SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Beskyttelse af luft og klima;Omhandler primært reduktion af udslippet af drivhusgasser og ozonlags-nedbrydende stoffer samt visse udstødnings- og røggasser fra transport og produktion.;;;;; 2;"1.1";2;Forebyggelse af forurening gennem ændringer i processen;;;;;; 3;"1.1.1";3;til beskyttelse af luften;;;;;; 4;"1.1.2";3;til beskyttelse af klima og ozonlag;;;;;; 5;"1.2";2;Behandling af udstødningsgasser og ventilationsluft;;;;;; 6;"1.2.1";3;til beskyttelse af luften;;;;;; 7;"1.2.2";3;til beskyttelse af klima og ozonlag;;;;;; 8;"1.3";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 9;"1.4";2;Andre aktiviteter;;;;;; 10;"2";1;Spildevandshåndtering;"Rensning og behandling af spildevand ";;;;; 11;"2.1";2;Forebyggelse af forurening gennem ændringer i processen;;;;;; 12;"2.2";2;Kloaknet;;;;;; 13;"2.3";2;Spildevandsrensning;;;;;; 14;"2.4";2;Behandling af kølevand;;;;;; 15;"2.5";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 16;"2.6";2;Andre aktiviteter;;;;;; 17;"3";1;Affaldshåndtering;"Omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, inkl. genbrugsprojekter, der sigter på at minimere affaldsmængderne. ";;;;; 18;"3.1";2;Forebyggelse af forurening gennem ændringer i processen;;;;;; 19;"3.2";2;Indsamling og transport;;;;;; 20;"3.3";2;Behandling og bortskaffelse af farligt affald;;;;;; 21;"3.3.1";3;Termisk behandling;;;;;; 22;"3.3.2";3;Losseplads;;;;;; 23;"3.3.3";3;Anden behandling og bortskaffelse;;;;;; 24;"3.4";2;Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald;;;;;; 25;"3.4.1";3;Forbrænding;;;;;; 26;"3.4.2";3;Losseplads;;;;;; 27;"3.4.3";3;Anden behandling og bortskaffelse;;;;;; 28;"3.5";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 29;"3.6";2;Andre aktiviteter;;;;;; 30;"4";1;Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand;Beskyttelse af grundvand mod fx pesticider og affaldsdepoter mv., beskyttelse af jorden kan være tiltag til reduktion eller modvirkning af forsuring o.l.;;;;; 31;"4.1";2;Forebyggelse af forurenende infiltration;;;;;; 32;"4.2";2;Rengøring af jord- og vandlegemer;;;;;; 33;"4.3";2;Beskyttelse af jord mod erosion og anden fysisk nedbrydning;;;;;; 34;"4.4";2;Forebyggelse og afhjælpning af jordens saltholdighed;;;;;; 35;"4.5";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 36;"4.6";2;Andre aktiviteter;;;;;; 37;"5";1;Støj- og vibrationsbekæmpelse;"Reduktion af støjgener fra fx trafikstøj eller støj fra produktion (arbejdsmiljømæssige tiltag undtaget): Støjafskærmning eller reduktion ved kilden. ";;;;; 38;"5.1";2;Forebyggende ændringer i processen ved kilden;;;;;; 39;"5.1.1";3;Vej- og jernbanetrafik;;;;;; 40;"5.1.2";3;Luftfart;;;;;; 41;"5.1.3";3;Industriel og anden støj;;;;;; 42;"5.2";2;Opførelse af anti støj / vibration faciliteter;;;;;; 43;"5.2.1";3;Vej- og jernbanetrafik;;;;;; 44;"5.2.2";3;Luftfart;;;;;; 45;"5.2.3";3;Industriel og anden støj;;;;;; 46;"5.3";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 47;"5.4";2;Andre aktiviteter;;;;;; 48;"6";1;Beskyttelse af biodiversitet og landskab;"Naturforvaltning, skovrejsning, beskyttelse af dyre- og plantearter og naturtyper. ";;;;; 49;"6.1";2;Beskyttelse og rehabilitering af arter og levesteder;;;;;; 50;"6.2";2;Beskyttelse af naturlige og halv naturlige landskaber;;;;;; 51;"6.3";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 52;"6.4";2;Andre aktiviteter;;;;;; 53;"7";1;Beskyttelse mod stråling;"Beskyttelse mod og registrering af stråling, herunder generelle katastrofeprogrammer. Undtaget er dog udgifter og indtægter i forbindelse med militære anlæg og kernereaktorer. ";;;;; 54;"7.1";2;Beskyttelse af omgivende medier;;;;;; 55;"7.2";2;Transport og behandling af radioaktivt affald på højt niveau;;;;;; 56;"7.3";2;Måling, kontrol, laboratorier og lignende;;;;;; 57;"7.4";2;Andre aktiviteter;;;;;; 58;"8";1;Forskning og udvikling;"Forskning og udvikling i miljøbeskyttelsesforanstaltninger. ";;;;; 59;"8.1";2;Beskyttelse af luft og klima;;;;;; 60;"8.1.1";3;Beskyttelse af omgivende luft;;;;;; 61;"8.1.2";3;Beskyttelse af atmosfære og klima;;;;;; 62;"8.2";2;Beskyttelse af vand;;;;;; 63;"8.3";2;Affald;;;;;; 64;"8.4";2;Beskyttelse af jord og grundvand;;;;;; 65;"8.5";2;Afstødning af støj og vibrationer;;;;;; 66;"8.6";2;Beskyttelse af arter og levesteder;;;;;; 67;"8.7";2;Beskyttelse mod stråling;;;;;; 68;"8.8";2;Anden forskning vedrørende miljøet;;;;;; 69;"9";1;Andre miljøbeskyttelsesaktiviteter;"Omfatter de udgifter og indtægter der ikke kan placeres i nogle af de øvrige hovedgrupper samt generelle administrationsudgifter. ";;;;; 70;"9.1";2;Generel miljøadministration og ledelse;;;;;; 71;"9.1.1";3;Generel administration, regulering og lignende;;;;;; 72;"9.1.2";3;Miljøhåndtering;;;;;; 73;"9.2";2;Uddannelse, træning og information;;;;;; 74;"9.3";2;Aktiviteter, der fører til udelelige udgifter;;;;;; 75;"9.4";2;Aktiviteter ikke andetsteds klassificeret;;;;;;