Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fuldtids­uddannelser

Fuldtidsuddannelser/ordinære uddannelser omfatter uddannelser, der går fra børnehaveklasse til de lange videregående uddannelser og forskningsuddannelser (Ph.d.).

Introduktion

Bøger - fuldtidsuddannelser - Danmarks StatistikUddannelserne er tænkt som et samlet system, hvor delene bygger oven på hinanden i en slags trappestruktur, som fører ud til erhvervslivet på forskellige kvalifikationsniveauer.

Nyt

Seneste nyt om Fuldtidsuddannelser

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

1. marts 2017

Graf

Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med tre måneder i perioden fra 2012 til 2016 - for bachelorstuderende er der tale om et fald på en halv måned.

Tabeller i Statistikbanken


Langt flere fuldfører en uddannelse

31. januar 2017

Graf

Fra 2015 til 2016 er antallet af fuldførte lange videregående uddannelsesforløb steget med 35 pct. Stigningen skal bl.a. ses i lyset af en stigende tilgang over en årrække samt fremdriftsreformen fra 2013.

Tabeller i Statistikbanken


Ph.d.'ere er i job, der kræver høj specialviden

30. september 2016

Graf

Næsten ni ud af ti ph.d.'ere er ansat i lønmodtagerjob på højeste færdighedsniveau, der typisk kræver en lang videregående uddannelse.

Tabeller i Statistikbanken


Næsten dobbelt så mange vælger udveksling

25. august 2016

Graf

Antallet af de danske studerende, der vælger et ophold i udlandet, er i perioden fra 2010 til 2015 steget fra 6.000 til 11.600 personer. Dette er en stigning på 93 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Hurtige kandidater på Aalborg Universitet og DTU

27. juni 2016

Graf

Studerende med en bachelorgrad fra Aalborg Universitet og DTU fuldfører kandidatuddannelsen hurtigere end studerende fra andre universiteter.

Tabeller i Statistikbanken


Fortsat lav beskæftigelse for nyuddannede EUD'er

1. juni 2016

Graf

Beskæftigelsesfrekvensen var på 77 pct. i 2014 et år efter, at de nyuddannede unge havde gennemført en erhvervsuddannelse (EUD).

Tabeller i Statistikbanken


40 pct. af mænd der dumper i matematik får dom

2. marts 2016

Graf

Andelen af unge, der har begået kriminalitet, stiger i takt med, at karakteren for grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik falder.

Tabeller i Statistikbanken


Flere studerende fra Sydeuropa

22. oktober 2015

Graf

I 2014 startede 12.383 internationale studerende på en videregående uddannelse eller en ph.d. i Danmark. Det svarer til 11 pct. af de 109.733 nye studerende i 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Antallet af ph.d.-studerende fordoblet på ti år

14. oktober 2015

Graf

I alt var 9.700 studerende i gang med at tage en ph.d.-grad ved udgangen af 2014. Ti år forinden, 31. december 2004, var der 4.700 ph.d.-studerende. Antallet er således blevet mere end fordoblet i perioden.

Tabeller i Statistikbanken


Mest specialundervisning til ældre drenge

23. juni 2015

Graf

I skoleåret 2014/2015 fik 4,4 pct. af eleverne i grundskolen specialundervisning. Det var i særdeleshed drengene, med en andel på 6,1 pct., som blev henvist til specialundervisning, mens pigernes andel lå på 2,5 pct.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Innovation og forskning

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.Læs mere

 

Efterskolen - hvad fører den til?

Bogen beskriver de 185.706 elever, som har været indskrevet ved en efterskole i perioden fra 1982 til 1997. Efterskolen - hvad fører den til? belyser, hvordan efterskoleelevernes sammensætning med hensyn til køn, alder og social baggrund har udviklet sig siden 1982. Herudover er der lagt vægt på en kortlægning af efterskoleelevernes videre uddannelseskarrierer. Som sammenligningsgrundlag inddrages elever fra folkeskolens 9. og 10. klasser.

Læs mere

 

Den hvide hue. Hvad fører den til?

Bogen belyser, hvordan det er gået de godt 400.000 personer, som bestod en studentereksamen eller hf (højere forberedelseseksamen) mellem 1975 og 1993.

Læs mere

 

Statistisk Årbog

Med Årbogen foran dig, får du et indblik i danskernes liv og levevilkår. Bogen giver både et øjebliksbillede af samfundet, men fortæller også om udviklingen i Danmark gennem årene.

Ved at bladre dig gennem bogens mere end 500 sider kan du blive klogere på alt fra danskernes forbrug af digital musik til det danske nationalregnskab.

Fordelt på 14 kapitler indeholder bogen viden om befolkning, uddannelse, kultur, forbrug, udenrigsøkonomi, erhvervsliv - og en hel masse andet.Læs mere

Kapitlet om uddannelse i Statistisk Årbog

 

Statistisk Tiårsoversigt

Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik over de seneste ti års samfundsudvikling. I tabeller, grafik og tekster belyser bogen udviklingen inden for områder som arbejdsmarkedet, befolkningen og økonomien, og bogen er derfor meget velegnet til undervisning. Køb af bogen giver adgang til pdf-udgaven med Excel-regneark til alle figurer og tabeller.Læs mere

 

Bag Tallene

Videregående uddannelse: Høj karakter kan betyde mere end højt niveau

Gymnasieelever, der har matematik på A-niveau, får i højere grad end deres studiekammerater en lang videregående uddannelse. Men tallene viser også, at studenter med en høj karakter på C-niveau i lige så høj grad – eller hyppigere – gennemfører en lang videregående uddannelse end studenter med en lav eller mellemkarakter på B- eller A-niveau.

