";5;Andet børneomsorgsarbejde;;Andet børneomsorgsarbejde;;;; 704;"5312";4;Hjælpelærerarbejde;;;;;; 705;"531200";5;Hjælpelærerarbejde;;Hjælpelærerarbejde;;;; 706;"532";3;Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 707;"5321";4;Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem);;;;;; 708;"532110";5;Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere;;Handicapmedhjælper institutioner og hospitaler, Sygehjælper, Social og sundhedshjælper, Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere;;;; 709;"532120";5;Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter;;Aftensygehjælper, Social og sundhedsassistent, Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter;;;; 710;"532130";5;Portørarbejde på institutioner og hospitaler;;Hospitalsportør, Portør - hospitalsportør, Sygehusportør, Portørarbejde på institutioner og hospitaler;;;; 711;"532190";5;Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler;;Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler;;;; 712;"5322";4;Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem);;;;;; 713;"532210";5;Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere;;Handicapmedhjælper private, Hjemmehjælper, Hjemmesygehjælper, Kommunal Hjemmehjælper, Plejehjemsmedhjælper, Plejemedhjælper, Social og sundhedshjælper, Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere;;;; 714;"532220";5;Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter;;Hjemmeplejeassistent, Hjemmeplejer, Plejehjemsassistent, Social og sundhedsassistent, Soc. og sundhedsassistent, Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter;;;; 715;"5329";4;Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 716;"532900";5;Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;; 717;"54";2;Rednings- og overvågningsarbejde;;;;;; 718;"541";3;Rednings- og overvågningsarbejde;;;;;; 719;"5411";4;Brandslukningsarbejde;;;;;; 720;"541100";5;Brandslukningsarbejde;;Beredskabsassistent, Beredskabsmester, Brandassistent, Brandmand, Korpsbrandmand, Korpsmester (Redningsberedskab), Lufthavnsbrandmand, Røgdykker, Sektionschef (Redningsberedskab), Sektionsleder (Redningsberedskab), Viceberedskabsmester, Vicebrandmester, Brandslukningsarbejde;;;; 721;"5412";4;Politiarbejde;;;;;; 722;"541200";5;Politiarbejde;;Færdselsbetjent, Grænsebetjent, Kriminalassistent, Kriminalbetjent, Landpolitiassistent, Landpolitibetjent, Overbetjent, Politiassistent, Politibetjent, Politiarbejde;;;; 723;"5413";4;Fængselsbetjentarbejde;;;;;; 724;"541300";5;Fængselsbetjentarbejde;;Arrestforvarer, Arrestmedhjælper, Fængselsassistent, Fængselsbetjent, Fængselsfunktionær, Fængselsmedhjælper, Fængselsbetjentarbejde;;;; 725;"5414";4;Sikkerhedsvagtarbejde;;;;;; 726;"541400";5;Sikkerhedsvagtarbejde;;Biografbetjent, Brovagt, Butiksdetektiv, Bygningsbetjent, Centervagt, Dørvogter, Havneopsynsmand, Havnevagt, Hjælpevagt, Hospitalsbetjent, Hospitalsportner, Hundevagt, Kirkegårdsbetjent, Kollegiebetjent, Kustode, Museumsbetjent, Museumsvagt, Natportner, Nattevagt, Nattevægter, Opsynsbetjent, Opsynsmand, Parkbetjent, Plejehjemsbetjent, Portner, Portvagt, Sikkerhedsvagt, Slotsbetjent, Stadionbetjent, Teaterbetjent, Vagt, Vagtbetjent, Vagtmand, Veterinærbetjent, Vægter, Sikkerhedsvagtarbejde;;;; 727;"5419";4;Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere);;;;;; 728;"541900";5;Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere);;Bjergningsinspektør, Falckassistent - redningsarbejde, Falckleder, Falckmand, Falckredder, Livredder, Parkeringsvagt, Redder, Redningsassistent, Redningsfører, Redningsinspektør, Redningsleder, Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere);;;; 729;"6";1;Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp;;;;;; 730;"61";2;Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp;;;;;; 731;"611";3;Arbejde med plantevækst;;;;;; 732;"6111";4;Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug;;;;;; 733;"611100";5;Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug;;Kartoffelavler, Løgavler, Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug;;;; 734;"6112";4;Dyrkning af afgrøder fra træer og buske;;;;;; 735;"611200";5;Dyrkning af afgrøder fra træer og buske;;Frugtavler, Dyrkning af afgrøder fra træer og buske;;;; 736;"6113";4;Væksthus- og anlægsgartnerarbejde;;;;;; 737;"611310";5;Produktions- og væksthusgartnerarbejde;;Champignonavler, Planteskolegartner, Væksthusgartner, Produktions- og væksthusgartnerarbejde;;;; 738;"611320";5;Anlægsgartnerarbejde;;Anlægsgartner, Gartner - anlægsarbejde, Havegartner, Rosengartner, Slotsgartner, Anlægsgartnerarbejde;;;; 739;"611390";5;Andet gartnerarbejde;;Andet gartnerarbejde;;;; 740;"6114";4;Dyrkning af blandede afgrøder;;;;;; 741;"611400";5;Dyrkning af blandede afgrøder;;Dyrkning af blandede afgrøder;;;; 742;"612";3;Arbejde med dyreopdræt;;;;;; 743;"6121";4;Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ;;;;;; 744;"612100";5;Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ;;Avlsassistent, Fodermester, Fåreavler, Fårehyrde, Fåreklipper, Hesteopdrætter, Hundeopdrætter, Husdyrbrugsassistent, Inseminør, Kennelejer, Klovbeskærer, Kreaturmester, Kvægavler, Kvægavlsassistent, Kvægbrugsassistent, Kvægopdrætter, Opdrætter, Røgter, Staldmester, Stutterimester, Svineavler, Svinefodermester, Svineopdrætter, Svinepasser, Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ;;;; 745;"6122";4;Arbejde med opdræt af fjerkræ;;;;;; 746;"612200";5;Arbejde med opdræt af fjerkræ;;Agerhønsefarmer, Andefarmer, Fjerkræavler, Kalkunfarmer, Arbejde med opdræt af fjerkræ;;;; 747;"6123";4;Arbejde med bi- og silkeavl;;;;;; 748;"612300";5;Arbejde med bi- og silkeavl;;Biavler, Arbejde med bi- og silkeavl;;;; 749;"6129";4;Andet arbejde med dyreopdræt;;;;;; 750;"612900";5;"Andet arbejde med dyreopdræt ";;Akvarist, Dyreassistent, Dyrepasser, Hjorteavler, Hjortefarmer, Kaninavler, Minkavler, Minkfarmer, Pelsdyravler, Pelsfarmejer, Vildtopdrætter, Andet arbejde med dyreopdræt;;;; 751;"613";3;Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr;;;;;; 752;"6130";4;Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr;;;;;; 753;"613000";5;Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr;;Farmer, Jordbruger, Landbrugsassistent, Landbrugsbestyrer, Landbrugsmedhjælper, Landmand, Landmand/Gårdejer, Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr;;;; 754;"62";2;Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt;;;;;; 755;"621";3;Skovbrugsarbejde;;;;;; 756;"6210";4;"Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde ";;;;;; 757;"621000";5;"Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde ";;Klitplantør, Plantør, Skovbetjent, Skovbruger, Skovløber, Træplejer, Skovbrugsarbejde;;;; 758;"622";3;Arbejde med fiskeri og jagt;;;;;; 759;"6221";4;Arbejde inden for akvakultur;;;;;; 760;"622100";5;Arbejde inden for akvakultur;;Dambruger, Fiskeopdrætter, Arbejde inden for akvakultur;;;; 761;"6222";4;Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder;;;;;; 762;"622200";5;Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder;;Bundgarnsfisker, Rusefisker, Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder;;;; 763;"6223";4;Arbejde med havfiskeri;;;;;; 764;"622300";5;Arbejde med havfiskeri;;Fanger, Hvalfanger, Arbejde med