SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Sundhed;Ydelser i kontanter eller naturalier, der har til formål at opretholde borgerens tabte indkomst i forbindelse med sygdom, samt genoprette eller forbedre sundheden for sygdomsramte personer uanset oprindelsen af sygdommen. I Danmark indeholder funktionen sygesikring herunder skole og børnetandpleje og hjemmesygepleje, dagpenge under sygdom udbetalt af kommunerne, arbejdsgivernes beregnede udgifter til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hospitals- og sundhedsvæsen, forebyggende sundhedspleje herunder svangerskabsundersøgelser og lægeundersøgelser af børn.;;;;; 2;"1.1";2;Offentlig sygeskring;;;;;; 3;"1.2";2;Sygehusvæsenet;;;;;; 4;"1.3";2;Kommunale sundhedsydelser;;;;;; 5;"1.4";2;Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge;;;;;; 6;"1.5";2;Sygedagpenge, arbejdsstyrken;;;;;; 7;"1.6";2;Frivillig sygesikring;;;;;; 8;"1.7";2;Forsørgelse til pårørende samt eventuelle udgifter;;;;;; 9;"1.8";2;Kommunale udgifter til genoptræning;;;;;; 10;"2";1;Invaliditet;Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med fysisk eller psykisk handicap. I Danmark indeholder funktionen bl.a. førtidspension, højeste og mellemste førtidspension, arbejdsskadeforsikring, revalidering, forsorg for handicappede, hjælp til familier med handicappede børn eller voksne, institutioner, hjemmehjælp til handicappede, støtte til hjælpemidler til handicappede.;;;;; 11;"2.1";2;Pleje- og botilbud for personer med nedsat funktionevne, aflastning samt anden hjælp;;;;;; 12;"2.2";2;Dag- og klubtilbud samt personlig hjælp til børn og unge med nedsat funktionsevne;;;;;; 13;"2.3";2;Støtte til aktiviteter til personer med nedsat funktionsevne;;;;;; 14;"2.4";2;Ledighedsydelse;;;;;; 15;"2.5";2;Førtidspension inkl tillæg;;;;;; 16;"2.6";2;Invalidepensioner fra pensionskasser og forsikringsselskaber og erstatninger;;;;;; 17;"2.7";2;Kontante tilskud til handicappede med aktivt arbejdsliv;;;;;; 18;"2.8";2;Øvrige kontante tilskud;;;;;; 19;"2.9";2;Forsørgelse til pårørende;;;;;; 20;"2.10";2;Arbejdsskadessikring;;;;;; 21;"3";1;Alderdom;Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med alderdom. I Danmark indeholder funktionen bl.a. folkepension, delpension, ATP, tjenestemandspensioner, pensionskasser, efterløn, plejehjem, pleje- og omsorgsarbejde, herunder hjemmehjælp og støtte til hjælpemidler til ældre. Udbetalte pensioner fra pensionskasser er efter fradrag af præmieindtægter.;;;;; 22;"3.1";2;Pleje- og botilbud til ældre, aflastning og øvrige hjælpeordninger;;;;;; 23;"3.2";2;Folkepension (inkl. delpension, tillæg og ældrecheck);;;;;; 24;"3.3";2;Tjenestemandspensioner;;;;;; 25;"3.4";2;Øvrige obligatoriske alderspensioner;;;;;; 26;"3.5";2;Efterløn og fleksydelse;;;;;; 27;"3.6";2;Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP);;;;;; 28;"4";1;Efterladte;Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med et familiemedlems død. I Danmark indeholder funktionen bl.a. begravelseshjælp samt udbetalte pensioner fra livsforsikringsselskaber, dvs. udover ægtefællepensioner og børnepensioner også alderspensioner og invalidepensioner. Udbetalte pensioner er efter fradrag af præmieindtægter.;;;;; 29;"4.1";2;Øvrige ydelser til efterladte;;;;;; 30;"4.2";2;Ægtefællepensioner og børnepensioner;;;;;; 31;"4.3";2;Begravelseshjælp mm. (hjemtransport);;;;;; 32;"5";1;Familier;Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) knyttet til børnefamilier. I Danmark indeholder funktionen bl.a. barselsdagpenge, børnefamilieydelse, børnetilskud, dag- og døgninstitutioner for børn og unge samt foranstaltninger for at undgå børns anbringelse uden for hjemmet.;;;;; 33;"5.1";2;Daginstitutioner og fritidstilbud;;;;;; 34;"5.2";2;Tilbud til familier med særlige problemer;;;;;; 35;"5.3";2;Barselsdagpenge samt løn under barsel;;;;;; 36;"5.4";2;Børne- og ungeydelse og familieydelse;;;;;; 37;"5.5";2;Børnebidrag udbetalt af kommunen;;;;;; 38;"6";1;Arbejdsløshed;Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med arbejdsløshed. I Danmark indeholder funktionen bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, godtgørelse for indkomsttab under uddannelse/omskoling ydet af staten, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og jobcentre.;;;;; 39;"6.1";2;Beskæftigelsesindsatsen;;;;;; 40;"6.2";2;Udgifter til aktivering af ledige;;;;;; 41;"6.3";2;"Forsørgelse; forsikrede ikke-aktiverede ledige";;;;;; 42;"6.4";2;"Forsørgelse; aktiverede ledige";;;;;; 43;"7";1;Bolig;Hjælp til boligudgifter. I Danmark indeholder funktionen boligsikring og boligydelse.;;;;; 44;"7.1";2;Boligsikring;;;;;; 45;"7.2";2;Boligydelse;;;;;; 46;"8";1;Øvrige sociale ydelser;Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) specielt beregnet til bekæmpelse af social udstødelse, og hvor de berørte personer ikke er omfattet af en af de ovennævnte funktioner. I Danmark omfatter funktionen bl.a. kontanthjælp efter bistandsloven herunder hjælp til flygtninge, diverse integrationsindsatser, Lønmodtagernes Garantifond, forsorgshjem samt behandling af alkohol- og stofmisbrug.;;;;; 47;"8.1";2;Botilbud til voksne med særlige sociale problemer;;;;;; 48;"8.2";2;Behandling, aktivitetstilbud og anden hjælp til voksne med særlige sociale problemer;;;;;; 49;"8.3";2;Udgifter i forbindelse med asylansøgere;;;;;; 50;"8.4";2;Udgifter i forbindelse med indvandrere;;;;;; 51;"8.5";2;Støtte fra private organisationer;;;;;; 52;"8.6";2;Øvrige udgifter;;;;;; 53;"8.7";2;Forsørgelse, ikke- arbejdsmarkedsparate ledige;;;;;; 54;"8.8";2;Forsørgelse, asylansøgere;;;;;; 55;"8.9";2;Ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond;;;;;; 56;"8.10";2;Kompensation for energiafgifter (grøn check);;;;;;