Læs artikel: Videregående uddannelse: Høj karakter kan betyde mere end højt niveau (15. aug 2015)

Unges uddannelse kraftigt påvirket af social arv

En fjerdedel af de 25-årige mænd og en femtedel af de 25-årige kvinder har i dag ikke anden uddannelse end folkeskolen. En granskning af forældrenes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet viser, at der fortsat er en tung social arv på området.

Se video og læs artikel: Unges uddannelse kraftigt påvirket af social arv (10. aug 2012)

Strømmen af udenlandske studerende vokser

Stigende arbejdsløshed i de kriseramte lande gør det mere attraktivt at uddanne sig. Et bredt udvalg af engelsksprogede uddannelser samt gratis uddannelse for EU-borgere gør Danmark til et stadigt mere populært valg blandt internationale studerende. Det er en gevinst for Danmark, mener seniorøkonom.

Se video og læs artikel: Strømmen af udenlandske studerende vokser (3. nov 2011)

 

Perspektiv

Med uddannelsesstatistikken følger vi med i befolkningens uddannelsesaktivitet gennem hele livet fra den tidligste barndom.

I Danmark har vi derfor et enestående billede af befolkningens uddannelse, der bliver bruget til beskrivelse af det danske samfund i mange forskellige sammenhænge.

Skoler kan fx bruge informationerne til at se, hvordan det går med skolens elever efter endt skolegang. Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner kan følge de studerendes vej gennem uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet. Beslutningstagere på flere niveauer kan se uddannelsesaktiviteten i sammenhæng med en række andre samfundsforhold, og det er muligt at følge op på, hvordan befolkningens uddannelsesniveau udvikler sig over tid. Hertil kommer, at statistikkerne giver indsigt i, hvordan Danmark uddannelsesmæssigt klarer sig i sammenligning med andre lande.

Ved hjælp af uddannelsesstatistikken kan det belyses, hvornår i livsforløbet uddannelser gennemføres og færdiggøres, og det er muligt at se på regionale forskelle i valg af uddannelse samt en lang række andre faktorer, der har betydning samfundets udvikling.

Dette er temaet for denne sjette udgave af kundemagasinet Statistisk Perspektiv.

Læs artikel: Perspektiv nr. 6 (10. dec 2012)

Dokumentation

Uddannelsesstatistikkens manual

I uddannelsesstatistikkens manual gives en sammenhængende beskrivelse af hele statistikområdet: datamodel, datafangst, statistikprodukter og arbejdets organisering.
Manualen supplerer den dokumentation, der stilles til rådighed gennem metadatasystemet TIMES, og giver et bredere overblik og forhåbentlig en bedre forståelse af sammenhængene i uddannelsesstatistikken. Det er håbet, at der herved skabes bedre forudsætninger for at kunne bruge dokumentationen i TIMES på en indsigtsfuld måde.

Persondataregistre

Uddannelsesstatistikken etablerer det registermæssige datagrundlag for den offentlige uddannelsesstatistik samt forestår offentliggørelser af den basale uddannelsesstatistik. Endvidere etablerer den et omfattende og dækkende datagrundlag for registerbaseret forskning i uddannelsesmæssige forhold.

Dokumentation af de enkelte registre i TIMES

Uddannelsesregistret

Uddannelser, der indgår i uddannelsesstatistikken, er registreret i Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Dette register identificerer de enkelte uddannelser og de af uddannelserne resulterende kvalifikationer samt beskriver en række aspekter ved uddannelserne og deres kvalifikationer.
På denne side findes links til de tabeller, som danner baggrund for Danmarks Statistiks uddannelsesregister:

Danmarks Statistiks uddannelsesregister

Dokumentation af uddannelsesregistret i TIMES

Nomenklaturer

DISCED-15

I uddannelsesregistret findes henvisninger fra alle igangværende og afsluttende uddannelser til Danmarks Statistiks klassifikationssystem, DISCED-15. Uddannelserne er endvidere klassificeret i henhold til ISCED2011 (International Standard Classification of Education).
Klassifikationerne bestemmer de enkelte uddannelsers og kvalifikationers placering i uddannelsessystemet.

Læs mere om klassifikationssystemet DISCED-15

ISCED

International Standard Classification of Education (ISCED) er et klassifikationssystem udviklet i 1970'erne og revideret i 1997 og igen i 2011 af UNESCO i samråd med OECD og EU med henblik på internationale sammenligninger indenfor uddannelsesområdet.

Dokumentation af ISCED

Historiske nomenklaturer

Forspalte1 var Danmarks Statistiks nomenklatur frem til 2015. Forspalte1 vil være endeligt udfaset i 2016.

Dokumentation af Forspalte1

Forspalte1 for igangværende uddannelser

Forspalte 1 for fuldførte uddannelser

Dansk Uddannelsesnomenklatur (DUN) er en gruppering af uddannelseskompetencer efter deres faglige indhold, som blev nedlagt i 2015 og endeligt udfaset i 2016. DUN har primært været anvendt af virksomheder til en uddannelsesgruppering af deres ansatte.

Dokumentation af DUN

Institutionsregistret

Institutioner, der indgår i uddannelsesstatistikken, er registreret i institutionsregistret. Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Dokumentation af institutionsregistret i TIMES

Tabeller i STATISTIKbanken

I statistikbanken ligger en lang række muligheder for at danne tabeller og figurer, som kan illustrere de forskellige dele af uddannelsessystemet.

Notater vedrørende uddannelse

Pejlemærker for uddannelsesstatistikken