havfiskeri;;;; 765;"6224";4;Jagtarbejde;;;;;; 766;"622400";5;Jagtarbejde;;Jagtkonsulent, Jagtmester, Jæger, Pelsjæger, Skytte, Jagtarbejde;;;; 767;"7";1;Håndværkspræget arbejde;Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening maskiner, er indeholdt i hovedgruppe 8.;;;;; 768;"71";2;Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde;;;;;; 769;"711";3;Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis;;;;;; 770;"7112";4;Murer- og brolægningsarbejde;;;;;; 771;"711210";5;Murerarbejde;;Facadepudser, Flisemurer, Fugemontør, Kedelmurer, Kirkemurer, Murer, Murermester, Ovnbygger, Ovnmurer, Skorstensbygger, Murerarbejde;;;; 772;"711220";5;Brolægningsarbejde;;Brolægger, Brolægningsarbejde;;;; 773;"7113";4;Stenhuggerarbejde;;;;;; 774;"711300";5;Stenhuggerarbejde;;Granitsliber, Marmorsliber, Marmorsvend, Skrifthugger, Stenhugger, Stensliber, Stenhuggerarbejde;;;; 775;"7114";4;Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner;;;;;; 776;"711410";5;Struktørarbejde;;Montagearbejder - byggeri, Montagemester - byggeri, Struktørarbejde;;;; 777;"711420";5;Terrazzoarbejde;;Terrazzolægger, Terrazzomester, Terrazzosliber, Terrazzostøber, Terrazzoarbejde;;;; 778;"7115";4;Tømrer- og bygningssnedkerarbejde;;;;;; 779;"711510";5;Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri;;Bygningssnedker, Bygningssnedkermester, Bygningstømrer, Hustømrer, Inventarsnedker, Parketsnedker, Snedker, Tømrer, Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri;;;; 780;"711520";5;Tømrer- og snedkerarbejde, skibe;;Bådebygger, Bådebyggermester, Skibssnedker, Skibstømrer, Skibstømrerformand, Skibstømrermester, Tømrer- og snedkerarbejde, skibe;;;; 781;"7119";4;Andet bygningsarbejde - basis;;;;;; 782;"711910";5;Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål;;Drivhusbygger, Drivhusmontør, Stilladsbygger, Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål;;;; 783;"711990";5;Andet bygningsarbejde i øvrigt;;Bygningsmontør, Kloakmontør, Andet bygningsarbejde i øvrigt;;;; 784;"712";3;Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish;;;;;; 785;"7121";4;Arbejde med tagdækning;;;;;; 786;"712100";5;Arbejde med tagdækning;;Tagdækker, Tagdækkermester, Taglægger, Tagmontør, Tagtækker, Tækkemand, Tækker, Arbejde med tagdækning;;;; 787;"7122";4;Arbejde med gulv- og klinkelægning;;;;;; 788;"712200";5;Arbejde med gulv- og klinkelægning;;Fliselægger, Flisemontør, Gulvafhøvler, Gulvafsliber, Gulvlægger, Gulvlæggermester, Gulvmand, Gulvmontør, Gulvsliber, Gulvspecialist, Linoleumsmontør, Arbejde med gulv- og klinkelægning;;;; 789;"7123";4;Stukkatørarbejde;;;;;; 790;"712300";5;Stukkatørarbejde;;Stukkatør, Stukkatørmester, Stukkatørarbejde;;;; 791;"7124";4;Arbejde med isolering af bygninger;;;;;; 792;"712400";5;Arbejde med isolering af bygninger;;Isolatør, Isolerer, Isoleringsmontør, Arbejde med isolering af bygninger;;;; 793;"7125";4;Glarmesterarbejde;;;;;; 794;"712500";5;Glarmesterarbejde;;Glarmester, Spejlbelægger, Glarmesterarbejde;;;; 795;"7126";4;VVS-arbejde;;;;;; 796;"712600";5;Vvs-arbejde;;Aut. gas og vandmester, Blikkenslager, Blikkenslagermester, Blytækker, Gasmester, Gasmontør, Kedelmontør, Oliefyrsmontør, Oliemontør, Pejsemontør, Rørlægger, Rørlæggermester, Rørskærer, Rørsmed, Varmemontør, Varmesmed, Ventilatormontør, VVS montør, VVS rørsmed, VVS smed, VVS svend, VVS-arbejde;;;; 797;"7127";4;Montørarbejde inden for klima- og køleteknik;;;;;; 798;"712700";5;Montørarbejde inden for klima- og køleteknik;;Kølemekaniker, Kølemontør, Montørarbejde inden for klima- og køleteknik;;;; 799;"713";3;Malere og arbejde inden for rensning af bygninger;;;;;; 800;"7131";4;Malerarbejde;;;;;; 801;"713110";5;Bygningsmaler- og tapetsererarbejde;;Antikvitetsmaler, Bygningsmaler, Bygningstapetserer, Facademaler, Maler, Malermester, Reklamemaler, Stilladsmaler, Tagmaler, Tapetserer, Tapetsermester, Bygningsmaler- og tapetsererarbejde;;;; 802;"713120";5;Skibsmalerarbejde;;Painter (Offshore), Skibsmaler, Skibsmalerarbejde;;;; 803;"7132";4;Sprøjtelakererarbejde;;;;;; 804;"713200";5;Sprøjtelakererarbejde;;Autolakerer, Autolakerermester, Automaler, Autosprøjtelakerer, Cykellakerer, Lakmester, Maskinmaler, Møbelmaler, Sprøjtearbejder, Sprøjtelakerer, Sprøjtemaler, Vognlakerer, Vognmaler, Sprøjtelakererarbejde;;;; 805;"7133";4;Rensning af bygninger;;;;;; 806;"713310";5;Skorstensfejerarbejde;;Skorstensfejer, Skorstensfejerarbejde;;;; 807;"713320";5;Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader;;Graffitirenser, Sandblæser, Sandsliber, Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader;;;; 808;"72";2;Metal- og maskinarbejde;;;;;; 809;"721";3;Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner;;;;;; 810;"7211";4;Formning og støbning af emner i metal;;;;;; 811;"721100";5;Formning og støbning af emner i metal;;Bronzestøber, Formdrejer, Formmager, Formsmed, Formstøber, Gørtler, Gørtlermester, Håndformer, Kærnemager, Maskinformer, Metalformer, Metalstøber, Støbemester, Støber, Formning og støbning af emner i metal;;;; 812;"7212";4;Svejsearbejde og skærebrænding;;;;;; 813;"721200";5;Svejsearbejde og skærebrænding;;EL svejser, Håndsvejser, Kedelsvejser, Maskinsvejser, Punktsvejser, Rørsvejser, Skibssvejser, Svejsemester, Svejser, Welder (Offshore), Svejsearbejde og skærebrænding;;;; 814;"7213";4;Pladesmedarbejde;;;;;; 815;"721300";5;Pladesmedarbejde;;Autoopretter, Autopladesmed, Autosmed, Karosseriarbejder, Karosseribygger, Karosserimager, Karosserismed, Kedelsmed, Kedelsmedemester, Kobbersmed, Kobbersmedemester, Møntarbejder, Pladesmed, Pladesmedemester, Pladestøber, Pladesmedarbejde;;;; 816;"7214";4;Stålkonstruktionsarbejde;;;;;; 817;"721400";5;Stålkonstruktionsarbejde;;Konstruktionssmed, Nitter, Nittermester, Skibsbygger, Stålmester, Stålmontør, Stålkonstruktionsarbejde;;;; 818;"7215";4;Riggerarbejde;;;;;; 819;"721500";5;Riggerarbejde;;Rigger, Riggermester, Skibsrigger, Riggerarbejde;;;; 820;"722";3;Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner;;;;;; 821;"7221";4;Smedearbejde;;;;;; 822;"722100";5;Smedearbejde;;Beslagsmed, Bygningssmed, Grovsmed, Grovsmedemester, Landbrugssmed, Smed, Smedemester, Støberismed, Vognsmed, Smedearbejde;;;; 823;"7222";4;Værktøjsmagerarbejde;;;;;; 824;"722200";5;Værktøjsmagerarbejde;;Bøssemager, Kleinsmed, Kleinsmedemester, Knivmager, Låsesmed, Modelsmed, Vægtsmed, Værktøjsarbejder, Værktøjsmager, Værktøjsmagermester, Værktøjssmed, Værktøjsmagerarbejde;;;; 825;"7223";4;Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner;;;;;; 826;"722300";5;"Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner ";;Autoklavørsmed, Drejer, Fræser, Maskinarbejder, Maskinbygger, Maskinfræser, Maskinhøvler, Maskinmekaniker, Maskinmontør, Maskinopstiller, Maskinsmed, Maskinsmedemester, Metaldrejer, Opstiller, Plastmager, Værkstedsfræser, Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner;;;; 827;"7224";4;Arbejde med polering og slibning af emner i metal;;;;;; 828;"722400";5;Arbejde med polering og slibning af emner i metal;;Formsliber, Metalsliber, Slibemester, Sliber, Værktøjssliber, Arbejde med polering og slibning af emner i metal;;;; 829;"723";3;Mekanikerarbejde;;;;;; 830;"7231";4;Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer;;;;;; 831;"723110";5;Mekanikerarbejde, person- og