Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ligestilling

Hovedtal

Selv om kvinder og mænd på mange områder er kommet langt i retning af ligestilling, er der stadig forskelle. På nogle områder har mændene en dominerende rolle, mens kvinder er ved at overhale inden for fx uddannelse. Med kønsopdelte tabeller i statistikbanken.dk kan man belyse udviklingen i ligestillingen mellem mænd og kvinder samt sætte fokus på kønsmæssige forskelle i det danske samfund. Statistikken kan ikke belyse årsagerne til forskellene, men hjælpe til at holde fokus på de områder, der er vigtige for ligestilling samt vise, om der sker ændringer på fokusområderne.

 

Befolkning

Der bliver født flere drenge end piger. Det er hverken nyt eller specielt for Danmark. I den samlede danske befolkning er der dog lidt flere kvinder end mænd, fordi kvinder lever længere. Men det er først, når man når slutningen af 50’erne, at der er flere kvinder end mænd.

Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand - Danmarks Statistik

Familie og omsorg

Enlige forældre udgør en stigende andel af børnefamilierne. Omkring hver fjerde børnefamilie består af enlige forældre. Enlige fædre med hjemmeboende børn har i mange år udgjort omkring en ud af seks enlige forældre. Det er ikke kun i familier med børn, at det er blevet mere almindeligt at være enlig. Omkring to ud af fem husstande består kun af en person.

Familier 1. januar efter kommune, familietype, familiestørrelse og antal børn - Danmarks Statistik


Barselsorlov har betydning for ligestillingen og kvindernes position på arbejdsmarkedet. Fædre har haft mulighed for at tage del i barselsorloven fra 1983. En stigende andel af dagpenge ved fødsel bliver udbetalt til fædrene, men det er stadig mindre end en tiendedel, der bliver udbetalt til fædrene. Størrelsen af det samlede dagpengebeløb følger antallet af fødte børn i perioden.

Dagpenge ved sygdom og fødsel efter dagpengetype, bevægelse, alder og køn - Danmarks Statistik


I Danmark deltager de fleste forældre på arbejdsmarkedet, hvilket forudsætter, at børnene kan blive passet i dagtimerne. Mere end ni ud af ti 2-5-årige børn bliver i dag passet i daginstitution. De yngste børn på under et år bliver sjældent passet i daginstitution, da forældrene har bedre muligheder for at passe deres børn hjemme under barselsorloven.

Indskrevne i daginstitution, dagpleje og skolefritidsordninger mv efter område, foranstaltning, ejerforhold og alder (AFSLUTTET) - Danmarks Statistik

Uddannelse

At mænd og kvinder stadig uddanner sig til og arbejder inden for forskellige fag er en af grundene til, at der stadig ikke er ligeløn mellem mænd og kvinder. Inden for de lange videregående uddannelser er de teknisk videnskaber mandedominerede med mere end dobbelt så mange mænd som kvinder. Kvinderne dominerer til gengæld inden for sundhedsvidenskab samt pædagogiske, humanistiske og teologiske fag. Naturvidenskab har tidligere været et mandedomineret fag, men i dag er der næsten lige mange mænd og kvinder, der vælger denne uddannelsesretning. Derimod er der ikke tendens til, at der kommer større andele mænd på de kvindedominerede fag.

Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status - Danmarks Statistik


Flere kvinder end mænd fuldfører i dag både gymnasiale og videregående uddannelser. Næsten halvdelen af de 30-34-årige kvinder har en videregående uddannelse, mens det kun gælder omkring tre ud af ti mænd. Blandt de videregående uddannelser dominerer mænd dog stadig i forskeruddannelser.

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn - Danmarks Statistik

Arbejdsmarked

Kvindernes lige adgang til at deltage på arbejdsmarkedet er en af grundstenene for ligestilling mellem kvinder og mænd, da det giver mulighed for økonomisk uafhængighed. Beskæftigelsesfrekvensen viser andelen af kvinder og mænd i alderen 16-64 år, der er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen for kvinder i Danmark er en af de højeste i EU, og den er kun tre-fire procent lavere end mændenes beskæftigelsesfrekvens.

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november) efter område, herkomst, alder (16-64 år), køn og frekvens - Danmarks Statistik


Ligeløn

Kvinder og mænd får stadig ikke lige meget i løn i Danmark. Den standardberegnede timefortjeneste kan bruges til at sammenligne løn mellem mænd og kvinder. Det er det lønbegreb, som kommer tættest på den løn, som er "aftalt" mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Lønbegrebet fortæller, hvad en lønmodtager har fået i løn pr. time, lønmodtageren har aftalt at arbejde, uanset om lønmodtageren er syg en del af tiden eller arbejder flere timer end aftalt. Der er mange grunde til forskellen i løn mellem mænd og kvinder, bl.a. at der er forskel på kønnenes arbejde ift. sektorer, brancher, arbejdsfunktioner, uddannelse, erhvervserfaring og alder. Mænd tjener relativt mest i regionerne, og de laveste forskelle i kvinder og mænds timelønninger findes i staten.

At løngabet er større på det samlede arbejdsmarked end i de enkelte sektorer skyldes den opdeling, som findes på det danske arbejdsmarked. Der er forholdsvis mange kvinder i den kommunale sektor, som har en lavere gennemsnitsløn end de øvrige sektorer. Derudover er der mange højtlønnede mænd i de øvrige sektorer, hvilket betyder, at løngabet bliver højere på hele arbejdsmarkedet end i de enkelte sektorer.

Løn efter område, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn - Danmarks Statistik

Sundhed

Kvinder lever længere end mænd. Middellevetiden for 0-årige viser, hvor mange år en nyfødt kan forventes at leve ud fra, hvor længe befolkningen gennemsnitligt lever på det tidspunkt. Fra starten af 1970’erne til starten af 1990’erne var forskellen i kvinder og mænds gennemsnitlige levetid oppe på seks år. Forskellen er herefter faldet, og kvinder lever nu omkring fire år længere end mænd.

Dødelighedstavle (5-års tavler) efter køn, alder og dødelighedstavle - Danmarks Statistik


Kvinder går oftere til lægen end mænd. En del af lægebesøgene dækker graviditets- og barselsbetingede lægebesøg, men derudover har kvinder alligevel flere lægebesøg. Både mænd og kvinder har færrest lægebesøg, når de lever i en familie med hjemmeboende børn.

Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, familietype, køn og alder - Danmarks Statistik

Relateret indhold i Ligestilling