Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerne beskriver statistikkens indhold og kvalitet.

Befolkning og valg

Befolkning og befolkningsfremskrivning

Befolkningsfremskrivning

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere

Skift til dansk statsborgerskab

Asylansøgninger og opholdstilladelser

Fødsler

Fødsler

Dødsfald og middellevetid

Dødsfald

Vielser og skilsmisser

Flytninger

Flytninger internt i Danmark

Flytninger til og fra udlandet

Navne

Navne til nyfødte

Navne i hele befolkningen

Levevilkår

Velfærdsindikatorer

Velfærdsindikatorer

Boligforhold

Sundhed

Sygehusbenyttelse

Lægebesøg

Offentligt forsørgede

16-64-årige offentligt forsørgede

Folke- og førtidspensionister

Sociale ydelser

Støtte til udsatte børn og unge

Børnepasning

Børnetilskud og børnefamilieydelse

Sociale ydelser til ældre

Trafikulykker

Færdselsuheld

Kriminalitet

Ofre for anmeldte forbrydelser

Domme

Dømte personer

Tilbagefald til kriminalitet

Uddannelse og viden

Befolkningens uddannelsesstatus

Befolkningens højst fuldførte uddannelse

Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

Fuldtidsuddannelser

Alle uddannelser

Erhvervsuddannelser

Mellemlange videregående uddannelser

Bacheloruddannelser

Lange videregående uddannelser

Forskeruddannelser

Internationale studerende

Kurser og voksenuddannelse

Erhvervsrettede kurser

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Uddannelsesforløb

Fra grundskole til fortsat uddannelse

Fra gymnasiet til fortsat uddannelse

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra bachelor til fortsat uddannelse

Informationssamfundet

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i virksomheder

Kultur og kirke

Museer og kulturarv

Museer

Zoologiske anlæg og botaniske haver

Fredede bygninger og fortidsminder

Arkiver

Biblioteker

Folkebiblioteker

Forskningsbiblioteker

Film, bøger og medier

Biografer og film

Litteratur og bøger

Dagblade og tidsskrifter

Musik og scenekunst

Scenekunst

Musikskoler

Kulturvaner og idræt

Voksnes kulturvaner

Kulturlivets økonomi og struktur

Forskning inden for kultur

Folkekirken

Medlemmer af Folkekirken

Kirkelige handlinger

Arbejde, løn og indkomst

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Ledige stillinger

Arbejdsmarkedets organisationer

Pendling

Pendling til arbejdssted

Fravær og arbejdsstandsninger

Fravær

Arbejdsstandsninger

Indkomster

Familieindkomster

Indkomstfordeling

Priser og forbrug

Forbrugerpriser

Nettoprisindeks

EU pris- og mængdesammenligning

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)

Erhvervslivets priser

Producentprisindeks for varer

Importprisindeks for varer

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

Producentprisindeks for tjenester

Priser og prisindeks for jordbrug

Forbrug

Forbrugsundersøgelsen

Forbrug og salg af alkohol og tobak

Elektronik i hjemmet

Forbrugerforventninger

Ejendomme

Tvangsauktioner

Biler

Nyregistrerede og brugte biler

Familiernes bilrådighed

Omkostningsindeks

Byggeomkostningsindeks for boliger

Omkostningsindeks for anlæg

Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

Nationalregnskab og offentlige finanser

Kvartalsvist nationalregnskab

Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien

Kvartalsvist nationalregnskab, brancher

Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer

Regionale regnskaber

Regionale regnskaber, hele økonomien

Produktivitet og input-output

Input-output tabeller

Offentlige finanser

Offentlige finanser, kvartalsvise regnskaber

Offentlige finanser, årlige budgettal

Finansielle offentlige finanser

Sociale udgifter (ESSPROS)

Penge og kapitalmarked

Rente- og kursudvikling

Renter og aktieindeks

Andre finansielle formidlere

Forbrugerkredit

Finansieringsselskaber

Udenrigsøkonomi

Udenrigshandel

Udenrigshandel med varer

Udenrigshandel med tjenester

Udenrigshandel med økologiske varer

Betalings- og kapitalbalance

Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter

Erhvervslivet på tværs

Virksomheder generelt

Erhvervsbeskæftigelsen

Firmastatistik

Virksomhedernes udvikling

Erhvervsdemografi

Konkurser

Regnskaber

Primære erhverv, regnskaber

It-udgifter i virksomheder

Globalisering

Udenlandske firmaer i Danmark

Danske datterselskaber i udlandet

Konjunkturbarometre

Industri, konjunkturbarometer

Bygge- og anlægsvirksomhed, konjunkturbarometer

Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer

Serviceerhverv, konjunkturbarometer

Industri, investeringsforventninger

Konjunkturcyklus

Erhvervslivets sektorer

Fiskeri og akvakultur

Industri

Industriens produktion og omsætning

Transport

Godstransport med lastbil

Godstransport med tog

Godstransport med skib

Godstransport med fly

Godstransport med rørledning

Handel

Detailomsætningsindeks

Detailhandel med økologiske fødevarer

Serviceerhverv

It-servicevirksomhed

Reklamevirksomhed

Vikarbureauer og anden personaleformidling

Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Teknisk afprøvning og analyse

Arkitektvirksomhed

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Juridisk bistand

Bogføring, revision og skatterådgivning

Virksomhedsrådgivning

Tværgående

De kommunale serviceindikatorer

Udsatte børn og unge

Mest populære film i Danmark

Se, hvilke film der har solgt flest billetter i de danske biografer
Grafik: Bio - Danmarks Statistik