varevogne;;Automontør, Autotekniker, Bilmekaniker, Biltekniker, Personvognsmekaniker, Mekanikerarbejde, person- og varevogne;;;; 832;"723120";5;Mekanikerarbejde, lastvogne;;Automekaniker - lastvogne, Lastbilmekaniker, Lastvognsmekaniker, Mekaniker - lastvogne, Mekanikerarbejde, lastvogne;;;; 833;"723190";5;Mekanikerarbejde, andre områder;;campingvognmekaniker, Knallertmekaniker, Knallertmontør, Motorcykelmekaniker, Mekanikerarbejde, andre områder;;;; 834;"7232";4;Flymekanikerarbejde;;;;;; 835;"723200";5;Flymekanikerarbejde;;Flymekaniker, Flymekanikermester, Flymontør, Flyreparatør, Hangarmester, Flymekanikerarbejde;;;; 836;"7233";4;Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner;;;;;; 837;"723300";5;Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner;;Kranmekaniker, Kranmontør, Kranreparatør, Landbrugsmekaniker, Landbrugsmontør, Mechanic (Offshore), Servicemekaniker, Skibsmontør, Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner;;;; 838;"7234";4;Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer;;;;;; 839;"723400";5;Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer;;Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer;;;; 840;"73";2;Præcisionshåndværk og grafisk arbejde;;;;;; 841;"731";3;Præcisionshåndværk;;;;;; 842;"7311";4;Finmekanikerarbejde;;;;;; 843;"731100";5;Finmekanikerarbejde;;Finmekaniker, Finmekanikermester, Flyinstrumentmager, Fotomekaniker, Instrumentmager, Instrumentmagermester, Instrumentmekaniker, Instrumentsliber, Måleinstrumentmekaniker, Symaskinemekaniker, Symaskinereparatør, Urmager, Urmagermester, Våbenmekaniker, Våbenmester, Finmekanikerarbejde;;;; 844;"7312";4;Håndfremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 845;"731200";5;Håndfremstilling af musikinstrumenter;;Fløjtebygger, Guitarbygger, Intonatør, Klaverbygger, Klaverstemmer, Klavertekniker, Orgelbygger, Orgelpibemager, Pianobygger, Pianomager, Pianosnedker, Pianostemmer, Pianotekniker, Strengemager, Violinbygger, Håndfremstilling af musikinstrumenter;;;; 846;"7313";4;"Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde ";;;;;; 847;"731300";5;Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde;;Ciselør, Ciselørmester, Diamantsliber, Fatter, Filigranarbejder, Gemmolog, Gravør, Gravørmester, Gulddekoratør, Guldpolerer, Guldsliber, Guldsmed, Guldsmedemester, Indfatter, Juveler, Kobberstikker, Kunstsmed, Maskingravør, Medaljør, Pantograf, Ravsliber, Smykkesmed, Stempelgravør, Stenfatter, Sølvdesigner, Sølvgravør, Sølvsliber, Sølvsmed, Sølvsmedemester, Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde;;;; 848;"7314";4;Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 849;"731400";5;Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner;;Gipser, Keramiker, Kunstgipser, Modelgipser, Modellør, Porcelænsdrejer, Porcelænssliber, Pottemager, Pottemagermester, Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner;;;; 850;"7315";4;Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter;;;;;; 851;"731500";5;Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter;;Glarmager, Glasblæser, Glasbøjer, Glasdrejer, Glasformgiver, Glaskunstner, Glasmager, Glasmester, Glaspuster, Glasrørsblæser, Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter;;;; 852;"7316";4;Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde;;;;;; 853;"731610";5;Skiltemalerarbejde;;Skiltemaler, Skiltemalermester, Skiltemalerarbejde;;;; 854;"731620";5;Porcelænsmalerarbejde;;Figurmaler, Keramikmaler, Plattedame, Porcelænsmaler, Porcelænstrykker, Porcelænsmalerarbejde;;;; 855;"731690";5;Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk;;Dekoratørmaler, Glasmaler, Stentøjsmaler, Ætser, Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk;;;; 856;"7317";4;Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer;;;;;; 857;"731700";5;Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer;;Børstenbinder, Børstenbindermester, Kurvemager, Kurvemagermester, Modelskibsbygger, Pibedrejer, Pibemager, Pibeskærer, Pibesnedker, Rammesnedker, Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer;;;; 858;"7318";4;Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer;;;;;; 859;"731800";5;Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer;;Garnmester, Gobelinvæver, Håndvæver, Klædevæver, Lædersmed, Penselmager, Piskemager, Spindemester, Taskemager - håndforarbejdet, Tæppeknytter, Tæppevæver, Vævemester, Væver, Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer;;;; 860;"7319";4;Andet præcisionshåndværk;;;;;; 861;"731900";5;Andet præcisionshåndværk;;Andet præcisionshåndværk;;;; 862;"732";3;"Grafisk arbejde ";;;;;; 863;"7321";4;Prepressarbejde og grafisk formfremstilling;;;;;; 864;"732100";5;Prepressarbejde og grafisk formfremstilling;;Desktopper - grafisk designer, Desktoppublisher - grafisk designer, DTP'er - grafisk designer, Grafiker, Grafisk assistent, Grafisk designer, Grafisk formgiver, Grafisk tilrettelægger, Mediegrafiker, Scannerfører, Typograf, Prepressarbejde og grafisk formfremstilling;;;; 865;"7322";4;Trykkerarbejde;;;;;; 866;"732200";5;Trykkerarbejde;;Litograf, Printtekniker, Serigraf, Serigrafist, Serigraftrykker, Silketrykker, Trykker, Trykkerarbejde;;;; 867;"7323";4;Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter;;;;;; 868;"732300";5;Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter;;Anilintrykker, Bogbinder, Bogbinderiassistent, Bogbindermedhjælper, Bogbindermester, Bogtrykker, Faktor, Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter;;;; 869;"74";2;Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område;;;;;; 870;"741";3;Installation- og reparation af elektrisk udstyr;;;;;; 871;"7411";4;Elektrikerarbejde;;;;;; 872;"741100";5;Elektrikerarbejde;;Belysningsmontør, Chefelektriker, Elektriker, Elektrikermester, Industrielektriker, Jernbanearbejder, Relætekniker, Serviceelektriker, Sikrikringsleder, Skibselektriker, Stærkstrømselektriker, Elektrikerarbejde;;;; 873;"7412";4;Elektromekanikerarbejde;;;;;; 874;"741200";5;Elektromekanikerarbejde;;Autoelektriker, Autoelektromekaniker, Autoelektromester, Automatikmekaniker - elektronik, Elektromekaniker, Elmekaniker, Elmekanikermester, Signalmekaniker, Signalmontør, Sikringsmekaniker, Sikringsmester, Sikringsmontør, Støvsugerreparatør, Vægtmekaniker, Vægtmontør, Elektromekanikerarbejde;;;; 875;"7413";4;Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed;;;;;; 876;"741300";5;Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed;;Højspændingsmontør, Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed;;;; 877;"742";3;Installation og reparation af elektronik og telekommunikation;;;;;; 878;"7421";4;Elektronikmekanikerarbejde;;;;;; 879;"742100";5;Elektronikmekanikerarbejde;;Alarmmontør, Antennemekaniker, Antennemester, Antennemontør, Automatmekaniker, Automatmester, Automatmontør, EDB-montør, Elektronikreparatør, Radioreparatør, TV-reparatør, Videotekniker, Elektronikmekanikerarbejde;;;; 880;"7422";4;Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 881;"742200";5;Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi;;Telefonmekaniker, Telefonmester, Telegrafmekaniker, Telegrafmester, Telemekaniker, Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;; 882;"75";2;Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk;;;;;; 