Adfærdskodeks for europæiske statistikker

Adfærdskodeks for europæiske statistikker er udarbejdet for at styrke tilliden til det europæiske statistiksystem og for at sikre, at alle producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste internationale statistiske principper og metoder. Adfærdskodeksen er fremsat i en meddelelse fra EU Kommissionen og er blevet tiltrådt af Rådet af Økonomi- og Finansministre. De politiske myndigheder og statistikmyndighederne i EU har forpligtiget sig til at overholde principperne i adfærdskodeksen, så der sikres uafhængig statistik af høj kvalitet.

Adfærdskodeksen trådte i kraft i 2005 og blev revideret i 2011. Det var især større krav vedrørende statistikmyndighedernes uafhængighed og kvalitetsstyring, der var fokus for revisionen.

Adfærdskodeksen bygger på 15 principper fordelt på tre hovedområder, nemlig de institutionelle rammer, statistiske fremgangsmåder og statistiske produkter. Til hvert princip knytter sig en række indikatorer til implementeringen af kodeksen.

Institutionelle rammer

 • Faglig uafhængighed
 • Bemyndigelse til at indsamle data
 • Tilstrækkelige ressourcer
 • Kvalitetsforpligtelse
 • Statistisk fortrolighed
 • Upartiskhed og objektivitet


Fremgangsmåder

 • God metodologi
 • Egnede statistiske fremgangsmåder
 • Begrænset byrde for respondenterne
 • Omkostningseffektivitet


Produkter

 • Relevans
 • Nøjagtighed og pålidelighed
 • Aktualitet og punktlighed
 • Sammenhæng og sammenlignelighed
 • Tilgængelighed og klarhed

Læs hele kodekset:  Adfærdskodeks for europæiske statistikker


I 2008 oprettede Europa-Parlamentet og Rådet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) som et uafhængigt organ, der har til opgave at give en uvildig vurdering af implementeringen af adfærdskodeksen.

ESGAB's website

ESGAB udarbejder en årlig rapport om efterlevelsen af adfærdskodeksen. På baggrund af de såkaldte peer reviews, der er foretaget i medlemslandene, og undersøgelser foretaget af ESGAB i medlemslandene, giver disse årlige rapporter en løbende vurdering af implementeringen og efterlevelsen af adfærdskodeksen i medlemslandene. I Danmark gennemførtes peer review’et i 2007, hvor en delegation af eksperter vurderede det danske statistiske system og interviewede danske producenter af europæisk statistik.

Den danske peer review på ESGAB's website

Spørg om statistik
Stil et spørgsmål eller se vores svar på ofte stillede spørgsmål.