Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

ØMU-gæld og ØMU-saldo

Den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres, som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Union, den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), der er en del af Stabilitets- og Vækstpagten. EU-Kommissionen anvender statistikken til at overvåge udviklingen i Danmarks budgetsituation og offentlige gæld samt undersøge om konvergenskriterierne overholdes.

I den europæiske Økonomiske og Monetære Union (ØMU) tillægges sunde offentlige finanser betydelig vægt. ØMU-kriterierne bliver brugt som finanspolitisk rettesnor i EU og dækker over det offentlige ØMU-underskud/overskud og ØMU-gæld. ØMU-kriterierne foreskriver, at EU-landene ikke må have større underskud end 3 pct. af BNP og ikke en større ØMU-gæld end 60 pct. af BNP.

Opgørelserne er grundlæggende baseret på Det Europæiske  Nationalregnskabs­system (ENS). ØMU-gælden kan til en hvis grad sammenholdes med opgørelsen af de finansielle kvartalsregn­skaber for offentlig forvaltning og service, som anvender den samme sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS10. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at ØMU-gælden er et nominelt begreb, mens de finansielle kvartalsregnskaber opgøres til markedsværdi. Endvidere er ØMU-gælden et bruttogældsbegreb, der ikke tager fuld højde for aktivsiden.  

ØMU-saldoen er identisk med nationalregnskabsopgørelsen af nettofordrings­erhvervelsen for offentlig forvaltning og service.  

Statistikken ØMU-gæld og ØMU-saldo publiceres primo april i forbindelse med første EDP-indberetning samt i en opdateret udgave primo oktober i forbindelse med anden EDP-indberetning. Statistikken for kvartalsvis ØMU-gæld publiceres tre måneder efter kvartalets udløb og offentlig­gøres som en del af statistikken Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service. ØMU-gæld og ØMU-saldo blev første gang offentliggjort i 2004. Data findes tilbage til 2000. Fra 4. kvartal 2005 har statistikken for kvartalsvis ØMU-gæld været offentliggjort. Kvartalstallene findes tilbage til 1. kvartal 2000.

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik

Revision af nationalregnskab

Nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance blev revideret i september 2014.

Grafik: Revision 2014 - Danmarks Statistik

Læs om overgangen til national-
regnskabssystemet ESA 2010.

Lær at benytte Eurostats database


Kursus - EU

Bliv fortrolig med Statistikbanken


Kusus - Statistikbanken grundlæggende