883;"751";3;Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet;;;;;; 884;"7511";4;Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling;;;;;; 885;"751110";5;Slagterarbejde i detailhandelen;;Butiksslagter, Hjemmeslagter, Slagter, Slagtermester, Slagtersvend, Svineslagter, Slagterarbejde i detailhandelen;;;; 886;"751120";5;Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen;;Filettrimmer, Fiskeskærer, Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen;;;; 887;"751190";5;Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen;;Baconmester, Fiskerøger, Røgemester, Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen;;;; 888;"7512";4;Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri;;;;;; 889;"751200";5;Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri;;Bager, Bagermester, Bolchekoger, Chefkonditor, Chokolademester, Dropskoger, Dropsmester, Konditor, Konditorchef, Konditormester, Konfekturemester, Lakridskoger, Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri;;;; 890;"7513";4;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 891;"751300";5;Fremstilling af mejeriprodukter;;Ismester, Mejerist, Ostemejerist, Ostemester, Fremstilling af mejeriprodukter;;;; 892;"7514";4;Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter;;;;;; 893;"751400";5;Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter;;Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter;;;; 894;"7515";4;Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 895;"751500";5;Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler;;Kyper, Salatmester, Sennepsmester, Smagsdommer, Vinkyper, Ølkyper, Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler;;;; 896;"7516";4;Fremstilling af tobaksprodukter;;;;;; 897;"751600";5;Fremstilling af tobaksprodukter;;Cerutmager, Cigarillosmager, Cigarmager, Cigarruller, Tobaksmester, Tobaksruller, Fremstilling af tobaksprodukter;;;; 898;"752";3;Håndværkspræget arbejde i træindustri;;;;;; 899;"7521";4;"Håndværkspræget træimprægneringsarbejde ";;;;;; 900;"752100";5;Håndværkspræget træimprægneringsarbejde;;Afsyrer, Håndværkspræget træimprægneringsarbejde;;;; 901;"7522";4;Møbelsnedkerarbejde;;;;;; 902;"752200";5;Møbelsnedkerarbejde;;Antiksnedker, Dekoratørsnedker, Dekupør, Finermester, Industrisnedker, Modelbygger, Modelmager, Modelsnedker, Modelsnedkermester, Møbelpolerer, Møbelsnedker, Møbelsnedkermester, Stolemager, Møbelsnedkerarbejde;;;; 903;"7523";4;Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner;;;;;; 904;"752300";5;Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner;;Maskindrejer, Maskinsnedker, Maskinsnedkermester, Møbeldrejer, Trædrejer, Trædrejermester, Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner;;;; 905;"753";3;Tekstil- og beklædningsarbejde;;;;;; 906;"7531";4;Skrædderarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 907;"753100";5;Skrædderarbejde og beslægtet arbejde;;Buntmager, Buntmagermester, Buntmagersyerske, Dameskrædder, Hattemager, Hattemagermester, Herreskrædder, Kjoleskrædder, Kostumeassistent, Modist, Pelssyerske, Skrædder, Skræddermester, Teaterskrædder, Skrædderarbejde og beslægtet arbejde;;;; 908;"7532";4;Tilskærerarbejde;;;;;; 909;"753200";5;Tilskærerarbejde;;Gardintilskærer, Handsketilskærer, Lædertilskærer, Modeltilskærer, Tilskærer, Tilskærerassistent, Tilskærermester, Tilskærerarbejde;;;; 910;"7533";4;Syarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 911;"753300";5;Syarbejde og beslægtet arbejde;;Billedsyerske, Broderitegner, Broderitekniker, Gardinmester, Gardinsyerske, Handskemager, Hjemmesyerske, Håndsyerske, Kjolesyer, Korsettrice, Modelsyerske, Possementmager, Sejlmager, Sejlmagermester, Sypige, Syarbejde og beslægtet arbejde;;;; 912;"7534";4;Møbelpolstrerarbejde;;;;;; 913;"753400";5;Møbelpolstrerarbejde;;Autopolstrer, Autosadelmager, Møbelpolstermester, Møbelpolstrer, Møbeltapetserer, Møbeltilskærer, Polstrer, Polstrermester, Sadelmager, Sadelmagermester, Møbelpolstrerarbejde;;;; 914;"7535";4;Forarbejdning af skind;;;;;; 915;"753500";5;Forarbejdning af skind;;Garver, Garveritekniker, Garvermester, Hudearbejder, Minksorterer, Pelsarbejder, Pelsbereder, Pelssorterer, Skindsorterer, Forarbejdning af skind;;;; 916;"7536";4;Skomagerarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 917;"753600";5;Skomagerarbejde og beslægtet arbejde;;Bæltemester, Etuimager, Håndskomager, Håndskomagermester, Læderhåndværker, Nådler, Ortopædisk håndskomager, Ortopædisk skomager, Skomager, Skomagermester, Skomodellør, Skoreparatør, Skotøjsmager, Taskemager, Træskomager, Træskomagermester, Tøffelmager, Skomagerarbejde og beslægtet arbejde;;;; 918;"754";3;Andet håndværkspræget arbejde;;;;;; 919;"7541";4;Dykkerarbejde;;;;;; 920;"754100";5;Dykkerarbejde;;Dykker, Erhvervsdykker, Frømand, Dykkerarbejde;;;; 921;"7542";4;Sprængnings- og fyrværkeriarbejde;;;;;; 922;"754200";5;Sprængnings- og fyrværkeriarbejde;;Fyrværker, Kunstfyrværker, Minør, Sprængningstekniker, Sprængnings- og fyrværkeriarbejde;;;; 923;"7543";4;Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler);;;;;; 924;"754300";5;Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler);;Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler);;;; 925;"7544";4;Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse;;;;;; 926;"754400";5;Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse;;Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse;;;; 927;"7549";4;Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 928;"754900";5;Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds;;Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;; 929;"8";1;Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde;Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monterings- og samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde.;;;;; 930;"81";2;"Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner ";;;;;; 931;"811";3;Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding;;;;;; 932;"8111";4;Mine- og stenbrudsarbejde;;;;;; 933;"811100";5;Mine- og stenbrudsarbejde;;Guldgraver, Minearbejder, Mine- og stenbrudsarbejde;;;; 934;"8112";4;Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding;;;;;; 935;"811200";5;Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding;;Stenbrænder, Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding;;;; 936;"8113";4;Boreanlægsarbejde;;;;;; 937;"811300";5;Boreanlægsarbejde;;Assistent driller (Offshore), Boremester, Borepladsarbejder, Brøndborer, Derrickman (Offshore), Diamantborer, Driller, Olieborer, Roughneck (Offshore), Roustabout (Offshore), Servicehand (Offshore), Boreanlægsarbejde;;;; 938;"8114";4;Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter;;;;;; 939;"811400";5;Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter;;Betonarbejder, Betonblander, Betonmager, Betonmester, Betonstøber, Cementarbejder, Cementbrænder, Cementmøller, Eternitarbejder, Kalkværksarbejder, Kryolitarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter;;;; 940;"812";3;Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal;;;;;; 941;"8121";4;Operatørarbejde ved forarbejdning af metal;;;;;; 942;"812100";5;Operatørarbejde ved forarbejdning af metal;;Formbygger, Hærdemester, Hærder, Industritekniker, Jernstøber, Ovnbrænder, Ovnpasser, Ovnsætter, Ovnsættermester, Støberiarbejder, Stålarbejder, Stålvalser, Stålværksarbejder, Trykstøber, Valsemester, Valser, Valseværkarbejder, Operatørarbejde ved forarbejdning af metal;;;; 943;"8122";4;Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal;;;;;; 944;"812200";5;Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal;;Forgylder, Forgyldermester, Forkromer, Fornikler, Forsølver, Galvanisør, Galvanotekniker, Lakarbejder, Ovnlakerer, Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal;;;; 945;"813";3;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter;;;;;; 946;"8131";4;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter;;;;;; 947;"813110";5;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri;;Medicinalarbejder, Medicinalassistent, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri;;;; 948;"813120";5;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri;;Ammunitionsarbejder, Elementstøber, Kalkbrænder, Kalkmester, Kemikaliearbejder, Knusemester, Krudtværksarbejder, Lakkoger, Limkoger, Lysestøber, Mørtelmester, Raffinaderiarbejder, Raffinør, Syrearbejder, Syremester, Vokskoger, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri;;;; 949;"8132";4;Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter;;;;;; 950;"813200";5;Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter;;Digitalprintmedarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter;;;; 951;"814";3;Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter;;;;;; 952;"8141";4;Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter;;;;;; 953;"814100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter;;Gummiarbejder, Vulkanisør, Vulkanisørmester, Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter;;;; 954;"8142";4;Operatørarbejde ved fremstilling af plast;;;;;; 955;"814210";5;Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning;;Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning;;;; 956;"814220";5;Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter;;Bådestøber - plast, Plasticstøber, Plasticsvejser, Sprøjtestøber, Sprøjtetekniker, Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter;;;; 957;"8143";4;Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter;;;;;; 958;"814300";5;Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter;;Emballagearbejder, Kartonnagearbejder, Kartonnageassistent, Konvolutarbejder, Papirindustriarbejder, Papirskærer, Papirvarearbejder, Æskearbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter;;;; 959;"815";3;Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;;;; 960;"8151";4;Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil;;;;;; 961;"815100";5;Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil;;Garnbinder, Garnspinder, Kartemester, Karter, Karteriarbejder, Ringspinder, Spinder, Spinderiarbejder, Spinderileder, Spolemester, Spoleoperatør, Spoler, Spoleskifter, Uldspinder, Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil;;;; 962;"8152";4;Operatørarbejde ved vævning og strikning;;;;;; 963;"815200";5;Operatørarbejde ved vævning og strikning;;Knytter, Trikotagetekniker, Operatørarbejde ved vævning og strikning;;;; 964;"8153";4;Operatørarbejde af symaskiner;;;;;; 965;"815300";5;Operatørarbejde af symaskiner;;Bandagesyer, Beklædningsarbejder, Broderiassistent, Broderimontør, Industrisyer, Konfektionsarbejder, Konfektionssyerske, Maskinsyerske, Skindsyerske, Sydame, Syer, Syerske, Syoperatør, Systueassistent, Systuemedhjælper, Trikotagesyer, Tæppesyerske, Operatørarbejde af symaskiner;;;; 966;"8154";4;Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler;;;;;; 967;"815400";5;Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler;;Appreturarbejder, Appreturmester, Blegemester, Dekatør, Farvemester, Farver, Farveriarbejder, Farverimester, Farverioperatør, Tekstilfarver, Tekstiltrykker, Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler;;;; 968;"8155";4;Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder;;;;;; 969;"815500";5;Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder;;Garveriarbejder, Læderarbejder, Skindarbejder, Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder;;;; 970;"8156";4;Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter;;;;;; 971;"815600";5;Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter;;Læstearbejder, Maskinpinder, Pinder, Skotøjsarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter;;;; 972;"8157";4;Operatørarbejde af vaskemaskiner;;;;;; 973;"815700";5;Operatørarbejde af vaskemaskiner;;Operatørarbejde af vaskemaskiner;;;; 974;"8159";4;Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;;;; 975;"815900";5;Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;Filtskærer, Læderstanser, Stofmaler, Tekstilmester, Tekstiloperatør, Tekstilsvejser, Tovværksarbejder, Vodbinder, Vodbindermester, Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;; 976;"816";3;Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 977;"8160";4;Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 978;"816010";5;Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ);;Fedtmester, Fedtsmelter, Filetmester - industri, Filetskærer - industri, Kødopskærer, Opskæringsmester - industri, Pølsemager, Pølsemester, Skinkemester, Slagteriarbejder, Tarmarbejder, Tarmmester, Tarmrenser, Udbener, Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ);;;; 979;"816020";5;Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ;;Filetmester - fjerkræindustri, Filetskærer - fjerkræindustri, Fjerkrærenser, Fjerkræslagter, Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ;;;; 980;"816030";5;Behandling af råvarer i fiskeindustri;;Filetmester - fiskeriindustri, Filetskærer - fiskeriindustri, Fiskeindustriarbejder, Lakseskærer, Behandling af råvarer i fiskeindustri;;;; 981;"816040";5;Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri;;Bageriarbejder, Bageriassistent, Biskuitarbejder, Bryggeriarbejder, Bryggeriassistent, Bryggeriformand, Brænderiarbejder, Brødarbejder, Chokoladearbejder, Cigararbejder, Cigaretarbejder, Cigarillosarbejder, Cigarillossorterer, Cigarsorterer, Kaffebrænder, Kaffemester, Kafferister, Karduserer, Kiksmester, Kogemester, Koger, Konfekturearbejder, Kærnemagermester, Malteriarbejder, Marcipanarbejder, Maskinruller, Maskinstripper, Mejeriarbejder, Mineralvandsarbejder, Mosteriarbejder, Mostmester, Mælkeassistent, Møllemester, Møller, Mølleriarbejder, Osteriarbejder, Overtrækker, Røgeriarbejder, Salatarbejder, Skråtobakspinder, Skærer, Slicemester, Sukkerarbejder, Sukkerhusarbejder, Sukkerkoger, Sukkermester, Sukkervarearbejder, Tappemester, Tapper, Tapperiarbejder, Tapperiassistent, Tobaksarbejder, Tobakspinder, Tobakssorterer, Vinarbejder, Vintapper, Ølbrygger, Ølmedhjælper, Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri;;;; 982;"817";3;Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling;;;;;; 983;"8171";4;Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter;;;;;; 984;"817100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter;;Crepemester, Crepeoperatør, Papirtilskærer, Rulleskærer, Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter;;;; 985;"8172";4;Operatørarbejde ved træforarbejdning;;;;;; 986;"817200";5;Operatørarbejde ved træforarbejdning;;Savfører, Savværksmedhjælper, Træarbejder, Træindustriarbejder, Træværksarbejder, Operatørarbejde ved træforarbejdning;;;; 987;"818";3;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;;;; 988;"8181";4;Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik;;;;;; 989;"818100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik;;Brænder, Figurmager, Gipsbrænder, Gipsstøber, Glasarbejder, Glaserer, Glasmontør, Glasskærer, Glassmelter, Lervarearbejder, Porcelænsarbejder, Porcelænsbrænder, Porcelænsstøber, Teglbrænder, Teglmester, Teglværksarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik;;;; 990;"8182";4;Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg;;;;;; 991;"818210";5;Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri;;Belysningsarbejder, Elarbejder, Elværksarbejder, Elværksassistent, Transformatorarbejder, Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri;;;; 992;"818290";5;Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg;;Fyrbøder, Kedelarbejder, Kedelformand, Kedelmester, Kedelpasser, Lokomotivfyrbøder, Skibsfyrbøder, Søfyrbøder, Varmemester, Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg;;;; 993;"8183";4;Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning;;;;;; 994;"818300";5;Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning;;Banderolør, Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning;;;; 995;"8189";4;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;;;; 996;"818910";5;Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg;;Pumpemester, Pumpepasser, Turbinemester, Turbinepasser, Vandværksarbejder, Vandværksassistent, Vandværksleder, Vandværksmester, Vandværkspasser, Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg;;;; 997;"818990";5;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;Stanser, Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;; 998;"82";2;Monteringsarbejde;;;;;; 999;"821";3;"Monteringsarbejde - Monteringsarbejde ";;;;;; 1000;"8211";4;Monteringsarbejde af mekaniske maskiner;;;;;; 1001;"821100";5;Monteringsarbejde af mekaniske maskiner;;Fotomontrice, Kameramontør, Monteringsarbejde af mekaniske maskiner;;;; 1002;"8212";4;Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr;;;;;; 1003;"821200";5;Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr;;EL montrice, Elektronikarbejder, Elektrooperatør, Elektrovikler, Lampemontør, Målermontør, Måleropsætter, Svagstrømsassistent, Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr;;;; 1004;"8219";4;Andet monteringsarbejde;;;;;; 1005;"821900";5;Andet monteringsarbejde;;Finersamler, Isværksarbejder, Klichemontør, Kontrolsorterer, Møbelmontør, Påfylder, Rammesamler, Andet monteringsarbejde;;;; 1006;"83";2;"Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner ";;;;;; 1007;"831";3;Lokomotivførerarbejde og tograngering;;;;;; 1008;"8311";4;Lokomotivførerarbejde;;;;;; 1009;"831100";5;Lokomotivførerarbejde;;Elektrofører, Lokomotivassistent, Lokomotivfører, Motorfører, Motorvognsfører, Lokomotivførerarbejde;;;; 1010;"8312";4;Tograngering;;;;;; 1011;"831200";5;Tograngering;;Banebetjent, Banemester, Banemontør, Jernbaneportør, Rangerformand, Rangerfører, Rangermester, Signalbetjent, Stationsbetjent, Tograngering;;;; 1012;"832";3;Chauffører af biler, varevogne og motorcykler;;;;;; 1013;"8321";4;Motorcykelførere;;;;;; 1014;"832100";5;Motorcykelførere;;Motorbud, Motorcykelførere;;;; 1015;"8322";4;Chauffører af biler, taxier og varevogne;;;;;; 1016;"832210";5;Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde;;Ambassadechauffør, Direktionschauffør, Hyrevognschauffør - persontransport, Kgl. Chauffør, Ministerchauffør, Privatchauffør, Taxachauffør, Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde;;;; 1017;"832220";5;Varevognschaufførarbejde;;Postkører, Torvechauffør, Varevognschauffør - farligt gods internationalt, Varevognschauffør - farligt gods nationalt, Varevognschauffør - flytteopgaver, Varevognschauffør - international transport, Varevognschauffør - national transport, Vaskerichauffør - varevogn, Varevognschaufførarbejde;;;; 1018;"832230";5;Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver;;Brødchauffør, Salgschauffør - varevogn, Varevognschauffør - salg & repræsentation, Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver;;;; 1019;"832240";5;Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver;;Varevognschauffør - renovationskørsel, Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver;;;; 1020;"833";3;Chauffører af busser og lastbiler;;;;;; 1021;"8331";4;Buschauffører;;;;;; 1022;"833110";5;Buschauffører, national rutefart;;Buschauffør - national rutefart, Bybuschauffør, Ht Chauffør, Rutebilchauffør, Statsbanechauffør, Buschauffører, national rutefart;;;; 1023;"833120";5;Buschauffører, national turistfart;;Buschauffør - national turistfart, Turistchauffør - national turistfart, Buschauffører, national turistfart;;;; 1024;"833130";5;Buschauffører, international rutefart;;Buschauffør - international rutefart, Buschauffører, international rutefart;;;; 1025;"833140";5;Buschauffører, international turistfart;;Buschauffør - international turistfart, Turistchauffør - international turistfart, Buschauffører, international turistfart;;;; 1026;"8332";4;Lastbilchauffører;;;;;; 1027;"833210";5;Lastbilchauffører, national transport;;Avisvognmand, Betonchauffør, Bogbuschauffør, Fragtmand, Kølevognschauffør - national transport, Lastbilchauffør - national transport, Lastvognchauffør - national transport, Medicinchauffør - lastbil, Postchauffør - lastbil, Tankchauffør, Lastbilchauffører, national transport;;;; 1028;"833220";5;Lastbilchauffører, international transport;;Eksportchauffør, Eksportvognmand, Kølevognschauffør - international transport, Langturschauffør - lastbil, Lastbilchauffør - international transport, Lastvognchauffør - international transport, Lastbilchauffører, international transport;;;; 1029;"833230";5;Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver;;Brødkusk - lastbil, Engroschauffør - lastbil, Lastbilchauffør - salg og repræsentation, Lastvognchauffør - salg og repræsentation, Mejerichauffør, Mælkekusk, Salgschauffør - lastbil, Ølkusk, Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver;;;; 1030;"833240";5;Lastbilchauffører med renovationsopgaver;;Lastbilchauffør - renovation, Lastvognchauffør - renovation, Lastbilchauffører med renovationsopgaver;;;; 1031;"833250";5;Lastbilchauffører med flytteopgaver;;Lastbilchauffør - flytteopgaver, Lastvognchauffør - flytteopgaver, Lastbilchauffører med flytteopgaver;;;; 1032;"833260";5;Lastbilchauffører med farligt gods;;Lastbilchauffør - farligt gods internationalt, Lastbilchauffør - farligt gods nationalt, Lastvognchauffør - farligt gods internationalt, Lastvognchauffør - farligt gods nationalt, Lastbilchauffører med farligt gods;;;; 1033;"834";3;Førere af mobile maskiner;;;;;; 1034;"8341";4;Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner;;;;;; 1035;"834100";5;Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner;;Maskinstationsarbejder - landbrugsmaskiner, Traktorfører, Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner;;;; 1036;"8342";4;Entreprenørmaskinførerarbejde;;;;;; 1037;"834200";5;Entreprenørmaskinførerarbejde;;Bulldozerfører, Dozerfører, Dumperfører, Entreprenørværkfører, Gravemaskinfører, Gravemester, Gummigedfører, Jernbanearbejder, Maskinfører, Rambukfører, Rendegraverfører, Tromlefører, Entreprenørmaskinførerarbejde;;;; 1038;"8343";4;Kran- og liftførerarbejde;;;;;; 1039;"834310";5;Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder;;Kranfører - stationær kran, Kranmester - stationær kran, Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder;;;; 1040;"834320";5;Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder;;Kranfører - mobilkran, Kranmester - mobilkran, Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder;;;; 1041;"8344";4;Truckførerarbejde;;;;;; 1042;"834400";5;Truckførerarbejde;;Truckchauffør, Truckchef, Truckførerformand, Truckfører, Truckførerarbejde;;;; 1043;"835";3;Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe;;;;;; 1044;"8350";4;Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe;;;;;; 1045;"835000";5;"Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe ";;Befaren Matros, Befaren Skibsassistent, Bådsmand, Donkeymand, Dæksdreng, Dæksmand, Fyrassistent, Fyrpasser, Fyrskibsmatros, Jungmand, Kystskipper, Letmatros, Lodsvagt, Matros, Motorpasser, Rorgænger, Skibsassistent, Skibsdreng, Sømand, Tankbådsassistent, Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe;;;; 1046;"9";1;Andet manuelt arbejde;Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport.;;;;; 1047;"91";2;Rengøringsarbejde;;;;;; 1048;"911";3;Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer;;;;;; 1049;"9111";4;Rengøringsarbejde i private hjem;;;;;; 1050;"911100";5;Rengøringsarbejde i private hjem;;Au Pair, Husassistent, Hushjælp, Husjomfru, Husmedhjælper, Rengøringsarbejde i private hjem;;;; 1051;"9112";4;Rengøringsarbejde undtagen i private hjem;;;;;; 1052;"911210";5;Rengøring af kontorer og beboelsesområder;;Rengøringsassistent - kontor- og beboelseslokaler, Rengøringsmedhjælper - kontor- og beboelsesområder, Sanitør - kontor og beboelsesområder, Rengøring af kontorer og beboelsesområder;;;; 1053;"911220";5;Rengøring på hospitaler o.l.;;Hospitalsassistent, Hospitalsmedhjælper, Rengøringsassistent - hospitaler o.l., Rengøringsmedhjælper - hospitaler o.l., Sanitør - hospitaler, Sygehusassistent, Sygehusmedhjælper, Rengøring på hospitaler o.l.;;;; 1054;"911230";5;Rengøring af industrilokaliteter;;Auditorieassistent, Rengøringsassistent - fabrikslokaler o.l., Rengøringsmedhjælper - fabrikslokaler o.l., Sanitør - fabrikslokaler, Rengøring af industrilokaliteter;;;; 1055;"911240";5;Rengøring på hoteller o.l.;;Hotelarbejder, Hotelkarl, Hotelmedhjælper, Kromedhjælper, Oldfruemedhjælper, Stuepige, Rengøring på hoteller o.l.;;;; 1056;"911250";5;Rengøring af passagerområder i transportmidler;;Kabinemedhjælper, Kahytsmedhjælper, Rengøring af passagerområder i transportmidler;;;; 1057;"911260";5;Tværgående serviceopgaver;;Serviceassistent - tværgående funktioner, Servicemedarbejder - tværgående funktioner, Tværgående serviceopgaver;;;; 1058;"912";3;Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet;;;;;; 1059;"9121";4;Manuel vask og presning af tøj;;;;;; 1060;"912100";5;Manuel vask og presning af tøj;;Linnedassistent, Linnedjomfru, Linnedmedhjælper, Renseriarbejder, Renseriassistent, Renseridame, Renserimedhjælper, Rullekone, Strygedame, Stryger, Tæpperenser, Tøjrenser, Vaskeassistent, Vaskeriarbejder, Vaskeriassistent, Vaskerimedhjælper, Manuel vask og presning af tøj;;;; 1061;"9122";4;Rengøring af transportmidler;;;;;; 1062;"912200";5;Rengøring af transportmidler;;Autopolerer, Autovasker, Garagearbejder, Garagemedhjælper, Klargøringsmand, Remisearbejder, Sporvejsarbejder, Vognvasker, Rengøring af transportmidler;;;; 1063;"9123";4;Vinduespudsning;;;;;; 1064;"912300";5;Vinduespudsning;;Vinduespolerer, Vinduespudser, Vinduespudsning;;;; 1065;"9129";4;Andet rengøringsarbejde;;;;;; 1066;"912910";5;Rengøring ved skadeservice;;Fugttekniker, Rengøring ved skadeservice;;;; 1067;"912990";5;Andet rengøringsarbejde;;Andet rengøringsarbejde;;;; 1068;"92";2;Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 1069;"921";3;Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 1070;"9211";4;Manuelt arbejde inden for agerbrug;;;;;; 1071;"921100";5;Manuelt arbejde inden for agerbrug;;Manuelt arbejde inden for agerbrug;;;; 1072;"9212";4;Manuelt arbejde inden for husdyravl;;;;;; 1073;"921200";5;Manuelt arbejde inden for husdyravl;;Hestepasser, Hyrde, Hønseriarbejder, Kennelpige, Kreaturpasser, Pelsfarmmedhjælper, Manuelt arbejde inden for husdyravl;;;; 1074;"9213";4;Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl;;;;;; 1075;"921300";5;Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl;;Landarbejder, Rideskolemedhjælper, Staldarbejder, Staldassistent, Staldkarl, Staldmedhjælper, Stutteriassistent, Stutterimedhjælper, Svineavlsassistent, Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl;;;; 1076;"9214";4;Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri;;;;;; 1077;"921400";5;Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri;;Anlægsgartnermedhjælper, Bærplukker, Champignonplukker, Frugtarbejder, Frugtavlermedhjælper, Frugtplukker, Gartnerassistent, Gartneriarbejder, Gartnerimedhjælper, Havearbejder, Haveassistent, Havebrugsarbejder, Havemand, Havemedhjælper, Planteskolearbejder, Planteskoleassistent, Planteskolemedhjælper, Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri;;;; 1078;"9215";4;Manuelt skovarbejde;;;;;; 1079;"921500";5;Manuelt skovarbejde;;Jernbanearbejder, Parkarbejder, Parkassistent, Parkmedhjælper, Plantagearbejder, Skovarbejder, Skovassistent, Skovhugger, Manuelt skovarbejde;;;; 1080;"9216";4;Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur;;;;;; 1081;"921600";5;Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur;;Dambrugsarbejder, Dambrugsassistent, Dambrugsmedarbejder, Dambrugsmedhjælper, Fiskerimedhjælper, Fiskesorterer, Jagtassistent, Tangfisker, Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur;;;; 1082;"93";2;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport;;;;;; 1083;"931";3;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren;;;;;; 1084;"9311";4;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding;;;;;; 1085;"931100";5;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding;;Grusgravarbejder, Kularbejder, Manuelt arbejde inden for råstofudvinding;;;; 1086;"9312";4;Manuelt arbejde inden for anlægssektoren;;;;;; 1087;"931210";5;Asfaltarbejde;;Asfaltarbejder, Kommunalarbejder - asfaltarbejde, Vejarbejder - asfaltarbejde, Asfaltarbejde;;;; 1088;"931220";5;Medhjælp med brolæggerarbejde;;Brolæggermedhjælper, Brolægningsarbejder, Medhjælp med brolæggerarbejde;;;; 1089;"931230";5;Kabelarbejde;;Kabelarbejder, Kabeloperatør, Trådarbejder, Trådtrækker, Kabelarbejde;;;; 1090;"931240";5;Montage af luftledninger;;Ledningsarbejder, Montage af luftledninger;;;; 1091;"931290";5;Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde;;Anlægsarbejder, Arkæologmedhjælper, Banearbejder, Basismedarbejder - Banestyrelsen, Brøndgraver, Cementstøber, Graver, Hegnsmontør, Jernbanearbejder, Jernbetonarbejder, Jernbinder, Jord og betonarbejder, Kirkegårdsgraver, Årenser, Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde;;;; 1092;"9313";4;Manuelt arbejde inden for byggesektoren;;;;;; 1093;"931310";5;Medhjælp ved isoleringsarbejde;;Isolatørmedhjælper, Isoleringsarbejder, Medhjælp ved isoleringsarbejde;;;; 1094;"931320";5;Medhjælp ved tagdækningsarbejde;;Medhjælp ved tagdækningsarbejde;;;; 1095;"931330";5;Medhjælp ved murerarbejde;;Murerarbejder, Murerarbejdsmand, Medhjælp ved murerarbejde;;;; 1096;"931340";5;Beton- jernbeton og montagearbejde;;Elementarbejder, Stålbetonarbejder, Beton- jernbeton og montagearbejde;;;; 1097;"931350";5;Opsætning og nedtagning af stilladser;;Stilladsarbejder - montering, Stilladsmester, Stilladsmontør, Stilladsopstiller, Stilladsrigger, Opsætning og nedtagning af stilladser;;;; 1098;"931390";5;Medhjælp ved andet bygningsarbejde;;Blikkenslagermedhjælper, Bygningsarbejder, Destruktør, Gulvpolerer, Malermedhjælper, Medhjælp ved andet bygningsarbejde, Nedriver, Persiennemontør, Snedkermedhjælper, Tømrermedhjælper, Medhjælp ved andet bygningsarbejde;;;; 1099;"932";3;Manuelt produktionsarbejde;;;;;; 1100;"9321";4;Pakkeriarbejde;;;;;; 1101;"932100";5;Pakkeriarbejde;;Avispakker, Pakkearbejder, Pakkedame, Pakker, Pakkeriarbejder, Speditionsmedhjælper, Pakkeriarbejde;;;; 1102;"9329";4;Andet manuelt produktionsarbejde;;;;;; 1103;"932900";5;Andet manuelt produktionsarbejde;;Kedelrenser, Kemigrafmedhjælper, Litografmedhjælper, Lystrykmedhjælper, Maskinsmører, Offsetmedhjælper, Påfyldningsassistent, Rotationsmedhjælper, Serigrafmedhjælper, Skrotarbejder, Sorterer, Trykkerimedhjælper, Typografmedhjælper, Vognsmører, Værkstedsmedhjælper, Ætserimedhjælper, Andet manuelt produktionsarbejde;;;; 1104;"933";3;Transport- og lagerarbejde;;;;;; 1105;"9331";4;Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer;;;;;; 1106;"933100";5;Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer;;Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer;;;; 1107;"9332";4;Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri;;;;;; 1108;"933200";5;Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri;;Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri;;;; 1109;"9333";4;Arbejde med lastning og losning;;;;;; 1110;"933300";5;Arbejde med lastning og losning;;Flyttemand, Havnearbejder - bulk, Havnearbejder - ekskl. bulk og fisk, Havnearbejder - fisk, Lufthavnsarbejder, Lufthavnsportør, Slusearbejder, Stationsarbejder, Stationsmedhjælper, Tankmedhjælper, Arbejde med lastning og losning;;;; 1111;"9334";4;Arbejde med opfyldning af lager og butik;;;;;; 1112;"933410";5;Lager- og pakhusarbejde;;Depotarbejder, Depotmedhjælper, Frysehusarbejder, Kølearbejder, Kølehusarbejder, Lager og pakhusarbejder, Lagerarbejder, Lagerbetjent, Lagermedarbejder, Lagermedhjælper, Materielbetjent, Pakhusarbejder, Pakhusbetjent, Trælastarbejder, Lager- og pakhusarbejde;;;; 1113;"933420";5;Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde);;Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde);;;; 1114;"94";2;Manuelt arbejde med tilberedning af mad;;;;;; 1115;"941";3;Manuelt arbejde med tilberedning af mad;;;;;; 1116;"9411";4;Tilberedning af fastfood;;;;;; 1117;"941100";5;Tilberedning af fastfood;;Bistroassistent, Ernæringsassistent, Husholdningsassistent, Køkkenassistent, Pølsemand, Smørrebrødsassistent, Tilberedning af fastfood;;;; 1118;"9412";4;Køkkenhjælp mv.;;;;;; 1119;"941210";5;Medhjælp i køkken;;Anretningsassistent, Buffetmedhjælper, Buffist, Cafeassistent, Cafemedhjælper, Cafeteriamedarbejder, Cafeteriamedhjælper, Cafeteriaarbejder, Cateringassistent, Grillarbejder, Kabysmedhjælper, Kaffejomfru, Kantinearbejder, Kantineassistent, Kantinedame, Kantinemedhjælper, Køkkenafløser, Køkkenarbejder, Køkkendame, Køkkenjomfru, Køkkenmedhjælper, Køkkenpige, Pantryassistent, Pantryjomfru, Rejepiller, Restaurationsassistent, Restaurationsmedhjælper, Serveringsassistent, Smørrebrødsmedhjælper, Medhjælp i køkken;;;; 1120;"941220";5;Afrydning i restaurationer o.l.;;Glasvasker, Kantinearbejder, Kantineassistent, Kantinedame, Kantinemedhjælper, Køkkenafløser, Køkkenarbejder, Køkkendame, Køkkenjomfru, Køkkenmedhjælper, Køkkenpige, Afrydning i restaurationer o.l.;;;; 1121;"95";2;Gadesalg og -service;;;;;; 1122;"951";3;Servicearbejde på gaden;;;;;; 1123;"9510";4;Servicearbejde på gaden;;;;;; 1124;"951000";5;Servicearbejde på gaden;;Plakatmontør, Skilteopsætter, Skopudser, Servicearbejde på gaden;;;; 1125;"952";3;Gadesalg (undtagen madvarer);;;;;; 1126;"9520";4;Gadesalg (undtagen madvarer);;;;;; 1127;"952000";5;Gadesalg (undtagen madvarer);;Gadesalg (undtagen madvarer);;;; 1128;"96";2;Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde;;;;;; 1129;"961";3;Renovationsarbejde;;;;;; 1130;"9611";4;Indsamling af skrald og genbrugsartikler;;;;;; 1131;"961100";5;Indsamling af skrald og genbrugsartikler;;Renholdningsarbejder, Renovationsarbejder, Renovationsassistent, Renovatør, Indsamling af skrald og genbrugsartikler;;;; 1132;"9612";4;Arbejde med affaldssortering;;;;;; 1133;"961200";5;Arbejde med affaldssortering;;Flaskesorterer, Genbrugsarbejder, Glassorterer, Arbejde med affaldssortering;;;; 1134;"9613";4;Gadefejning og beslægtet arbejde;;;;;; 1135;"961300";5;Gadefejning og beslægtet arbejde;;Gadefejer, Kloakrenser, Pedelassistent, Pedelmedhjælper, Slamsuger, Stadionassistent, Varmemesterassistent, Viceværtmedhjælper, Gadefejning og beslægtet arbejde;;;; 1136;"962";3;Andet manuelt arbejde;;;;;; 1137;"9621";4;Kurérarbejde og transport af bagage;;;;;; 1138;"962110";5;Kurérarbejde;;Avisbud, Bankbud, Biblioteksbud, Bladbud, Bladomdeler, Bud, Bybud, Bydreng, Cykelbud, Distributionsmedarbejder, Distriktsomdeler, Ekspresbud, Elevatorfører, Kontorbud, Kontorpiccolo, Kurer, Piccoline, Piccolo, Postombærer, Reklameuddeler, Kurérarbejde;;;; 1139;"962120";5;Transport af bagage;;Drager, Portiermedhjælper, Transport af bagage;;;; 1140;"9622";4;Forefaldende arbejde;;;;;; 1141;"962200";5;Forefaldende arbejde;;Forefaldende arbejde;;;; 1142;"9623";4;Måleraflæsning og tømning af salgsautomater;;;;;; 1143;"962300";5;Måleraflæsning og tømning af salgsautomater;;Aflæser, Automatpasser, Måleraflæser, Parkometerkontrollør, Måleraflæsning og tømning af salgsautomater;;;; 1144;"9629";4;Andet manuelt arbejde;;;;;; 1145;"962900";5;Andet manuelt arbejde;;Billetkontrollør, Billettrice, Billettør, Biografkontrollør, Biografmedhjælper, Eksamensvagt, Garagevagt, Garderobeassistent, Garderobedame, Garderobemedhjælper, Kirkegårdsassistent, Kontrollant, Andet manuelt arbejde;;;; 1146;"0";1;Militært arbejde;;;;;; 1147;"1";2;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1148;"11";3;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1149;"110";4;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1150;"11000";5;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1151;"2";2;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1152;"21";3;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1153;"210";4;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1154;"21000";5;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1155;"3";2;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1156;"31";3;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1157;"310";4;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1158;"31000";5;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;;